Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

What Is Lead Generation Marketing And How Is It Useful?

BY: Nguyen-Ngoan  |   Dec. 7, 2018
12 MIN
Marketing Strategy
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

85% of expert marketers say that lead generation marketing is the most important element in their marketing arsenal. Yet only 42% of business owners have an active plan in place.

85% các chuyên gia nói rằng marketing phát sinh khách hàng tiềm năng (lead generation marketing) là thành phần quan trọng nhất trong kho vũ khí markeing. Tuy nhiên, chỉ có 42% chủ doanh nghiệp thực sự có một kế hoạch marketing phát sinh khách hàng tiềm năng.

lead generation magnet

Source: Pardot

What exactly is Lead Generation Marketing?

A potential customer in your target audience who is interested in purchasing the product or service you offer is referred to as a “lead” in the digital marketing world. Now, to capture this lead – meaning you make them take the first step in your sales cycle – marketing agencies see value in employing different marketing tactics otherwise known as lead generation marketing.

Khách hàng tiềm năng là những người quan tâm đến việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp được gọi là "lead" trong tiếp thị kỹ thuật số. Ngày nay, để nắm bắt được các khách hàng tiềm năng này - nghĩa là bạn làm cho họ thực hiện bước đầu tiên trong chu kỳ bán hàng - các nhà tiếp thị sử dụng các chiến lược tiếp thị khác nhau được gọi là "marketing phát sinh khách hàng tiềm năng".

To capture these leads, we leverage many marketing tactics that will make the user sign up for something online by completing a form, contacting the business directly, or even walking into the store.

Để nắm bắt được những khách hàng tiềm năng, chúng ta tận dụng các chiến thuật tiếp thị để người dùng đăng ký trực tuyến bằng cách điền thông tin vào form đăng ký, hoặc liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp, hay thậm chí là đến cửa hàng của bạn.

Why lead generation marketing is a good idea

If your business is not doing this now, you have been missing out on a big chunk of revenue. All businesses need customers to grow. And to get those customers, they need to market to potential customers first and gain their attention. This is where lead generation marketing comes into play.

Nếu doanh nghiệp của bạn không làm marketing để tạo ra khách hàng tiềm năng, bạn đã bỏ lỡ một phần lớn doanh thu. Tất cả các doanh nghiệp đều cần khách hàng phát triển. Để có được khách hàng, bạn cần tiếp thị cho khách hàng tiềm năng trước và thu hút sự chú ý của họ. Đó chính là nhiệm vụ của marketing phát sinh khách hàng tiềm năng.

These leads can then be passed on to the sales team to convert them into buying customers. This generally involves adding them to an email list for further nurturing.

Danh sách khách hàng tiềm năng sau đó có thể được chuyển cho nhóm bán hàng để chuyển đổi họ thành khách mua hàng. Những khách hàng tiềm năng này cũng thường được thêm vào danh sách email để tiếp tục nuôi dưỡng.

And with advancing technologies, business intelligence software can even track your product demand and customer trends from the lead generation marketing data.

Với các công nghệ tiên tiến, phần mềm thông minh, doanh nghiệp thậm chí có thể theo dõi nhu cầu về sản phẩm và xu hướng của khách hàng từ dữ liệu có được từ các chiến dịch marketing phát sinh khách hàng tiềm năng.

How to capture a lead

Làm thế nào để nắm bắt một khách hàng tiềm năng

Gone are the days when your customers would see your ad in the local newspaper and call you with inquiries about a particular product. The expansion of technology and advertising platforms has allowed customers to shift from traditional media outlets like newspapers and television to social media and digital websites.

Đã qua rồi những ngày mà khách hàng thấy quảng cáo trên báo chí và gọi cho bạn để hỏi về một sản phẩm cụ thể. Việc mở rộng nền tảng công nghệ và quảng cáo đã cho phép khách hàng chuyển từ các phương tiện truyền thông truyền thống như báo chí và truyền hình sang các phương tiện truyền thông xã hội và các trang web kỹ thuật số.

This has given rise to various advertising and marketing platforms online. From selling on social media giants like Facebook and Twitter to local online stores with delivery options on Shopify. It sure is a marketer’s dream with so many options to choose from – for lead generation marketing of all sorts.

Điều này đã làm phát sinh các nền tảng quảng cáo và tiếp thị trực tuyến khác nhau. Từ bán hàng trên các phương tiện truyền thông xã hội khổng lồ như Facebook và Twitter đến các cửa hàng trực tuyến địa phương với các tùy chọn phân phối trên Shopify. Nó chắc chắn là giấc mơ của một nhà tiếp thị với rất nhiều options để lựa chọn - để marketing phát sinh khách hàng tiềm năng của tất cả các loại.

Below are some lead capturing tactics we can help you scale your business with:

Dưới đây là một số chiến thuật thu hút khách hàng tiềm năng có thể giúp bạn mở rộng quy mô kinh doanh của mình với:

1. Capture leads through website forms

We can place a simple form on your website pages and ask interested people to complete it in exchange for valuable content like an eBook, checklist, how-to video or a simple newsletter. The big idea here is to blend the lead capture form with the design of your website.

Chúng ta có thể đặt một form đơn giản trên trang web của bạn và yêu cầu mọi người quan tâm điền thông tin vào đó để đổi lấy nội dung có giá trị như sách điện tử, danh sách kiểm tra, video hướng dẫn hay đơn giản là một bản tin. Ý tưởng lớn ở đây là pha trộn biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng với thiết kế trang web của bạn.

Pro tip: Always look to providing something of value to your potential leads. Be it tips or visual content in exchange for their information, time, and attention.

Mẹo chuyên nghiệp: Luôn tìm cách cung cấp thứ gì đó có giá trị cho khách hàng tiềm năng của bạn. Có thể là các lời khuyên hữu ích hoặc nội dung trực quan để trao đổi thông tin, thời gian và sự chú ý của họ.

2. Generate leads through Google Ads

google leads

How google ads can be used for lead generation marketing.

We can run targeted ads around important keywords on Google that capture a potential lead’s attention while searching for your business keywords online. The user is then directed to your website or a landing page where we employ additional tactics to capture the lead. And best of it, you only pay when the user clicks on the ad!

Chúng ta có thể chạy quảng cáo được nhắm mục tiêu xung quanh các từ khóa quan trọng trên Google thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng trong khi tìm kiếm từ khóa doanh nghiệp của bạn trực tuyến. Sau đó, người dùng được chuyển hướng đến trang web của bạn hoặc trang đích nơi chúng ta sử dụng các chiến thuật bổ sung để nắm bắt khách hàng tiềm năng. Và điều tốt là bạn chỉ trả tiền khi người dùng nhấp vào quảng cáo!

3. Using direct emails to capture new potential leads

Recently we helped a home maintenance company to send direct emails to homeowners in the neighborhood. The communication piece not only announced the new local service but also gave them a 15% promo code to use. This was a play directly from our lead generation marketing playbook and helped the business close more than two dozen local leads.

Gần đây, chúng tôi đã giúp một công ty bảo trì tại nhà gửi email trực tiếp đến các chủ nhà trong khu phố. Phần giao tiếp không chỉ công bố dịch vụ địa phương mới mà còn cung cấp cho họ một mã khuyến mại 15% để sử dụng. Đây là vở kịch trực tiếp từ cuốn sách tiếp thị phát sinh khách hàng tiềm năng của chúng tôi và giúp doanh nghiệp chốt sales với hơn hai chục khách hàng tiềm năng ở địa phương.

4. Use email lists to capture new leads

In our previous blog posts, we have time and time again stressed the importance of having an email marketing campaign in your overall marketing plan. Email can be a great way to capture new leads and customers.

Trong các viết trước, chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại và một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có chiến dịch tiếp thị qua email trong kế hoạch tiếp thị tổng thể của bạn. Email có thể là một cách tuyệt vời để nắm bắt khách hàng tiềm năng và khách hàng mới.

email marketing

During the launch of one of our client’s hiking equipment products, we helped them design and execute an email marketing campaign targeting existing customers and email lists from a local hiking club. The email talked about our new innovative equipment, launch details and order information. The email response rate and sign ups not only gave our client potential leads who may be interested in their products, but also helped us dissect business data like market trends and customer preferences.

Khi tung ra một trong các sản phẩm thiết bị đi bộ đường dài của khách hàng, chúng tôi đã giúp họ thiết kế và thực hiện chiến dịch tiếp thị email nhắm mục tiêu khách hàng hiện tại và danh sách email từ câu lạc bộ đi bộ đường dài địa phương. Email đã nói về thiết bị sáng tạo mới của chúng tôi, chi tiết về tung sản phẩm và thông tin đặt hàng. Tỷ lệ phản hồi email và đăng ký không chỉ mang đến cho khách hàng của chúng tôi khách hàng tiềm năng quan tâm đến sản phẩm của họ mà còn giúp chúng tôi phân tích dữ liệu kinh doanh như xu hướng thị trường và sở thích của khách hàng.

5. Don’t miss out on those social media leads

Lead generation marketing doesn’t always have to be hard. Even simple yet effective tactics can lead to the capture of exciting lead prospects for your business. One such platform is social media.

Tiếp thị tạo khách hàng tiềm năng không phải lúc nào cũng khó. Chiến thuật đơn giản nhưng hiệu quả có thể dẫn đến việc nắm bắt khách hàng tiềm năng thú vị cho doanh nghiệp của bạn. Một trong những nền tảng như vậy là phương tiện truyền thông xã hội.

People spend between five and six hours a day on social media, in some way or another. Social platforms like Facebook, Twitter, and Instagram are used not only to keep in touch with family and friends but also to share opinions about brands, whether negative or positive.

Mọi người dành từ năm đến sáu giờ mỗi ngày trên phương tiện truyền thông xã hội, theo cách này hay cách khác. Các nền tảng xã hội như Facebook, Twitter và Instagram được sử dụng không chỉ để giữ liên lạc với gia đình và bạn bè mà còn chia sẻ ý kiến ​​về thương hiệu, dù tiêu cực hay tích cực.

This has given tons of opportunities to business owners to listen to their current customers online and engage with potential customers. They can engage in lead generation marketing in groups, similar pages, or even direct messages.

Điều này đã mang lại rất nhiều cơ hội cho các chủ doanh nghiệp để lắng nghe khách hàng hiện tại của họ trực tuyến và tương tác với khách hàng tiềm năng. Họ có thể tham gia vào việc marketing phát sinh khách hàng tiềm năng trong các nhóm, các trang tương tự hoặc thậm chí là các tin nhắn trực tiếp.

One such popular way to capture potential lead information is through social media contests. We have worked with business owners to create social content contests in exchange for some sort of a giveaway. Users are often required to upload pictures, refer their friends, or just answer a few basic questions to be entered into the contest giveaway. Creating a fun way to engage users on social platforms is an effective way for business owners to capture potential leads.

Một cách phổ biến để nắm bắt thông tin khách hàng tiềm năng là thông qua các cuộc thi trên mạng xã hội. Chúng tôi đã làm việc với các chủ doanh nghiệp để tạo ra các cuộc thi nội dung xã hội để đổi lấy một số loại quà. Người dùng thường được yêu cầu tải lên hình ảnh, giới thiệu bạn bè của họ hoặc chỉ trả lời một số câu hỏi cơ bản để được đưa vào cuộc thi. Tạo một cách thú vị để thu hút người dùng trên nền tảng xã hội là một cách hiệu quả để chủ sở hữu doanh nghiệp nắm bắt được khách hàng tiềm năng.

How exactly does lead generation marketing work? What are some popular content ideas to do that?

Here is an example of a lead capturing content piece we use on our blog pages. Below you will also find the top nine content tactics we recommend to help business owners capture leads for their business.

Dưới đây là ví dụ về nội dung thu hút khách hàng tiềm năng mà chúng tôi sử dụng trên các trang blog. Bên dưới, bạn cũng sẽ tìm thấy 9 chiến lược nội dung hàng đầu bạn nên sử dụng để giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của họ.

1. Blog

According to Hubspot’s data researchers, businesses that blog generate 64% more leads than those who do not. Having an updated blog section on your website not only provided value to your customers but also helps you consistently capture interested leads through sign up forms.

Theo các nhà nghiên cứu dữ liệu của Hubspot, các doanh nghiệp có blog tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng hơn 64% so với những người không có. Việc cập nhật phần blog trên trang web của bạn không chỉ cung cấp giá trị cho khách hàng mà còn giúp bạn thu hút khách hàng tiềm năng một cách nhất quán thông qua biểu mẫu đăng ký.

2. Newsletter

Instead of managing a consistent blog that is more frequent, many companies engage in creating a bi-weekly or monthly newsletter. It serves the same purpose of capturing leads through sign ups in exchange for valuable content.

Thay vì quản lý một blog nhất quán thường xuyên hơn, nhiều công ty tham gia vào việc tạo bản tin hai tuần một lần hoặc hàng tháng. Nó phục vụ cùng mục đích thu hút khách hàng tiềm năng thông qua đăng ký để đổi lấy nội dung có giá trị.

3. Video How To’s

If you are a subject matter expert or just passionate about your business industry, you can pop in front of a camera to record tips and best practices. This can then be pushed out through your online channels to capture potential leads. This, in particular, is a great lead generation tactic used by business owners banking on video’s popularity and media consumption.

Nếu bạn là chuyên gia về vấn đề hoặc chỉ đam mê ngành kinh doanh của mình, bạn có thể bật trước máy ảnh để ghi lại các mẹo và phương pháp hay nhất. Điều này sau đó có thể được đẩy ra thông qua các kênh trực tuyến của bạn để nắm bắt khách hàng tiềm năng. Điều này, đặc biệt, là một chiến thuật tạo khách hàng tiềm năng tuyệt vời được sử dụng bởi các chủ doanh nghiệp ngân hàng về mức độ phổ biến và tiêu thụ phương tiện của video.

4. Webinars

If you have some time on hand, recording a live video in the form of a virtual meeting can be a great tactic too. You can schedule webinars in advance and generate interest from your target audience who will be happy to give you their information if you are solving their business problem. Because of the live nature of this video, you can engage with a lead to know more about the problems they face. This will help you better market your product.

Nếu bạn có thời gian rảnh tay, việc quay video trực tiếp dưới dạng một cuộc họp ảo cũng có thể là một chiến thuật tuyệt vời. Bạn có thể lên lịch hội thảo trên web và tạo sự quan tâm từ đối tượng mục tiêu của mình, những người sẽ vui lòng cung cấp cho bạn thông tin của họ nếu bạn đang giải quyết vấn đề kinh doanh của họ. Do tính chất trực tiếp của video này, bạn có thể tham gia với khách hàng tiềm năng để biết thêm về các vấn đề họ gặp phải. Điều này sẽ giúp bạn tiếp thị sản phẩm của mình tốt hơn.

5. Pop up forms

Having great content on your website is not enough if you don’t capture those interested leads. As a best practice, we always tell our clients that if someone is reading the content on your landing page for more than 10 seconds, then the user is interested in your type of business. That is when we hit them with a pop up on the page before they can continue.

Có nội dung tuyệt vời trên trang web của bạn là không đủ nếu bạn không nắm bắt được những khách hàng tiềm năng quan tâm đó. Cách tốt nhất, chúng tôi luôn nói với khách hàng của mình rằng nếu ai đó đang đọc nội dung trên trang đích của bạn trong hơn 10 giây, thì người dùng sẽ quan tâm đến loại hình doanh nghiệp của bạn. Đó là khi chúng tôi đánh chúng bằng một cửa sổ bật lên trên trang trước khi chúng có thể tiếp tục.

lead generation form

An example of a lead generation pop up form

6. Free Demos and Trial

If you are in the service business or of selling software, sometimes your customers will not sign up or purchase from you till they don’t see a proof of concept. This is when you promote a free trial or demo to grab their attention and capture that lead.

Nếu bạn đang kinh doanh dịch vụ hoặc bán phần mềm, đôi khi khách hàng của bạn sẽ không đăng ký hoặc mua hàng cho bạn cho đến khi họ không thấy bằng chứng về khái niệm. Đây là khi bạn quảng bá bản dùng thử miễn phí hoặc bản trình diễn để thu hút sự chú ý của họ và nắm bắt khách hàng tiềm năng đó.

7. Social Contests

To keep things more exciting, business owners can also create social contests on their social channels that reward people for engaging in the contest (quiz, photo upload, captioning, etc.). We can then gate the contest submission process by asking for their information. The “science” behind this is that people are more willing to provide their information if the content is fun, engaging and social.

Để giữ cho mọi thứ thú vị hơn, chủ doanh nghiệp cũng có thể tạo các cuộc thi xã hội trên các kênh xã hội của họ để thưởng cho mọi người tham gia cuộc thi (đố vui, tải lên ảnh, chú thích, v.v.). Sau đó, chúng tôi có thể thực hiện quy trình gửi cuộc thi bằng cách yêu cầu thông tin của họ. “Khoa học” đằng sau điều này là mọi người sẵn sàng cung cấp thông tin của họ hơn nếu nội dung thú vị, hấp dẫn và mang tính xã hội.

social contest

8. Slideshows and Presentations

The expansion of this mass knowledge bank (i.e. Internet), has seen the rise of knowledge sharing and crowd generated content platforms that are free, easy to use and available at the click of a button. Brand can create slides covering their subject matter expertise to capture targeted leads.

Việc mở rộng ngân hàng kiến ​​thức đại chúng này (tức là Internet), đã thấy sự gia tăng của việc chia sẻ kiến ​​thức và các nền tảng nội dung do đám đông tạo ra miễn phí, dễ sử dụng và có sẵn chỉ với một cú nhấp chuột. Thương hiệu có thể tạo trang trình bày bao gồm chuyên môn về vấn đề của họ để nắm bắt khách hàng tiềm năng được nhắm mục tiêu.

9. Lists

While recently helping a travel company capture their new leads, we helped them create lists like top ten places to travel this summer and top five tips for saving on your vacation. We knew that people who downloaded this list-form content were active or future travelers and will be the perfect subjects for future marketing campaigns.

Trong khi gần đây giúp một công ty du lịch nắm bắt khách hàng tiềm năng mới, chúng tôi đã giúp họ tạo danh sách như mười địa điểm hàng đầu để du lịch vào mùa hè này và năm mẹo hàng đầu để tiết kiệm cho kỳ nghỉ của bạn. Chúng tôi biết rằng những người tải xuống nội dung danh sách này là những khách du lịch tích cực hoặc tương lai và sẽ là đối tượng hoàn hảo cho các chiến dịch tiếp thị trong tương lai.

That brings us to our final frequently asked question about lead generation marketing.

Điều đó đưa chúng ta đến câu hỏi thường gặp cuối cùng về tiếp thị tạo khách hàng tiềm năng.

How much does a lead generation marketing campaign cost?

The answer depends on how willing you are to engage your audience and invest in a lead capturing infrastructure. Whether it is a one time tactic or an ongoing strategy. We have proven client success across all industries.

Câu trả lời tùy thuộc vào việc bạn sẵn sàng thu hút khán giả như thế nào và đầu tư vào cơ sở hạ tầng thu hút khách hàng tiềm năng. Cho dù đó là chiến thuật một lần hay chiến lược đang diễn ra. Chúng tôi đã chứng minh thành công của khách hàng trên tất cả các ngành.

We recently helped a local gym with a lead generation campaign to generate more sign ups to their new location. Unaware of the market and without any brand awareness, they contacted our team to help them scale and capture new leads. Not only did we help them get more than 200 leads in a short span of time but we also achieved that at a cost per lead of under $5.

Gần đây, chúng tôi đã giúp một phòng tập thể dục địa phương với chiến dịch tạo khách hàng tiềm năng để tạo nhiều đăng ký hơn cho vị trí mới của họ. Không biết về thị trường và không có bất kỳ nhận thức về thương hiệu nào, họ đã liên hệ với nhóm của chúng tôi để giúp họ mở rộng quy mô và nắm bắt được khách hàng tiềm năng mới. Chúng tôi không chỉ giúp họ có được hơn 200 khách hàng tiềm năng trong một khoảng thời gian ngắn nhưng chúng tôi cũng đạt được điều đó với chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng dưới $ 5.

lead campaign data

You can imagine just how much return on investment and value a campaign like this can create for your business. And with advertising capabilities available today, we can further create lookalike audiences of people similar to the leads that have already been captured.

Bạn có thể hình dung lợi tức đầu tư và giá trị của một chiến dịch như thế này có thể tạo ra bao nhiêu cho doanh nghiệp của bạn. Và với khả năng quảng cáo có sẵn ngày hôm nay, chúng tôi có thể tiếp tục tạo ra các đối tượng giống như của những người tương tự như các khách hàng tiềm năng đã bị bắt.

Another example was an uncommon product category in a challenging and competitive market of essence sticks and scented candle flames. Where we helped a client build brand awareness through lead generation marketing campaigns on their social media platforms. The results spoke for itself with over 150 purchases and leads at the rate as low as $3.50.

Một ví dụ khác là một loại sản phẩm không phổ biến trong một thị trường đầy thách thức và cạnh tranh của các chất tinh túy và ngọn lửa nến thơm. Nơi chúng tôi đã giúp khách hàng xây dựng nhận thức về thương hiệu thông qua các chiến dịch tiếp thị tạo khách hàng tiềm năng trên nền tảng truyền thông xã hội của họ. Các kết quả đã tự nói với hơn 150 lần mua hàng và khách hàng tiềm năng ở mức thấp nhất là 3,5 đô la.

social campaign performance

With consistent updates in advertising platforms, it has become important to track your campaign’s return on investment and purchases. More importantly, installing advertising tracking codes on your purchase pages can help with optimization and keeping track of ad conversions.

Với bản cập nhật nhất quán trong nền tảng quảng cáo, điều quan trọng là bạn phải theo dõi lợi tức đầu tư và mua hàng của chiến dịch. Quan trọng hơn, việc cài đặt mã theo dõi quảng cáo trên các trang mua hàng của bạn có thể giúp tối ưu hóa và theo dõi chuyển đổi quảng cáo.

To be honest, there is no fixed formula to a successful lead generation marketing campaign. A free lead generation audit call with our team can help you figure out just that. And we will be the first ones to tell you if a campaign is not working and fix it for you. Let our team explore the lead generation marketing opportunities for your business, today!

Thành thật mà nói, không có công thức cố định nào cho chiến dịch tiếp thị tạo khách hàng tiềm năng thành công. Cuộc gọi kiểm tra thế hệ khách hàng tiềm năng miễn phí với nhóm của chúng tôi có thể giúp bạn tìm ra điều đó. Và chúng tôi sẽ là những người đầu tiên nói với bạn nếu một chiến dịch không hoạt động và sửa chữa nó cho bạn. Hãy để nhóm của chúng tôi khám phá các cơ hội tiếp thị tạo khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn, ngay hôm nay!

Please Share This With

Dictionaries : 503 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB