Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

7 Must Have Elements Of Every Small Business Website

BY: Nguyen-Ngoan  |   Oct. 6, 2018
9 MIN
Web Marketing
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

Before I can talk about the necessary elements of your website specifically, I need to address the purpose of a website.

Trước khi trình bày các yếu tố cần thiết của trang web một cách cụ thể, chúng ta cần tìm hiểu những mục đích chính của một trang web.

The purpose of your website

Gone are the days of your websites just being a digital brochure for your company. A website now has many jobs including:

 • Get found – The website should be optimized for search to help you get found online.
 • Build trust – Your website is a key element to building trust. Once a person arrives on your website, it needs to validate their challenges. Your website needs to function the way your customers need it to and expect it to.
 • Educate – Your website should teach people how to recognize what their problems and challenges are.
 • Inform – Once a person has found you and trusts you, you need to inform them on how you can solve their problems.
 • Nurture – Often people need to come back to your website numerous times before making a purchase. Capture their email address and continue to create valuable content that is relevant to their stage in the customer journey to nurture them through to the sale.
 • Convert – A conversion can be many things from subscribing to a newsletter, to calling you, to making a purchase on your website. Conversion opportunities need to be an element of the design of your homepage to help guide the journey.

Đã qua rồi những ngày trang web chỉ là một tài liệu kỹ thuật số cho công ty bạn. Một trang web hiện nay có nhiều nhiệm vụ, bao gồm:

 • Giúp mọi người tìm được công ty bạn - Trang web phải được tối ưu hóa cho tìm kiếm để mọi người có thể tìm thấy công ty bạn trực tuyến.
 • Xây dựng niềm tin - Trang web của bạn là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin. Khi một người đến trang web, trang web cần phải xác nhận những thách thức của họ. Trang web của bạn cần phải hoạt động theo cách khách hàng cần và mong đợi nó.
 • Giáo dục - Trang web của bạn nên dạy mọi người cách nhận ra vấn đề và thách thức của họ là gì.
 • Thông báo - Khi một người đã tìm thấy bạn và tin tưởng bạn, bạn cần thông báo cho họ về cách bạn có thể giải quyết vấn đề của họ.
 • Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng - Thường thì mọi người cần quay lại trang web nhiều lần trước khi mua hàng. Nắm bắt địa chỉ email của họ và tiếp tục tạo nội dung có giá trị liên quan đến giai đoạn của họ trong hành trình của khách hàng để nuôi dưỡng họ thông qua việc bán hàng.
 • Chuyển đổi - Chuyển đổi có thể bao gồm nhiều thứ từ việc đăng ký nhận bản tin, gọi điện cho bạn, hoặc mua sản phẩm trên trang web của bạn. Cơ hội chuyển đổi cần phải là yếu tố thiết kế trang chủ của bạn để giúp hướng dẫn hành trình.

In today’s world, your customer’s journey starts by researching online. People are coming to a conclusion on their own as to whether or not they are interested in buying from you far before you even realize you are being looked at. You need to make sure you have a presence in these early research stages, and completing each of the jobs above will help you do that.

Ngày nay, một hành trình của khách hàng bắt đầu bằng cách tìm kiếm trực tuyến. Mọi người đang đi đến kết luận của riêng họ về việc liệu họ có quan tâm đến việc mua từ bạn đến nay thậm chí trước khi bạn nhận ra bạn đang được xem xét. Bạn cần phải chắc chắn rằng bạn có một sự hiện diện trong các giai đoạn nghiên cứu ban đầu, và hoàn thành mỗi công việc trên sẽ giúp bạn làm điều đó.

Tell a story

The main goal your website should achieve is to be able to immediately tell a story. What you may get wrong about storytelling on your website is that the story is not about YOU. The story must be the story your customers and prospects are telling themselves. They need to see themselves in the story which starts with their challenges, problems, and issues that they don’t know how to solve. You have to immediately let your website visitor see that you know what they’re struggling with and that there’s a good chance that you know how to solve it.

Mục tiêu chính mà trang web của bạn nên đạt được là có thể kể một câu chuyện ngay lập tức. Bạn có thể mắc sai lầm khi kể chuyện trên trang web, câu chuyện bạn kể không phải kể về BẠN. Câu chuyện phải là câu chuyện mà khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn đang tự kể về chính họ. Họ cần phải nhìn thấy chính họ trong câu chuyện bắt đầu với những thách thức của họ, vấn đề của họ, và những vấn đề mà họ không biết cách giải quyết. Bạn phải ngay lập tức cho khách truy cập trang web của bạn thấy rằng bạn biết những gì họ đang gặp khó khăn và đó là cơ hội tốt để bạn cho họ biết cách bạn giải quyết vấn đề của họ.

Guide a journey

Your website must guide your prospects through the buying process and help them decide how they should move forward. You don’t need to cover everything on your homepage, but you need to help guide your visitor to the next steps. Ask yourself what you want your visitor to do when they’re on your homepage. What actions and next steps should they take to find the solutions they’re looking for?

Trang web của bạn phải hướng dẫn khách hàng tiềm năng của bạn thông qua quy trình mua và giúp họ quyết định cách họ đến các bước tiếp theo. Bạn không cần phải bao gồm mọi thứ trên trang chủ của mình, nhưng bạn cần giúp hướng dẫn khách truy cập của mình đến các bước tiếp theo. Bạn nên tự hỏi bạn muốn khách truy cập làm gì khi họ ở trên trang chủ. Những hành động nào và các bước tiếp theo nào họ nên thực hiện để tìm ra giải pháp mà họ đang tìm kiếm?

When you think of guiding people through your website, the design is a natural element to consider, but remember, SEO, content, and strategy need to be done in parallel with the design. In fact, many believe web design should revolve around SEO rather than the other way around.

Khi bạn nghĩ đến việc hướng dẫn mọi người thông qua trang website, thiết kế là yếu tố tự nhiên cần cân nhắc, nhưng hãy nhớ rằng, SEO, nội dung và chiến lược cần phải được thực hiện song song với thiết kế. Trong thực tế, nhiều người tin rằng thiết kế web nên xoay quanh SEO hơn là các thứ khác xung quanh.

Must have website elements

It’s time for the moment you’ve been waiting for: must have website elements. The homepage is often a prospect’s first impression of your website. Long, scrolling pages are the expectation these days so think of your homepage elements as a bit of journey. Don’t try to cram it all above the fold, let people get further and further as they scroll.

To get the most out of their visit, consider implementing the elements below.

Đã đến lúc khám phá các thành phần phải có trên website kinh doanh. Trang chủ thường là ấn tượng đầu tiên của khách hàng tiềm năng về website của bạn. Các trang homepage dài, cuộn được (scrolling) là những kỳ vọng những ngày này để suy nghĩ về các yếu tố trang chủ của bạn như một chút của cuộc hành trình. Đừng cố nhồi nhét tất cả trong màn hình đầu tiên, để mọi người tiến xa hơn nữa khi họ cuộn.

Để tận dụng tối đa các lượt truy cập website, bạn cần quan tâm triển khai các thành phần sau.

1. The promise

The purpose of the promise headline, above the fold on your homepage, is to show the visitor that you understand the challenges they face. You need to make them a promise that will solve their problems.

Mục đích của dòng tiêu đề lời hứa, trong màn hình đầu tiên trên trang chủ của bạn, là để cho khách truy cập biết rằng bạn hiểu những thách thức mà họ gặp phải. Bạn cần phải cho họ một lời hứa sẽ giải quyết vấn đề của họ.

2. Call to action

A call to action (CTA) is an image or text that prompts visitors, leads, or customers to take a specific action. CTAs help to guide people through the customer journey and advise them on next steps.

Lời kêu gọi hành động (CTA) là hình ảnh hoặc văn bản nhắc khách truy cập website thực hiện một hành động cụ thể. CTA giúp hướng dẫn mọi người đi qua hành trình của khách hàng và tư vấn cho họ về các bước tiếp theo.

Your call to action can be to request more information, schedule a consultation, or download a free report. Make sure it’s relevant and useful – the days when people simply signed up to receive an email from you are over, but people still want to be led to useful activities and resources that get them closer to solving their problems.

Lời kêu gọi hành động của bạn có thể là để yêu cầu thêm thông tin, lên lịch tham vấn hoặc tải xuống các báo cáo miễn phí. Đảm bảo rằng nó có liên quan và hữu ích - ngày nay mọi người chỉ cần đăng ký nhận email từ bạn, nhưng mọi người vẫn muốn được dẫn đến các hoạt động và tài nguyên hữu ích giúp họ giải quyết vấn đề của họ.

CTA

Slack

3. Video

Many companies are beginning to feature video on their homepage, and for a good reason! Video allows you to give people a real sense of who you are, what you stand for, and let people hear your story. It’s also a great way to produce content to engage your audience.

Nhiều công ty đang bắt đầu đưa video trên trang chủ của họ và vì một lý do chính đáng! Video cho phép bạn cung cấp cho mọi người ý thức thực sự về bạn là ai, bạn thích điều gì và cho phép mọi người nghe câu chuyện của bạn. Đó cũng là một cách tuyệt vời để tạo ra nội dung thu hút khán giả của bạn.

Some put this in the nice to have category, but I think it’s a must these days for small business websites.

Một số người cho rằng video chỉ phù hợp cho một số loại hình kinh doanh, nhưng tôi nghĩ ngày nay video phải là thành phần phải có trên website của doanh nghiệp nhỏ.

4. Trust elements

You need to have elements that build trust on your homepage, whether they be logos of current customers or testimonials for your audience to glance over. Have reviews or accolades you want your audience to see? Make them easy to find and place them on the homepage.

Bạn cần phải có các yếu tố xây dựng niềm tin trên trang chủ của website, cho dù đó là logos của các công ty, đối tác, khách hàng của bạn hay lời chứng thực cho khán giả của bạn để lướt qua. Nếu bạn có các đánh giá hoặc giải thưởng công ty bạn đạt được và muốn khán giả xem. Bạn cần làm cho chúng dễ tìm và đặt chúng trên trang chủ.

This is almost a content category for many businesses as things like reviews, case studies, and testimonials should be part of your ongoing content building efforts, but once you collect them use them to build trust and social proof.

Đây gần như là một danh mục nội dung cho nhiều doanh nghiệp như những đánh giá, nghiên cứu điển hình và lời chứng thực phải là một phần trong nỗ lực xây dựng nội dung đang diễn ra của bạn, nhưng một khi bạn thu thập chúng, hãy sử dụng chúng để xây dựng lòng tin và bằng chứng xã hội.

Trust factors

5. Changing content

It’s a good idea to feature frequently changing content from your website on your homepage. For example, place a blog or social feed on the homepage that shows recent activity. It’s a great way to show your company is active and to keep content fresh on the homepage.

Bạn nên thường xuyên thay đổi nội dung trang chủ trên website của bạn. Ví dụ: đặt một blog hoặc dẫn nguồn dữ liệu từ mạng xã hội trên trang chủ để hiển thị các hoạt động gần đây. Đó là cách tuyệt vời để chứng tỏ công ty của bạn đang hoạt động và giữ nội dung mới mẻ trên trang chủ.

Changing content

6. Content upgrades

I’ve written about this numerous times, and we will cover it in the next post because it’s that important! A content upgrade gives people the ability to download premium content in exchange for an email address or capturing a lead. This is an essential element for conversion on your website. If they download this content, this expresses interest in what you do. Take this opportunity to give them more valuable content moving forward to nurture them through to the sale.

Tôi đã viết về điều này nhiều lần và vẫn sẽ đề cập đến nó trong bài đăng tiếp theo vì điều đó quan trọng! Một nội dung được nâng cấp cung cấp cho mọi người khả năng tải xuống nội dung cao cấp để đổi lấy địa chỉ email hay để nắm bắt khách hàng tiềm năng. Đây là yếu tố cần thiết để chuyển đổi trên trang web của bạn. Nếu họ tải xuống nội dung, điều này thể hiện sự quan tâm của khách truy cập đến những gì bạn làm. Tận dụng cơ hội này để cung cấp cho họ nội dung có giá trị hơn trong tương lai để nuôi dưỡng họ đi đến việc bán hàng.

The key is to make the upgrade, a checklist or eBook for example, highly relevant to the blog post or content where it is featured.

Điều quan trọng là làm cho việc nâng cấp, một checklist hoặc ebook, liên quan mật thiết đến bài đăng trên blog hoặc nội dung nổi bật trên đó.

For example, I wrote a blog post titled the "16 point checklist for the perfect blog post" and created a downloadable PDF that people interested in the post could get in exchange for their email address.

Ví dụ, tôi đã viết một bài đăng blog có tiêu đề "danh sách kiểm tra 16 điểm cho bài đăng trên blog hoàn hảo" và tạo một tệp PDF có thể tải xuống mà mọi người quan tâm đến bài đăng có thể đổi lấy địa chỉ email của họ.

7. Core services

Create boxes that feature your core products or services and include about 100 words of content with each. Since these are your core services, you’ll likely have full pages or sections of your site related to each. But by placing them on your homepage accompanied by descriptive content, you’ll also get some additional SEO value.

Tạo các hộp có các sản phẩm hoặc dịch vụ cốt lõi của bạn với nội dung chứa khoảng 100 từ. Vì đây là các dịch vụ cốt lõi của bạn nên bạn có thể có các trang đầy đủ hoặc các phần của website liên quan đến mỗi dịch vụ. Nhưng bằng cách đặt chúng trên trang chủ kèm theo nội dung mô tả, bạn sẽ nhận được một số giá trị SEO bổ sung.

Services

There you have it, my comprehensive list of website must-haves. Today’s assignment: Use this to make an assessment of the missing elements on your homepage right now and create a plan to fix this!

Đến đây bạn đã nắm bắt được các thành phần phải có trên website cho doanh nghiệp của bạn. Hãy thử sử dụng kiến thức trong bài viết để đánh giá các thành phần còn thiếu trên trang chủ của bạn ngay bây giờ và lên kế hoạch bổ sung!

Ducttapemarketing.com

Please Share This With

Dictionaries : 262 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB