Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Career Path Definition With Examples

BY: Nguyen-Ngoan  |   July 23, 2018
Career Development
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

A career path is comprised of a sequence of jobs that make up your career plan. They may sound the same, but they’re not. A career plan includes short-term or long-term goals leading to an ideal career, while a career path specifically includes the jobs that step an individual towards his or her goals and objectives. Read on to learn more about how a career path works and take a look at a list of examples.

Một con đường sự nghiệp bao gồm một chuỗi các công việc tạo nên kế hoạch nghề nghiệp của bạn. Chúng có thể giống nhau, nhưng chúng không giống nhau. Một kế hoạch nghề nghiệp bao gồm các mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn dẫn đến một nghề nghiệp lý tưởng, trong khi con đường sự nghiệp đặc biệt bao gồm các công việc mà từng cá nhân hướng tới mục tiêu và mục tiêu của mình. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về cách một con đường sự nghiệp hoạt động và xem danh sách các ví dụ.

What’s Included in a Career Path

Your career path includes the jobs you’ll need to hit your ultimate career goal. A career path doesn’t need to be a straight line up the career ladder, nor does it need to span a specific time frame.

Career paths traditionally imply vertical growth or advancement to higher level positions, but they can also entail lateral movement within or across industries. And each path can be slightly different for each person, depending on how long you need to take to get to your goals, or if you change your goals along the way.

Những gì được bao gồm trong một con đường sự nghiệp

Con đường sự nghiệp của bạn bao gồm các công việc bạn cần để đạt được mục tiêu nghề nghiệp cuối cùng của mình. Một con đường sự nghiệp không cần phải là một đường thẳng lên bậc thang sự nghiệp, cũng không cần phải mở rộng một khung thời gian cụ thể.

Con đường sự nghiệp theo truyền thống ngụ ý sự tăng trưởng theo chiều dọc hoặc thăng tiến lên các vị trí cấp cao hơn, nhưng chúng cũng có thể kéo theo chuyển động bên trong hoặc giữa các ngành. Và mỗi con đường có thể hơi khác nhau đối với mỗi người, tùy thuộc vào thời gian bạn cần thực hiện để đạt được mục tiêu của mình hoặc nếu bạn thay đổi mục tiêu của mình trên đường đi.

At the heart of a career path is the fact that you’ll be changing jobs from time to time. The average person changes jobs ten to fifteen times during their career and sometimes those changes will involve different types of positions in different industries. Some career paths have a few ups and downs and, in fact, some people even plan a move down the career ladder.

Tại trung tâm của con đường sự nghiệp là một thực tế rằng bạn sẽ thay đổi công việc theo thời gian. Người trung bình thay đổi công việc từ mười đến mười lăm lần trong sự nghiệp của họ và đôi khi những thay đổi đó sẽ liên quan đến các loại vị trí khác nhau trong các ngành khác nhau. Một số con đường sự nghiệp có một vài thăng trầm và, trên thực tế, một số người thậm chí có kế hoạch di chuyển xuống bậc thang sự nghiệp.

For example, people who are midlife-career changers may need to go down a level or two from where they were, so they can get the training and experience they need to move back up the ladder.

Whichever way a career path takes someone, it’s designed to provide increased satisfaction of a worker's career values and needs by targeting a series of jobs designed to get them to his or her career goal. Job satisfaction is one major key to a happy and long career.

Ví dụ, những người thay đổi nghề nghiệp giữa cuộc sống có thể cần phải đi xuống một hoặc hai cấp độ từ nơi họ đến, vì vậy họ có thể nhận được đào tạo và kinh nghiệm họ cần để di chuyển trở lại lên các bậc thang.

Dù con đường sự nghiệp có ai, nó được thiết kế để tăng sự hài lòng về giá trị nghề nghiệp của người lao động và nhu cầu bằng cách nhắm mục tiêu một loạt các công việc được thiết kế để đưa họ đến mục tiêu nghề nghiệp của mình. Sự hài lòng công việc là một chìa khóa quan trọng cho một sự nghiệp hạnh phúc và lâu dài.

Organizational Career Paths

Career paths are sometimes part of the employee development processes within organizations. In this case, an employee and a supervisor or Human Resources representative discuss the career development of the worker within the context of their organization.

Đường dẫn nghề nghiệp tổ chức

Con đường sự nghiệp đôi khi là một phần của quá trình phát triển nhân viên trong các tổ chức. Trong trường hợp này, một nhân viên và một người giám sát hoặc đại diện Nhân sự thảo luận về sự phát triển nghề nghiệp của người lao động trong bối cảnh tổ chức của họ.

This may occur as part of the performance appraisal process and takes into account the interests, knowledge, and skills of the employee. Additional education, training or work assignments may be planned as mechanisms to qualify employees for subsequent roles within their career path.

Điều này có thể xảy ra như là một phần của quá trình thẩm định hiệu suất và có tính đến sở thích, kiến ​​thức và kỹ năng của nhân viên. Các bài tập bổ sung về giáo dục, đào tạo hoặc công việc có thể được lên kế hoạch làm cơ chế để hội đủ điều kiện nhân viên cho các vai trò tiếp theo trong con đường sự nghiệp của họ.

In many cases, an individual will develop and actualize a career path without the cooperation of their employer. These workers will engage in the career exploration process independently or with the assistance of a career counselor, mentor or personal advisor.

Trong nhiều trường hợp, một cá nhân sẽ phát triển và thực hiện một con đường sự nghiệp mà không có sự hợp tác của chủ nhân của họ. Những công nhân này sẽ tham gia vào quá trình thăm dò sự nghiệp một cách độc lập hoặc với sự hỗ trợ của một cố vấn nghề nghiệp, cố vấn hoặc cố vấn cá nhân.

Examples of Career Paths

Here are several examples of career paths for a variety of different career fields. Keep in mind that some career paths are direct and include specific jobs that move an individual up the career ladder and are typically followed in order. Other career paths are indirect and may involve work in different industries or types of jobs, such as when someone is working on a career change.

Ví dụ về con đường sự nghiệp

Dưới đây là một số ví dụ về con đường sự nghiệp cho nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Hãy nhớ rằng một số con đường sự nghiệp là trực tiếp và bao gồm các công việc cụ thể mà di chuyển một cá nhân lên bậc thang sự nghiệp và thường được theo thứ tự. Các con đường sự nghiệp khác là gián tiếp và có thể liên quan đến công việc trong các ngành nghề hoặc các loại công việc khác nhau, chẳng hạn như khi ai đó đang làm việc thay đổi nghề nghiệp.

 • Administration: Administrative Assistant - Executive Assistant - Office Manager
 • Advertising: Advertising Account Coordinator - Assistant Account Executive - Account Executive - Major Account Executive
 • Communications: Public Relations Assistant - Public Relations Representative - Assistant Director of Public Relations - Director of Communications
 • Customer Services / Sales: Customer Service Representative - Inside Salesperson - Outside Salesperson - Major Account Salesperson - Regional Sales Manager
 • Development: Development Assistant - Annual Giving Officer - Development Associate - Major Gift Officer - Leadership Giving Officer - Associate Director of Leadership Gifts
 • Editorial: Editorial Assistant - Assistant Editor - Associate Editor - Editor - Senior Editor - Editorial Director
 • Education: Teacher - Master Teacher - Curriculum Coordinator - Assistant Principal – Principal
 • Education to Training: Teacher - Insurance Salesperson - Trainer for New Agents
 • Engineering: Junior Engineer - Senior Engineer - Project Manager - Engineering Consultant
 • Entrepreneur: Salesperson - Sales Manager - Business Owner
 • Human Resources: Human Resources Assistant - Interviewer - Benefits Assistant - Benefits Specialist - Assistant Director of Human Resources - Director of Human Resources
 • Retail: Retail Sales Clerk - Assistant Manager - Department Manager - Store Manager - Regional Manager
 • Sales to Marketing: Salesperson - MBA - Assistant Brand Manager - Brand Manager - Group Manager - Marketing Director
 • Quản trị: Trợ lý hành chính - Trợ lý điều hành - Người quản lý văn phòng
 • Quảng cáo: Điều phối viên Tài khoản Quảng cáo - Trợ lý Tài khoản Trợ lý - Điều hành Tài khoản - Tài khoản Chính Executive
 • Truyền thông: Trợ lý Quan hệ Công chúng - Đại diện Quan hệ Công chúng - Trợ lý Giám đốc Quan hệ Công chúng - Giám đốc Truyền thông
 • Dịch vụ khách hàng / Bán hàng: Đại diện dịch vụ khách hàng - Người bán hàng bên trong - Người bán hàng bên ngoài - Người bán hàng tài khoản chính - Người quản lý bán hàng khu vực
 • Phát triển: Trợ lý phát triển - Cán bộ hỗ trợ hàng năm - Tổ chức phát triển - Cán bộ quà tặng chính - Cán bộ lãnh đạo - Phó giám đốc lãnh đạo quà tặng
 • Biên tập: Trợ lý biên tập - Trợ lý biên tập viên - Phó biên tập viên - Biên tập viên - Biên tập viên cao cấp - Giám đốc biên tập
 • Giáo dục: Giáo viên - Thạc sĩ Giáo viên - Điều phối viên chương trình giảng dạy - Trợ lý Hiệu trưởng - Hiệu trưởng
 • Giáo dục để đào tạo: Giáo viên - Nhân viên bán hàng bảo hiểm - Huấn luyện viên cho đại lý mới
 • Kỹ sư: Kỹ sư trẻ - Kỹ sư cao cấp - Quản lý dự án - Tư vấn kỹ thuật
 • Doanh nhân: Người bán hàng - Người quản lý bán hàng - Chủ doanh nghiệp
 • Nhân sự: Trợ lý Nhân sự - Người phỏng vấn - Trợ lý Phúc lợi - Chuyên gia Lợi ích - Trợ lý Giám đốc Nhân sự - Giám đốc Nhân sự
 • Bán lẻ: Nhân viên bán hàng bán lẻ - Trợ lý quản lý - Trưởng phòng - Quản lý cửa hàng - Giám đốc khu vực
 • Bán hàng để tiếp thị: Nhân viên bán hàng - MBA - Trợ lý Giám đốc thương hiệu - Giám đốc thương hiệu - Giám đốc nhóm - Giám đốc tiếp thị
Please Share This With

Dictionaries : 213 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB