Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

A2 Hosting - How to access your account using SSH

BY: Nguyen-Ngoan  |   May 25, 2018
Web Hosting
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

WHAT IS SSH?

Secure Shell (SSH) is a protocol that provides secure command-line access to your A2 Hosting account. By using SSH, you can remotely log in to your A2 Hosting account and run commands as if you were sitting right at the server.

USING AN SSH CLIENT

Follow the appropriate procedure below for your computer's operating system.

Windows operating systems

Microsoft Windows does not include an SSH client, so you must download an SSH client first. A2 Hosting recommends PuTTY, a free program that you can download here. After you have downloaded the PuTTY executable to your local computer, you can use it to connect to your A2 Hosting account.

To connect to your account using PuTTY, follow these steps:

Start PuTTY. In the Host Name (or IP address) text box, type username@example.com. Replace username with your A2 Hosting username, and example.com with your site's domain name. In the Port text box, type 7822.

The default port for SSH is 22. However, A2 Hosting uses a different port for security reasons.

Confirm that the Connection type radio button is set to SSH. Click Open. A PuTTY security alert about the server's host key appears the first time you connect. Click Yes. Type your account password and then press ENTER. When the remote server's command line prompt appears, you are connected. The initial command line prompt is:

[email protected] [~]#

You can now run commands. For example, to see a listing of the current directory, type ls and then press ENTER. To close the SSH connection when you are done, type exit and then press ENTER.

https://www.a2hosting.com/kb/getting-started-guide/accessing-your-account/using-ssh-secure-shell

Please Share This With

Dictionaries : 0 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB