Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Navigating Complexity For Specialty Chemical Companies: 8 Major Roadblocks And How To Over Them

BY: Nguyen-Ngoan  |   Aug. 8, 2019
3 MIN
Chemical Company
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

With plummeting profitability and increasing market competition, specialty chemical companies are undergoing several unique challenges. They must identify strategies to pull through such roadblocks in order to survive in the long run.

Với lợi nhuận giảm mạnh và cạnh tranh thị trường ngày càng tăng, các công ty hóa chất đặc biệt đang trải qua một số thách thức độc đáo. Họ phải xác định các chiến lược để vượt qua những rào cản như vậy để tồn tại trong thời gian dài.

The global specialty chemicals market continues to expand at a rapid pace. This growth has been underpinned by factors including increased productivity, sound business models, and portfolio restructuring. However, market growth isn’t exactly good news for the existing companies in the specialty chemicals industry. The flourishing market means that it would draw in more players and add on to the competitive pressure in the industry. Therefore, survival for specialty chemical companies greatly depends on understanding the most pressing challenges and leveraging insightful strategic planning to overcome them.

Thị trường hóa chất đặc biệt toàn cầu tiếp tục mở rộng với tốc độ chóng mặt. Sự tăng trưởng này đã được củng cố bởi các yếu tố bao gồm tăng năng suất, mô hình kinh doanh hợp lý và tái cấu trúc danh mục đầu tư. Tuy nhiên, tăng trưởng thị trường không phải là tin tốt cho các công ty hiện có trong ngành hóa chất đặc biệt. Thị trường hưng thịnh có nghĩa là nó sẽ thu hút nhiều người chơi hơn và tăng thêm áp lực cạnh tranh trong ngành. Do đó, sự sống còn cho các công ty hóa chất đặc biệt phụ thuộc rất nhiều vào việc hiểu được những thách thức cấp bách nhất và tận dụng kế hoạch chiến lược sâu sắc để vượt qua chúng.

Key challenges facing specialty chemical companies 2019

Những thách thức chính đối với các công ty hóa chất đặc biệt 2019

specialty chemical companies

1. Changing business portfolios

Specialty chemical companies are increasingly being transformed through increasing product diversification and rapid merger and acquisition activities. Business portfolios of specialty chemical companies are constantly changing as producers add and dispossess divisions, engage in new market entries, and participate in mergers. Moreover, globalization has increased the business portfolio complexity of specialty chemical companies.

1. Thay đổi danh mục đầu tư kinh doanh

Các công ty hóa chất đặc biệt đang ngày càng được chuyển đổi thông qua việc tăng cường đa dạng hóa sản phẩm và các hoạt động mua bán và sáp nhập nhanh chóng. Danh mục đầu tư kinh doanh của các công ty hóa chất đặc biệt luôn thay đổi khi các nhà sản xuất thêm và loại bỏ các bộ phận, tham gia vào các mục nhập thị trường mới và tham gia vào các vụ sáp nhập. Hơn nữa, toàn cầu hóa đã làm tăng sự phức tạp danh mục đầu tư kinh doanh của các công ty hóa chất đặc biệt.

2. Dynamic demand patterns

One of the key challenges faced by specialty chemical manufacturers is uncertain and unpredictable demand patterns. They also have only limited visibility into future customer orders. The growing customer portfolios spanning over several end-use markets and visibility into demand variability represents significant challenges for specialty chemicals manufacturers.

2. Mô hình nhu cầu năng động

Một trong những thách thức chính mà các nhà sản xuất hóa chất đặc biệt phải đối mặt là mô hình nhu cầu không chắc chắn và không thể đoán trước. Họ cũng chỉ có tầm nhìn hạn chế vào các đơn đặt hàng của khách hàng trong tương lai. Các danh mục đầu tư ngày càng tăng của khách hàng trải dài trên một số thị trường sử dụng cuối và khả năng thay đổi nhu cầu thể hiện những thách thức đáng kể cho các nhà sản xuất hóa chất đặc biệt.

3. Expanding product portfolios

In order to increase differentiation, strategize new market entry, and maximize customer loyalty, specialty chemical companies are continuously experimenting with new product innovations. New product introductions coupled with frequent adaptation of existing products have caused a significant rise in the number of products produced, consequently, leading to greater operational complexity.

3. Mở rộng danh mục sản phẩm

Để tăng sự khác biệt, chiến lược thâm nhập thị trường mới và tối đa hóa lòng trung thành của khách hàng, các công ty hóa chất đặc biệt liên tục thử nghiệm các cải tiến sản phẩm mới. Giới thiệu sản phẩm mới cùng với việc thích ứng thường xuyên các sản phẩm hiện có đã gây ra sự gia tăng đáng kể số lượng sản phẩm được sản xuất, do đó, dẫn đến sự phức tạp hoạt động lớn hơn.

4. Regulation and compliance

Specialty chemicals manufacturers are increasingly facing issues in documentation and certification of product quality and procedural compliance. These issues are largely driven by government regulations, end-use market requirements, or specific customer requirements. Furthermore, batch and lot level traceability requirements are becoming common in several segments and add to the complexity of operations.

4. Quy định và tuân thủ

Các nhà sản xuất hóa chất đặc biệt đang ngày càng phải đối mặt với các vấn đề trong tài liệu và chứng nhận chất lượng sản phẩm và tuân thủ quy trình. Những vấn đề này phần lớn được thúc đẩy bởi các quy định của chính phủ, yêu cầu thị trường sử dụng cuối hoặc yêu cầu cụ thể của khách hàng. Hơn nữa, các yêu cầu truy xuất nguồn gốc theo lô và lô đang trở nên phổ biến trong một số phân khúc và làm tăng thêm sự phức tạp của các hoạt động.

5. Increasing customer intimacy

Specialty chemical companies are increasingly adopting the trend of moving closer to their customers by offering them tailored products and customer-specific service arrangements. Although moving closer to the customers has been a source of differentiation for specialty chemical companies, it has resulted in increased complexity of other business operations.

5. Tăng sự thân mật của khách hàng

Các công ty hóa chất đặc biệt đang ngày càng áp dụng xu hướng tiến gần hơn tới khách hàng của họ bằng cách cung cấp cho họ các sản phẩm phù hợp và sắp xếp dịch vụ dành riêng cho khách hàng. Mặc dù việc tiếp cận gần hơn với khách hàng là một nguồn khác biệt cho các công ty hóa chất đặc biệt, nhưng nó đã dẫn đến sự phức tạp gia tăng của các hoạt động kinh doanh khác.

6. Industry price changes

The raw materials used by specialty chemical manufacturers are often priced on the higher side. The market fluctuations between countries often leave manufacturers vulnerable to the associated price drops. For instance, the 2014 shale gas price drop in the US resulted in heightened competition in Europe. This placed additional pressure on manufacturers in an already high-pressure market.

6. Thay đổi giá công nghiệp

Các nguyên liệu thô được sử dụng bởi các nhà sản xuất hóa chất đặc biệt thường có giá cao hơn. Biến động thị trường giữa các quốc gia thường khiến các nhà sản xuất dễ bị giảm giá. Chẳng hạn, việc giảm giá khí đá phiến năm 2014 ở Mỹ dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng tăng ở châu Âu. Điều này đặt thêm áp lực lên các nhà sản xuất trong một thị trường áp lực cao.

7. Growing demand for multi-stage manufacturing

Customers are increasingly seeking specialty chemicals that can only be produced through complex, multi-stage, multi-product processes that require more time to complete and an extensive list of components. Both of these can largely cut into the profit margin of specialty chemical companies.

7. Nhu cầu ngày càng tăng đối với sản xuất nhiều giai đoạn

Khách hàng đang ngày càng tìm kiếm các hóa chất đặc biệt chỉ có thể được sản xuất thông qua các quy trình phức tạp, nhiều giai đoạn, nhiều sản phẩm đòi hỏi nhiều thời gian hơn để hoàn thành và một danh sách đầy đủ các thành phần. Cả hai phần lớn có thể cắt giảm biên lợi nhuận của các công ty hóa chất đặc biệt.

8. Technology upgrade requirements

Most of the digital technology available today can be both a boon and a bane for specialty chemicals companies. While tools like IoT, artificial intelligence, and blockchain provide several advantages, implementing and integrating them into existing processes can be a time consuming and labor-intensive process.

8. Yêu cầu nâng cấp công nghệ

Hầu hết các công nghệ kỹ thuật số hiện có có thể là một lợi ích và lợi ích cho các công ty hóa chất đặc biệt. Trong khi các công cụ như IoT, trí tuệ nhân tạo và blockchain cung cấp một số lợi thế, việc triển khai và tích hợp chúng vào các quy trình hiện tại có thể là một quá trình tốn nhiều thời gian và công sức.

Please Share This With

Dictionaries : 216 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB