Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Top Marketing Strategies For Football Season

BY: Nguyen-Ngoan  |   March 26, 2019
2 MIN
Marketing Strategy
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

When Are People Watching?

Saturday and Sunday is an action-packed 2-day rush of football madness, so it’s your responsibility to figure out when the big games are on and when people in your specific geographic location will be in on the digital madness. Millions of football fans from around the country will be burning their fingertips out, posting to social media, chat rooms, forums, etc. about what is happening. So it’s important to figure out when the high times and low times happen, and focus your strategy on those high times.

Thứ bảy và Chủ nhật là một cơn cuồng bóng đá kéo dài 2 ngày đầy hành động, do đó, bạn phải có trách nhiệm tìm hiểu khi nào các trận đấu lớn diễn ra và khi mọi người ở vị trí địa lý cụ thể của bạn sẽ ở trong cơn điên kỹ thuật số. Hàng triệu người hâm mộ bóng đá từ khắp đất nước sẽ đốt cháy ngón tay của họ, đăng lên phương tiện truyền thông xã hội, phòng trò chuyện, diễn đàn, vv về những gì đang xảy ra. Vì vậy, điều quan trọng là phải tìm ra thời điểm cao và thời gian thấp xảy ra, và tập trung chiến lược của bạn vào những thời điểm cao.

Get in on the Action

Again, people will be chattering about the action, so why not get in on the conversation. Of course, you want to keep it somewhat relative to your business — this can be tricky at times — but maybe a few posts during the weekend about the team your business resides in can go a long way. Also pay attention to hash tags that are picking up steam and use them in your posts.

Tham gia vào các hành động

Một lần nữa, mọi người sẽ tán gẫu về hành động này, vậy tại sao không tham gia vào cuộc trò chuyện. Tất nhiên, bạn muốn giữ nó một chút tương đối với doanh nghiệp của bạn - điều này đôi khi có thể khó khăn - nhưng có thể một vài bài đăng vào cuối tuần về nhóm mà doanh nghiệp của bạn cư trú có thể đi một chặng đường dài. Ngoài ra, hãy chú ý đến các thẻ băm đang lấy hơi và sử dụng chúng trong bài viết của bạn.

Make it About Football

During football season, just about anything that involves football is a guarantee to catch fire. So try to so spark some interest in your audience by using a football theme on a promotion or two. Are you a brick-and-mortar store? Offer a discount to anyone who wears something that sports your home team’s logo; and that can work from high school all the way to the pro teams.

Trong mùa bóng đá, bất cứ thứ gì liên quan đến bóng đá là sự đảm bảo để bắt lửa. Vì vậy, hãy cố gắng thu hút một số sự quan tâm đến khán giả của bạn bằng cách sử dụng một chủ đề bóng đá trên một hoặc hai khuyến mãi. Bạn có phải là một cửa hàng truyền thống không? Giảm giá cho bất cứ ai mặc đồ thể thao có logo của đội nhà của bạn; cách đó có thể hiệu quả từ đội bóng của trường trung học cho đến các đội chuyên nghiệp.

Get Your Team Involved

Now this is one might now work for every business, but showing support for your home team can go a long way with customers. So maybe pick a day where your employees are allowed to drop the shirt and tie and go with your home team’s gear. Or put together a party at your office where employees are welcome to come watch the big game together. Take photos of the event, or the wardrobe change, and post the photos on social media for all your followers to see. This can create common ground with consumers, which can bring in new followers.

Đây là một thứ có thể hoạt động cho mọi doanh nghiệp, nhưng việc thể hiện sự hỗ trợ cho đội nhà của bạn có thể đi một chặng đường dài với khách hàng. Vì vậy, có thể chọn một ngày mà nhân viên của bạn được phép xả hơi và đi cổ vũ đội nhà của bạn. Hoặc tổ chức một bữa tiệc tại văn phòng, nơi các nhân viên được chào đón để cùng xem trận đấu. Chụp ảnh sự kiện hoặc thay đổi tủ quần áo và đăng ảnh lên phương tiện truyền thông xã hội để tất cả những người theo dõi bạn xem. Điều này có thể tạo ra điểm chung với người tiêu dùng, có thể mang lại những người theo dõi mới.

So as you can see, there’s plenty of little tricks and strategies to use during the gridiron season. Even if your business has completely nothing to do with football, there’s still ways to make your way onto the playing field. I’d love to hear some strategies you’ve used during football season that got positive results, so feel free to share in the comment section below.

Vì vậy, như bạn có thể thấy, có rất nhiều thủ thuật và chiến lược nhỏ để sử dụng trong mùa đá bóng. Ngay cả khi công việc kinh doanh của bạn hoàn toàn không liên quan gì đến bóng đá, vẫn có những cách để tiến lên sân chơi. Tôi rất thích nghe một số chiến lược mà bạn đã sử dụng trong mùa bóng đá có kết quả tích cực, vì vậy hãy chia sẻ trong phần bình luận bên dưới.

Please Share This With

Dictionaries : 118 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB