Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Web Photography: Taking Great Pictures For Websites

BY: Nguyen-Ngoan  |   Aug. 30, 2018
6 MIN
Web Marketing
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

1. Web Pages Have More Than Just Text - Make Your Images Snap

Small Business reviews images for his website

Luca Sage/Getty Images

Nearly every website has some photos on it, and a photo can do more to improve your site than the fanciest design. But the inverse is also true. If you have a bad photo or image on your site, especially if it’s the logo or a product photo, you can damage your site’s credibility and lose customers and sales.

Gần như mọi trang web đều có một số hình ảnh và một bức ảnh có thể cải thiện trang web nhiều hơn một thiết kế website huyền ảo nhất. Ngược lại, nếu bạn có một hình ảnh xấu trên website, đặc biệt nếu hình ảnh là logo hoặc hình ảnh sản phẩm, bạn có thể làm hỏng uy tín của trang web của bạn và làm mất khách hàng và doanh số.

The following tips should help you make sure that your photos work well for your website.

Các lời khuyên sau sẽ giúp bạn đảm bảo rằng ảnh của bạn hoạt động tốt cho trang web của bạn.

2. What Is the Subject of Your Photo?

Portrait of young woman in the city

Uwe Krejci/Getty Images

People and animals are a popular photo subject on web pages. And if you have photos of people or animals you should make sure of the following:

Người và động vật là chủ đề ảnh phổ biến trên các website. Và nếu bạn có ảnh của người hoặc động vật, bạn nên đảm bảo những điều sau:
 • Make sure the eyes are visible. Eyes are what people look at when they look at photographs, so a photo where the eyes are hard to see or in shadow is going to be less effective than one with clear visible eyes.
 • Zoom in on faces. Just like with the eyes, faces are more interesting than the entire body in most cases.
 • Get in tight on the subject. Especially with animals, you want to get as much of the subject in your frame as possible.
 • People like action. Action photos of animals or people bring your viewers into the scene.
 • Hãy chắc chắn rằng đôi mắt có thể nhìn thấy. Đôi mắt là những gì mọi người nhìn vào khi họ nhìn vào các bức ảnh, vì vậy một bức ảnh có đôi mắt khó nhìn hoặc trong bóng tối sẽ kém hiệu quả hơn một đôi mắt có thể nhìn rõ.
 • Phóng to khuôn mặt. Cũng giống như với đôi mắt, khuôn mặt thú vị hơn toàn bộ cơ thể trong hầu hết các trường hợp.
 • Bó hẹp vào chủ đề. Đặc biệt với động vật, bạn muốn lấy càng nhiều đối tượng trong khung hình của mình càng tốt.
 • Mọi người thích hành động. Hình ảnh hành động của động vật hoặc con người đưa người xem của bạn vào khung cảnh .

3. Photographing Products Is a Little Different

Sri Lanka, Galle, Large group of Sri Lanka elephant fridge magnets

Peter Adams/Getty Images

If you’re photographing products for your website, you want to make sure that they stand out. Many people rely on photos to make their purchasing decisions, so having a good product photo could make the sale.

Nếu bạn đang chụp ảnh sản phẩm cho website, bạn nên chắc chắn rằng chúng nổi bật. Nhiều người dựa vào hình ảnh để đưa ra quyết định mua hàng của họ, vì vậy việc có một bức ảnh sản phẩm tốt có thể giúp bạn bán được hàng.
 • Zoom in on the product. If you can’t zoom in, then crop the photo down to just the product you’re highlighting.
 • Light your product well. People won’t want to buy it if they can’t see it.
 • Provide multiple angles. If you can, take photos of the product from multiple sides. This gives your customers more information.
 • Phóng to sản phẩm. Nếu bạn không thể phóng to, sau đó bạn có thể crop bức ảnh sao cho chỉ sản phẩm của bạn được nổi bật.
 • Ánh sáng chiếu vào sản phẩm tốt. Mọi người không muốn mua sản phẩm nếu họ không thể thấy nó.
 • Cung cấp nhiều ảnhh ở các góc độ khác nhau. Nếu có thể, hãy chụp ảnh sản phẩm từ nhiều phía. Điều này cung cấp cho khách hàng của bạn nhiều thông tin hơn.

4. What Is in the Background of Your Photo?

Siblings taking selfie during football game

A problematic background.

So you’ve zoomed in on the face of your dog or taken a full-body shot of your son playing in the sand, but what’s in the background? If the background has too much clutter or noise, the photo will be hard to look at. If you can’t get a good background from where you’re standing you should move or have your subjects move.

Vậy là bạn đã có một bức ảnh phóng to khuôn mặt của chú chó hoặc một tấm ảnh chụp toàn bộ con trai của bạn đang chơi trên cát, nhưng hậu cảnh có những gì? Nếu hậu cảnh của ảnh quá lộn xộn hoặc nhiễu, ảnh của bạn sẽ khó nhìn. Nếu bạn không thể có được một hậu cảnh tốt từ nơi bạn đứng, bạn nên di chuyển hoặc để đối tượng của bạn di chuyển.

Be aware of more than just clutter. Does the background look messy? Are there other things in the frame taking the focus off your subject? And don’t forget mirrors, unless you want to be in the photo yourself.

Hãy nhận biết nhiều hơn là chỉ lộn xộn. Hậu cảnh bức ảnh có trông lộn xộn không? Có những thứ khác trong khung hình làm giảm sự tập trung của chủ đề? Và đừng quên gương, trừ khi bạn muốn tự mình chụp ảnh chính mình.

Always photograph products on a white background. This makes the product stand ​out, and makes shadows more effective. If you want to use a colored background, make sure that it’s a solid color. When you can’t get a solid color background on your product image, use photo editing software to blur the background slightly. This will make your product stand out more even with a less than ideal background.

Luôn chụp ảnh sản phẩm trên nền trắng. Điều này làm cho sản phẩm nổi bật, và làm cho bóng hiệu quả hơn. Nếu bạn muốn sử dụng một nền màu, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng chỉ một màu duy nhất. Khi bạn không thể có được một màu nền duy nhất trên hình ảnh sản phẩm, hãy sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm mờ nền một chút. Điều này sẽ làm cho sản phẩm của bạn nổi bật hơn ngay cả với một màu nền không thực sự lý tưởng.

5. Don't Forget Lighting

Portrait playful women friends drinking beer and cheering at party

Example of bad lighting.

Often what makes a professional photograph stand out from a novice’s is the lighting. Be aware of where the sun is if you’re shooting outdoors. You don’t want to take photos with your subjects directly facing the sun. Yes, they’ll be well lit, but they’ll almost certainly be squinting and that doesn’t look good either. Diffused light is the best for most animal and people shots, because the subjects aren’t called out in harsh relief and shadows are muted.

Thông thường, điều làm cho một bức ảnh chuyên nghiệp nổi bật so với một bức ảnh của một người mới chụp ảnh là ánh sáng. Hãy nhận biết mặt trời ở đâu nếu bạn chụp ngoài trời. Bạn không muốn chụp ảnh với các chủ thể đang trực tiếp đối diện với mặt trời. Vâng, họ sẽ được thắp sáng, nhưng chắc chắn họ sẽ nheo mắt và điều đó cũng không tốt. Ánh sáng khuếch tán là tốt nhất cho hầu hết các bức ảnh của động vật và con người, bởi vì các chủ thể không được gọi ra trong sự nhẹ nhõm khắc nghiệt và bóng tối bị tắt tiếng.

Fill flashes are a really useful tool. With a fill flash, you can photograph subjects with the light source behind them and their faces won’t be in shadow. And on days when the sunlight is filtered by clouds, a fill flash can highlight things that the more muted sunlight would miss.

Đèn flash thực sự là một công cụ hữu ích. Với đèn flash lấp đầy, bạn có thể chụp ảnh các đối tượng với nguồn sáng phía sau chúng và khuôn mặt của chúng sẽ thắng trong bóng tối. Và vào những ngày mà ánh sáng mặt trời được lọc bởi những đám mây, đèn flash lấp đầy có thể làm nổi bật những thứ mà ánh sáng mặt trời bị tắt nhiều hơn sẽ bỏ lỡ.

Product shots should have good strong lighting. If you want the effect of shadows in your image, using a strong light source on your subject will help develop them. It is always possible to add them in later with Photoshop, but that can look unnatural unless you’re very careful. Besides, the less post-processing that you have to do the better—if only because it’s less work.

Ảnh chụp sản phẩm nên có ánh sáng mạnh tốt. Nếu bạn muốn hiệu ứng của bóng trong hình ảnh của bạn, sử dụng nguồn sáng mạnh vào đối tượng của bạn sẽ giúp phát triển chúng. Luôn có thể thêm chúng vào sau bằng Photoshop, nhưng điều đó có thể trông không tự nhiên trừ khi bạn rất cẩn thận. Bên cạnh đó, việc xử lý hậu kỳ ít hơn mà bạn phải thực hiện tốt hơn nếu chỉ vì nó ít công việc hơn.

Lifewire.com

Please Share This With

Dictionaries : 194 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB