Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

A Content Marketers Guide To Creating Curiosity

BY: Nguyen-Ngoan  |   Aug. 5, 2018
5 MIN
Content Marketing
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

If you want more attention for your content, learn to excite curiosity. Curiosity is one of the critical levers successful content marketers use to sell products, services and ideas in this increasingly noisy world.

Nếu bạn muốn chú ý nhiều hơn cho nội dung của mình, hãy học cách kích thích trí tò mò. Sự tò mò là một trong những đòn bẩy quan trọng mà các nhà tiếp thị nội dung thành công sử dụng để bán sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng trong thế giới ngày càng ồn ào này.

What creates curiosity?

Điều gì tạo ra sự tò mò?

According to research by Carnegie Mellon’s George Loewenstein, curiosity occurs when there is a gap between what we know and what we want to know. Curiosity is a kind of cognitive thirst that wants to be quenched.

Theo nghiên cứu bởi Carnegie Mellon’s George Loewenstein, sự tò mò xảy ra khi có một khoảng cách giữa những gì chúng ta biết và những gì chúng ta muốn biết. Tò mò là một loại khát khao nhận thức muốn được giải tỏa.

But that’s only half of the story. Equally important is this follow-up study from CalTech which shows that curiosity increases (to a point) as knowledge increases and then drops off.

Nhưng mà chỉ có một nửa câu chuyện. Điều quan trọng không kém là nghiên cứu tiếp theo từ CalTech cho thấy sự tò mò tăng (đến một điểm) khi kiến ​​thức tăng lên và sau đó giảm xuống.

The effect of knowledge on curiosity looks roughly like this.

Ảnh hưởng của kiến ​​thức đối với sự tò mò trông đại khái như thế này.

Curiosity vs Knowledge

The important thing to note is that a lack of information will, in general, create a lack of curiosity. At the same time, once a sufficient amount of information is received, curiosity decreases.

Điều quan trọng cần lưu ý là nói chung, việc thiếu thông tin sẽ tạo ra sự thiếu tò mò. Đồng thời, một khi nhận được đủ lượng thông tin, sự tò mò sẽ giảm.

Before we move on, let’s review these two critical principles of curiosity:

  1. To make a person curious we have to create a gap between what they know and what they want to know.
  2. To maintain curiosity we must “leak” out knowledge a bit at a time without giving away too much.

Trước khi chúng ta tiếp tục, hãy xem xét hai nguyên tắc tò mò quan trọng này:

  1. Để khiến một người tò mò, chúng ta phải tạo ra một khoảng cách giữa những gì họ biết và những gì họ muốn biết.
  2. Để duy trì sự tò mò, chúng ta phải rò rỉ kiến ​​thức một chút mà không cho đi quá nhiều.

Here are 3 brilliant uses of curiosity in content marketing,

Dưới đây là 3 cách sử dụng tuyệt vời của sự tò mò trong tiếp thị nội dung,

1. A Brian Clark article introduction

1. Giới thiệu bài viết theo cách Brian Clark

In an article about the potential of hyperlocal websites, Brian Clark makes excellent use of curiosity to drive readers deeper into the article. The following is part of the introduction to the article,

Trong một bài viết về tiềm năng của các trang web hyperlocal, Brian Clark sử dụng sự tò mò tuyệt vời để hướng người đọc đi sâu hơn vào bài viết. Sau đây là một phần của phần giới thiệu bài viết,

“My interest in building these [hyperlocal] sites stems from the fact that I made a lot of money from them between 2002 and 2005, back before I started Copyblogger.

Tôi quan tâm đến việc xây dựng các trang web [hyperlocal] này bắt nguồn từ việc tôi đã kiếm được rất nhiều tiền từ họ trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2005, trước khi tôi bắt đầu là Copyblogger.

We’ll get to that in a bit.

First, let me frame the way I think about profitable hyperlocal websites, which is generally in sharp contrast to the way many approach them.” ~ Brian Clark, Entreproducer

Chúng ta sẽ nhận được một chút điều gì đó.

Trước tiên, hãy để tôi đóng khung cách tôi nghĩ về các trang web hyperlocal có lợi nhuận, thường trái ngược hoàn toàn với cách nhiều người tiếp cận chúng. ~ Brian Clark, Entreproducer

How’s that for creating information gaps?

Firstly, notice how Brian mentions the desired effect, making a lot of money, and then states “We’ll get to that in a bit.” This is a tease. He’s priming the pump by releasing just a bit of information and then pulling back.

Làm thế nào để điều đó tạo ra khoảng trống thông tin?

Đầu tiên, hãy chú ý cách Brian đề cập đến hiệu ứng mong muốn, kiếm được nhiều tiền, và sau đó tuyên bố rằng chúng tôi sẽ nhận được điều đó trong một lát nữa. Đây là một lời trêu chọc. Anh ấy đã mồi máy bơm bằng cách tiết lộ một chút thông tin và sau đó kéo lại.

Second, Clark mentions that he is going to discuss his take on hyperlocal websites which is, “in sharp contrast to the way many approach them.”

Thứ hai, Clark đề cập rằng anh ta sẽ thảo luận về việc tham gia vào các trang web hyperlocal, đó là, Trái ngược hoàn toàn với cách tiếp cận của nhiều người.

Clark’s choice of words here is deliberate. He wants you to know that his take is new. He wants you to know that you have an information gap.

Sự lựa chọn từ ngữ của Clark ở đây là có chủ ý. Anh ấy muốn bạn biết rằng anh ấy là mới. Anh ấy muốn bạn biết rằng bạn có một khoảng cách thông tin.

I don’t know about you, but I’m curious.

Tôi không biết về bạn, nhưng tôi tò mò.

2. A John Caples sales headline

2. Một tiêu đề bán hàng kiểu John Caples

As legendary direct response copywriter Joseph Sugarman says, the purpose of the headline is to get the reader to read the first line. The headline’s ability to do that can be tied, in part, to the level of curiosity it generates.

Như tác giả sao chép phản hồi trực tiếp huyền thoại Joseph Sugarman nói, mục đích của tiêu đề là để người đọc đọc được dòng đầu tiên. Khả năng làm tiêu đề của Lốc để làm điều đó có thể được gắn, một phần, với mức độ tò mò mà nó tạo ra.

A great headline creates irresistible curiosity, and this classic headline from John Caples is a fabulous example of that.

Một tiêu đề tuyệt vời tạo ra sự tò mò không thể cưỡng lại, và tiêu đề cổ điển này từ John Caples là một ví dụ tuyệt vời về điều đó.

Play The Piano

Consider the mental itch this sales letter headline creates on your brain. The headline creates an information gap. It forces you to ask the question: What happened when he started to play?

Xem xét ngứa tinh thần tiêu đề thư bán hàng này tạo ra trên não của bạn. Các tiêu đề tạo ra một khoảng cách thông tin. Nó buộc bạn phải đặt câu hỏi: Điều gì đã xảy ra khi anh ấy bắt đầu chơi?

It gives you just the right amount of information and leaves you begging for more.

Nó cung cấp cho bạn một lượng thông tin phù hợp và khiến bạn phải cầu xin thêm.

3. A South by Southwest presentation title

The title of a presentation is often the first, and only, information a person will use to make a decision about attending or watching.

3. Một tiêu đề phía nam của tây nam

Tiêu đề của một bài thuyết trình thường là thông tin đầu tiên và duy nhất, một người sẽ sử dụng để đưa ra quyết định về việc tham dự hoặc xem.

A well-worded presentation title will draw an audience that is curious about the subject matter.

Một tiêu đề trình bày tốt sẽ thu hút khán giả tò mò về vấn đề này.

Consider the follow presentation titles at the upcoming SXSW Interactive conference.

SXSW Presentation Title

SXSW Presentation Title

Assuming you didn’t know the person or company giving the presentation, which would you choose?

Hãy xem xét các tiêu đề trình bày tiếp theo tại hội nghị SXSW Interactive sắp tới.

Giả sử bạn đã không biết người hoặc công ty thuyết trình, bạn sẽ chọn ai?

I think most would choose the second.

Based on our understanding of how curiosity works, the first presentation title falls short for a predictable reason — a lack of knowledge. The title simply doesn’t provide enough information to pique curiosity.

Tôi nghĩ rằng hầu hết sẽ chọn thứ hai.

Dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi về cách thức sự tò mò hoạt động, tiêu đề bài thuyết trình đầu tiên bị thiếu vì một lý do có thể dự đoán được - thiếu kiến ​​thức. Tiêu đề chỉ đơn giản là không cung cấp đủ thông tin cho sự tò mò.

The second presentation title gives us enough information to create a number of questions. How did he almost die? How did it help him?

Tiêu đề trình bày thứ hai cung cấp cho chúng tôi đủ thông tin để tạo ra một số câu hỏi. Làm thế nào mà anh ấy gần như chết? Nó đã giúp anh ta như thế nào?

More important now than ever

In a snippet-filled world of blog post headlines, email subject lines and status updates your ability to sell others on your products and ideas will be correlated with your ability to generate curiosity.

Quan trọng hơn bao giờ hết

Trong một thế giới đầy tiêu đề của bài đăng trên blog, dòng tiêu đề email và trạng thái cập nhật khả năng bán cho người khác trên các sản phẩm và ý tưởng của bạn sẽ tương quan với khả năng tạo sự tò mò của bạn.

And this will only continue to become more true.

Take some time to incorporate the element of curiosity into your content.

Và điều này sẽ chỉ tiếp tục trở thành sự thật hơn.

Hãy dành chút thời gian để kết hợp yếu tố tò mò vào nội dung của bạn.

Crazyegg.com

Please Share This With

Dictionaries : 199 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB