Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

What Is Web Marketing?

BY: Nguyen-Ngoan  |   Aug. 18, 2018
14 MIN
Web Marketing
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

What is web marketing?

Web marketing is the process of using the Internet to market your business. It includes the use of social media, search engines, blogging, videos, and email.

Web marketing là quá trình sử dụng Internet để tiếp thị doanh nghiệp của bạn. Web marketing bao gồm việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, công cụ tìm kiếm, viết blog, video và email.

Promoting a business takes effort. There are a variety of ways to do it. Traditional advertising in newspapers, on the radio and television, direct mail, and billboards has been around for decades.

Quảng bá một doanh nghiệp cần sự nỗ lực. Có nhiều cách để quảng bá cho doanh nghiệp. Quảng cáo truyền thống trên báo chí, trên đài phát thanh và truyền hình, thư trực tiếp và biển quảng cáo đã tồn tại hàng thập kỷ qua.

Web marketing takes your message to the big wide web. With tons of people using the internet every day, there are huge opportunities to get your product or service in front of people who need or want it.

Web marketing sẽ đưa thông điệp của bạn tới thế giới online rộng lớn. Với rất nhiều người sử dụng internet mỗi ngày, có rất nhiều cơ hội để sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn xuất hiện trước những người cần hoặc muốn nó.

Drilling down into it, web marketing takes many forms. Banner ads, email promotions, and social media posting are three of the ones you have probably heard about. They, and more, live under the “web marketing” umbrella.

Tìm hiểu sâu hơn, web marketing có nhiều hình thức. Quảng cáo banners, quảng cáo qua email và đăng bài trên phương tiện truyền thông xã hội là ba trong số những quảng cáo bạn có thể đã nghe nói đến, và nhiều hình thức nữa.

What are the benefits of web marketing?

Now that we’ve answered what is web marketing, let’s discuss the benefits. Marketing on the web gives you unique benefits that other advertising and promotion avenues don’t.

Chúng tôi đã trả lời web marketing là gì, giờ hãy thảo luận về các lợi ích. Web marketing mang đến cho bạn những lợi ích độc đáo mà các hình thức quảng cáo khác không mang lại.

Web marketing is cost-effective.

Other, more traditional forms of marketing cost companies an arm and a leg! Facebook ads, for example, are 3 times cheaper and more targeted than radio, television, or print ads. Using the internet to expand and engage your audience is much less expensive, as long as you have a plan in place in advance that helps pinpoint your desired audience.

Chi phí tiếp thị truyền thống của công ty thường rất cao. Ví dụ, quảng cáo trên Facebook rẻ gấp 3 lần và được nhắm mục tiêu nhiều hơn quảng cáo radio, truyền hình hoặc quảng cáo in. Sử dụng internet để mở rộng và thu hút khán giả của bạn ít tốn kém hơn, miễn là bạn có kế hoạch trước để giúp xác định đối tượng mong muốn của mình.

Web marketing is focused.

Few other advertising options allow you to target the specific demographics of your customer like web marketing. Set your message to show up on websites your prospects are likely to visit, be visible to certain industries and geographic locations, and even target by age or education range in some cases. Nary a television, radio ad, or billboard can do that for you.

Một vài hình thức quảng cáo khác cho phép bạn nhắm mục tiêu nhân khẩu học cụ thể của khách hàng như web marketing. Đặt thông điệp của bạn để hiển thị trên các trang web mà khách hàng tiềm năng của bạn có thể truy cập, hiển thị cho một số ngành và vị trí địa lý nhất định và thậm chí nhắm mục tiêu theo độ tuổi hoặc phạm vi giáo dục trong một số trường hợp. Không có quảng cáo nào trên truyền hình, radio, hoặc biển quảng cáo có thể làm điều đó cho bạn.

Web marketing builds relationships.

Many marketing options end up being annoying noise to the very consumers you are trying to reach. When done right, web marketing is actually helpful to your prospects. It can offer solutions and address pain points. This makes it more effective at starting conversations and building trust than other types of marketing.

Nhiều hình thức tiếp thị kết thúc là gây phiền nhiễu cho người tiêu dùng mà bạn đang cố gắng tiếp cận. Khi làm đúng, web marketing thực sự hữu ích cho khách hàng tiềm năng của bạn. Nó có thể cung cấp các giải pháp và giải quyết các điểm đau. Điều này làm cho việc bắt đầu cuộc trò chuyện và xây dựng niềm tin hiệu quả hơn các loại tiếp thị khác.

Web marketing is easy to adapt and edit.

Social media advertising, banner ads, or other online campaigns can be tweaked and revised quickly and with little fanfare. With preferences changing constantly, this is a big benefit to you. New pricing, additional products, and time-sensitive sales can all be handled easily with web marketing initiatives.

Quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội, quảng cáo biểu ngữ hoặc các chiến dịch trực tuyến khác có thể được tinh chỉnh và sửa đổi nhanh chóng và với chút phô trương. Với sở thích thay đổi liên tục, đây là một lợi ích lớn cho bạn. Giá mới, các sản phẩm bổ sung và bán hàng nhạy cảm về thời gian đều có thể được xử lý dễ dàng với các sáng kiến ​​web marketing.

Web marketing is measurable and easy to determine ROI.

Web marketing có thể đo lường và dễ dàng để xác định ROI.

what is web marketing?

How successful are your current ad campaigns? What is the amount of business they have garnered you? Sometimes those answers are difficult to formulate. One of the best benefits of web marketing is its ability to quantify results. You can set up URLs that are only present in the ads you place. That way you can see exactly where the leads are being generated. The same goes for landing pages. Being able to see what works and what doesn’t helps streamline marketing’s efforts, and save time and money.

Chiến dịch quảng cáo hiện tại của bạn thành công như thế nào? Số lượng doanh nghiệp họ đã thu được cho bạn là bao nhiêu? Đôi khi những câu trả lời đó khó xây dựng. Một trong những lợi ích tốt nhất của web marketing là khả năng định lượng kết quả. Bạn có thể thiết lập URL chỉ xuất hiện trong quảng cáo bạn đặt. Bằng cách đó bạn có thể thấy chính xác nơi các khách hàng tiềm năng đang được tạo ra. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các trang đích. Có thể xem những gì hiệu quả và điều gì không giúp đơn giản hóa các nỗ lực tiếp thị, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Why is web marketing relevant to you?

To commit to a consistent online marketing and advertising initiative, you must believe that it will bring positive change and growth to your business.

Để cam kết một sáng kiến ​​tiếp thị và quảng cáo trực tuyến nhất quán, bạn phải tin rằng nó sẽ mang lại sự thay đổi và tăng trưởng tích cực cho doanh nghiệp của bạn.

You can build deeper connections with your customers.

Bạn có thể xây dựng các kết nối sâu hơn với khách hàng của mình.

Customer loyalty is priceless when trying to build a brand. If you strategically use web marketing, you can set your company apart as an industry expert and establish trust in your product or service.

Lòng trung thành của khách hàng là vô giá khi cố gắng xây dựng thương hiệu. Nếu bạn sử dụng chiến lược web marketing một cách có chiến lược, bạn có thể đặt công ty của mình thành một chuyên gia trong ngành và thiết lập niềm tin vào sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

You can reach a large number of buyers.

Most old-school marketing is bound by perimeters that don’t exist in web marketing. For example, a radio ad can only be heard in a certain number of geographical locations. A billboard is only seen from the drivers who are on that particular road. Internet marketing reaches worldwide! Customers you would have never encountered by any other means can show up on your website as a buyer through web marketing.

Bạn có thể tiếp cận một số lượng lớn người mua.

Hầu hết các trường học cũ tiếp thị bị ràng buộc bởi các chu vi không tồn tại trong web marketing. Ví dụ: quảng cáo radio chỉ có thể được nghe ở một số vị trí địa lý nhất định. Biển quảng cáo chỉ được nhìn thấy từ những người lái xe trên con đường cụ thể đó. Tiếp thị qua Internet tiếp cận trên toàn thế giới! Khách hàng bạn sẽ không bao giờ gặp phải bởi bất kỳ phương tiện nào khác có thể hiển thị trên trang web của bạn với tư cách là người mua thông qua web marketing.

You can use web marketing to complement what your current strategy.

It may sound like we are throwing all other marketing under the bus, and that’s not the case. Web marketing can energize the efforts of your current marketing strategy. Companies can continue using some of their tried-and-true efforts and add online promotions into the mix. It is true, however, that after a bit of time, many companies spend most of their marketing efforts on their web strategy and decrease their budgets on other forms of marketing. Web marketing just performs that well!

Bạn có thể sử dụng web marketing để bổ sung cho chiến lược hiện tại của mình.

Nghe có vẻ như chúng tôi đang ném tất cả các tiếp thị khác dưới xe buýt, và đó không phải là trường hợp. web marketing có thể tiếp thêm sinh lực cho những nỗ lực của chiến lược tiếp thị hiện tại của bạn. Các công ty có thể tiếp tục sử dụng một số nỗ lực cố gắng và thực sự của họ và thêm chương trình khuyến mãi trực tuyến vào hỗn hợp. Tuy nhiên, đúng là sau một thời gian, nhiều công ty dành phần lớn nỗ lực tiếp thị của họ trên chiến lược web của họ và giảm ngân sách của họ trên các hình thức tiếp thị khác. web marketing chỉ hoạt động tốt!

The great news is that, by thinking about and educating yourself on how marketing on the web can increase your business, you’ve already taken a few steps down the path to success.

Tin tuyệt vời là, bằng cách suy nghĩ và giáo dục bản thân về cách web marketing có thể làm tăng doanh nghiệp của bạn, bạn đã thực hiện một vài bước trên con đường dẫn đến thành công.

The next points to ponder are the types of marketing that you want to pursue.

Các điểm tiếp theo để suy ngẫm là các loại tiếp thị mà bạn muốn theo đuổi.

What are the different types of web marketing?

Using the internet to connect with and engage buyers is a smart move. But where do you begin? The options are overwhelming, and few companies jump into all of them at once. Here’s a brief overview of your possibilities.

Sử dụng internet để kết nối và thu hút người mua là một động thái thông minh. nhưng bạn bắt đầu từ đâu? Các tùy chọn là áp đảo, và vài công ty nhảy vào tất cả chúng cùng một lúc. Dưới đây là tổng quan ngắn gọn về các khả năng của bạn.

Email marketing

Creating emails about your product or service and then sending them to a base of prospects is one of the most widely used forms of web marketing. Email marketing is inexpensive and can be highly targeted. For every $1 spent, email marketing generates $38 in ROI.

Tạo email về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và sau đó gửi chúng đến cơ sở triển vọng là một trong những hình thức web marketing được sử dụng rộng rãi nhất. Email marketing là không tốn kém và có thể được nhắm mục tiêu cao. Đối với mỗi $ 1 chi tiêu, tiếp thị qua email tạo ra $ 38 trong ROI.

The downside is that consumers get tons of emails in their inboxes everyday, so, unless you nail your message, it may end up in the trash folder, unread and neglected.

Nhược điểm là người tiêu dùng nhận được hàng tấn email trong hộp thư đến của họ hàng ngày, vì vậy, trừ khi bạn viết thư cho bạn, nó có thể kết thúc trong thư mục thùng rác, chưa đọc và bị bỏ quên.

Social media marketing

Creating a company profile and engaging on social media has developed many small companies into thriving powerhouses. As with email marketing, this form of web marketing is inexpensive and getting into it is simple. However, throwing up posts every now and then without a set calendar won’t set you up for a rousing success.

Tạo ra một hồ sơ công ty và tham gia vào phương tiện truyền thông xã hội đã phát triển nhiều công ty nhỏ thành các nhà máy phát triển mạnh. Cũng giống như tiếp thị qua email, hình thức web marketing này không tốn kém và dễ hiểu. Tuy nhiên, việc đăng lên từng bài đăng ngay bây giờ và sau đó mà không có lịch đã đặt sẽ không giúp bạn thành công trong việc thành công.

Content marketing

You have probably heard the phrase “content is king”. Content marketing is exploding as an effective web marketing tool. Companies that post blogs on a regular basis see four times the website traffic as the companies that don’t. The reason is simple.

Bạn có thể đã nghe cụm từ “nội dung là vua”. Tiếp thị nội dung đang bùng nổ như một công cụ web marketing hiệu quả. Các công ty đăng blog thường xuyên có lưu lượng truy cập trang web gấp 4 lần các công ty không có. Lý do rất đơn giản.

People search for answers on the internet. The company that doles out helpful, easy-to-understand answers that are relevant to their questions win the grand prize of loyalty and trust. A steady stream of high-quality content strategically distributed can double, triple, and quadruple a company’s sales! If this sounds like the best type of web marketing for you, then check out our content marketing services.

Mọi người tìm kiếm câu trả lời trên internet. Công ty giải thích các câu trả lời hữu ích, dễ hiểu có liên quan đến câu hỏi của họ để giành được giải thưởng trung thành và tin cậy. Một luồng ổn định nội dung chất lượng cao được phân phối chiến lược có thể tăng gấp đôi, gấp ba lần và gấp bốn lần doanh số bán hàng của công ty! Nếu điều này nghe giống như loại web marketing tốt nhất cho bạn, hãy xem các dịch vụ tiếp thị nội dung của chúng tôi.

Search engine optimization

Keywords, links, Oh My! Companies aiming to get more business from their online efforts will need to sink their teeth into search engine optimization, or SEO. Mastering this technique helps your content get ranked higher in those all-important search engine searches, drives more traffic to your website, and increases the chances of capturing more sales dollars.

Từ khóa, liên kết, Oh My! Các công ty nhằm mục đích để có được nhiều doanh nghiệp hơn từ những nỗ lực trực tuyến của họ sẽ cần phải đánh răng của họ vào tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, hoặc SEO. Nắm vững kỹ thuật này giúp nội dung của bạn được xếp hạng cao hơn trong những tìm kiếm công cụ tìm kiếm quan trọng này, thúc đẩy nhiều lưu lượng truy cập hơn đến trang web của bạn và tăng cơ hội nắm bắt thêm đô la bán hàng.

If you are operating in an industry that is already competitive online, it might be tough to get to the top of the search rankings. This is when you should consider….

Nếu bạn đang hoạt động trong một ngành công nghiệp đã cạnh tranh trực tuyến, nó có thể là khó khăn để có được đến đỉnh của bảng xếp hạng tìm kiếm. Đây là lúc bạn nên cân nhắc….

Google ads (or PPC Advertising)

what is web marketing

An astonishing 2.3 million searches are performed on Google every second. Companies can pay to be at the top of the search, ahead of the organic returned results. Google ads are a valuable part of web marketing because they put your business in front of an audience that is already searching for information about your product or service. They are also cost-effective, because you set a budget in advance and only pay for click-throughs.

Một tìm kiếm đáng kinh ngạc là 2,3 triệu lượt được thực hiện trên Google mỗi giây. Các công ty có thể trả tiền để ở đầu tìm kiếm, trước kết quả trả về không phải trả tiền. Quảng cáo của Google là một phần có giá trị của web marketing bởi vì chúng đặt doanh nghiệp của bạn trước đối tượng đã tìm kiếm thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Chúng cũng có hiệu quả về chi phí, bởi vì bạn đặt ngân sách trước và chỉ trả tiền cho các lần nhấp qua.

Display ads

Companies can choose to advertise on certain websites where their buyers are likely to visit. Good choices of these are industry publications and associations. The website typically charges a fee to each company that wants to advertise. Prices vary depending on the size and placement of the ad.

Các công ty có thể chọn quảng cáo trên các trang web nhất định nơi người mua của họ có khả năng truy cập. Lựa chọn tốt trong số này là các ấn phẩm và hiệp hội ngành. Trang web thường tính phí cho mỗi công ty muốn quảng cáo. Giá khác nhau tùy thuộc vào kích thước và vị trí của quảng cáo.

The key to making display ads a success are to know what attracts your prospects, and then being able to capture their information once they click through your landing page.

Chìa khóa để tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh thành công là biết điều gì thu hút khách hàng tiềm năng của bạn và sau đó có thể nắm bắt thông tin của họ khi họ nhấp vào trang đích của bạn.

Retargeting

what is web marketing?

Has a lead visited your website and then clicked away? 49% of buyers visit a website between 2-4 times before making a purchase.

Có khách hàng tiềm năng đã truy cập trang web của bạn và sau đó nhấp vào không? 49% người mua truy cập một trang web từ 2-4 lần trước khi mua hàng.

Retargeting is a form of web marketing that can bring them back into your sales funnel.

Nhắm mục tiêu lại là một hình thức web marketing có thể đưa họ trở lại kênh bán hàng của bạn.

For example, a person looks at your website. Your site drops a cookie that is a trail leading you back to them. When they visit other sites, your retargeting ad shows up as a banner, reminding them of your company. If they click on it, they will be routed back to one of your awesomely designed landing pages.

Ví dụ: một người xem trang web của bạn. Trang web của bạn xóa một cookie là một đường dẫn dẫn bạn quay trở lại với chúng. Khi họ truy cập các trang web khác, quảng cáo nhắm mục tiêu lại của bạn hiển thị dưới dạng biểu ngữ, nhắc họ về công ty của bạn. Nếu họ nhấp vào nó, họ sẽ được chuyển trở lại một trong những trang đích được thiết kế awesomely của bạn.

Retargeting is essential in re-engaging potential customers who, for one reason or another, didn’t complete their transaction with you.

Việc đeo bám là điều cần thiết trong việc thu hút lại khách hàng tiềm năng, vì một lý do nào đó, không hoàn thành giao dịch của họ với bạn.

Now you see how in-depth and multi-faceted the term web marketing actually is. Savvy business leaders know to put time into their decisions of which options to use, so they get the most return on their investment of time and cash.

Bây giờ bạn thấy cách sâu và đa khía cạnh thuật ngữ web marketing thực sự là. Các nhà lãnh đạo kinh doanh hiểu biết phải dành thời gian vào quyết định của họ về các tùy chọn để sử dụng, vì vậy họ có được lợi tức cao nhất từ ​​việc đầu tư thời gian và tiền mặt của họ.

How can you get started with web marketing?

If you have used web marketing already or are just getting started, you need a plan to wring the most success out of your efforts. Below are the tips you’ll need to help you develop that plan. You can also consider hiring a digital marketing professional to tackle this task for you.

Làm thế nào bạn có thể bắt đầu làm web marketing?

Nếu bạn đã sử dụng web marketing đã hoặc chỉ mới bắt đầu, bạn cần một kế hoạch để vất vả thành công nhất trong nỗ lực của bạn. Dưới đây là các mẹo bạn cần để giúp bạn phát triển kế hoạch đó. Bạn cũng có thể cân nhắc việc thuê chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số để giải quyết công việc này cho bạn.

Some actionable insights that help you build a good one are:

Set your goal

A plan without a goal is a rudderless ship. What are you trying to accomplish? Don’t just say “get more sales”. That’s too broad. Dig into what you really want to accomplish. Is it to grow your website traffic? Increase your social media followers? Expand your email database? The better you are at laying out your goals, the more likely web marketing will help you reach and exceed them.

Một số thông tin chi tiết hữu ích giúp bạn xây dựng một tài liệu tốt là:

Thiết lập mục tiêu

Một kế hoạch không có mục tiêu là một con tàu không có bánh lái. Bạn đang cố gắng để thực hiện? Không chỉ nói "nhận được nhiều doanh thu hơn". Đó là quá rộng. Tìm hiểu những gì bạn thực sự muốn đạt được. Là nó để phát triển lưu lượng truy cập trang web của bạn? Tăng người theo dõi truyền thông xã hội của bạn? Mở rộng cơ sở dữ liệu email của bạn? Bạn càng đặt mục tiêu của mình tốt hơn, web marketing càng có nhiều khả năng sẽ giúp bạn tiếp cận và vượt quá chúng.

Understand your buyer

Relating to your buyer’s problems and pain points and addressing their needs is crucial to your entire marketing strategy, especially with web marketing. Since you are able to target your buyers so precisely through online activities, if you are aiming for the wrong consumer, you are likely to fail spectacularly.

Put time into developing your buyer persona. Figure out the topics they would be interested in, and then use these as your marketing base.

Hiểu người mua của bạn

Liên quan đến vấn đề và điểm đau của người mua và giải quyết nhu cầu của họ là rất quan trọng đối với toàn bộ chiến lược tiếp thị của bạn, đặc biệt là với web marketing. Vì bạn có thể nhắm mục tiêu người mua của mình một cách chính xác thông qua các hoạt động trực tuyến, nếu bạn đang nhắm đến người tiêu dùng sai, bạn có thể thất bại một cách ngoạn mục.

Dành thời gian phát triển cá tính người mua của bạn. Tìm ra các chủ đề mà họ sẽ quan tâm và sau đó sử dụng chúng làm cơ sở tiếp thị của bạn.

Choose your tools

As we mentioned previously, there are many choices to make when diving in to web marketing. Think about your customer, the time you can devote to your online marketing initiative, and your budget. Pick the avenues that you can devote ample time to so they can be developed and nurtured properly. Social media posting, email marketing, and content marketing are smart ones to kick off with. The ultimate decision depends on your specific company and goals.

Chọn công cụ của bạn

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, có nhiều sự lựa chọn để thực hiện khi tiếp cận với web marketing. Hãy suy nghĩ về khách hàng của bạn, thời gian bạn có thể cống hiến cho sáng kiến ​​tiếp thị trực tuyến và ngân sách của bạn. Chọn các con đường mà bạn có thể dành nhiều thời gian để chúng có thể được phát triển và nuôi dưỡng đúng cách. Đăng tải truyền thông xã hội, tiếp thị qua email và tiếp thị nội dung là những phương tiện thông minh để bắt đầu. Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào công ty và mục tiêu cụ thể của bạn.

Craft your message

Your branding message needs to be consistent and succinct to build recognition and loyalty. Decide on what you want your leads to remember about you and then share that message across the channels you have chosen to use. Avoid the temptation of veering off-course with other messages that don’t fit into your original brand.

Chỉnh sửa thông điệp của bạn

Thông điệp thương hiệu của bạn cần nhất quán và ngắn gọn để xây dựng sự công nhận và lòng trung thành. Quyết định những gì bạn muốn khách hàng tiềm năng nhớ về bạn và sau đó chia sẻ thông điệp đó trên các kênh bạn đã chọn để sử dụng. Tránh sự cám dỗ của việc bỏ qua khóa học với các thông điệp khác không phù hợp với thương hiệu ban đầu của bạn.

Organize and commit

Decide who will manage your web marketing efforts. Choose someone who buys into the relevancy of online promotion. This may be the time to consider hiring an agency to handle this for you.

Ask that they create and maintain a content calendar that shows ongoing planning of the blogging, social media, SEO, and other online advertising efforts. It’s vital that the person in charge of these tasks stay focused and diligent about doing them consistently. Lack of strategy and advertising and blogging whenever you “get around to it” won’t reach your goals nearly as smoothly.

Tổ chức và cam kết

Quyết định ai sẽ quản lý các nỗ lực web marketing của bạn. Chọn một người mua vào mức độ phù hợp của quảng cáo trực tuyến. Đây có thể là thời điểm để xem xét việc thuê một đại lý để xử lý việc này cho bạn.

Yêu cầu họ tạo và duy trì lịch nội dung hiển thị kế hoạch liên tục về viết blog, truyền thông xã hội, SEO và các nỗ lực quảng cáo trực tuyến khác. Điều quan trọng là người phụ trách các nhiệm vụ này phải tập trung và siêng năng về việc thực hiện chúng một cách nhất quán. Thiếu chiến lược và quảng cáo và viết blog bất cứ khi nào bạn “xoay xở với nó” sẽ không đạt được mục tiêu của bạn suôn sẻ.

Measure and revise

One of the best things about marketing on the internet is the ability to directly measure ROI. Periodically review the results and see if you are reaching your goals with current efforts. If not, pinpoint what isn’t working and edit it.

If you are killing it, figure out what specifically is making it such a success. Digesting analytics may seem boring, but it’s this type of information that makes future efforts even more prosperous.

Đo lường và sửa đổi

Một trong những điều tốt nhất về tiếp thị trên internet là khả năng đo lường ROI trực tiếp. Định kỳ xem lại kết quả và xem liệu bạn có đạt được mục tiêu của mình với những nỗ lực hiện tại hay không. Nếu không, hãy xác định những gì không hoạt động và chỉnh sửa.

Nếu bạn đang giết nó, hãy tìm ra những gì cụ thể là làm cho nó thành công như vậy. Phân tích tiêu hóa có thể có vẻ nhàm chán, nhưng đó là loại thông tin làm cho những nỗ lực trong tương lai trở nên thịnh vượng hơn.

Once you understand what is web marketing, it is time to start executing. Otherwise you are falling behind your competitors and will most likely start seeing less ROI from your traditional marketing efforts.

Buying into what is web marketing, the benefits of web marketing, and how it is relevant to your business can energize your entire marketing initiative and breathe new life into your strategy so you can triple your sales! If you’re ready to get started, then it’s as simple as contacting us right here.

Một khi bạn hiểu web marketing là gì, đã đến lúc bắt đầu thực hiện. Nếu không, bạn đang rơi phía sau đối thủ cạnh tranh của bạn và rất có thể sẽ bắt đầu thấy ít ROI hơn từ các nỗ lực tiếp thị truyền thống của bạn.

Mua web marketing, lợi ích của web marketing và cách liên quan đến doanh nghiệp của bạn có thể tiếp thêm sinh lực cho toàn bộ sáng kiến tiếp thị và hít thở cuộc sống mới vào chiến lược của bạn để bạn có thể tăng doanh thu gấp ba lần! Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu, thì đơn giản là liên hệ với chúng tôi ngay tại đây.

Lyfemarketing.com

Please Share This With

Dictionaries : 522 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB