Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Build Customer Trust Through Your Website Content

BY: Nguyen-Ngoan  |   Sept. 3, 2018
7 MIN
Web Marketing
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

“Content builds relationships.Relationships are built on trust. Trust drives revenue.”Andrew Davis

“Nội dung xây dựng mối quan hệ. Mối quan hệ được xây dựng trên sự tin tưởng. Tin tưởng thúc đẩy doanh thu. ”- Andrew Davis

Trust. It’s a pretty big concept for such a short word, and yet trust is a critical factor in the success (or failure) of many businesses. Think about the businesses you support. It’s likely that your confidence in those businesses is based at least in part on how trustworthy you think they are. Maybe it’s because you personally know the owner. Maybe it’s due to some great customer service you received. Or maybe it’s because others you know trust that business.

Lòng tin. Đó là một khái niệm khá lớn cho một từ ngắn như vậy, và sự tin tưởng là một yếu tố quan trọng trong sự thành công (hay thất bại) của nhiều doanh nghiệp. Hãy suy nghĩ về các doanh nghiệp bạn hỗ trợ. Có khả năng sự tự tin của bạn đối với các doanh nghiệp đó ít nhất là một phần về mức độ tin cậy của bạn. Có thể vì bạn đích thân biết chủ sở hữu. Có thể là do một số dịch vụ khách hàng tuyệt vời mà bạn đã nhận được. Hoặc có thể bởi vì những người khác mà bạn biết tin tưởng doanh nghiệp đó.

For many businesses, the path to success is paved with bricks made of trust. One of the ways you can position your business as trustworthy is by building trust through your blog and website content.

Đối với nhiều doanh nghiệp, con đường dẫn đến thành công được lát bằng những viên gạch làm bằng lòng tin. Một trong những cách bạn có thể định vị doanh nghiệp của mình là đáng tin cậy là xây dựng niềm tin thông qua blog và nội dung trang web của bạn.

build customer trust through your website content

1. Elements of Trust

We’ve already talked a bit about making your content valuable. The value your customers find in your content will make it easier for them to trust your business. But beyond the value you provide in your content, there are also other elements that help to create trust:

Chúng ta đã thảo luận về việc làm cho nội dung của bạn có giá trị. Giá trị mà khách hàng tìm thấy trong nội dung giúp họ dễ dàng tin tưởng doanh nghiệp của bạn hơn. Nhưng ngoài giá trị được cung cấp qua nội dung, còn có các yếu tố khác giúp tạo dựng lòng tin:
 • Capability
 • Reliability
 • Empathy
 • Clarity
 • Khả năng
 • Độ tin cậy
 • Sự đồng cảm
 • Sự rõ ràng

2. Slow and Steady

Chậm mà chắc…

Building trust through your blog and website content is a lengthy process. Just like the story of the tortoise and the hare, it’s a race in which the winner is determined by his dedication to the outcome. There are no shortcuts to trust.

Xây dựng niềm tin thông qua blog và nội dung trên trang web là một quá trình dài. Cũng giống như câu chuyện về rùa và thỏ, đó là một cuộc đua mà người chiến thắng được xác định bởi sự cống hiến của mình cho kết quả. Không có lối tắt để xây dựng niềm tin.

But just how do the above elements reveal themselves in your blog and website content? Let’s take a look.

Nhưng chỉ cần làm thế nào để các yếu tố trên tự bộc lộ trên trang blog và nội dung trang web? Chúng ta hãy xem.

3. Capability

 • What is your business capable of giving to your customers?
 • Can you do what you say you can do?

Khả năng

 • Doanh nghiệp của bạn có khả năng cung cấp gì cho khách hàng?
 • Bạn có thể làm những gì bạn hứa không?

Don’t make claims about your company’s capabilities that you can’t back up through service.

Không tuyên bố về khả năng của công ty mà bạn không thể đảm bảo thông qua dịch vụ.

In the early 1960s, the rental car industry witnessed a battle between the number one company, Hertz, and the number two company, Avis. Instead of trying to outdo the competition by making fantastic claims about their service, Avis took a unique approach. The acknowledged their number two position in the market and then went on to state that this was the reason they had to outwork their competitor. The slogan, “We Try Harder” refocused consumer attention on the effort that Avis put forth. They didn’t make any claims about product or service superiority. They simply pointed out areas in which they put more effort than the competition. As a result, Avis was able to close the gap in market share between themselves and Hertz.

Vào đầu những năm 1960, ngành công nghiệp xe hơi cho thuê đã chứng kiến trận chiến giữa công ty số một, Hertz và công ty số hai Avis. Thay vì cố gắng vượt qua đối thủ bằng cách đưa ra những tuyên bố tuyệt vời về dịch vụ của mình, Avis đã có một cách tiếp cận độc đáo. Việc thừa nhận vị trí số hai của họ trên thị trường và sau đó đi vào trạng thái rằng đây là lý do họ phải làm việc giỏi hơn đối thủ cạnh tranh của họ. Khẩu hiệu “Chúng tôi cố gắng hết sức” tập trung vào sự chú ý của người tiêu dùng đối với nỗ lực của Avis. Họ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính ưu việt của sản phẩm hoặc dịch vụ. Họ chỉ đơn giản chỉ ra các lĩnh vực mà họ nỗ lực nhiều hơn so với đối thủ cạnh tranh. Kết quả là, Avis đã có thể thu hẹp khoảng cách trong thị phần giữa họ và Hertz.

You may not have a simple but fantastic slogan like that to center your marketing efforts on, but your company website should be where your content spells out your capabilities. Your blog posts and page content are a 24/7 showcase of what you are capable of providing to your customers. Use that platform to your advantage.

Bạn có thể không có một khẩu hiệu đơn giản nhưng tuyệt vời như vậy để tập trung nỗ lực tiếp thị của bạn, nhưng trang web của công ty bạn phải là nơi nội dung của bạn giải thích khả năng của bạn. Bài đăng trên blog và nội dung trang của bạn là bản trình diễn 24/7 về những gì bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình. Sử dụng nền tảng đó cho lợi thế của bạn.

Do you have a customer project that you are particularly proud to share? Consider writing up a white paper that goes in depth about the project and its outcome.

Bạn có dự án khách hàng mà bạn đặc biệt tự hào chia sẻ không? Hãy xem xét viết một bài báo trắng chuyên sâu về dự án và kết quả của dự án.

"For many businesses, the path to success is paved with bricks made of trust."

"Đối với nhiều doanh nghiệp, con đường dẫn đến thành công được lát bằng những viên gạch làm bằng lòng tin".

4. Reliability

Can your customers count on you to follow through?

Khách hàng của bạn có thể tin tưởng bạn theo dõi không?

If you have a quantifiable measurement of your reliability, share that in your marketing. But do so carefully. You have to be able to back it up. We all have a story or two to tell about a company promise that was never delivered upon.

Nếu bạn có một số đo định lượng về độ tin cậy của bạn, hãy chia sẻ nó trong tiếp thị của bạn. Nhưng hãy cẩn thận. Bạn phải có khả năng sao lưu nó. Tất cả chúng ta đều có một hoặc hai câu chuyện để kể về một lời hứa của công ty chưa từng được giao.

Catalog retailer Land’s End makes an iron-clad promise about their product quality. It’s on every page of their website and features prominently in their catalogs. When my daughter broke the handle on her rolling backpack, I contacted the company and received a postage-paid label and a merchandise credit to replace the bag.

Nhà bán lẻ danh mục Land’s End hứa hẹn về chất lượng sản phẩm của họ. Đó là trên mọi trang của trang web và các tính năng nổi bật trong danh mục của họ. Khi con gái tôi bẻ gãy tay cầm trên ba lô lăn, tôi liên lạc với công ty và nhận được một nhãn bưu chính trả tiền và một khoản tín dụng hàng hóa để thay thế túi.

If your website promises a three-day turnaround on your products or services, make sure that’s possible. If you can’t keep your promises, your customers won’t be your customers for very long. And in the age of social media, they’ll tell others about your shortcomings, too.

Be reliable – it matters.

Nếu trang web của bạn hứa hẹn thời gian quay vòng ba ngày trên sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, hãy đảm bảo rằng điều đó là có thể. Nếu bạn không thể giữ lời hứa, khách hàng của bạn sẽ không phải là khách hàng của bạn trong một thời gian dài. Và trong thời đại phương tiện truyền thông xã hội, họ cũng sẽ nói với những người khác về những thiếu sót của bạn.

Hãy tin cậy - nó quan trọng.

5. Empathy

Good marketing communications should address customer pain points. You can spend a lot of time talking about why your company’s products or services are the best available, but unless you can relate to your customer’s challenges, it’s a lot of hot air.

Truyền thông tiếp thị tốt nên giải quyết các điểm đau của khách hàng. Bạn có thể dành nhiều thời gian nói về lý do tại sao sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn có sẵn tốt nhất, nhưng trừ khi bạn có thể liên quan đến những thách thức của khách hàng, đó là rất nhiều không khí nóng.

Let’s go back to Land’s End for just a moment. If, like me, you are the parent of a girl who doesn’t particularly like pink, or sparkles, or ballet, or anything else “girly,” you know what a challenge it was to purchase items from their line of girls’ clothing. In 2014, after listening to numerous customer comments on the subject, Land’s End debuted a collection of girls tees that appealed to the less-girly crowd. Not surprisingly, they were (and continue to be) a big hit.

Hãy quay lại Land's End một chút. Nếu, như tôi, bạn là cha mẹ của một cô gái không đặc biệt thích màu hồng, hoặc lấp lánh, hoặc múa ba lê, hoặc bất cứ điều gì khác "nữ tính", bạn biết thử thách là mua đồ từ dòng quần áo nữ của họ . Trong năm 2014, sau khi nghe nhiều ý kiến ​​của khách hàng về chủ đề này, Land's End đã ra mắt một bộ sưu tập các cô gái tees lôi cuốn đám đông ít nữ tính hơn. Không ngạc nhiên, họ đã (và tiếp tục là) một hit lớn.

Empathy comes from listening to what your customers tell you. Your content should let your customers know that they’re being heard.

Sự đồng cảm xuất phát từ việc lắng nghe những gì khách hàng của bạn nói với bạn. Nội dung của bạn nên cho khách hàng biết rằng họ đang được lắng nghe.

6. Clarity

You may have the most fantastic product or service available in your industry, but if you can’t speak (or write) about it in a clear way, it doesn’t matter.

Bạn có thể có sản phẩm hoặc dịch vụ tuyệt vời nhất có sẵn trong ngành của bạn, nhưng nếu bạn không thể nói (hoặc viết) về nó một cách rõ ràng, nó không quan trọng.

When you know your business and your industry very well, it’s easy to talk over the heads of your customers. It’s tempting to do this in an effort to impress, but doing so will backfire. What your customers want from your content is plain language and good grammar. Be precise in what you want to say, and make sure you’re using the right words.

Khi bạn biết doanh nghiệp và ngành của mình rất tốt, thật dễ dàng để nói chuyện với những người đứng đầu khách hàng của bạn. Thật là hấp dẫn để làm điều này trong một nỗ lực gây ấn tượng, nhưng làm như vậy sẽ phản tác dụng. Những gì khách hàng của bạn muốn từ nội dung của bạn là ngôn ngữ đơn giản và ngữ pháp tốt. Nói chính xác những gì bạn muốn nói và đảm bảo bạn đang sử dụng đúng từ.

Your visitors also want your site to load quickly, be easy to navigate, and provide them with the information they need to make a decision. When you provide a pleasant user experience through your site design and content, you gain trust from your visitors.

Khách truy cập của bạn cũng muốn trang web của bạn tải nhanh, dễ dàng điều hướng và cung cấp cho họ thông tin họ cần để đưa ra quyết định. Khi bạn cung cấp trải nghiệm người dùng dễ chịu thông qua thiết kế và nội dung trang web của mình, bạn sẽ có được sự tin tưởng từ khách truy cập của mình.

…Wins the Race

Creating and building trust in your business is a slow and steady process.

Tạo và xây dựng lòng tin trong doanh nghiệp của bạn là một quá trình chậm và ổn định.

Regardless of the industry you’re in, if you want to succeed you have to be perceived as trustworthy. Your blog and website content can go a long way toward this perception. Make every effort to present your business as capable, reliable, and empathetic, and do so in a clear manner. Your customers will appreciate it.

Bất kể ngành công nghiệp bạn đang ở, nếu bạn muốn thành công, bạn phải được coi là đáng tin cậy. Blog và nội dung trang web của bạn có thể đi một chặng đường dài hướng tới nhận thức này. Cố gắng hết sức để giới thiệu doanh nghiệp của bạn có khả năng, đáng tin cậy và đồng cảm, và làm như vậy một cách rõ ràng. Khách hàng của bạn sẽ đánh giá cao nó.

Itnow.com

Please Share This With

Dictionaries : 278 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB