Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

12 Ways To Get More Farm's Customers

BY: Nguyen-Ngoan  |   Sept. 21, 2018
Farm
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

For me, farming is so much more than my business and my livelihood. I do it because I’ve watched my family heal from chronic illnesses after eating the products I raise. I farm because I’ve watched my property go from a weed-infested dirt lot to a thriving mini-ecosystem. And over the years, I’ve helped hundreds, if not thousands, of families in my community, find health, connection, and joy at my farm.

Đối với tôi, trang trại có ý nghĩa nhiều hơn là kinh doanh và sinh kế của tôi. Tôi làm điều đó vì tôi đã theo dõi gia đình mình chữa lành bệnh mãn tính sau khi ăn các sản phẩm tôi nuôi. Tôi làm trang trại vì tôi đã xem tài sản của tôi đi từ một lô đất bị nhiễm cỏ dại đến một hệ sinh thái nhỏ phát triển mạnh. Và qua nhiều năm, tôi đã giúp hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn gia đình trong cộng đồng của tôi, tìm thấy sức khỏe, kết nối và niềm vui tại nông trại của tôi.

But at the end of the day, my farm is still a business, and every business needs customers.

In 2009 I brought home my first milk cow, and have been sold out of milk and kept a waiting list of customers ever since. When I raise a big batch of Thanksgiving turkeys every year, they’re all pre-sold by September. Whether it’s eggs, grass-fed beef, pastured chickens or pork, I always have a loyal community eager and excited to patronize my business.

Nhưng cuối cùng, trang trại của tôi vẫn là một doanh nghiệp và mọi doanh nghiệp đều cần khách hàng.

Năm 2009, tôi mang về nhà bò sữa đầu tiên của mình, và đã được bán hết sữa và giữ một danh sách chờ đợi của khách hàng từ bao giờ. Khi tôi nuôi một lô lớn gà tây Tạ Ơn mỗi năm, tất cả chúng đều được bán trước tháng Chín. Cho dù đó là trứng, thịt bò cho ăn cỏ, thịt gà hoặc thịt lợn đã qua chế biến, tôi luôn có một cộng đồng trung thành háo hức và hào hứng để bảo trợ doanh nghiệp của mình.

farm, small farm, business, raw milk, cows, grassfed, pastured, biodynamic, joel salatin, polyface farm, organic, natural, vegetable, csa, agriculture, women who farm, marketing, price, eggs, chicken, poultry

That’s the dream, right? To do what you love plus get paid for it?!

But often we get into farming because we love the land, animals, and fresh air. Not because we’re excited to stand around at farmer’s markets all day, answer dozens of emails, or get out in the community and meet new customers.

Đó là giấc mơ, phải không? Để làm những gì bạn yêu thích cộng với được trả tiền cho nó?!

Nhưng chúng ta thường làm trang trại vì chúng ta yêu đất đai, động vật và không khí trong lành. Chứ không phải vì chúng ta thích thú khi ở các chợ nông sản cả ngày, trả lời hàng tá email hoặc tham gia cộng đồng và gặp gỡ khách hàng mới.

Whether you’re brand new to farming or you’re a seasoned vet, you’re probably thinking the same thing I was when I brought home my first milk cow, and I quickly realized milking cows was too expensive of a hobby to do just for my family

“How do I find customers who value our products, don’t compare them to grocery store prices, and will return from season to season or year to year?”

Cho dù bạn là người mới trồng trọt hay là một bác sĩ thú y dày dạn kinh nghiệm, bạn có thể nghĩ rằng tôi đã mang sữa bò đầu tiên về nhà, và tôi nhanh chóng nhận ra rằng bò vắt sữa quá đắt so với sở thích cho gia đình tôi

“Làm cách nào để tìm các khách hàng, những người coi trọng giá trị sản phẩm của chúng tôi, không so sánh chúng với giá ở cửa hàng tạp hóa và sẽ quay trở lại từ mùa này sang mùa khác, năm này qua năm khác?”

When I first started farming, it was me doing everything!

 • Milking cows in the morning.
 • Then making the kids breakfast before school.
 • Back home to load up customers with milk, sanitize jars, check pastures.
 • Get dinner started.
 • Milk cows again.
 • Run my daughter to basketball practice.
 • Fit a meal in for everyone.
 • Put the kids to bed.
 • Fall into bed.

Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu canh tác, tôi đã làm mọi thứ! Vắt sữa bò vào buổi sáng. Sau đó cho trẻ em ăn sáng trước khi đi học. Trở về nhà để tải lên khách hàng với sữa, khử trùng lọ, kiểm tra đồng cỏ. Bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Lại vắt sữa bò. Thực hành bóng rổ với con gái. Một bữa ăn cho tất cả mọi người Cho trẻ em đi ngủ. Đến giường.

farm, small farm, business, raw milk, cows, grassfed, pastured, biodynamic, joel salatin, polyface farm, organic, natural, vegetable, csa, agriculture, women who farm, marketing, price, eggs, chicken, poultry

Oh ya, you live it, too, I don’t have to explain that part! I did all the milking, cleaning, buying supplies, sanitizing jars, giving farm tours and handling the accounting and answering questions. The milk was in a fridge in our garage, and my office was wherever I was standing with phone in hand.

Oh, bạn cũng sống, tôi không phải giải thích phần đó! Tôi đã làm tất cả các vắt sữa, làm sạch, mua vật tư, vệ sinh lọ, cho các tour du lịch trang trại và xử lý kế toán và trả lời các câu hỏi. Sữa trong tủ lạnh trong ga-ra của chúng tôi, và văn phòng của tôi ở bất cứ nơi nào tôi đang đứng với điện thoại trong tay.

I built a reputation. It did not happen overnight. As a matter of fact, it’s still happening.

But one jar of milk at a time, one heartfelt exchange after another with a busy mom, and more tears than I can count, I gradually earned fans and repeat customers to build my profitable farm.

So when farmers ask me today, “How did you find customers who would pay your price and not compare you to the grocery store when no one knows we exist yet?”

Tôi đã xây dựng được danh tiếng. Nó đã không xảy ra qua đêm. Trên thực tế, nó vẫn đang xảy ra.

Nhưng một chai sữa tại một thời điểm, một trao đổi chân thành với người mẹ bận rộn, và nhiều nước mắt hơn tôi có thể đếm, tôi dần dần kiếm được người hâm mộ và lặp lại khách hàng để xây dựng trang trại có lợi nhuận của tôi.

Vì vậy, khi các famer hỏi tôi ngày hôm nay, "Làm cách nào bạn tìm thấy khách hàng sẽ trả theo giá của bạn và không so sánh bạn với cửa hàng tạp hóa khi không ai biết chúng tôi tồn tại chưa?"

Here’s exactly what I did…

1. One-on-one connection with potential customers

Think about it – how can you get customers if you don’t know anything about them? How are you supposed to know where they shop for food, what their favorite recipes are, what their health struggles are, and if they’re even interested in your product? The answer is very simple – you have to get out and talk to people!

Đây chính xác là những gì tôi đã làm…

1. Kết nối trực tiếp với khách hàng tiềm năng

Hãy suy nghĩ về nó - làm sao bạn có thể có được khách hàng nếu bạn không biết gì về họ? Làm thế nào bạn có thể biết nơi họ mua thực phẩm, công thức nấu ăn yêu thích của họ là gì, cuộc đấu tranh sức khỏe của họ là gì và liệu họ có quan tâm đến sản phẩm của bạn không? Câu trả lời rất đơn giản - bạn phải ra ngoài và nói chuyện với mọi người!

Everywhere I went I visited with people – including friends from high school, my daughter’s playgroup, my book club, cashiers at the grocery store, waiters at restaurants, the repair guy…pretty much anybody who would listen! We chatted about our lives, challenges, and dreams. I emailed everyone I knew and set up playdates, visits, invited them to the farm for coffee & fresh cream. And the biggest thing? I listened to people and showed that I cared about them – not that I just wanted them to give me money! Six months before I ever brought home my first cow, I let the world know I was starting a farm and people were so excited when I finally opened for business!

Ở khắp mọi nơi tôi đến thăm, tôi đều gặp gỡ mọi người - kể cả bạn bè từ trường trung học, nhóm chơi của con gái tôi, câu lạc bộ sách, nhân viên thu ngân tại cửa hàng tạp hóa, bồi bàn tại nhà hàng, người sửa chữa ... khá nhiều người sẽ nghe! Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống, thử thách và ước mơ của mình. Tôi gửi email cho tất cả mọi người tôi biết và thiết lập playdates, thăm, mời họ đến trang trại cho cà phê và kem tươi. Và điều lớn nhất? Tôi lắng nghe mọi người và cho thấy rằng tôi quan tâm đến họ - không phải là tôi chỉ muốn họ cho tôi tiền! Sáu tháng trước khi tôi mang về nhà con bò đầu tiên của mình, tôi để cho thế giới biết rằng tôi đã bắt đầu một trang trại và mọi người rất vui mừng khi tôi cuối cùng mở cửa kinh doanh!

2. Grow your email list (the legal way!)

An email list is the best way to connect with your customers all at once. No, the number of ‘likes’ on your Facebook page doesn’t mean anything because you don’t ‘own’ those connections. Email is still the king of social media, and it’s how consumers make purchases in today’s world.

2. Phát triển danh sách email của bạn (cách hợp pháp!)

Danh sách email là cách tốt nhất để kết nối với khách hàng của bạn cùng một lúc. Không, số lượng ‘thích’ trên trang Facebook của bạn không có nghĩa là bất cứ điều gì bởi vì bạn không sở hữu những kết nối đó. Email vẫn là vua của phương tiện truyền thông xã hội và đó là cách người tiêu dùng mua hàng trong thế giới ngày nay.

Get started with a free email marketing service (we teach you how to do that in this free course) to store all of your customer’s emails and then send them an email at least once a month sharing helpful information. This consistent communication is the best way to make more sales, hands down.

Bắt đầu với dịch vụ tiếp thị qua email miễn phí (chúng tôi hướng dẫn bạn cách thực hiện điều đó trong khóa học miễn phí này) để lưu trữ tất cả email của khách hàng và sau đó gửi email cho họ ít nhất một lần mỗi tháng chia sẻ thông tin hữu ích. Giao tiếp nhất quán này là cách tốt nhất để tạo thêm doanh số bán hàng, bàn tay.

Some of the most popular emails I’ve sent over the years were not ‘sales’ emails asking people to buy my stuff. They were emails containing pictures of my new baby calf, or a story of how my son left to Marine Corps Boot Camp with 2 hours notice, or a delicious recipe to inspire them to cook some of my product.

Một số email phổ biến nhất mà tôi đã gửi qua nhiều năm không phải là email ‘bán hàng’ yêu cầu mọi người mua nội dung của tôi. Chúng là những bức thư có chứa hình ảnh của bê con mới của tôi, hoặc câu chuyện về cách con trai tôi rời trại khởi động Marine Corps với thông báo 2 giờ, hoặc một công thức ngon để truyền cảm hứng cho họ nấu một số sản phẩm của tôi.

farm, small farm, business, raw milk, cows, grassfed, pastured, biodynamic, joel salatin, polyface farm, organic, natural, vegetable, csa, agriculture, women who farm, marketing, price, eggs, chicken, poultry

Your customers want to connect with you before they purchase and email is the best and easiest way to do that.

Khách hàng của bạn muốn kết nối với bạn trước khi họ mua và gửi email là cách tốt nhất và dễ nhất để thực hiện điều đó.

Here are a couple of examples of how my marketing students are growing their farms with email marketing:

Serena said: “We met a milestone yesterday – a $1k market day! …I sent out an email Friday afternoon, and by that evening I had more than $400 in orders. I really didn’t want to sit inside at the computer, but I cranked out a quick “The 3 reasons our beef is amazing” write-up and a pic of some ribeyes I cooked. Then that day at the marketing I had a lot of people mention – ’I never thought about what the cattle ate making a difference in the taste!’ comments.”

Dưới đây là một vài ví dụ về cách sinh viên tiếp thị của tôi đang phát triển trang trại của họ bằng tiếp thị qua email:

Serena nói: “Chúng tôi đã gặp một sự kiện quan trọng ngày hôm qua - một ngày thị trường $ 1k! … Tôi đã gửi một email chiều thứ Sáu, và tối hôm đó tôi đã nhận được hơn 400 đô la lệnh. Tôi thực sự không muốn ngồi bên trong máy tính, nhưng tôi đã quay ra một cách nhanh chóng “3 lý do chúng tôi ăn thịt bò thật tuyệt vời” và một bức ảnh của một số xương sườn tôi đã nấu chín. Rồi ngày hôm đó tại buổi tiếp thị tôi đã có rất nhiều người đề cập đến - 'Tôi chưa bao giờ nghĩ về những gì mà gia súc ăn tạo nên sự khác biệt trong khẩu vị!'

Jillian said: “I sent out my last email yesterday morning and had someone place a ($200 deposit) 1/2 pig order immediately and there were orders from others too. A half pig…sold! Just like that. I know it’s just a half, and we have lots more pigs to sell, but all it took was my one email focusing on our pastured pork. Whoop whoop! This is a big win for me because I recently upped my prices have been wondering how the change would roll with our customers.”

Jillian nói: “Tôi đã gửi email cuối cùng của tôi vào sáng hôm qua và có ai đó đặt một khoản tiền gửi ($ 200) 1/2 đơn đặt hàng lợn ngay lập tức và cũng có đơn đặt hàng từ những người khác. Một nửa lợn ... bán! Cứ như thế. Tôi biết nó chỉ là một nửa, và chúng tôi có rất nhiều con lợn để bán, nhưng tất cả những gì tôi cần là một email của tôi tập trung vào thịt lợn đã qua xử lý của chúng tôi. Whoop whoop! Đây là một chiến thắng lớn cho tôi bởi vì gần đây tôi đã tăng giá của tôi đã tự hỏi làm thế nào thay đổi sẽ cuộn với khách hàng của chúng tôi.

3. Visit other farms

It’s so important to connect with other local farms in the area. Not only will you build invaluable connections, but you’ll learn a TON!!

Months before starting my dairy, I called all the local dairies I could find to set up appointments. I asked them what would they do differently if they could start again, what was the best part of their farm and what was working/what was not working. I always limited my visit to 30 minutes unless they insisted on spending more time with me, plus I offered to pay for their time – no one ever took money, but I would buy their products and give them a gift.

3. Thăm các trang trại khác

Điều quan trọng là kết nối với các trang trại địa phương khác trong khu vực. Không chỉ bạn sẽ xây dựng các kết nối vô giá, nhưng bạn sẽ học được hàng tấn !!

Vài tháng trước khi bắt đầu sản xuất sữa của tôi, tôi đã gọi cho tất cả các nhà hàng địa phương mà tôi có thể tìm thấy để thiết lập các cuộc hẹn. Tôi hỏi họ họ sẽ làm gì khác nếu họ có thể bắt đầu lại, phần nào tốt nhất trong trang trại của họ và những gì đang hoạt động / những gì không hoạt động. Tôi luôn giới hạn chuyến thăm của mình tới 30 phút trừ khi họ khăng khăng dành nhiều thời gian cho tôi, cộng với tôi đề nghị trả tiền cho thời gian của họ - không ai lấy tiền, nhưng tôi sẽ mua sản phẩm của họ và tặng họ một món quà.

This prevented me from making costly mistakes in the beginning phases of setting up my farm plus I have a network of mentors I can call on for advice anytime.

Điều này ngăn cản tôi mắc sai lầm tốn kém trong giai đoạn đầu của việc thiết lập trang trại của tôi cộng với tôi có một mạng lưới các cố vấn mà tôi có thể gọi để được tư vấn bất cứ lúc nào.

4. Contact likeminded groups in your community

It’s disappointing to pour your heart & soul (and savings!) into starting a business… then months later wonder why nobody has even heard about you! The thing about getting customers is that it’s your responsibility to get your name out there – it’s not on the customers to find you. By connecting with local groups in your community, you’ll build invaluable connections with people who might become customers and word of your farm will start to spread.

4. Liên hệ với các nhóm được xác định trong cộng đồng của bạn

Thật đáng thất vọng khi đổ trái tim và linh hồn của bạn (và tiết kiệm!) Để bắt đầu một doanh nghiệp… sau đó vài tháng sau tự hỏi tại sao không ai thậm chí nghe về bạn! Điều về việc nhận khách hàng là bạn có trách nhiệm đưa tên của bạn ra khỏi đó - không phải trên khách hàng tìm thấy bạn. Bằng cách kết nối với các nhóm địa phương trong cộng đồng của bạn, bạn sẽ xây dựng các kết nối vô giá với những người có thể trở thành khách hàng và từ trang trại của bạn sẽ bắt đầu lan rộng.

I reached out to local groups where I knew someone. So instead of one-on-one I was now meeting one-to-many and could get a lot more bang for my buck. I visited with my kids’ teachers and offered farm tours out here or classroom demos where I would go to them. I contacted the local Rotary and Kiwanis clubs and did presentations for them about my farm, I spoke to my girlfriends’ book clubs, library gatherings, community center events. People love hearing about unique ventures like farming!

Tôi đã liên hệ với các nhóm địa phương nơi tôi biết ai đó. Vì vậy, thay vì một ngày-một tôi bây giờ đã gặp một-nhiều và có thể nhận được rất nhiều bang cho buck của tôi. Tôi đã đến thăm các giáo viên của con tôi và cung cấp các chuyến tham quan trang trại ở ngoài đây hoặc các bản trình diễn lớp học nơi tôi sẽ đến với họ. Tôi liên lạc với các câu lạc bộ Rotary và Kiwanis địa phương và thuyết trình cho họ về nông trại của tôi, tôi đã nói chuyện với các câu lạc bộ sách của bạn gái, các cuộc tụ họp thư viện, các sự kiện trong trung tâm cộng đồng. Mọi người thích nghe về các liên doanh độc đáo như nông nghiệp!

5. Give away free product

“Eeek! Give away free stuff?! Won’t I just lose a lot of money?”

Not if you do it intentionally. Giving away product is a perfect opportunity to introduce people to something that they normally wouldn’t have tried and builds your reputation for generosity and kindness, something today’s consumers crave when making purchases.

5. Tặng sản phẩm miễn phí

“Eeek! Tặng đồ miễn phí ?! Tôi sẽ không mất nhiều tiền? ”

Không phải nếu bạn cố ý làm vậy. Cho đi sản phẩm là một cơ hội hoàn hảo để giới thiệu mọi người về những thứ mà họ thường không cố gắng và xây dựng danh tiếng của bạn cho lòng hảo tâm và lòng tốt, điều mà người tiêu dùng ngày nay khao khát khi mua hàng.

Once I hauled my first cow home I gave away tons of free milk – I had about 20 people lined up excited to become customers, so I gave them some free milk to share with their friends. I took eggs or a pound of burger with me everywhere I went and gave it away with no obligation. Just a gift to “try” our products. Most people fell in love with the product and have been customers for years.

Một khi tôi kéo con bò đầu tiên về nhà, tôi đã cho đi rất nhiều sữa miễn phí - tôi có khoảng 20 người xếp hàng thích thú để trở thành khách hàng, vì vậy tôi đã cho họ một ít sữa miễn phí để chia sẻ với bạn bè của họ. Tôi lấy trứng hoặc một pound burger với tôi ở khắp mọi nơi tôi đã đi và cho nó đi mà không có nghĩa vụ. Chỉ là một món quà để “thử” sản phẩm của chúng tôi. Hầu hết mọi người đều yêu thích sản phẩm và đã là khách hàng trong nhiều năm.

6. Teach people how to use your product

It’s hard to imagine that many people don’t know the basics about cooking or using farm fresh products, but often a lack of knowledge is a huge reason people don’t buy your product! Maybe they’re uncomfortable cooking a whole chicken because they’ve only ever bought boneless breasts at the store, so this is a perfect opportunity for you to share your knowledge with your customers, so they feel comfortable spending money with you. Consider recording a simple how-to video and sending it to your customers, or host a cooking demo on your farm.

6. Hướng dẫn mọi người cách sử dụng sản phẩm của bạn

Thật khó để tưởng tượng rằng nhiều người không biết những điều cơ bản về nấu ăn hoặc sử dụng các sản phẩm tươi sống của nông trại, nhưng thường thiếu hiểu biết là một lý do rất lớn khiến mọi người không mua sản phẩm của bạn! Có lẽ họ không thoải mái khi nấu một con gà vì họ chỉ mua vú không xương ở cửa hàng, vì vậy đây là cơ hội hoàn hảo để bạn chia sẻ kiến ​​thức với khách hàng, vì vậy họ cảm thấy thoải mái khi chi tiền cho bạn. Cân nhắc ghi một video hướng dẫn đơn giản và gửi video cho khách hàng của bạn hoặc tổ chức một bản trình diễn nấu ăn trên trang trại của bạn.

farm, small farm, business, raw milk, cows, grassfed, pastured, biodynamic, joel salatin, polyface farm, organic, natural, vegetable, csa, agriculture, women who farm, marketing, price, eggs, chicken, poultry

I realized that the more things people knew to do with their milk besides just drink it, the more they would buy. So I started having friends over to make cheese, butter, yogurt and ice cream in my house, and they’d leave with a couple of jars of milk they purchased to make their own at home! This evolved into Cheesemaking classes where I would charge guests to attend. So I made some money giving the class, which helped get me through the long winters where we didn’t make as much money, and it brought tons of new customers to our store. They’d take the Cheesemaking class just for fun but then buy gallons and gallons of milk to satisfy their new hobby!

Tôi nhận ra rằng càng có nhiều thứ mà mọi người biết làm với sữa của họ ngoài việc uống nó, họ sẽ càng mua nhiều hơn. Vì vậy, tôi bắt đầu có bạn bè để làm pho mát, bơ, sữa chua và kem trong nhà tôi, và họ sẽ đi với một vài lọ sữa họ mua để tự làm ở nhà! Điều này đã phát triển thành các lớp học làm bánh phô mai, nơi tôi sẽ tính phí khách tham dự. Vì vậy, tôi kiếm được một số tiền cho lớp học, điều này đã giúp tôi vượt qua những mùa đông dài, nơi chúng tôi không kiếm được nhiều tiền, và nó đã mang hàng tấn khách hàng mới đến cửa hàng của chúng tôi. Họ sẽ tham gia lớp Cheesemaking chỉ để giải trí nhưng sau đó mua gallons và gallon sữa để thỏa mãn sở thích mới của họ!

7. Connect with local businesses for referrals (not just other farms!)

Other businesses are usually so excited to connect with local farms so they can refer their customers to you – check with yoga studios, gyms, wineries, restaurants, natural grocery stores, etc.

7. Kết nối với các doanh nghiệp địa phương để giới thiệu (không chỉ các trang trại khác!)

Các doanh nghiệp khác thường rất vui mừng được kết nối với các trang trại địa phương để họ có thể giới thiệu khách hàng của họ cho bạn - kiểm tra với các studio yoga, phòng tập thể dục, nhà máy rượu vang, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa tự nhiên, v.v.

Years later, I continue to reach out to other businesses to introduce myself and my farm. For example, I referred some of our customers to a local winery, and they sent their customers to buy our meat and milk. I referred customers to a lamb farmer (since I don’t sell lamb) and he sent his customers our way for pork and milk!

Notice a pattern here? Business & marketing is all about connection, connection, connection!

Nhiều năm sau, tôi tiếp tục tiếp cận với các doanh nghiệp khác để giới thiệu bản thân và trang trại của tôi. Ví dụ, tôi giới thiệu một số khách hàng của chúng tôi đến một nhà máy rượu địa phương, và họ đã gửi khách hàng của họ để mua thịt và sữa của chúng tôi. Tôi đã giới thiệu khách hàng cho một các famer nuôi cừu (vì tôi không bán thịt cừu) và ông đã gửi cho khách hàng của mình con đường của chúng tôi cho thịt lợn và sữa!

Lưu ý một ít ở điểm này? Kinh doanh và tiếp thị là tất cả về kết nối, kết nối, kết nối!

8. Stand out from all the other farms in your area

People often have to go way out of their regular routine to buy farm fresh products, whether that’s going to the farmer’s marketing or driving an hour out into the country. So for them to prioritize that in their life, you must stand out from other farms by being different in some way.

8. Nổi bật hơn tất cả các trang trại khác trong khu vực của bạn

Mọi người thường phải đi ra khỏi thói quen thường xuyên của họ để mua các sản phẩm tươi sống của nông trại, cho dù đó là việc tiếp thị của các famer hay lái xe một giờ về miền quê. Vì vậy, để họ ưu tiên rằng trong cuộc sống của họ, bạn phải nổi bật hơn các trang trại khác bằng cách trở nên khác biệt theo một cách nào đó.

Personally, I did this by doing something worth talking about! For example, there are lots of local farms/businesses offering home cheese making classes. But my class was the only one where you got to help milk the cow first, then take your own milk into the house and make cheese out of it!

Cá nhân, tôi đã làm điều này bằng cách làm một cái gì đó đáng nói đến! Ví dụ, có rất nhiều trang trại / doanh nghiệp địa phương cung cấp các lớp làm phô mai tại nhà. Nhưng lớp học của tôi là nơi duy nhất hướng dẫn bạn, đầu tiên là vắt sữa bò, sau đó mang sữa vào nhà và làm pho mát!

Also, my farm store is unlike any other farm store in the area. I had a decorator friend decorate my farm store, so it looked like a page out of a magazine and women sent their friends to me, saying you just have to meet her and see her store!

Ngoài ra, cửa hàng nông trại của tôi không giống như bất kỳ cửa hàng nông trại nào khác trong khu vực. Tôi có một người bạn trang trí trang trí cửa hàng nông trại của tôi, vì vậy nó trông giống như một trang trong một tạp chí và phụ nữ gửi bạn bè của họ cho tôi, nói rằng bạn chỉ cần gặp cô ấy và xem cửa hàng của cô ấy!

farm, small farm, business, raw milk, cows, grassfed, pastured, biodynamic, joel salatin, polyface farm, organic, natural, vegetable, csa, agriculture, women who farm, marketing, price, eggs, chicken, poultry

I converted an old shed on my property into a cute little farm store – a fresh coat of paint can make a huge difference!

It’s these little things that our customers appreciate, and it keeps them coming back for more.

Tôi chuyển đổi một nhà kho cũ trên khu đất của tôi thành một cửa hàng trang trại nhỏ dễ thương - khoác lên đó một lớp sơn mới có thể tạo nên sự khác biệt lớn!

Đó là những điều nhỏ nhặt mà khách hàng của chúng tôi đánh giá cao và nó giúp họ quay trở lại nhiều hơn.

9. Encourage people to share the word about your farm

Let your customers do the marketing for you – asking them to share their experiences with their friends is an awesome way to get your name out there (plus it’s free!).

9. Khuyến khích mọi người chia sẻ về trang trại của bạn

Hãy để khách hàng của bạn thực hiện tiếp thị cho bạn - yêu cầu họ chia sẻ trải nghiệm của họ với bạn bè của họ là một cách tuyệt vời để có được tên của bạn ngoài đó (cộng với miễn phí!).

When I send emails to customers, I always ask, “Do you have a friend who’s also looking to try raw milk/eggs/flowers? I’d love it if you bring them out to the farm store next time you’re out – it’s so great meeting other women like you!”, or something like that.

Khi tôi gửi email cho khách hàng, tôi luôn hỏi: “Bạn có người bạn nào cũng đang cố thử sữa tươi / trứng / hoa không? Tôi rất thích nó nếu bạn mang chúng đến cửa hàng nông trại vào lần tới khi bạn ra ngoài - thật tuyệt vời khi gặp gỡ những người phụ nữ khác như bạn! ”, Hoặc một cái gì đó tương tự.

farm, small farm, business, raw milk, cows, grassfed, pastured, biodynamic, joel salatin, polyface farm, organic, natural, vegetable, csa, agriculture, women who farm, marketing, price, eggs, chicken, poultry

Plus, if a customer referred someone else, I’d give that original customer a gift of a free dozen eggs next time I saw them. (I don’t have a formal customer referral or loyalty system because I want it to be a genuine and personal connection.)

Thêm vào đó, nếu một khách hàng giới thiệu một người khác, tôi sẽ tặng cho khách hàng ban đầu đó một món quà như là một tá trứng miễn phí vào lần tiếp theo tôi gặp lại họ. (Tôi không có hệ thống giới thiệu hoặc khách hàng chính thức bởi vì tôi muốn nó là một kết nối chính hãng và cá nhân.)

10. Show gratitude to each customer

Remember, it’s these little things that count. Consumers are tired of big box stores and corporate customer service. They want to genuinely connect with business owners and showing gratitude to your customers helps you stand out from stuffy big businesses.

10. Thể hiện lòng biết ơn đối với từng khách hàng

Hãy nhớ rằng, đó là những điều nhỏ mà đếm. Người tiêu dùng đang mệt mỏi với các cửa hàng hộp lớn và dịch vụ khách hàng của công ty. Họ muốn kết nối thực sự với chủ doanh nghiệp và thể hiện lòng biết ơn đối với khách hàng của bạn giúp bạn nổi bật so với các doanh nghiệp lớn.

At the beginning stages of starting my farm when I still had a small, manageable customer base, I wrote personal thank-yous to each customer. Sometimes these were via email, sometimes on paper. People are shocked to get a note of thanks, these days, but it makes them trust you more and want to be loyal to you AND want to tell all their friends about you. To this day, every new customer gets a personal thank you email from me welcoming them to the farm and thanking them for their visit and their business. It deepens our connection and is the start of a customer for life.

Ở giai đoạn đầu của việc bắt đầu trang trại của tôi khi tôi vẫn có một cơ sở khách hàng nhỏ, có thể quản lý, tôi đã viết lời cảm ơn cá nhân đến từng khách hàng. Đôi khi chúng được gửi qua email, đôi khi trên giấy. Mọi người bị sốc khi nhận được một lời cảm ơn, những ngày này, nhưng nó làm cho họ tin tưởng bạn nhiều hơn và muốn trung thành với bạn VÀ muốn nói với tất cả bạn bè của họ về bạn. Cho đến ngày nay, mọi khách hàng mới đều nhận được email cảm ơn cá nhân từ tôi, chào đón họ đến trang trại và cảm ơn họ đã ghé thăm và kinh doanh của họ. Nó làm sâu sắc thêm kết nối của chúng tôi và là sự khởi đầu của một khách hàng cho cuộc sống.

11. Craft an incredible customer experience

I’ve mentioned this already, but in a world of one-click shopping and inhuman experiences, our customers appreciate knowing their farmer cares about them. Think about every step of your customer’s journey to purchasing from you – including that initial experience of meeting you or hearing about you from a friend. Ensure that every step is genuine, caring and friendly.

11. Tạo trải nghiệm khách hàng tuyệt vời

Tôi đã đề cập đến điều này, nhưng trong thế giới mua sắm một lần nhấp và trải nghiệm vô nhân đạo, khách hàng của chúng tôi đánh giá cao việc biết các famer của họ quan tâm đến họ. Hãy nghĩ về từng bước trong hành trình mua hàng của khách hàng của bạn - bao gồm trải nghiệm ban đầu gặp bạn hoặc nghe bạn từ bạn bè. Đảm bảo rằng mọi bước chân là chính hãng, chu đáo và thân thiện.

It’s heartbreaking that so many farmers around me have gone out of business simply because they didn’t consider their customer’s feelings or experiences on their farm. Seriously, I’ve gotten dozens of new customers who tell me they hated visiting their ‘old farmer’! The farmer was grumpy, exhausted and impolite, so customers eventually heard about the incredible service they could get at my farm and promptly left their ‘old farmer.’ They’re even willing to drive an extra half hour out to my farm because they love how I take the time to chat and make them feel comfortable.

Thật đáng tiếc là rất nhiều các famer xung quanh tôi đã thất bại trong kinh doanh đơn giản chỉ vì họ không xem xét cảm xúc hoặc trải nghiệm của khách hàng trên trang trại của họ. Nghiêm túc, tôi đã nhận được hàng chục khách hàng mới, những người nói với tôi rằng họ ghét ghé thăm 'các famer cũ' của họ! Các famer đã gắt gỏng, kiệt sức và bất lịch sự, vì vậy khách hàng cuối cùng đã nghe về dịch vụ đáng kinh ngạc mà họ có thể nhận được tại nông trại của tôi và nhanh chóng rời bỏ các famer cũ của họ. Họ thậm chí còn sẵn sàng lái xe thêm nửa tiếng nữa. cách tôi dành thời gian trò chuyện và làm cho họ cảm thấy thoải mái.

Your reputation is everything. And likewise, the people who work on our farm are generous, helpful, kind, encouraging and just all around great people. They’re a reflection my farm and me, so I want only the most loving and supportive people working here that I can find.

Danh tiếng của bạn là tất cả. Và tương tự như vậy, những người làm việc trên trang trại của chúng tôi là hào phóng, hữu ích, tốt bụng, đáng khích lệ và tất cả mọi người xung quanh. Họ phản ánh nông trại của tôi và tôi, vì vậy tôi chỉ muốn những người yêu thương và hỗ trợ nhất làm việc ở đây mà tôi có thể tìm thấy.

12. Start small

You’ve heard the saying, ‘Jack-of-all-trades, master of none’? That’s so true when it comes to business. Pick one thing to focus on and get really good at it before trying something new otherwise you’ll be in a constant scramble searching for ‘the perfect thing,’ and this goes for both your marketing efforts and your farm.

12. Bắt đầu nhỏ

Bạn đã nghe câu nói, 'Jack-of-all-trades, master of none'? Điều đó rất đúng khi nói đến kinh doanh. Chọn một điều để tập trung vào và thực sự tốt trước khi thử một cái gì đó mới nếu không bạn sẽ có một cuộc tranh giành liên tục tìm kiếm ‘điều hoàn hảo’, và áp dụng điều này cho cả nỗ lực tiếp thị và trang trại của bạn.

For example, I started out by selling our products in our home garage for a couple of years before converting an old shed into an actual farm store. I didn’t spend a ton of money and resources building a fancy structure – I made do with what I had. In the beginning, I did not hire a designer to create a website; I stumbled through creating my own website and made sure it built a connection with my customers first before ever spending money on fancy design. I didn’t buy Facebook ads or pay for advertising elsewhere, I didn’t hire marketers or manipulative sales people, and I didn’t spend money on fancy software or programs that claimed they would help me make more money.

Ví dụ, tôi bắt đầu bằng cách bán sản phẩm của chúng tôi trong nhà để xe của chúng tôi trong một vài năm trước khi chuyển đổi một nhà kho cũ thành một cửa hàng nông trại thực tế. Tôi đã không chi tiêu một tấn tiền và tài nguyên xây dựng một cấu trúc lạ mắt - tôi đã làm với những gì tôi có. Ban đầu, tôi không thuê một nhà thiết kế để tạo một trang web; Tôi tình cờ tạo ra trang web của riêng mình và đảm bảo rằng nó đã xây dựng được kết nối với khách hàng của tôi trước khi chi tiền cho thiết kế lạ mắt. Tôi không mua quảng cáo Facebook hoặc trả tiền quảng cáo ở nơi khác, tôi không thuê nhà tiếp thị hoặc người bán hàng lôi cuốn và tôi không chi tiền cho phần mềm hoặc chương trình ưa thích tuyên bố họ sẽ giúp tôi kiếm nhiều tiền hơn.

My top priority for the first couple years of business was connecting with people in my community and getting my name out there. Then, and only after I’d built this solid foundation, did I start getting fancy with extra stuff.

Ưu tiên hàng đầu của tôi trong vài năm đầu tiên của doanh nghiệp là kết nối với mọi người trong cộng đồng của tôi và nhận tên của tôi ở đó. Sau đó, và chỉ sau khi tôi xây dựng nền tảng vững chắc này, tôi có bắt đầu thích thú với những thứ bổ sung không.

Is there anything in your business and life taking valuable time away from building connection with your customers?

See if you can get back to basics before expanding and raising more products or adding more steps to your marketing plan.

Có điều gì trong doanh nghiệp và cuộc sống của bạn dành thời gian quý báu từ việc xây dựng kết nối với khách hàng của bạn không?

Xem liệu bạn có thể quay lại các khái niệm cơ bản trước khi mở rộng và tăng thêm sản phẩm hay thêm các bước khác vào kế hoạch tiếp thị của bạn hay không.

farm, small farm, business, raw milk, cows, grassfed, pastured, biodynamic, joel salatin, polyface farm, organic, natural, vegetable, csa, agriculture, women who farm, marketing, price, eggs, chicken, poultry

To be successful, you must change the way you think

Have you ever heard yourself thinking,

“I don’t have enough time/money/skills to try that marketing technique,” or, “I wish I could do that but it won’t work for me.”

The simple truth is, there’s no magic wand that will let people know your farm exists. It’s not their job to find you. They can’t ‘find’ you.

Để thành công, bạn phải thay đổi cách bạn nghĩ

Bạn đã bao giờ nghe chính mình suy nghĩ,

“Tôi không có đủ thời gian / tiền bạc / kỹ năng để thử kỹ thuật tiếp thị đó,” hoặc “Tôi ước mình có thể làm điều đó nhưng nó sẽ không hiệu quả đối với tôi”.

Sự thật đơn giản là, không có cây đũa thần nào để mọi người biết nông trại của bạn tồn tại. Không phải việc của họ là tìm bạn. Họ không thể 'tìm thấy' bạn.

You’ve got to find ways to let people know you’re out there. This goes for any business, not just a farm. People don’t magically find a new business – you’ve got to do whatever it takes to get in front of the people who need what you have to offer.

Bạn phải tìm cách để cho mọi người biết bạn đang ở ngoài đó. Điều này xảy ra cho bất kỳ doanh nghiệp nào, không chỉ là một trang trại. Mọi người không kỳ diệu tìm thấy một doanh nghiệp mới - bạn phải làm bất cứ điều gì cần thiết để có được trước những người cần những gì bạn cung cấp.

So I’m going to ask a tough question:

Are you making a serious effort and getting off the farm?

If you’re struggling to find customers, then I suggest you make a list of everything you’ve done so far, every person you’ve met, how many people you’ve contacted, how many individuals, groups and businesses you’ve visited with.

Vì vậy, tôi sẽ đặt một câu hỏi khó khăn:

Bạn đang thực hiện một nỗ lực nghiêm túc và rời khỏi trang trại?

Nếu bạn đang cố gắng tìm khách hàng, thì tôi khuyên bạn nên tạo danh sách mọi thứ bạn đã làm cho đến giờ, mọi người bạn đã gặp, số lượng người bạn đã liên hệ, số lượng cá nhân, nhóm và doanh nghiệp bạn đã đã ghé thăm với.

Because here’s what I know – if you’re holed up in your office behind the computer complaining about how customers are not finding you, and complaining they are comparing your prices to the grocery store, then you will not be successful. Most farms go out of business in less than two years, but in this article, I’ve given you 12 steps to make sure that doesn’t happen to you.

Bởi vì đây là những gì tôi biết - nếu bạn ở trong văn phòng của bạn phía sau máy tính phàn nàn về cách khách hàng không tìm thấy bạn và phàn nàn rằng họ đang so sánh giá của bạn với cửa hàng tạp hóa, thì bạn sẽ không thành công. Hầu hết các trang trại không hoạt động trong vòng chưa đầy hai năm, nhưng trong bài viết này, tôi đã cung cấp cho bạn 12 bước để đảm bảo rằng các trang trại đó không xảy ra với bạn.

If you’re serious about finding customers, then get out there and let people know what you’re doing. Finish up morning chores and head out into your community with your list of people to meet and businesses to contact in hand. You can grab this checklist right here to start brainstorming ways to connect with people in your community.

If you think there’s an easier way besides physically getting out there and connecting and listening, you’re wrong.

Nếu bạn nghiêm túc về việc tìm kiếm khách hàng, hãy ra khỏi đó và cho mọi người biết bạn đang làm gì. Kết thúc công việc buổi sáng và đi vào cộng đồng của bạn với danh sách những người gặp gỡ và các doanh nghiệp để liên lạc trong tay. Bạn có thể lấy danh sách kiểm tra này ngay tại đây để bắt đầu động não các cách kết nối với mọi người trong cộng đồng của bạn.

Nếu bạn nghĩ rằng có một cách dễ dàng hơn ngoài việc thể chất ra khỏi đó và kết nối và nghe, bạn đã sai.

This is it. This is the way.

Set a goal each week of the number of people you’re going to talk with, the amount of product you’re going to give away and the number of thank you notes and emails you’re going to write after meeting with them. Then hit the road and reach those goals. Your business will respond and grow.

Đây chính là nó. Đây là cách.

Đặt mục tiêu mỗi tuần về số lượng người bạn sẽ nói chuyện, số lượng sản phẩm bạn sẽ cho đi và số lượng ghi chú cảm ơn và email bạn sẽ viết sau khi gặp họ. Sau đó lên đường và đạt được những mục tiêu đó. Doanh nghiệp của bạn sẽ phản hồi và phát triển.

There’s a whole community of people out there waiting to buy what you have to sell, and they need you to connect with them.

You can change people’s lives with your product. You can inspire change in your community. You can live your dream life on the farm.

Có một cộng đồng người dân ở đó chờ đợi để mua những gì bạn phải bán và họ cần bạn kết nối với họ.

Bạn có thể thay đổi cuộc sống của mọi người bằng sản phẩm của bạn. Bạn có thể truyền cảm hứng cho sự thay đổi trong cộng đồng của mình. Bạn có thể sống cuộc sống mơ ước của bạn trên trang trại.

3cowmarketing.com

Please Share This With

Dictionaries : 708 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB