Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Essential Marketing Strategy To Sustain Yourself In The Chemical Industry

BY: Nguyen-Ngoan  |   Aug. 8, 2019
4 MIN
Chemical Company
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

Marketers often come up with hundreds of marketing ideas for FMCG or any consumer-facing brands. The same managers will often struggle to bring about many such ideas when it comes to B2B marketing. Such limitations are caused by the finite number of channels available for promotions and advertisements.

Các nhà tiếp thị thường đưa ra hàng trăm ý tưởng tiếp thị cho FMCG hoặc bất kỳ thương hiệu nào hướng tới người tiêu dùng. Các nhà quản lý tương tự thường sẽ đấu tranh để đưa ra nhiều ý tưởng như vậy khi nói đến tiếp thị B2B. Những hạn chế như vậy được gây ra bởi số lượng kênh hữu hạn có sẵn cho các chương trình khuyến mãi và quảng cáo.

Marketing gets even tougher when it comes to the chemical industry due to stringent regulations, product diversity, and globalization. However, marketing strategy is essential for chemical companies for their survival and global expansion. Product differentiation can be hard to achieve as all chemicals are usually made up of same components, and their content is usually mentioned in the packaging itself. Consequently, players in the chemical industry have to look at a innovative marketing strategy to compete in the regional as well as global market.

Tiếp thị thậm chí còn khó khăn hơn khi nói đến ngành hóa chất do các quy định nghiêm ngặt, đa dạng sản phẩm và toàn cầu hóa. Tuy nhiên, chiến lược tiếp thị là cần thiết cho các công ty hóa chất cho sự tồn tại và mở rộng toàn cầu của họ. Sự khác biệt sản phẩm có thể khó đạt được vì tất cả các hóa chất thường được tạo thành từ cùng một thành phần và nội dung của chúng thường được đề cập trong chính bao bì. Do đó, người chơi trong ngành hóa chất phải xem xét một chiến lược tiếp thị sáng tạo để cạnh tranh trong thị trường khu vực cũng như toàn cầu.

Strong branding

Xây dựng thương hiệu mạnh

Branding is a critical part of the marketing strategy for not only consumer goods, but also in B2B communication. Although consumer brands spend millions of dollar in developing brand awareness, marketing industrial products doesn’t need the same kind of commitment. Customers in the chemical industry are ready to switch brands if they get the chemically equivalent product.

Thương hiệu là một phần quan trọng trong chiến lược tiếp thị không chỉ cho hàng tiêu dùng mà còn trong truyền thông B2B. Mặc dù các thương hiệu tiêu dùng chi hàng triệu đô la để phát triển nhận thức về thương hiệu, tiếp thị các sản phẩm công nghiệp không cần phải có cùng một cam kết. Khách hàng trong ngành hóa chất sẵn sàng chuyển đổi nhãn hiệu nếu họ nhận được sản phẩm tương đương hóa học.

Chemical companies need to fight hard to create a unique brand-name in the market. Delivering quality product consistently and providing support and consultancy can help build a reputable brand name. As a result, branding is highly dependent on pricing and performance of the supplier. This is the reason why buyers aren’t hesitant to purchase from established brands such as BASF SE, DuPont, and Dow Chemicals.

Các công ty hóa chất cần phải chiến đấu hết mình để tạo ra một thương hiệu độc nhất trên thị trường. Cung cấp sản phẩm chất lượng một cách nhất quán và cung cấp hỗ trợ và tư vấn có thể giúp xây dựng một thương hiệu có uy tín. Do đó, việc xây dựng thương hiệu phụ thuộc nhiều vào giá cả và hiệu suất của nhà cung cấp. Đây là lý do khiến người mua không ngần ngại mua hàng từ các thương hiệu đã thành lập như BASF SE, DuPont và Dow Chemicals.

Direct Sales

Bán hàng trực tiếp

Since chemicals are a complex commodity, there’s a lot of information that needs to be conveyed to a prospective customer before finalizing a sale. Mass marketing mediums don’t work well as it can only communicate a limited amount of information. Consequently, a strong sales team is required to persuade the client to purchase by presenting company’s superior product portfolio.

Vì hóa chất là một mặt hàng phức tạp, nên có rất nhiều thông tin cần được chuyển đến khách hàng tiềm năng trước khi hoàn tất việc bán hàng. Các phương tiện tiếp thị đại chúng không hoạt động tốt vì nó chỉ có thể truyền đạt một lượng thông tin hạn chế. Do đó, một đội ngũ bán hàng mạnh mẽ là cần thiết để thuyết phục khách hàng mua bằng cách trình bày danh mục sản phẩm cao cấp của công ty.

It is essential that all members of the sales team are on the same page with each one of them trying to promote the same key product delivering similar messages. The role of a salesperson is more consultative in nature as they try to suggest the right product that will fit customers needs. Additionally, providing samples and demonstration can increase the possibility of sales.

Điều cần thiết là tất cả các thành viên của nhóm bán hàng phải ở trên cùng một trang với mỗi người trong số họ đang cố gắng quảng bá cùng một sản phẩm chính cung cấp các thông điệp tương tự. Vai trò của một nhân viên bán hàng được tư vấn nhiều hơn về bản chất khi họ cố gắng đề xuất đúng sản phẩm sẽ phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, việc cung cấp mẫu và trình diễn có thể làm tăng khả năng bán hàng.

Offering multiple service levels

Cung cấp nhiều cấp độ dịch vụ

Although most chemical components will have similar pricing across all suppliers, the price varies because of additional service provided by the supplier. In a bid to exhibit pricing competitiveness, chemical companies can offer multiple service levels at different price points rather than bundling the same service across all products. For instance, companies can include only essential services with their standard products and use automation to lower costs.

Mặc dù hầu hết các thành phần hóa học sẽ có giá tương tự trên tất cả các nhà cung cấp, giá thay đổi do dịch vụ bổ sung được cung cấp bởi nhà cung cấp. Trong nỗ lực thể hiện khả năng cạnh tranh về giá, các công ty hóa chất có thể cung cấp nhiều cấp độ dịch vụ ở các mức giá khác nhau thay vì đi kèm cùng một dịch vụ trên tất cả các sản phẩm. Chẳng hạn, các công ty chỉ có thể bao gồm các dịch vụ thiết yếu với các sản phẩm tiêu chuẩn của họ và sử dụng tự động hóa để giảm chi phí.

Online presence

Hiện diện trực tuyến

There’s a saying that’s gaining prominence in the world of digital marketing which goes, “Your business does not exist if it’s not there on search.” Today, a vast majority of new players and companies who are looking to expand rely on Google and other search engines to identify capable suppliers. They do their groundwork in terms of product offering, pricing, and other services.

Có một câu nói đang trở nên nổi bật trong thế giới tiếp thị kỹ thuật số, đó là doanh nghiệp của bạn không tồn tại nếu không có trên tìm kiếm. Hôm nay, phần lớn người chơi và công ty mới đang tìm cách mở rộng dựa vào Google và tìm kiếm khác động cơ để xác định các nhà cung cấp có khả năng. Họ làm nền tảng của họ về cung cấp sản phẩm, giá cả và các dịch vụ khác.

Thereby, becomes essential for chemical companies to have a functional website with a good search ranking and all the relevant information which are required by the customer. They can also bolster their online presence using search engine marketing (SEM) and native and display advertisements. A mix of traditional and online marketing often delivers impressive results. Additionally, social media can also be leveraged to generate brand awareness. Recently, many companies have utilized YouTube videos to share their B2B success stories and convey their product capabilities.

Do đó, trở nên cần thiết cho các công ty hóa chất để có một trang web chức năng với thứ hạng tìm kiếm tốt và tất cả các thông tin liên quan được yêu cầu bởi khách hàng. Họ cũng có thể tăng cường sự hiện diện trực tuyến của mình bằng cách sử dụng tiếp thị công cụ tìm kiếm (SEM) và quảng cáo gốc và hiển thị. Một kết hợp của tiếp thị truyền thống và trực tuyến thường mang lại kết quả ấn tượng. Ngoài ra, phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể được tận dụng để tạo ra nhận thức về thương hiệu. Gần đây, nhiều công ty đã sử dụng các video YouTube để chia sẻ câu chuyện thành công B2B của họ và truyền đạt khả năng sản phẩm của họ.

Please Share This With

Dictionaries : 218 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB