Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

The Ultimate Website Marketing Strategy To Increase Conversions

BY: Nguyen-Ngoan  |   Aug. 17, 2018
25 MIN
Web Marketing
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

Every small business needs a strong website marketing strategy.

The Internet has drastically changed the way that most businesses build and promote their brands as more and more consumers are engaging with brands online before making a purchase. According to Business Insider, 40% of consumers are heading to the search engines to get more information as they make their purchasing decisions. This should come as no surprise given that Google gets over 100 billion searches each month.

Mỗi doanh nghiệp nhỏ cần một chiến lược tiếp thị trang web mạnh mẽ.

Internet đã thay đổi mạnh mẽ cách mà hầu hết các doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu của họ khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng tham gia vào các thương hiệu trực tuyến trước khi mua hàng. Theo Business Insider, 40% người tiêu dùng đang hướng đến các công cụ tìm kiếm để có thêm thông tin khi họ đưa ra quyết định mua hàng của mình. Điều này sẽ không ngạc nhiên khi Google nhận được hơn 100 tỷ lượt tìm kiếm mỗi tháng.

What does this mean for your business? If you don’t already have an integrated website marketing strategy in place that includes an effective website and SEO strategy, then you may be missing out on valuable opportunities to reach and engage your leads online.

Điều này có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp của bạn? Nếu bạn chưa có chiến lược tiếp thị trang web tích hợp tại chỗ bao gồm chiến lược SEO và trang web hiệu quả thì bạn có thể bỏ lỡ cơ hội quý giá để tiếp cận và thu hút khách hàng tiềm năng trực tuyến.

Below, we’ve created a step-by-step guide to creating an effective website marketing strategy for your business. By following the process below, you’ll be on your way to developing an integrated digital marketing strategy for attracting, engaging, and converting more leads over time.

Dưới đây, chúng tôi đã tạo hướng dẫn từng bước để tạo chiến lược tiếp thị trang web hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn. Bằng cách thực hiện theo quy trình bên dưới, bạn sẽ sẵn sàng phát triển chiến lược tiếp thị kỹ thuật số tích hợp để thu hút, thu hút và chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng hơn theo thời gian.

Step 1: Conduct a website analysis.

website marketing strategy

The first step to creating an effective website marketing strategy is to audit your current website. By conducting a website analysis of your current site design and content, you can better understand what you’re doing well and where there may be opportunities for improvement.

Bước đầu tiên để tạo chiến lược tiếp thị trang web hiệu quả là kiểm tra trang web hiện tại của bạn. Bằng cách tiến hành phân tích trang web về thiết kế và nội dung trang web hiện tại của bạn, bạn có thể hiểu rõ hơn về những gì bạn đang làm tốt và nơi có thể có cơ hội cải thiện.

Site Design Analysis

 • User Experience: When it comes to site design, you will want to consider the user experience. Your website should be easy to read and navigate. Review your navigation bar and site map to ensure that visitors can easily find and access the pages they are looking for. Make sure that font sizes and colors are easy to read and all images can be viewed, especially from smaller device screens.
 • Load Times: When analyzing your site, you should also look at load times. Slow load times will not only impact the user experience but can also hurt you when it comes to SEO. To reduce load times, make sure that any images or video that you use on your site is condensed so it does not impact the time it takes for each page to load.
 • Mobile Responsive: Another thing to look for during your website analysis is whether your site is mobile responsive. Mobile-friendly websites are no longer optional for businesses that want to remain competitive in the digital marketplace. In fact, Business Insider reports that mobile continues to drive the most sales growth for businesses. Yet only 60% of the top 100 global retailers have a site that is mobile responsive. Not only does a mobile responsive design help improve the mobile device user’s experience on your site, but it can also have an impact on your SEO.

Phân tích thiết kế trang web

 • Trải nghiệm người dùng: Khi nói đến thiết kế trang web, bạn sẽ muốn xem xét trải nghiệm người dùng. Trang web của bạn nên dễ đọc và điều hướng. Xem lại thanh điều hướng và sơ đồ trang web của bạn để đảm bảo rằng khách truy cập có thể dễ dàng tìm và truy cập các trang họ đang tìm kiếm. Đảm bảo rằng kích thước phông chữ và màu sắc dễ đọc và tất cả hình ảnh có thể được xem, đặc biệt là từ màn hình thiết bị nhỏ hơn.
 • Thời gian tải: Khi phân tích trang web của bạn, bạn cũng nên xem thời gian tải. Thời gian tải chậm sẽ không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng mà còn có thể làm tổn thương bạn khi nói đến SEO. Để giảm thời gian tải, hãy đảm bảo rằng bất kỳ hình ảnh hoặc video nào bạn sử dụng trên trang web của bạn đều được ngưng tụ để nó không ảnh hưởng đến thời gian tải mỗi trang.
 • Đáp ứng di động: Một điều cần tìm trong khi phân tích trang web của bạn là liệu trang web của bạn có đáp ứng trên thiết bị di động hay không. Các trang web thân thiện với thiết bị di động không còn tùy chọn cho các doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh trên thị trường kỹ thuật số. Trên thực tế, Business Insider báo cáo rằng thiết bị di động tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh số cao nhất cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có 60% trong số 100 nhà bán lẻ hàng đầu trên toàn cầu có trang web đáp ứng di động. Thiết kế đáp ứng trên thiết bị di động không chỉ giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng thiết bị di động trên trang web của bạn mà còn có thể ảnh hưởng đến SEO.LIE_SPRINGMEMARK của bạn

Content Analysis

 • In addition to analyzing your website design, it’s also imperative that you look at your site content. What pages do you currently have on the site? Do you give the user enough information to move forward in the purchasing process? Review your written content to ensure that it provides enough information for visitors to understand your business, products or solutions, and the value that you can provide.
 • Also, make sure that the content is written with your audience in mind. Headlines should be attention-grabbing and content should focus on your target buyers’ biggest challenges. Use a tone that resonates with your audience and tailor your topics to their preferences.

Phân tích nội dung

 • Ngoài việc phân tích thiết kế trang web của bạn, bạn cũng bắt buộc phải xem nội dung trang web của mình. Bạn hiện có trang nào trên trang web? Bạn có cung cấp cho người dùng đủ thông tin để tiến lên trong quy trình mua hàng không? Xem xét nội dung bằng văn bản của bạn để đảm bảo rằng nó cung cấp đủ thông tin cho khách truy cập để hiểu doanh nghiệp, sản phẩm hoặc giải pháp của bạn và giá trị mà bạn có thể cung cấp.
 • Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng nội dung được viết với khán giả của bạn trong tâm trí. Tiêu đề cần chú ý và nội dung nên tập trung vào những thách thức lớn nhất của người mua mục tiêu của bạn. Sử dụng giọng điệu thu hút khán giả và điều chỉnh chủ đề của bạn theo sở thích của họ.

Step 2: Optimize your website for SEO.

The second step in developing a website marketing strategy is to optimize your website for SEO. After you have analyzed your current website and identified areas of opportunity, it’s time to make sure that your site is optimized for the search engines. Search engine optimization is the process of making changes to your website design and content to make it more attractive for the search engines. In turn, you are helping ensure that your site will appear on the search engine results page (SERP) for relevant keywords and phrases.

Best practices for search engine optimization are often changing or being added to as Google updates its search algorithm. However, there are a few principles that you’ll want to keep in mind as you make sure your website is optimized for search:

 • Keyword Research – One of the most important parts of your SEO efforts is your keyword research strategy. There are a variety of tools that you can use for keyword research, but the Google Keyword Tool is a great place to start. This helps you find search terms that are relevant to your business and better understand how many people are searching for these terms online.
 • Content – Once you’ve developed a list of potential keywords, you will need to plan and write content around these keywords and phrases. The goal here is not to stuff your content full of keywords, but rather to write informational and entertaining content that will add value for your audience once they find it on the search engines.
 • On-Site Optimization – In addition to using the keywords in the body of content, you’ll also want to pay attention to other on-page elements of your website such as titles, meta descriptions, images, and image tags. Use the keywords strategically when creating these different page elements to boost SEO.
 • Link Building – Link building is another important (and very complex) aspect of search engine optimization. Search engines look at how many pieces of content link back to your site as a way of understanding whether your site content is valuable. There are many different ways to build quality links, such as submitting your site to different directories or simply creating content that people will want to link to.

Bước 2: Tối ưu hóa trang web của bạn cho SEO.

Bước thứ hai trong việc phát triển một chiến lược tiếp thị trang web là tối ưu hóa trang web của bạn cho SEO. Sau khi bạn đã phân tích trang web hiện tại và các khu vực được xác định của cơ hội, đã đến lúc đảm bảo rằng trang web của bạn được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là quá trình thay đổi thiết kế trang web và nội dung của bạn để làm cho nó hấp dẫn hơn cho các công cụ tìm kiếm. Đổi lại, bạn đang giúp đảm bảo rằng trang web của bạn sẽ xuất hiện trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERP) cho các từ khóa và cụm từ có liên quan.

Các phương pháp hay nhất để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm thường thay đổi hoặc được thêm vào khi Google cập nhật thuật toán tìm kiếm của mình. Tuy nhiên, có một vài nguyên tắc mà bạn sẽ muốn ghi nhớ khi bạn đảm bảo trang web của mình được tối ưu hóa cho tìm kiếm:

 • Nghiên cứu từ khóa - Một trong những phần quan trọng nhất trong nỗ lực SEO của bạn là chiến lược nghiên cứu từ khóa của bạn. Có nhiều công cụ mà bạn có thể sử dụng cho nghiên cứu từ khóa, nhưng Công cụ Từ khoá của Google là một nơi tuyệt vời để bắt đầu. Điều này giúp bạn tìm các cụm từ tìm kiếm có liên quan đến doanh nghiệp của bạn và hiểu rõ hơn có bao nhiêu người đang tìm kiếm các cụm từ này trực tuyến.
 • Nội dung - Khi bạn đã phát triển danh sách các từ khóa tiềm năng, bạn sẽ cần lập kế hoạch và viết nội dung xung quanh các từ khóa và cụm từ này. Mục tiêu ở đây không phải là làm cho nội dung của bạn chứa đầy từ khóa, mà là viết nội dung mang tính thông tin và giải trí sẽ tăng thêm giá trị cho đối tượng của bạn khi họ tìm thấy nó trên các công cụ tìm kiếm.
 • Tối ưu hóa trên trang web - Ngoài việc sử dụng từ khóa trong phần nội dung, bạn cũng sẽ muốn chú ý đến các yếu tố trên trang khác của trang web của mình như tiêu đề, mô tả meta, hình ảnh và thẻ hình ảnh. Sử dụng từ khóa chiến lược khi tạo các yếu tố trang khác nhau để tăng SEO.
 • Liên kết Xây dựng - Liên kết xây dựng là một khía cạnh quan trọng (và rất phức tạp) khác của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Các công cụ tìm kiếm xem xét số lượng nội dung liên kết trở lại trang web của bạn như một cách để hiểu liệu nội dung trang web của bạn có giá trị hay không. Có nhiều cách khác nhau để tạo liên kết chất lượng, chẳng hạn như gửi trang web của bạn tới các thư mục khác nhau hoặc chỉ đơn giản là tạo nội dung mà mọi người sẽ muốn liên kết tới.

Overall, by improving your SEO, you can work to rank higher in the search engines for relevant terms. This allows you to drive more relevant traffic back to your site for measurable results. If you do not have anyone on your team that is experienced in SEO, you may want to consider hiring an SEO company for help with this part of your website marketing strategy.

Nhìn chung, bằng cách cải thiện SEO của bạn, bạn có thể làm việc để xếp hạng cao hơn trong các công cụ tìm kiếm cho các điều khoản có liên quan. Điều này cho phép bạn thúc đẩy lưu lượng truy cập có liên quan hơn trở lại trang web của bạn để có kết quả có thể đo lường. Nếu bạn không có bất cứ ai trong nhóm của bạn có kinh nghiệm trong SEO, bạn có thể muốn xem xét việc thuê một công ty SEO để được trợ giúp với phần này của chiến lược tiếp thị trang web của bạn.

Step 3: Start content marketing.

The third phase of your website marketing strategy is developing your content marketing. Content marketing is the process of creating and publishing valuable and relevant content that helps you attract and engage your target audience. By providing your target buyers with engaging content, you can work to build and foster stronger relationships with your leads.

Bước 3: Bắt đầu tiếp thị nội dung.

Giai đoạn thứ ba của chiến lược tiếp thị trang web của bạn đang phát triển tiếp thị nội dung của bạn. Tiếp thị nội dung là quá trình tạo và xuất bản nội dung có giá trị và có liên quan giúp bạn thu hút và thu hút đối tượng mục tiêu của mình. Bằng cách cung cấp cho người mua mục tiêu của bạn nội dung hấp dẫn, bạn có thể làm việc để xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ mạnh mẽ hơn với khách hàng tiềm năng của mình.

Before you start creating content, you’ll want to develop a content strategy. This is the process of determining the different aspects of your content plan, such as:

 • What types of content you will create
 • What topics your content will focus on
 • Who on your team will create content
 • How often you will publish new content
 • What channels you will use to promote your content

Trước khi bắt đầu tạo nội dung, bạn sẽ muốn phát triển chiến lược nội dung. Đây là quá trình xác định các khía cạnh khác nhau của gói nội dung của bạn, chẳng hạn như:

 • Loại nội dung nào bạn sẽ tạo
 • Chủ đề của bạn sẽ tập trung vào chủ đề nào trên
 • Những người trong nhóm của bạn sẽ tạo nội dung
 • Tần suất bạn sẽ xuất bản nội dung mới
 • Bạn sẽ sử dụng kênh nào để quảng bá nội dung của mình

Once you’ve created a content strategy, you can then work to develop a content calendar. This will help ensure that you are regularly publishing quality content on a consistent basis.

When it comes to your content marketing, it’s important that you choose topics that will be relevant and valuable to your target audience. You should also create a range of different types of content such as blog posts, e-books, infographics, videos, and other content assets that can help you build a stronger connection with your audience.

Sau khi tạo chiến lược nội dung, bạn có thể làm việc để phát triển lịch nội dung. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng bạn thường xuyên xuất bản nội dung chất lượng một cách nhất quán.

Khi nói đến tiếp thị nội dung của bạn, điều quan trọng là bạn chọn các chủ đề sẽ có liên quan và có giá trị đối với đối tượng mục tiêu của bạn. Bạn cũng nên tạo một loạt các loại nội dung khác nhau như bài đăng trên blog, sách điện tử, đồ họa thông tin, video và nội dung khác có thể giúp bạn xây dựng kết nối mạnh mẽ hơn với khán giả của mình.

Step 4: Build a social media presence

website marketing strategy

The next step in building your website marketing strategy is to work to build a social media presence. With social media marketing, your company can expand your reach online and work on driving more quality traffic back to your website.

 1. The first step in building a social media strategy is determining which social media channels you will use to attract and engage your audience. It’s important to remember that you do not need to be present on every social media platform. Instead, opt to spend your time and resources on the social media channels that your target audience frequents.
 2. Once you know which social media platforms you will focus on, you’ll need to sign up for an account and start creating your business social media profiles, if you haven’t already. It’s important to keep branding consistent when it comes to images and descriptions. Be complete as much of your profile as possible to improve your chances of ranking in searches.
 3. Now, it’s time to start building your social media presence. First, you’ll want to make sure that you are connected with your current customers on social media. Be sure to put links to your social media profiles on your website and in your shipping confirmation emails so that current customers and site visitors can check out your social media profiles and connect with you.
 4. You can then work to grow your social media following by posting engaging content. In addition to posting updates and promotions from your business, you can share your content, such as links to blogs or gated content. You can also post links to third-party content that you think your audience will find valuable. The more quality content you post, the more likely your target audience is to follow along with your posts and engage with your brand on social media.

Bước 4: Xây dựng sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội.

chiến lược tiếp thị trang web

Bước tiếp theo trong việc xây dựng chiến lược tiếp thị trang web của bạn là làm việc để xây dựng sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội. Với phương tiện truyền thông xã hội tiếp thị, công ty của bạn có thể mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn trực tuyến và làm việc để thúc đẩy lưu lượng truy cập chất lượng hơn trở lại trang web của bạn.

 1. Bước đầu tiên trong việc xây dựng chiến lược truyền thông xã hội là xác định kênh truyền thông xã hội nào bạn sẽ sử dụng để thu hút và thu hút khán giả của mình. Điều quan trọng cần nhớ là bạn không cần phải có mặt trên mọi nền tảng truyền thông xã hội. Thay vào đó, hãy chọn dành thời gian và tài nguyên của bạn trên các kênh truyền thông xã hội mà đối tượng mục tiêu của bạn thường xuyên ghé thăm.
 2. Khi bạn biết bạn sẽ tập trung vào nền tảng truyền thông xã hội nào, bạn sẽ cần phải đăng ký tài khoản và bắt đầu tạo hồ sơ truyền thông xã hội cho doanh nghiệp của mình, nếu bạn chưa có. Điều quan trọng là phải giữ thương hiệu nhất quán khi nói đến hình ảnh và mô tả. Hãy hoàn thiện càng nhiều tiểu sử càng tốt để cải thiện cơ hội xếp hạng của bạn trong các tìm kiếm.
 3. Bây giờ, đã đến lúc bắt đầu xây dựng sự hiện diện của phương tiện truyền thông xã hội của bạn. Trước tiên, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn được kết nối với khách hàng hiện tại của mình trên phương tiện truyền thông xã hội. Đảm bảo đặt liên kết tới hồ sơ truyền thông xã hội trên trang web của bạn và trong email xác nhận giao hàng để khách hàng hiện tại và khách truy cập trang web có thể xem hồ sơ truyền thông xã hội của bạn và kết nối với bạn.
 4. Sau đó, bạn có thể làm việc để phát triển phương tiện truyền thông xã hội của mình bằng cách đăng nội dung hấp dẫn. Ngoài việc đăng thông tin cập nhật và khuyến mãi từ doanh nghiệp của bạn, bạn có thể chia sẻ nội dung của mình, chẳng hạn như liên kết tới blog hoặc nội dung có cổng. Bạn cũng có thể đăng liên kết tới nội dung của bên thứ ba mà bạn cho rằng khán giả sẽ thấy có giá trị. Nội dung chất lượng hơn bạn đăng, đối tượng mục tiêu của bạn càng có nhiều khả năng theo dõi cùng với bài đăng của bạn và tương tác với thương hiệu của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội.

Step 5: Amplify with email marketing

After you’ve started working to create more content assets and build your social media following, you can continue to amplify your website marketing strategy with email marketing.

Email marketing enables you to get the word out about your new products and promotions while also driving traffic back to your website.

 • Before you start sending marketing emails, you’ll need to work on building your email list. There are a few different ways you can do this. You can start with the email addresses of your current customers. Then, work to build on your list by capturing new contact information from lead forms.
 • One way that you can work to collect email addresses from new leads is by creating a valuable incentive. An incentive that you might provide is a compelling content offer such as an e-book, checklist, or special guide that will help your leads better understand their challenges. You can create a landing page with a lead form that collects visitor email addresses in exchange for a free download of the content offer.
 • You can also add an email opt-in form to your website. Whether you use a header bar, a pop-up, or a side bar, you can ask your site visitors to sign up for your email list to stay up-to-date with the latest updates and content from your business. You can also place CTAs in some of your blogs or other content, encouraging your readers to sign up for your email list for more great content.

Bước 5: Khuếch đại với tiếp thị qua email.

Sau khi bạn bắt đầu làm việc để tạo thêm nội dung nội dung và xây dựng phương tiện truyền thông xã hội của mình, bạn có thể tiếp tục khuếch đại chiến lược tiếp thị trang web của mình bằng tiếp thị qua email.

Tiếp thị qua email cho phép bạn nhận được thông tin về các sản phẩm và chương trình khuyến mãi mới của mình đồng thời thúc đẩy lưu lượng truy cập quay lại trang web của bạn.

 • Trước khi bắt đầu gửi email tiếp thị, bạn cần phải làm việc để xây dựng danh sách email của mình. Có một vài cách khác nhau bạn có thể thực hiện việc này. Bạn có thể bắt đầu với địa chỉ email của khách hàng hiện tại của mình. Sau đó, làm việc để xây dựng trên danh sách của bạn bằng cách thu thập thông tin liên hệ mới từ các biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
 • Một cách mà bạn có thể làm việc để thu thập địa chỉ email từ khách hàng tiềm năng mới là tạo ra một khuyến khích có giá trị. Một ưu đãi mà bạn có thể cung cấp là một đề nghị nội dung hấp dẫn như sách điện tử, danh sách kiểm tra hoặc hướng dẫn đặc biệt sẽ giúp khách hàng tiềm năng của bạn hiểu rõ hơn về những thách thức của họ. Bạn có thể tạo trang đích có biểu mẫu khách hàng tiềm năng thu thập địa chỉ email của khách truy cập để đổi lấy việc tải xuống miễn phí phiếu mua hàng nội dung.
 • Bạn cũng có thể thêm biểu mẫu chọn tham gia email vào trang web của mình. Cho dù bạn sử dụng thanh tiêu đề, cửa sổ bật lên hay thanh bên, bạn đều có thể yêu cầu khách truy cập trang web của mình đăng ký danh sách email để cập nhật nội dung cập nhật và nội dung mới nhất từ ​​doanh nghiệp của bạn. Bạn cũng có thể đặt CTA trong một số blog hoặc nội dung khác của mình, khuyến khích người đọc đăng ký danh sách email của bạn để có thêm nội dung tuyệt vời.

Step 6: Use paid advertising to speed up your sales cycle

Though the goal may be to bring in as much organic search volume as possible, SEO takes time to work its magic. If you want to speed up your sales cycle a bit, you can introduce paid advertising into your digital marketing strategy. Paid advertising can help you bring more of your target buyers to your site where your content marketing and other elements of your digital marketing strategy can work to convert them.

Bước 6: Sử dụng quảng cáo trả phí để tăng tốc chu kỳ bán hàng của bạn.

Mặc dù mục tiêu có thể là mang lại nhiều khối lượng tìm kiếm không phải trả tiền nhất có thể, nhưng SEO cần có thời gian để thực hiện phép thuật của mình. Nếu bạn muốn tăng tốc độ chu kỳ bán hàng một chút, bạn có thể giới thiệu quảng cáo trả tiền vào chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của mình. Quảng cáo trả tiền có thể giúp bạn mang nhiều người mua mục tiêu hơn đến trang web của bạn nơi tiếp thị nội dung và các yếu tố khác trong chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của bạn có thể hoạt động để chuyển đổi chúng.

There are two main options of paid advertising that you can introduce into your digital marketing strategy – Google PPC advertising and social media advertising. Let’s start with Google ads…

Google offers advertising on its search engine through Google AdWords or ads that display on relevant websites through the Google Display Network.

Có hai lựa chọn chính của quảng cáo trả tiền mà bạn có thể đưa vào chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của mình - quảng cáo của Google PPC và quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội. Hãy bắt đầu với quảng cáo của Google…

Google cung cấp quảng cáo trên công cụ tìm kiếm thông qua Google AdWords hoặc quảng cáo hiển thị trên các trang web có liên quan thông qua Mạng hiển thị của Google.

website marketing strategy

Both types of Google ads can help boost your visibility online and bring more visitors to your site. The Google AdWords content appears directly on the search engine results page, just above the organic results for the search term. This means that when users type in relevant search terms for which you have created ads, they will see your ad content at the top of the SERP. While Google Display ads will appear on the pages of relevant websites as a banner on the top, bottom, or side of the page.

Cả hai loại quảng cáo của Google đều có thể giúp tăng khả năng hiển thị của bạn trực tuyến và mang lại nhiều khách truy cập hơn vào trang web của bạn. Nội dung Google AdWords xuất hiện trực tiếp trên trang kết quả của công cụ tìm kiếm, ngay phía trên kết quả không phải trả tiền cho cụm từ tìm kiếm. Điều này có nghĩa là khi người dùng nhập cụm từ tìm kiếm có liên quan mà bạn đã tạo quảng cáo, họ sẽ thấy nội dung quảng cáo của bạn ở đầu SERP. Mặc dù quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google sẽ xuất hiện trên các trang của các trang web có liên quan dưới dạng biểu ngữ ở trên cùng, dưới cùng hoặc bên cạnh trang.

website marketing strategy

Social media ads can also be used to help you boost visibility and drive more traffic back to your website. Social platforms like Facebook offer sophisticated ad targeting features that allow you to take advantage of user data in order to target those who are most likely to be interested in your brand. You can then deliver tailored ad content to these ideal buyers that encourage them to visit your site.

Quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể được sử dụng để giúp bạn tăng khả năng hiển thị và thu hút thêm lưu lượng truy cập quay lại trang web của bạn. Các nền tảng xã hội như Facebook cung cấp các tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo tinh vi cho phép bạn tận dụng dữ liệu người dùng để nhắm mục tiêu đến những người có nhiều khả năng quan tâm đến thương hiệu của bạn nhất. Sau đó, bạn có thể cung cấp nội dung quảng cáo phù hợp cho những người mua lý tưởng này để khuyến khích họ truy cập vào trang web của bạn.

Next Step: Implementation!

Now that you know each step of the process, it’s time to consider whether your company has the time, resources, and knowledge to effectively implement your website marketing strategy. For most small businesses, every team member is already working at full capacity to keep business operations running smoothly. That’s why many business owners look for outside help when implementing their website strategy.

Bước tiếp theo: Triển khai!

Bây giờ bạn đã biết từng bước của quá trình, đã đến lúc xem xét liệu công ty của bạn có thời gian, tài nguyên và kiến ​​thức để triển khai hiệu quả chiến lược tiếp thị trang web của bạn hay không. Đối với hầu hết các doanh nghiệp nhỏ, mỗi thành viên trong nhóm đã làm việc hết công suất để giữ cho hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ. Đó là lý do tại sao nhiều chủ doanh nghiệp tìm kiếm trợ giúp bên ngoài khi triển khai chiến lược trang web của họ.

A website marketing strategy agency can help take care of all your website needs while your team continues to focus on your core business. The website experts at LYFE Marketing know just what it takes to help you create a stunning and effective website that will attract and convert more leads to help you grow your business. In addition to website design services, our team is also skilled at search engine optimization tactics that will help your business rank on the search engines, increase referral traffic, and build a strong online presence.

Một cơ quan chiến lược tiếp thị trang web có thể giúp chăm sóc tất cả các nhu cầu trang web của bạn trong khi nhóm của bạn tiếp tục tập trung vào kinh doanh cốt lõi của bạn. Các chuyên gia trang web tại LYFE Marketing biết chỉ cần những gì nó cần để giúp bạn tạo một trang web tuyệt vời và hiệu quả sẽ thu hút và chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng hơn để giúp bạn phát triển doanh nghiệp của mình. Ngoài dịch vụ thiết kế trang web, nhóm của chúng tôi cũng có kỹ năng trong chiến thuật tối ưu hóa công cụ tìm kiếm giúp xếp hạng doanh nghiệp của bạn trên các công cụ tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập giới thiệu và xây dựng sự hiện diện trực tuyến mạnh mẽ.

Lyfemarketing.com

Please Share This With

Dictionaries : 427 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB