Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

7 Key Skills For Sales Teams In A Digital Age

BY: Nguyen-Ngoan  |   March 22, 2019
8 MIN
Salesman
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

75% of B2B leaders say that they regularly use social media in their decision-making process. What's more, buyers who use social media have 84% larger budgets compared to those who don't use social.

75% các nhà lãnh đạo B2B nói rằng họ thường xuyên sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong quá trình ra quyết định của họ. Hơn nữa, những người mua hàng sử dụng phương tiện truyền thông xã hội có ngân sách lớn hơn 84% so với những người không sử dụng mạng xã hội.

For sales professionals and leaders, digital technologies provide a new way to connect with and influence prospects - moving them from leads to customers.

Đối với các chuyên gia bán hàng và lãnh đạo nhóm bán hàng, công nghệ kỹ thuật số cung cấp một cách mới để kết nối và ảnh hưởng đến khách hàng tiềm năng - chuyển họ từ khách hàng tiềm năng đến khách hàng.

While once considered an industry buzzword, social selling has opened up a new and incredibly effective avenue to sellers as traditional sales techniques like cold calling no longer interest or convince today’s digitally savvy customer.

Mặc dù từng được coi là một từ thông dụng trong ngành, bán hàng xã hội đã mở ra một con đường mới và cực kỳ hiệu quả cho người bán vì các kỹ thuật bán hàng truyền thống như gọi điện lạnh không còn quan tâm hay thuyết phục khách hàng hiểu biết kỹ thuật số ngày nay.

To excel in this fast-paced digital world, sales professionals and leaders need to learn and hone a number of key skills to become a successful digital selling machine.

Để trở nên xuất sắc trong thế giới kỹ thuật số phát triển nhanh này, các chuyên gia bán hàng và các nhà lãnh đạo cần phải học hỏi và trau dồi một số kỹ năng chính để trở thành một cỗ máy bán hàng kỹ thuật số thành công.

1. Digital Research

When it comes to selling a service or product, starting with the view of the customer, understanding their wants and desires, and understanding how to solve their problems holds the key to success.

Khi nói đến việc bán một dịch vụ hoặc sản phẩm, bắt đầu từ quan điểm của khách hàng, hiểu được mong muốn và khát khao của họ, hiểu cách giải quyết vấn đề của họ là chìa khóa thành công.

According to a recent study, 65% of companies who exceed lead and revenue goals have updated their buyer personas within the last six months. By constantly analyzing activity on social media using listening tools, personas can be identified and expanded on as more arise or customer needs change.

Theo một nghiên cứu gần đây, 65% các công ty vượt quá mục tiêu doanh thu và khách hàng tiềm năng đã cập nhật "chân dung khách hàng" của họ trong vòng sáu tháng qua. Bằng cách liên tục phân tích hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội bằng các công cụ lắng nghe, "chân dung khách hàng" có thể được xác định và mở rộng khi có nhiều nhu cầu thay đổi hoặc nhu cầu của khách hàng thay đổi.

Essentially, a great social seller will conduct research both digitally and socially to identify market trends and influencing factors affecting customers within their industry. Also, by creating buyer personas, it is easier to target the right audience in the most effective and engaging way possible on the right channel.

Về cơ bản, một người bán hàng tuyệt vời trên mạng xã hội sẽ tiến hành nghiên cứu cả về mặt kỹ thuật số và xã hội để xác định xu hướng thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng trong ngành của họ. Ngoài ra, bằng cách tạo chân dung khách hàng, việc nhắm mục tiêu đúng đối tượng theo cách hiệu quả và hấp dẫn nhất trên kênh phù hợp sẽ dễ dàng hơn.

2. Content curation

Illustration of different digital devices to curate content

Content is an invaluable resource for a salesperson. When shared on social platforms the right content will help to engage with and influence prospects in a positive way, which in turn will lead to conversions - if done right, of course.

Nội dung là một nguồn tài nguyên vô giá cho một nhân viên bán hàng. Khi được chia sẻ trên các nền tảng xã hội, nội dung phù hợp sẽ giúp thu hút và ảnh hưởng đến khách hàng triển vọng theo hướng tích cực, điều này sẽ dẫn đến chuyển đổi - tất nhiên là chỉ khi được thực hiện đúng.

While it may seem simple to choose and share relevant content with a target audience, to reap the greatest rewards, it's vital to understand what to share, how to share it, and when to share it.

Mặc dù có vẻ đơn giản để chọn và chia sẻ nội dung có liên quan với đối tượng mục tiêu, để gặt hái những phần thưởng lớn nhất, điều quan trọng là phải hiểu cần chia sẻ những gì, cách chia sẻ và khi nào chia sẻ nội dung đó.

The most successful social sellers not only know what type of content to share but add a touch of personality to each post. This uniqueness helps sellers and their brands build trust and brand awareness. Experimentation is also key as a good content curator is not afraid to try different formats and topics to see what engages until they have pinned down what works for them and their audience.

Những người bán hàng xã hội thành công nhất không chỉ biết loại nội dung để chia sẻ mà thêm một chút cá tính cho mỗi bài đăng. Sự độc đáo này giúp người bán và thương hiệu của họ xây dựng niềm tin và nhận thức về thương hiệu. Thử nghiệm cũng là chìa khóa vì người quản lý nội dung giỏi không ngại thử các định dạng và chủ đề khác nhau để xem những gì tương tác cho đến khi họ xác định được những gì phù hợp với họ và khán giả của họ.

55% of all buyers do their research via social media networks - so sharing content that speaks to a target audience is essential - HubSpot

55% tất cả người mua thực hiện nghiên cứu của họ thông qua các mạng xã hội - vì vậy việc chia sẻ nội dung nói chuyện với đối tượng mục tiêu là điều cần thiết - HubSpot

3. Content creation

Expanding on the importance of content when it comes to sales, content creation is a skill that will help a team increase conversions and forge long-lasting relationships.

Mở rộng tầm quan trọng của nội dung khi bán hàng, tạo nội dung là một kỹ năng sẽ giúp nhóm tăng chuyển đổi và tạo mối quan hệ lâu dài.

Curating and sharing content is effective, but creating unique content is vital. Presently, 86% of B2B companies use content marketing as part of their sales strategy. What’s more, 70% of B2B marketers are creating more content than they did a year ago. A clear indication of the importance of creating fresh, informative, and immersive content.

Quản lý và chia sẻ nội dung là hiệu quả, nhưng tạo nội dung độc đáo là rất quan trọng. Hiện tại, 86% các công ty B2B sử dụng tiếp thị nội dung như một phần của chiến lược bán hàng của họ. Hơn nữa, 70% các nhà tiếp thị B2B đang tạo ra nhiều nội dung hơn so với một năm trước. Một dấu hiệu rõ ràng về tầm quan trọng của việc tạo ra nội dung mới, nhiều thông tin và nhập vai.

By creating content such as a LinkedIn Pulse post or blog entry on a popular niche website, a salesperson can show the depth of their knowledge and share key insights from an industry and individual perspective. This, in turn, will build authority and engage with consumers on a more personal level.

Bằng cách tạo nội dung như bài đăng trên LinkedIn Pulse hoặc mục blog trên một trang web thích hợp phổ biến, nhân viên bán hàng có thể hiển thị kiến ​​thức chuyên sâu và chia sẻ những hiểu biết chính từ quan điểm của ngành và cá nhân. Điều này, đến lượt nó, sẽ xây dựng uy quyền và thu hút người tiêu dùng ở cấp độ cá nhân hơn.

4. Social platform know-how

With so many social media channels out there, it’s important to know which ones work with the audience you want to target. There is no point spending time curating and sharing images on Pinterest or Instagram when the prospects you want to target are active on LinkedIn. With so little time, it’s essential to be where the prospects are.

Với rất nhiều kênh truyền thông xã hội ngoài kia, điều quan trọng là phải biết kênh nào hoạt động với đối tượng bạn muốn nhắm mục tiêu. Bạn không cần dành thời gian giám tuyển và chia sẻ hình ảnh trên Pinterest hoặc Instagram khi khách hàng triển vọng mà bạn muốn nhắm mục tiêu đang hoạt động trên LinkedIn. Rất cần thiết để bạn dành một ít thời gian tìm hiểu xem khách hàng tiềm năng đang ở đâu.

With a seemingly infinite number of social media platforms out there, knowing which ones to leverage can prove tricky. While Facebook has 1.86 billion monthly active users and 1.23 billion daily active users, on average, but that doesn't necessarily mean your prospects use this as their primary source of social interaction. Conducting market research and knowing each available platform inside out is a vital part of social seller's digital arsenal.

Với một số lượng lớn các nền tảng truyền thông xã hội dường như vô tận ngoài kia, việc biết những cái nào để tận dụng có thể khó khăn. Mặc dù trung bình Facebook có 1,86 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng và trung bình 1,23 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là khách hàng tiềm năng của bạn sử dụng mạng xã hội này như là nguồn tương tác xã hội chính của họ. Tiến hành nghiên cứu thị trường và biết từng nền tảng có sẵn là một phần quan trọng trong kho vũ khí kỹ thuật số của người bán hàng trên mạng xã hội.

5. Analytical expertise

Man surfing on tablet analyzing data

Salespeople who can analyze online customer behavior have a distinct advantage as this skill endows them with the ability to take a proactive and consumer-centric approach to selling their products or services.

Nhân viên bán hàng có thể phân tích hành vi khách hàng trực tuyến có một lợi thế khác biệt vì kỹ năng này giúp họ có khả năng tiếp cận chủ động và lấy người tiêu dùng làm trung tâm để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

For e-commerce companies—such as Amazon and Wal-Mart— their strategy is to use data to their advantage. By carefully evaluating the browsing behavior of their users, these companies better understand their shoppers, their habits, and their needs. This information is then put to good use to ensure the business maximizes their profits.

Đối với các công ty thương mại điện tử, như Amazon và Wal-Mart, chiến lược của họ là sử dụng dữ liệu để tạo lợi thế cho họ. Bằng cách đánh giá cẩn thận hành vi duyệt web của người dùng, các công ty này hiểu rõ hơn về người mua hàng, thói quen và nhu cầu của họ. Thông tin này sau đó được đưa vào sử dụng tốt để đảm bảo doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận của họ.

After all, the more known about a customer's' buying habits and lifestyle preferences, the more accurate predictions of future buying behaviors will be. As a result, sales professionals will be far more successful at delivering relevant offers that attract rather than alienate customers.

Rốt cuộc, càng biết nhiều về thói quen mua hàng và sở thích lối sống của khách hàng, dự đoán chính xác hơn về hành vi mua hàng trong tương lai sẽ có. Do đó, các chuyên gia bán hàng sẽ thành công hơn rất nhiều trong việc cung cấp các ưu đãi có liên quan thu hút hơn là khiến khách hàng xa lánh.

58% of executives reported not having a formal customer engagement program in place, and 60% didn’t know how many customers they had lost over the past year - convero

58% giám đốc điều hành báo cáo không có chương trình thu hút khách hàng chính thức tại chỗ và 60% không biết có bao nhiêu khách hàng họ đã mất trong năm qua

6. Trust building

Trust is key in building relationships online. Many customers today value transparency above anything else and purchase accordingly.

Niềm tin là chìa khóa trong việc xây dựng mối quan hệ trực tuyến. Nhiều khách hàng ngày nay coi trọng sự minh bạch hơn bất cứ điều gì khác và mua hàng tương ứng.

Today's customers want to know everything about a product or service before they hit the 'buy' button. It's the job of the digital and social seller to provide as much information and prevent a customer coming to the end fo a buying process and coming across fine print they knew nothing about.

Khách hàng ngày nay muốn biết mọi thứ về một sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi họ nhấn nút 'mua'. Đó là công việc của người bán hàng thời kỹ thuật số để cung cấp càng nhiều thông tin và ngăn chặn khách hàng đến cuối cùng cho một quy trình mua hàng và đi qua bản in đẹp mà họ không biết gì về nó.

For a seller, there are many elements to building trust with a customer that goes beyond credibility. Nurturing a customer online can go a long way to building trust and ensuring customers know as much about a seller and their company as possible. Above all, sales professionals need to support and guide prospects through digital channels in a way that isn't all about the sale but providing an excellent customer experience.

Đối với một người bán, có nhiều yếu tố để xây dựng niềm tin với khách hàng vượt xa uy tín. Nuôi dưỡng khách hàng trực tuyến có thể đi một chặng đường dài để tạo dựng niềm tin và đảm bảo khách hàng biết càng nhiều về người bán và công ty của họ càng tốt. Trên hết, các chuyên gia bán hàng cần hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng tiềm năng thông qua các kênh kỹ thuật số theo cách không phải là tất cả về bán hàng nhưng cung cấp trải nghiệm khách hàng tuyệt vời.

94% of consumers are more likely to be loyal to a brand that offers complete transparency while almost 3 in 4 would pay more for a product that follows that mindset - Label Insight

94% người tiêu dùng có nhiều khả năng trung thành với một thương hiệu mang lại sự minh bạch hoàn toàn trong khi gần như 3 trong 4 sẽ trả nhiều tiền hơn cho một sản phẩm tuân theo suy nghĩ đó - Label Insight

7. Problem-solving

Bird's eye view of team collaborating at table to solve problems

Customers are always looking for solutions to their problems. Social sellers that provide targeted insights or practical solutions to a problem will create a positive brand image online and turn prospects into fully-fledged customers in a big way.

Khách hàng luôn tìm kiếm giải pháp cho vấn đề của họ. Những người bán hàng xã hội cung cấp những hiểu biết có mục tiêu hoặc giải pháp thực tế cho một vấn đề sẽ tạo ra một hình ảnh thương hiệu tích cực trực tuyến và biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng chính thức theo cách lớn.

Tools such as Social Mention, Feedly and Buzz Sumo enable sales professionals to keep track of the conversations happening around keywords, products or services along with competitors and industry. Continuous monitoring will help to identify issues, pain points and recommendation requests that will allow a seller to respond with valuable insights that lead to solutions.

Các công cụ như Social Mention, Feedly và Buzz Sumo cho phép các chuyên gia bán hàng theo dõi các cuộc hội thoại xảy ra xung quanh các từ khóa, sản phẩm hoặc dịch vụ cùng với các đối thủ và ngành công nghiệp. Giám sát liên tục sẽ giúp xác định các vấn đề, điểm đau và yêu cầu đề xuất cho phép người bán phản hồi với những hiểu biết có giá trị dẫn đến giải pháp.

Sellers that can place themselves in the customer's shoes, ask the right questions, and deliver a workable solution to a problem, will win trust and respect. After all, on average, loyal customers are worth up to 10 times as much as their first purchase.

Những người bán hàng có thể đặt mình vào vị trí của khách hàng, đặt câu hỏi đúng và đưa ra giải pháp khả thi cho một vấn đề, sẽ giành được sự tin tưởng và tôn trọng. Xét cho cùng, trung bình, khách hàng trung thành có giá trị gấp 10 lần so với lần mua đầu tiên của họ.

“Social selling is a strategy (not a tactic) and requires sales teams to reorganize and move online. The professionals who grasp social selling will be the winners in the new digital world.” – Tim Hughes, UK Business Development Director at Oracle.

Bán hàng xã hội là một chiến lược (không phải là một chiến thuật) và yêu cầu các nhóm bán hàng phải tổ chức lại và di chuyển trực tuyến. Các chuyên gia nắm bắt việc bán hàng trên mạng xã hội sẽ là người chiến thắng trong thế giới kỹ thuật số mới. - Tim Hughes

Social selling is an essential part of any modern business wishing to compete in an online world and those who adopt a digital mindset when it comes to selling will be the ones who prevail today, tomorrow, and beyond.

Bán hàng xã hội là một phần thiết yếu của bất kỳ doanh nghiệp hiện đại nào muốn cạnh tranh trong một thế giới trực tuyến và những người áp dụng tư duy kỹ thuật số khi bán sẽ là những người chiếm ưu thế hôm nay, ngày mai và hơn thế nữa.

Please Share This With

Dictionaries : 370 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB