Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Learn About Market Segmentation For Small Business

BY: Nguyen-Ngoan  |   Aug. 11, 2018
5 MIN
Customer Segment
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

Market segmentation is one of the steps that go into defining and targeting specific markets. It is the process of dividing a market into a distinct group of buyers that require different products or marketing mix.

A key factor to success in today's marketplace is finding subtle differences to give a business the marketing edge. Businesses that target specialty markets will promote its products and services more effectively than a business aiming at the "average" customer.

Phân khúc thị trường là một trong những bước để xác định và nhắm mục tiêu các thị trường cụ thể. Đó là quá trình chia thị trường thành một nhóm người mua riêng biệt yêu cầu các sản phẩm hay marketing mix khác nhau.

Một yếu tố quan trọng để thành công trong thị trường ngày nay là tìm sự khác biệt tinh tế để mang đến cho doanh nghiệp một lợi thế tiếp thị. Các doanh nghiệp nhắm mục tiêu các thị trường chuyên biệt sẽ quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình hiệu quả hơn doanh nghiệp nhắm đến khách hàng chung chung.

Recognizing varying needs of clients and customers

Opportunities in marketing increase when segmented groups of clients and customers with varying needs and wants are recognized. Markets can be segmented or targeted using a variety of factor. The bases for segmenting consumer markets include:

 • Demographic bases (age, family size, life cycle, occupation)
 • Geographic bases (states, regions, countries)
 • Behavior bases (product knowledge, usage, attitudes, responses)
 • Psychographic bases (lifestyle, values, personality)

Nhận ra nhu cầu khác nhau của khách hàng tìềm năng và khách hàng hiện hữu

Cơ hội trong tiếp thị tăng lên khi các nhóm khách hàng tiềm năng và khách hàng được phân đoạn có nhu cầu và mong muốn khác nhau được nhận ra. Thị trường có thể được phân đoạn hoặc nhắm mục tiêu sử dụng một loạt các yếu tố. Các cơ sở phân khúc khách hàng mục tiêu bao gồm:

 • Cơ sở nhân khẩu học (tuổi tác, quy mô gia đình, vòng đời, nghề nghiệp)
 • Cơ sở địa lý (tiểu bang, vùng, quốc gia)
 • Cơ sở hành vi (kiến thức sản phẩm, cách sử dụng, thái độ, phản hồi)
 • Cơ sở tâm lý (lối sống, giá trị, tính cách)

Analyzing needs before determining niche

A business must analyze the needs and wants of different market segments before determining their own niche. To be effective in market segmentation keep the following things in mind:

Phân tích nhu cầu trước khi xác định thị trường ngách

Một doanh nghiệp phải phân tích nhu cầu và mong muốn của các phân khúc thị trường khác nhau trước khi xác định thị trường ngách của riêng họ. Để phân khúc thị trường hiệu quả, hãy ghi nhớ những điều sau:

 • Segments or target markets should be accessible to the business.
 • Each segmented group must be large enough to provide a solid customer base.
 • Each segmented group requires a separate marketing plan.
 • Thị trường được phân khúc hoặc thị trường được nhắm mục tiêu có thể truy cập được đối với doanh nghiệp.
 • Mỗi nhóm được phân đoạn phải đủ lớn để cung cấp cơ sở khách hàng vững chắc.
 • Mỗi nhóm được phân đoạn yêu cầu một kế hoạch marketing riêng.

Markets segmented after conducting extensive research

Large companies segment their markets by conducting extensive market research projects. This research is often too expensive for small businesses to invest in, but there are alternative ways for to a small business to segment their markets.

A small business can do the following to gain knowledge and information on how to segment their markets:

Thị trường được phân đoạn sau khi tiến hành nghiên cứu sâu rộng

Các công ty lớn phân khúc thị trường của họ bằng cách thực hiện các dự án nghiên cứu thị trường rộng lớn. Nghiên cứu này thường quá đắt đối với các doanh nghiệp nhỏ, nhưng có những cách khác để một doanh nghiệp nhỏ phân khúc thị trường của họ.

Một doanh nghiệp nhỏ có thể làm như sau để thu được sự hiểu biết và thông tin về cách phân khúc thị trường của họ:

 • Use secondary data resources and qualitative research. You can use the following resources for external secondary data:
 • Trade and association publications and experts
 • Basic research publications
 • External measurement services
 • Sử dụng tài nguyên dữ liệu thứ cấp và nghiên cứu định tính. Bạn có thể sử dụng các tài nguyên sau cho dữ liệu phụ bên ngoài:
 • Các ấn phẩm và chuyên gia về thương mại và hiệp hội
 • Ấn phẩm nghiên cứu cơ bản
 • Dịch vụ đo lường bên ngoài

Conduct informal factor and cluster analysis by:

 • Watching key competitors marketing efforts and copying them.
 • Talking to key trade buyers about new product introductions
 • Conducting needs analysis from qualitative research with individuals and groups.

Tiến hành phân tích các yếu tố không chính thức và phân tích cluster bằng cách:

 • Xem các nỗ lực tiếp thị đối thủ cạnh tranh chính và sao chép chúng.
 • Trao đổi với những người mua thương mại chính về giới thiệu sản phẩm mới
 • Tiến hành phân tích nhu cầu từ nghiên cứu định tính với các cá nhân và nhóm.

There are many reasons for dividing a marketing into smaller segments. Any time you suspect there are significant, measurable differences in your market you should consider market segmentation. By doing so you will make marketing easier, discover niche markets, and become more efficient with your marketing resources.

Có nhiều lý do để chia thị trường thành các phân đoạn nhỏ hơn. Bất cứ lúc nào bạn nghi ngờ có sự khác biệt đáng kể, có thể đo lường được trong thị trường của bạn, bạn nên xem xét đến việc phân khúc thị trường. Bằng cách đó, bạn sẽ làm cho việc tiếp thị trở nên dễ dàng hơn, khám phá các thị trường thích hợp và trở nên hiệu quả hơn với các tài nguyên tiếp thị của bạn.

Questions to ask to determine your segmentation groups

It's not uncommon for market segmentation to take research that involves your prospects and consumers, but where do you start? The following questions can give you a starting point for conducting preliminary research that can help you in defining your segmentation and learning how to reach them.

Các câu hỏi để xác định các nhóm phân đoạn của bạn

Việc phân khúc thị trường để nghiên cứu liên quan đến khách hàng tiềm năng và người tiêu dùng của bạn là không phổ biến, nhưng bạn bắt đầu từ đâu? Các câu hỏi sau đây có thể cung cấp cho bạn một điểm khởi đầu để tiến hành nghiên cứu sơ bộ có thể giúp bạn xác định phân đoạn của bạn và học cách tiếp cận chúng.

 • Who are your highest and lowest value customers in terms of revenue and profitability?
 • What commonalities do you see in the consumers you are targeting?
 • What are their interests? Go even deeper by finding out what common topics they are interested in.
 • Are there patterns in their behavior?
 • Do they make their selection of the product/service that you are offering online or in-person?
 • Do they require a consultation before purchase or is the purchase strictly transactional?
 • Ai là khách hàng có giá trị cao nhất và thấp nhất về doanh thu và lợi nhuận?
 • Bạn thấy những điểm chung nào trong người tiêu dùng mà bạn đang nhắm mục tiêu?
 • Sở thích của họ là gì? Đi sâu hơn nữa bằng cách tìm hiểu các chủ đề phổ biến mà họ quan tâm.
 • Có các mẫu trong hành vi của họ không?
 • Họ có lựa chọn sản phẩm / dịch vụ mà bạn đang cung cấp trực tuyến hoặc trực tiếp không?
 • Họ có yêu cầu tư vấn trước khi mua hoặc mua hàng nghiêm ngặt giao dịch không?

The more you understand your current customer or your targeted prospect the better you can segment. Similarities can be as granular as where they shop, where they research for information and what stops them from making the purchase of your specific product/service. Really dig into who you are trying to reach by creating a persona of your buyer and don't be surprised if you find that you need more than one persona to really identify the segments you are targeting.

Bạn càng hiểu khách hàng hiện tại của bạn hoặc khách hàng tiềm năng được nhắm mục tiêu của bạn thì bạn càng có thể phân đoạn tốt hơn. Điểm tương đồng có thể chi tiết như nơi họ mua sắm, nơi họ nghiên cứu thông tin và điều gì khiến họ không thể mua sản phẩm / dịch vụ cụ thể của bạn. Thực sự tìm hiểu về những người bạn đang cố gắng tiếp cận bằng cách tạo một cá tính của người mua và đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy rằng bạn cần nhiều hơn một người để thực sự xác định các phân đoạn bạn đang nhắm mục tiêu.

Thebalancesmb.com

Please Share This With

Dictionaries : 189 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB