Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

9 Simple Ways To Write Product Descriptions That Sell

BY: Nguyen-Ngoan  |   Sept. 9, 2018
11 MIN
Content Marketing
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

What is a product description?

Mô tả sản phẩm là gì?

A product description is the marketing copy that explains what a product is and why it’s worth purchasing. The purpose of a product description is to supply customers with details around the features and benefits of the product so they’re compelled to buy.

Mô tả sản phẩm là văn bản giải thích sản phẩm là gì và tại sao sản phẩm đó đáng mua. Mục đích của mô tả sản phẩm là cung cấp cho khách hàng các chi tiết về tính năng và lợi ích của sản phẩm để thuyết phục họ mua hàng.

Let’s have a look at nine simple ways to persuade your web visitors with product descriptions that sell.

Hãy cùng xem xét 9 cách đơn giản để thuyết phục khách truy cập trang web bằng mô tả sản phẩm để bán hàng.

1. Focus on your ideal buyer

When you write a product description with a huge crowd of buyers in mind, your descriptions become wishy-washy and you end up addressing no one at all.

Khi bạn viết một mô tả sản phẩm với một số lượng lớn người mua trong tâm trí, mô tả của bạn trở nên mơ hồ và kết quả cuối cùng là bạn không thể thuyết phục được ai cả.

The best product descriptions address your ideal buyer directly and personally. You ask and answer questions as if you’re having a conversation with them. You choose the words your ideal buyer uses. You use the word you.

Các mô tả sản phẩm tốt nhất xác định địa chỉ của người mua lý tưởng một cách trực tiếp và cá nhân hoá. Bạn hỏi và trả lời các câu hỏi giống như khi bạn đang trò chuyện trực tiếp với họ. Bạn chọn những từ mà người mua lý tưởng của bạn sử dụng, và sử dụng từ "bạn".

This is how Think Geek starts the product description of an LED Flashlight.

Đây là cách Think Geek mô tả đèn LED của họ.

"You know what's sucky about regular flashlights? They only come in two colors: white or that yellowish-white that reminds us of the teeth of an avid coffee drinker. What fun is that kind of flashlight? We'll answer that: NO FUN AT ALL. You know what is fun? Using the Multi-Color LED Flashlight to cast a sickly green glow over your face while telling a zombie story around a campfire. No campfire? Make a fake one with the orange light!"

Bạn biết những gì sucky về đèn pin thường xuyên? Chúng chỉ có hai màu: trắng hoặc trắng vàng khiến chúng ta nhớ đến răng của một người uống cà phê avid. Điều gì thú vị là loại đèn pin? Chúng tôi sẽ trả lời rằng: KHÔNG VUI LÒNG TẤT CẢ. Bạn biết những gì là thú vị? Sử dụng đèn LED nhiều màu để tạo ra ánh sáng xanh lục trên khuôn mặt của bạn trong khi kể một câu chuyện về zombie xung quanh lửa trại. Không có lửa trại? Tạo một chiếc giả với ánh sáng màu da cam!

When it comes to writing your own product descriptions, start by imagining your ideal buyer. What kind of humor does he or she appreciate (if any)? What words does he use? What words does he hate? Is he okay with words like suckyand crappy? What questions does he ask that you should answer?

Khi viết mô tả sản phẩm, hãy bắt đầu bằng cách tưởng tượng người mua lý tưởng của bạn. Anh ấy hoặc cô ấy có thích sự hài hước không? Anh ấy hay dùng các từ ngữ gì? Anh ấy ghét những từ nào? Anh ấy có ổn với những từ như suckyand crappy không? Anh ta có câu hỏi nào mà bạn nên trả lời?

Consider how you would speak to your ideal buyer if you were selling your product in store, face-to-face. Now try and incorporate that language into your website so you can have a similar conversation online that resonates more deeply.

Hãy xem xét cách bạn nói chuyện trực tiếp với người mua hàng trong cửa hàng. Hãy thử kết hợp ngôn ngữ đó vào trang web để tạo nên một cuộc trò chuyện trực tuyến tương tự nhằm tạo ra tiếng vang sâu sắc hơn.

2. Entice with benefits

When we sell our own products, we get excited about features and specifications. The problem is our potential buyers are not as interested in mundane features and specs - they want to know what’s in it for them. That’s why you need to highlight the benefits of each feature.

Khi bán sản phẩm của chính mình, chúng ta rất phấn khích về các tính năng và thông số kỹ thuật. Vấn đề là khách hàng tiềm năng không quan tâm đến các tính năng và đặc điểm của sản phẩm một cách đơn thuần — họ muốn biết những tính năng đó làm được gì cho họ. Đó là lý do tại sao bạn cần làm nổi bật những lợi ích của từng tính năng.

This is how Method Home describes one of their hand wash gels.

Đây là cách Method Home mô tả gel rửa tay của họ.
2. Entice with Benefits

Sometimes the scent of seasonal hand wash is all we need to rouse our holiday spirits. Available in an array of festive fragrances, our naturally derived gel hand wash will leave your hands soft, clean and ready to be tucked into a pair of fair isle mittens. It really is the most wonderful time of the year.

Đôi khi mùi hương của việc rửa tay theo mùa là tất cả những gì chúng ta cần để làm say đắm tinh thần ngày lễ. Có sẵn trong một loạt các nước hoa lễ hội, gel rửa tay có nguồn gốc tự nhiên của chúng tôi sẽ làm đôi tay bạn mềm mại, sạch sẽ và sẵn sàng để được nhét vào một cặp găng tay bele công bằng. Đó thực sự là thời gian tuyệt vời nhất trong năm.

Method Home suggests that the benefit of their soap is not just that your hands become soft and clean, but that the soap actually rouses your holiday spirit making the holidays more festive and therefore more enjoyable.

Method Home cho thấy lợi ích của xà phòng của họ không chỉ làm bàn tay của bạn trở nên mềm mại và sạch sẽ, nhưng xà phòng thực sự cưỡi tinh thần kỳ nghỉ của bạn làm cho các ngày lễ lễ hội hơn và do đó thú vị hơn.

Consider the benefit of each of your features. How does your product make your customers feel happier, healthier, or more productive? Which problems, glitches, and hassle does your product help solve?

Quan tâm đến lợi ích của từng tính năng. Sản phẩm của bạn làm cho khách hàng cảm thấy hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn hoặc hiệu quả hơn như thế nào? Những vấn đề, trục trặc và rắc rối nào sản phẩm của bạn giúp họ giải quyết?

Don’t sell just a product, sell an experience.

Đừng bán sản phẩm, hãy bán trải nghiệm.

3. Avoid yeah, yeah phrases

Tránh các cụm từ mô tả chung chung

When we’re stuck for words and don’t know what else to add to our product description, we often add something bland like "excellent product quality".

Khi chúng ta "bí" và không biết thêm điều gì khác vào mô tả sản phẩm, chúng ta thường thêm một cái gì đó nhạt nhẽo kiểu như "chất lượng sản phẩm tuyệt vời".

That’s a yeah, yeah phrase. As soon as a potential buyer reads excellent product quality he thinks, yeah, yeah, of course; that’s what everyone says.Ever heard someone describe their product quality as average, not-so-good, or even bad?

Đó là một cụm từ vâng, vâng. Ngay sau khi người mua tiềm năng đọc chất lượng sản phẩm tuyệt vời, anh ấy nghĩ, vâng, vâng, tất nhiên ai bán hàng cũng đều nói như vậy. Bạn có nghe ai đó mô tả chất lượng sản phẩm của họ là trung bình, không tốt hay thậm chí là xấu chưa?

You become less persuasive when your potential buyer reads your product description and starts saying yeah, yeah to themselves. To avoid this reaction be as specific as possible.

Mô tả sản phẩm trở nên kém thuyết phục khi khách hàng tiềm năng đọc mô tả sản phẩm và bắt đầu nghĩ "vâng, ai cũng nói như thế.. Cầnn tránh những phản ứng này càng cụ thể càng tốt.

Zappos, for instance, doesn’t describe the quality of a pair of shoes as excellent. Instead they describe each technical detail plus its benefit.

Ví dụ, Zappos không mô tả chất lượng giày của họ là "một đôi giày tuyệt vời". Thay vào đó, họ mô tả từng chi tiết kỹ thuật cộng với lợi ích của nó.

3. Avoid Yeah, Yeah Phrases

None of the bullet points above mention the quality of the product directly, but each point gives you an impression of quality. Each point also follows an easy pattern of highlighting a feature plus a benefit:

Không có câu nào ở trên đề cập trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, nhưng mỗi câu đều cung cấp cho bạn một ấn tượng về chất lượng. Các câu ở trên cũng theo mô hình dễ dàng đó là làm nổi bật một tính năng cộng với một lợi ích:

Genuine hand-sewn construction (feature) >> durable comfort (benefit)

Ví dụ: Hàng chính hãng làm bằng tay (tính năng) >> độ bền cao (lợi ích)

Product details add credibility. Product details sell your product. You can never include too many technical details in your product descriptions. Be specific.

Mô tả sản phẩm chi tiết làm tăng độ tin cậy. Mô tả sản phẩm chi tiết cũng làm cho sản phẩm của bạn bán được Bạn đừng bao giờ bao gồm quá nhiều chi tiết kỹ thuật trong mô tả sản phẩm. Hãy cụ thể.

4. Justify using superlatives

4. Mô tả bằng cách sử dụng so sánh nhất

Superlatives sound insincere unless you clearly prove why your product is the best, the easiest, or the most advanced.

Đừng nói sản phẩm của bạn là nhất trừ khi bạn có lý do rõ ràng để chứng minh sản phẩm của bạn là sản phẩm tốt nhất, dễ dàng nhất hoặc tiên tiến nhất.

Amazon explains why the Kindle Paperwhite is the world’s most advanced e-reader.

Amazon giải thích tại sao Kindle Paperwhite lại là máy đọc sách điện tử tiên tiến nhất thế giới.

4. Justify Using Superlatives

The word patented gives the reader the impression that this is something special. Amazon goes on to quote several percentages to show why the Paperwhite has better contrast and brilliant resolution; and it provides a killer benefit: Even in bright sunlight, Paperwhite delivers clear, crisp text and images with no glare.

Từ được cấp bằng sáng chế cho người đọc ấn tượng rằng đây là một thứ đặc biệt. Amazon tiếp tục trích dẫn một vài tỷ lệ phần trăm để cho thấy tại sao Paperwhite có độ tương phản tốt hơn và độ phân giải tuyệt vời; và nó cung cấp một lợi ích giết người: Ngay cả trong ánh sáng mặt trời tươi sáng, Paperwhite cung cấp rõ ràng, văn bản sắc nét và hình ảnh không có ánh sáng chói.

If your product is really the best, provide specific proof why this is the case. Otherwise, tone your copy down or quote a customer who says your product is the most wonderful they’ve ever used.

Nếu sản phẩm của bạn thực sự là tốt nhất, hãy cung cấp bằng chứng cụ thể tại sao nó là tốt nhất. Nếu không, hãy giảm tuyên bố trong mô tả sản phẩm hoặc trích dẫn ý kiến của một khách hàng cho biết sản phẩm của bạn là sản phẩm tuyệt vời nhất mà họ từng sử dụng.

5. Appeal to your readers’ imagination

5. Thu hút trí tưởng tượng của người đọc

Scientific research has proven that if people hold a product in their hands, their desire to own it increases.

Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng nếu mọi người cầm một sản phẩm trong tay, mong muốn sở hữu nó sẽ tăng lên.

You’re selling online, so your web visitors can’t hold your products. Large, crystal clear pictures or videos can help, but there’s also a copywriting trick to increase desire: let your reader imagine what it would be like to own your product.

Bạn đang bán hàng trực tuyến, vì vậy khách truy cập trang web không thể cầm sản phẩm. Các hình ảnh lớn, rõ ràng hay video có thể hữu ích, nhưng cũng có một mẹo viết quảng cáo làm tăng mong muốn sở hữu sản phẩm cho người đọc, đó là: cho người đọc hình dung ra họ sẽ như thế nào nếu sở hữu sản phẩm của bạn.

Here’s how Think Geek stirs your imagination with an description of their grilling multi tool.

Dưới đây là cách Think Geek khuấy động trí tưởng tượng của bạn với một mô tả về công cụ nướng đa năng của họ.

There is a person who is the hero of every BBQ or family cookout and that is the Grill Master. We always looked up to our Mom or Dad as they tended the grill and looked forward to the day when we could be in charge of charring the meatstuff and searing delicious slices of fresh pineapple. Now that we're adults, it's finally our turn and technology has smiled upon us, giving us a tool that is destined to impress.

Có một người là anh hùng của tiệc nướng BBQ hoặc nấu ăn trong gia đình đó là Grill Master. Chúng tôi luôn nhìn lên bố mẹ chúng tôi khi họ có xu hướng nướng và mong ngày chúng tôi có thể phụ trách việc ăn thịt và xắt lát thơm ngon của dứa tươi. Bây giờ chúng ta là người lớn, cuối cùng đến lượt chúng ta và công nghệ đã mỉm cười với chúng ta, cho chúng ta một công cụ có mục đích gây ấn tượng.

To practice this copywriting technique start a sentence with the word imagine, and finish your sentence (or paragraph) by explaining how your reader will feel when owning and using your product.

Để thực hành kỹ thuật copywriting này hãy bắt đầu một câu với từ tưởng tượng, và kết thúc câu (hoặc đoạn văn) bằng cách giải thích người đọc sẽ cảm thấy thế nào khi sở hữu và sử dụng sản phẩm.

6. Cut through rational barriers with mini-stories

6. Cắt qua các rào cản hợp lý với những mẫu truyện mini

Including mini-stories in your product descriptions lowers rational barriers against persuasion techniques. In other words, we forget we’re being sold to.

Bao gồm các mẫu truyện mini trong mô tả sản phẩm giúp làm giảm các rào cản hợp lý chống lại các kỹ thuật thuyết phục. Nói cách khác, chúng ta quên rằng chúng ta đang bán hàng.

Wine sellers like UK-based Laithwaites often include short stories about wine makers.

Những người bán rượu như Laithwaites có trụ sở tại Anh thường bao gồm những mẫu chuyện mini về các nhà sản xuất rượu vang.

The Dauré family own one of the Roussillon's top properties, the Château de Jau. Around the dinner table one Christmas they agreed it was time to spread their wings and look to new wine horizons. The womenfolk (Las Niñas) fancied Chile and won out in the end, achieving their dream when they established an estate in the Apalta Valley of Colchagua. The terroir is excellent and close neighbours of the Chilean star Montes winery.

Gia đình Dauré sở hữu một trong những dinh thự hàng đầu của Roussillon, Château de Jau. Quanh bàn ăn trong Lễ Giáng sinh, họ đã đồng ý đã đến lúc để mở rộng đôi cánh của mình và nhìn vào những chân trời rượu vang mới. Người phụ nữ (Las Niñas) tưởng tượng Chile và giành chiến thắng cuối cùng, đạt được ước mơ của họ khi họ thành lập một bất động sản ở thung lũng Apalta của Colchagua. Terroir là hàng xóm tuyệt vời và gần gũi của nhà máy rượu vang Montes của Chile.

When it comes to telling a story about your products, ask yourself:

 • Who is making the product?
 • What inspired creating the product?
 • What obstacles did you need to overcome to develop the product?
 • How was the product tested?

Để kể một câu chuyện về sản phẩm, hãy tự hỏi các câu hỏi sau:

 • Ai đang tạo ra sản phẩm?
 • Điều gì tạo cảm hứng cho việc làm ra sản phẩm?
 • Bạn cần vượt qua những trở ngại gì để phát triển sản phẩm?
 • Sản phẩm được kiểm tra như thế nào?

7. Seduce with sensory words

7. Quyến rũ với các từ cảm giác

Restaurants have known it for a long time: sensory words increase sales, because they engage more brain processing power. Here’s an example of chocolate maker Green and Black.

Các nhà hàng đã biết điều đó từ rất lâu: các từ cảm giác tăng doanh số bán hàng, bởi vì chúng tham gia nhiều sức mạnh xử lý não hơn. Dưới đây là ví dụ về nhà sản xuất sô cô la Green and Black.

7. Seduce with Sensory Words

Green and Black’s sensory adjectives don’t just refer to taste, but also to sound and touch: crunchy and smooth.

Tính từ giác quan của màu xanh và đen không chỉ đề cập đến hương vị, mà còn để âm thanh và cảm ứng: giòn và mịn.

Adjectives are tricky words. Often they don’t add meaning to your sentences, and you’re better off deleting them. However, sensory adjectives are power words because they make your reader experience your copy while reading.

Tính từ là những từ khó hiểu. Thông thường, chúng không thêm ý nghĩa vào câu của bạn và bạn nên xóa chúng đi. Tuy nhiên, tính từ cảm quan là những từ tạo nên năng lượng vì chúng khiến người đọc trải nghiệm mô tả của bạn trong khi đọc.

Dazzle your readers with vivid product descriptions. Think about words like velvety, smooth, crisp, and bright.

Dazzle độc ​​giả của bạn với mô tả sản phẩm sinh động. Hãy suy nghĩ về những từ như: mượt mà, mượt mà, sắc nét và tươi sáng.

8. Tempt with social proof

8. Tempt với bằng chứng xã hội

When your web visitors are unsure about which product to purchase, they look for suggestions what to buy. They’re often swayed to buy a product with the highest number of positive reviews. But there are other ways to sneak social proof into your product descriptions.

Khi khách truy cập web không chắc chắn về sản phẩm nào họ cần mua, họ sẽ tìm kiếm các đề xuất nên mua gì. Họ thường bị ảnh hưởng khi mua sản phẩm có số lượng đánh giá tích cực cao nhất. Nhưng có nhiều cách khác để đưa các chứng minh xã hội vào mô tả sản phẩm.

Online furniture seller Made.com hints at the popularity of a product:

Người bán đồ nội thất trực tuyến Made.com gợi ý về mức độ phổ biến của một sản phẩm:

8. Tempt with Social Proof

Including an image of a person adds credibility to a quote; it also makes an online company more personal and approachable encouraging customers to call to get answers to their queries.

Bao gồm một hình ảnh của một người thêm độ tin cậy cho trích dẫn; nó cũng làm cho một công ty trực tuyến cá nhân hơn và có thể tiếp cận khuyến khích khách hàng gọi điện để nhận câu trả lời cho các câu hỏi của họ.

The above quote carries extra impact because it describes the product as popular. The popularity claim is further supported with a cutting from the press and the phrase press favorite.

Trích dẫn ở trên mang tác động phụ vì nó mô tả sản phẩm là phổ biến. Tuyên bố phổ biến được hỗ trợ thêm với việc cắt giảm từ báo chí và yêu thích báo chí cụm từ.

Most buyers are attracted to buying something that's popular. When it comes to your website, highlight the products that are customer favorites.

Hầu hết người mua đều bị thu hút khi mua thứ gì đó phổ biến. Khi nói đến trang web của bạn, hãy đánh dấu các sản phẩm được khách hàng yêu thích.

9. Make your description scannable

9. Làm cho mô tả sản phẩm có thể quét được

Is your web design encouraging web visitors to read your product descriptions?

Thiết kế trang web có khuyến khích khách truy cập trang web đọc mô tả sản phẩm không?

Here’s a great example of product description from Innocent Drinks.

Dưới đây là một ví dụ tuyệt vời về mô tả sản phẩm từ Innocent Drinks.

9. Make Your Description Scannable

Packaging your product descriptions with a clear, scannable design makes them easier to read and more appealing to potential customers.

Bao bì mô tả sản phẩm với thiết kế rõ ràng, có thể quét được giúp khách hàng dễ đọc đọc và hấp dẫn hơn.

Here's some areas to focus on when designing yours:

 • Entice your web visitor with headlines;
 • Use easy-to-scan bullet points;
 • Include plenty of white space;
 • Increase your font size to promote readability;

Dưới đây là một số lĩnh vực cần tập trung vào khi thiết kế mô tả sản phẩm:

 • Thu hút khách truy cập trang web bằng tiêu đề.
 • Sử dụng các dấu đầu dòng để dễ dàng quét qua.
 • Bao gồm nhiều khoảng trắng.
 • Tăng kích thước phông chữ để tăng khả năng đọc.

How to write compelling product descriptions

Share your knowledge about your product. Tell stories and explain even the tiniest details. Make an effort not to be boring and instead delight your web visitors with seductive descriptions.

Most of all, write with enthusiasm because your passion for your products is contagious.

Làm thế nào để viết mô tả sản phẩm hấp dẫn?

Chia sẻ kiến ​​thức về sản phẩm của bạn. Kể các chuyện và giải thích cả những chi tiết nhỏ nhất. Cố gắng tránh các mô tả sản phẩm nhàm chán, thay vào đó làm hài lòng khách truy cập web bằng mô tả sản phẩm quyến rũ.

Trên tất cả, hãy viết mô tả sản phẩm bằng sự nhiệt tình bởi vì niềm đam mê của bạn với sản phẩm sẽ truyền sang người đọc.

Shopify.com

Please Share This With

Dictionaries : 452 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB