Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

6 Questions To Uncover If A Website Design Will Generate Leads

BY: Nguyen-Ngoan  |   Nov. 3, 2018
Web Marketing
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

Your Site Might Be Brand New, But If It Doesn’t Produce Leads And New Customers, It Needs An Upgrade

Your website is the cornerstone of your marketing and sales efforts. Everyone is coming to your website before they reach out to your company. This means your website design strategy needs to match the way your prospects buy and make their purchase decisions.

Trang web của bạn có thể trở nên hoàn toàn mới, nhưng nếu nó không tạo ra khách hàng tiềm năng và khách hàng mới thì cần nâng cấp

Trang web của bạn là nền tảng cho nỗ lực tiếp thị và bán hàng của bạn. Mọi người đều truy cập trang web của bạn trước khi họ liên hệ với công ty của bạn. Điều này có nghĩa là chiến lược thiết kế trang web của bạn cần phải phù hợp với cách khách hàng tiềm năng của bạn mua và đưa ra quyết định mua hàng của họ.

Many companies are unsure as to the weaknesses in their existing website. The questions below help you know for sure if your website is producing. Remember, your website has only one mission in life — to generate high-quality leads that turn into sales opportunities and ultimately revenue.

Here are the six questions and one extra bonus question to help you know for sure whether your website strategy needs an upgrade.

Nhiều công ty không chắc chắn về những điểm yếu trong trang web hiện tại của họ. Các câu hỏi dưới đây giúp bạn biết chắc chắn nếu trang web của bạn đang sản xuất. Hãy nhớ rằng, trang web của bạn chỉ có một nhiệm vụ - để tạo ra khách hàng tiềm năng chất lượng cao biến thành cơ hội bán hàng và cuối cùng là doanh thu.

Dưới đây là sáu câu hỏi để giúp bạn biết chắc chắn liệu chiến lược trang web của bạn có cần nâng cấp hay không.

1.) Does Your Website See Increased Visitors Month Over Month?

Your website is a tool in your marketing and sales arsenal. Tools have to produce results. A hammer drives nails, a saw cuts wood and your website has to attract new visitors month over month. You should know these numbers cold. I’m not suggesting that you’ll never see a down month, but overall your site-wide visitor numbers need to go up month over month, even if its just a couple of percentage points.

Trang web của bạn là một công cụ trong kho tiếp thị và bán hàng của bạn. Công cụ phải tạo ra kết quả. Một chiếc búa lái móng tay, một cái cưa cắt gỗ và trang web của bạn phải thu hút khách truy cập mới hàng tháng qua. Bạn nên biết những con số này lạnh. Tôi không gợi ý rằng bạn sẽ không bao giờ thấy một tháng giảm, nhưng tổng thể số lượng khách truy cập trên toàn trang web của bạn cần phải tăng lên hàng tháng, ngay cả khi đó chỉ là một vài điểm phần trăm.

The tactics that go into driving website visitors need to be core marketing tactics in your program. On-site SEO, off-site SEO, blogging, influencer marketing, social media conversation starters, content publication, content syndication, guest blogging, email marketing, affinity marketing with partners and even paid media advertising all contribute to increased website visitors. This is the ultimate top-of-the-funnel metric and one your marketing team should be accountable for increasing every month.

Các chiến thuật mà đi vào lái xe khách truy cập trang web cần phải là chiến lược tiếp thị cốt lõi trong chương trình của bạn. SEO trên trang web, SEO ngoài trang web, blog, tiếp thị ảnh hưởng, bắt đầu cuộc trò chuyện, nội dung, phân phối nội dung, viết blog khách, tiếp thị qua email, tiếp thị với các đối tác và quảng cáo truyền thông trả tiền đều góp phần tăng lượng khách truy cập trang web. Đây là số liệu hàng đầu cuối cùng của kênh và một trong những nhóm tiếp thị của bạn phải chịu trách nhiệm tăng mỗi tháng.

2.) Does Your Website Generate Qualified Leads That Turn Into Sales Opportunities?

Website Design Drives Leads

Once you get the visitors, your job shifts to converting those visitors into leads and sales opportunities for the sales team. This is 100% about website experience, content offers and your site’s ability to help your prospects feel like they’re in the right place.

Khi bạn có được khách truy cập, công việc của bạn thay đổi để chuyển đổi những khách truy cập đó thành khách hàng tiềm năng và cơ hội bán hàng cho nhóm bán hàng. Đây là 100% về trải nghiệm trang web, cung cấp nội dung và khả năng của trang web của bạn để giúp khách hàng tiềm năng của bạn cảm thấy như họ đang ở đúng nơi.

The site should be converting between 1% and 3% of the total visitors into leads. We’ve had some clients see 8% to 10% conversion rates site wide, but this is not common. Conversion optimization is going to be something you also want to be working on every single week. You need someone dedicated to identifying opportunities to increase conversion, creating a plan of attack and then working on that plan every single week.

Trang web phải chuyển đổi từ 1% đến 3% tổng số khách truy cập thành khách hàng tiềm năng. Chúng tôi đã có một số khách hàng thấy tỷ lệ chuyển đổi từ 8% đến 10% trên toàn trang web, nhưng điều này không phổ biến. Tối ưu hóa chuyển đổi sẽ là thứ bạn cũng muốn làm việc mỗi tuần. Bạn cần một người nào đó dành riêng để xác định cơ hội để tăng chuyển đổi, tạo kế hoạch tấn công và sau đó làm việc trên kế hoạch đó mỗi tuần.

For example, we’re in the process of upgrading the copy for most of our CTA buttons to make them more compelling and get more clicks. We recently went through a landing page upgrade project to create a new landing page design and then page by page (based on traffic) upgraded the pages to drive a higher conversion rate. These are the kinds of activities your in-house team should be working on, and if you have an agency, these are the kinds of recommendations your agency should be suggesting to you.

Ví dụ: chúng tôi đang trong quá trình nâng cấp bản sao cho hầu hết các nút CTA của chúng tôi để làm cho chúng trở nên hấp dẫn hơn và nhận được nhiều nhấp chuột hơn. Gần đây chúng tôi đã trải qua một dự án nâng cấp trang đích để tạo thiết kế trang đích mới và sau đó từng trang (dựa trên lưu lượng truy cập) đã nâng cấp các trang để tăng tỷ lệ chuyển đổi cao hơn. Đây là các loại hoạt động mà nhóm nội bộ của bạn nên làm việc và nếu bạn có đại lý, đây là các loại đề xuất mà đại lý của bạn nên đề xuất cho bạn.

3.) Does Your Website Tell A Disruptive, Compelling And Emotional Story That Drives Clicks Through The Site?

While our first two questions were very quantitative, this one is more qualitative and more subjective, but you should be able to answer it anyway. When you look at your home page, does it tell a story? Does it make a prospect stop and think? Does it make them feel something? Does it draw them in and encourage them to learn more, click around and download something? If you can’t answer yes to all of these questions, you probably need an upgrade.

Trong khi hai câu hỏi đầu tiên của chúng tôi rất định lượng, thì câu hỏi này có tính định tính và chủ quan hơn, nhưng bạn vẫn có thể trả lời được. Khi bạn nhìn vào trang chủ của bạn, nó có kể một câu chuyện không? Liệu nó làm cho một khách hàng tiềm năng dừng lại và suy nghĩ? Liệu nó làm cho họ cảm thấy một cái gì đó? Nó có lôi kéo họ vào và khuyến khích họ tìm hiểu thêm, nhấp vào và tải xuống thứ gì đó không? Nếu bạn không thể trả lời “có” cho tất cả các câu hỏi này, có thể bạn cần nâng cấp.

4.) Does Your Website Look Different, Sound Different And Highlight What You Do Differently Compared To Your Competitors?

Website Design and Development

Companies typically make this mistake. They tell their website design firm that they like their competitors sites, so their new site looks like those sites. This might feel safe. You may be thinking, “well, if it works for them, it should work for us.” But this is a mistake. Your competitors might not be sure what to say, so they say industry standard things that you find on dozens of other sites. Again, it feels right, but it’s wrong.

Các công ty thường mắc lỗi này. Họ nói với công ty thiết kế trang web của họ rằng họ thích trang web của đối thủ cạnh tranh của họ, vì vậy trang web mới của họ trông giống như các trang web đó. Điều này có thể cảm thấy an toàn. Bạn có thể suy nghĩ, "tốt, nếu nó làm việc cho họ, nó sẽ làm việc cho chúng tôi." Nhưng đây là một sai lầm. Đối thủ cạnh tranh của bạn có thể không chắc chắn những gì để nói, vì vậy họ nói những điều tiêu chuẩn công nghiệp mà bạn tìm thấy trên hàng chục trang web khác. Một lần nữa, nó cảm thấy đúng, nhưng nó sai.

You want your site to be different from all of your competitors. You want it to look different, to feel different, and to offer a different and more educational, immersive and engaging experience. You want it to say things your competitors would never dream of saying. You want it to be obvious to your prospects that your company is different and in a way that makes them feel great.

Bạn muốn trang web của bạn khác với tất cả các đối thủ cạnh tranh của bạn. Bạn muốn nó trông khác, cảm nhận khác nhau, và để mang lại một trải nghiệm khác biệt và mang tính giáo dục, nhập vai và hấp dẫn hơn. Bạn muốn nó nói những điều đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ không bao giờ mơ ước nói. Bạn muốn nó được hiển nhiên cho triển vọng của bạn rằng công ty của bạn là khác nhau và theo một cách mà làm cho họ cảm thấy tuyệt vời.

5.) Does Your Website Make Your Prospects Feel Something?

I keep talking about feelings, and that might seem like the wrong word to you, but it’s used very strategically. People make purchase decisions emotionally. You have to get them to feel something positive when they arrive on your site. Happiness, trust, safety, security, honesty, reliability and confidence are all feelings your site needs to evoke in your visitors. If you’re missing this, you’re missing a major element of marketing strategy.

Tôi tiếp tục nói về cảm xúc, và điều đó có vẻ như là từ sai với bạn, nhưng nó được sử dụng rất chiến lược. Mọi người đưa ra quyết định mua hàng một cách tình cảm. Bạn phải khiến họ cảm thấy điều gì đó tích cực khi họ đến trang web của bạn. Hạnh phúc, tin cậy, an toàn, bảo mật, trung thực, tin cậy và tự tin là tất cả những cảm xúc mà trang web của bạn cần phải gợi lên trong khách truy cập của bạn. Nếu bạn bỏ lỡ điều này, bạn đang thiếu một yếu tố chính của chiến lược tiếp thị.

6.) Does Your Website Have Educational Offers For All Stages Of The Buyer Journey?

Most of the people visiting your site won’t be ready to contact you. If you don’t have top- and middle-of-the-funnel offers, they’ll leave and you’ll never know who they were. You’ll fail to convert them from visitors to leads. This is one of the most common mistakes people make with their websites.

Hầu hết những người truy cập trang web của bạn sẽ không sẵn sàng liên hệ với bạn. Nếu bạn không có ưu đãi hàng đầu và trung bình, họ sẽ rời đi và bạn sẽ không bao giờ biết họ là ai. Bạn sẽ không chuyển đổi chúng từ khách truy cập thành khách hàng tiềm năng. Đây là một trong những sai lầm phổ biến nhất mà mọi người thực hiện với trang web của họ.

Instead, make sure you have pages and educational offers for people just starting their buyer journey (people in the awareness stage). Make sure you have pages and educational offers for people in the middle of their buyer journey (people in the consideration stage). Then, make sure your bottom-of-the-funnel offers are value oriented (contact us won’t cut it anymore).

Thay vào đó, hãy đảm bảo bạn có các trang và đề nghị giáo dục cho những người mới bắt đầu hành trình của người mua (những người trong giai đoạn nhận thức). Hãy chắc chắn rằng bạn có các trang và cung cấp giáo dục cho mọi người ở giữa hành trình của người mua (những người trong giai đoạn xem xét). Sau đó, đảm bảo phiếu mua hàng dưới kênh của bạn có giá trị định hướng ("liên hệ với chúng tôi" sẽ không cắt giảm nữa).

Does Your Website Have An Active Blog?

This is your extra question. You need a blog. Blog posts help you add new indexed pages. Your blog signals to Google and the other search engines that you’re publishing fresh content. Your blog gives you a chance to tell visitors about your thought leadership, perspectives and opinions. It gives your site a casual voice. Your blog is an easily shared page that attracts more likeminded visitors and increases your domain authority. So many positives come from having a blog that it’s a mandatory element in every website we’ve ever done.

Đây là câu hỏi phụ của bạn. Bạn cần một blog. Các bài đăng trên blog giúp bạn thêm các trang được lập chỉ mục mới. Blog của bạn báo hiệu cho Google và các công cụ tìm kiếm khác mà bạn đang xuất bản nội dung mới. Blog của bạn cung cấp cho bạn một cơ hội để nói với khách truy cập về lãnh đạo tư tưởng, quan điểm và ý kiến ​​của bạn. Nó cung cấp cho trang web của bạn một giọng nói bình thường. Blog của bạn là một trang được chia sẻ dễ dàng thu hút nhiều khách truy cập hơn và tăng quyền hạn của miền của bạn. Vì vậy, nhiều điều tích cực đến từ việc có một blog là một yếu tố bắt buộc trong mọi trang web mà chúng tôi đã từng thực hiện.

You want to think about your website like it’s your most successful salesperson. Only this salesperson never sleeps, takes a vacation, changes their story or forgets to follow up. This perspective means the site has to tell a great story that encourages visitors to want more. The site has to look great and work quickly on all types of devices. The site has to be effective at collecting prospects’ contact information, seamlessly adding that information into your CRM system and continuing to stay in touch with your prospects via lead nurturing campaigns.

Bạn muốn suy nghĩ về trang web của mình như đó là nhân viên bán hàng thành công nhất của bạn. Chỉ nhân viên bán hàng này không bao giờ ngủ, đi nghỉ, thay đổi câu chuyện của họ hoặc quên theo dõi. Quan điểm này có nghĩa là trang web phải kể một câu chuyện tuyệt vời khuyến khích khách truy cập muốn nhiều hơn. Trang web phải trông tuyệt vời và hoạt động nhanh chóng trên tất cả các loại thiết bị. Trang web phải có hiệu quả trong việc thu thập thông tin liên hệ của khách hàng tiềm năng, liên tục thêm thông tin đó vào hệ thống CRM của bạn và tiếp tục giữ liên lạc với khách hàng tiềm năng của bạn thông qua các chiến dịch nuôi dưỡng chì.

You’d expect your best salesperson to stay current with changes in your industry, to share insights and educational information with prospects, and to do so in an informative, friendly and helpful way. Your website should do the same. You need to think about your site like a publishing platform. What information do buyers need? What format is best for that content (i.e., video, infographic or whitepaper)? All of this new thinking is going to add to the experience your website creates for visitors. You want your best sales rep to treat your prospects well, and you want your website to treat them even better.

Change your perception of your website and you’ll soon be seeing more leads, better qualified leads and more sales opportunities for your actual sales team to turn leads into new customers and revenue.

Bạn mong muốn nhân viên bán hàng tốt nhất của bạn luôn cập nhật những thay đổi trong ngành của bạn, để chia sẻ thông tin chi tiết và thông tin giáo dục với khách hàng tiềm năng và thực hiện theo cách thông tin, thân thiện và hữu ích. Trang web của bạn cũng nên làm như vậy. Bạn cần phải suy nghĩ về trang web của mình như một nền tảng xuất bản. Người mua cần thông tin gì? Định dạng nào tốt nhất cho nội dung đó (ví dụ: video, họa thông tin hoặc báo cáo chính thức)? Tất cả những suy nghĩ mới này sẽ thêm vào trải nghiệm mà trang web của bạn tạo cho khách truy cập. Bạn muốn đại diện bán hàng tốt nhất của bạn để đối xử với khách hàng tiềm năng của bạn tốt, và bạn muốn trang web của bạn để đối xử với họ thậm chí còn tốt hơn.

Thay đổi nhận thức về trang web của bạn và bạn sẽ sớm thấy nhiều khách hàng tiềm năng hơn, khách hàng tiềm năng đủ điều kiện tốt hơn và nhiều cơ hội bán hàng hơn cho nhóm bán hàng thực tế của bạn để biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng mới và doanh thu.

 

 

 

Please Share This With

Dictionaries : 327 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB