Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

11 Thing To Start Doing With Your Digital Marketing

BY: Nguyen-Ngoan  |   Dec. 8, 2018
11 MIN
Online Marketing
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

The way consumers interact with any business or product has changed drastically in the past few years. It now happens that most of your audience is spending much of their time online and so you must be able to market your business online.

Cách người tiêu dùng tương tác với các doanh nghiệp hoặc sản phẩm đã thay đổi mạnh mẽ trong những năm qua. Hiện tại, hầu hết khách hàng mục tiêu đang dành phần lớn thời gian trực tuyến và do đó bạn phải có khả năng tiếp thị trực tuyến doanh nghiệp của mình.

In modern times, Digital Marketing makes a big part of every business marketing strategy. With the constant increase in the usage of internet by consumers and businesses alike, every successful company uses digital marketing to reach them the correct time and also observe their behavior and desires.

Ngày nay, Digital Marketing là một phần quan trọng tchiến lược tiếp thị của mọi doanh nghiệp. Với sự gia tăng liên tục trong việc sử dụng internet của người tiêu dùng và các doanh nghiệp, mọi công ty thành công đều sử dụng tiếp thị kỹ thuật số để tiếp cận khách hàng vào đúng thời điểm và đồng thời quan sát hành vi và mong muốn của khách hàng.

What is Digital Marketing?

Businesses nowadays inject a lot of their resources in marketing their product and services online in order to connect with more and more consumers efficiently and effectively. For this they use numerous online campaigns, use social media, make awesome websites and other ways. All these online marketing efforts come under an umbrella, known as DIGITAL MARKETING.

Ngày nay, các doanh nghiệp bơm rất nhiều nguồn lực vào việc tiếp thị sản phẩm và dịch vụ online để kết nối với ngày càng nhiều người tiêu dùng. Để làm điều này, họ sử dụng nhiều chiến dịch trực tuyến, sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, tạo ra các trang web tuyệt vời và các cách khác. Tất cả những nỗ lực tiếp thị trực tuyến này đều được gọi chung là Digital marketing.

11 Things to Start Doing with your Digital Marketing

Though sounds easy but for any digital marketing to be successful it takes a lot of hard work, time and energy of a lot of individual. Work needs to be done not only during implementation but also during the initial stages i.e while making a strategy and during the build-up stage.

Mặc dù nghe có vẻ dễ dàng nhưng để bất kỳ hoạt động tiếp thị kỹ thuật số nào thành công, cần rất nhiều công sức, thời gian và năng lượng của nhiều cá nhân. Công việc cần phải thực hiện không chỉ trong quá trình thực thi chiến dịch marketing mà còn trong các giai đoạn ban đầu, tức là trong khi lập chiến lược và trong giai đoạn xây dựng.

1. Knowledge of your Buyers Persona

11 Thing to Start Doing with Your Digital Marketing

For any marketing campaign to be successful whether online or offline, it is extremely necessary to know about the ones you are marketing to. And for this you need to build a detailed report of your customer profile and based upon this you must build your digital marketing strategy.

Để bất kỳ chiến dịch tiếp thị nào thành công dù online hay offline, điều cực kỳ cần thiết là phải biết về đối tượng mà chiến dịch tiếp thị của bạn đang nhắm đến. Để làm được điều này, bạn cần xây dựng một báo cáo chi tiết về hồ sơ khách hàng và dựa trên điều này, bạn xây dựng chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của mình.

You may find yourself in tough situations if you don’t know about your target audience. For perfecting this, you must work in collaboration with the sales team, marketing members and with others who have ample experience and knowledge about the industry’s customers. Thus, doing this can help you build a detailed report about the desires, background, jobs, goals and likes of your consumers helping you build better and relevant content to easily connect with everyone. Also, the more one spends their time on this the more likely it is for their digital marketing strategy to succeed.

Bạn có thể tự đưa mình vào tình huống khó khăn nếu bạn không biết về đối tượng mục tiêu của mình. Để hoàn thiện điều này, bạn phải hợp tác với đội ngũ bán hàng, nhân viên tiếp thị và với những người có nhiều kinh nghiệm và kiến ​​thức về khách hàng trong các lĩnh vực. Vì vậy, làm điều này có thể giúp bạn xây dựng một báo cáo chi tiết về mong muốn, nền tảng, công việc, mục tiêu và sở thích của người tiêu dùng, giúp bạn xây dựng nội dung tốt hơn và phù hợp hơn để dễ dàng kết nối với mọi người. Ngoài ra, càng dành nhiều thời gian cho việc tìm hiểu khách hàng, chiến lược tiếp thị kỹ thuật số của bạn càng thành công.

2. Full Analysis of your competitors

In any area, if you wish to succeed then it is really important to keep a track of your competitors and also what they are doing with their digital marketing.

Trong bất kỳ lĩnh vực nào, nếu bạn muốn thành công điều thực sự quan trọng là phải theo dõi các đối thủ cạnh tranh và cả những gì họ đang làm với tiếp thị kỹ thuật số của họ.

Everyone nowadays has access to internet using which they tend to compare multiple products before finally making a purchase decision. By doing a complete analysis of your competitor’s marketing process from their social media handle to blogs to products and to luring offers, you can make out on who their target audience is and what type of content is gaining the most attention and what has helped them get the most success. After you have a clear idea about all this you can build upon these mediums and stand out of the competition by staying a step ahead and perfecting these ideas.

Ngày nay mọi người có xu hướng sử dụng internet để so sánh nhiều sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua hàng. Bằng cách phân tích đầy đủ quy trình tiếp thị của đối thủ cạnh tranh, từ quản lý mạng xã hội đến blog đến các sản phẩm và thu hút các đề nghị, bạn có thể biết được đối tượng mục tiêu của họ là ai và loại nội dung nào thu hút được sự chú ý nhất và điều gì đã giúp họ có được thành công nhất Sau khi bạn có một ý tưởng rõ ràng về tất cả những điều này, bạn có thể xây dựng trên các phương tiện này và nổi bật trong số đối thủ cạnh tranh bằng cách đi trước một bước và hoàn thiện những ý tưởng này.

3. Connect through voice and messaging

11 Thing to Start Doing with Your Digital Marketing

To differentiate yourself from others in your industry it is essential that you understand how to connect with your targets effectively and that to through your contents, since you are a marketer. You may understand your buyer’s persona and may make an analytical report of your competitor but if you can’t connect with your audience all of this is of no use.

Để phân biệt chính bạn với những người khác trong cùng lĩnh vực, điều cần thiết là bạn biết cách kết nối với các mục tiêu của mình một cách hiệu quả thông qua nội dung, vì bạn là một nhà tiếp thị. Bạn có thể hiểu người mua của bạn, có thể lập báo cáo phân tích về đối thủ cạnh tranh nhưng nếu bạn không thể kết nối với khán giả của mình thì tất cả những điều này đều không có ích.

In order to master this, you thus need to create awesome contents for your websites, go through different items that help you position your content to connect in a better way and also use tools to make your content reach more and more of your target audience. Doing this will prove to extremely beneficial in differentiating yourself from others and make your digital marketing successful, thereby increasing your chances of converting traffic into potential leads for your sales team.

Để kết nối với khán giả, bạn cần tạo nội dung tuyệt vời cho trang web của mình, xem qua các mục khác nhau giúp bạn định vị nội dung của mình để kết nối theo cách tốt hơn và cũng sử dụng các công cụ để làm cho nội dung của bạn tiếp cận được nhiều hơn đối tượng mục tiêu. Làm điều này sẽ chứng minh là cực kỳ có lợi trong việc phân biệt bạn với người khác và làm cho tiếp thị kỹ thuật số của bạn thành công, từ đó tăng cơ hội chuyển đổi lưu lượng truy cập thành khách hàng tiềm năng cho nhóm bán hàng của bạn.

4. Use Proper Keywords

To ensure that your content reaches and connects with more potential consumers i.e for successful inbound marketing you require proper search engine optimization strategies.

Để đảm bảo rằng nội dung của bạn tiếp cận và kết nối với nhiều khách hàng tiềm năng hơn, tức là để làm inbound marketing thành công, bạn cần có chiến lược tối ưu hóa công cụ tìm kiếm phù hợp.

In order to attain this aim, you need to have a detailed and relevant list of words that you think your targets must be using to search. Including these keywords in your contents will then help you rank higher in searches done by consumers and is thus the best way to increase the reach of your content.

Để đạt được mục tiêu này, bạn cần có một danh sách chi tiết và có liên quan các từ ngữ mà bạn nghĩ rằng khán giả mục tiêu của bạn sử dụng để tìm kiếm. Đưa các từ khóa này vào nội dung sẽ giúp bạn xếp hạng cao hơn trong các kết quả tìm kiếm được thực hiện bởi người tiêu dùng và đó là cách tốt nhất để tăng phạm vi tiếp cận nội dung của bạn.

Thus, to create the most profitable content as part of your digital marketing you must make use of proper keywords and SEO. Also, the more time and research that you will spend in unearthing the most relevant keywords, the more your search engine ranking and with it also the traffic will increase.

Vì vậy, để tạo ra nội dung mang lại nhiều lợi ích nhất như là một phần của tiếp thị kỹ thuật số, bạn phải sử dụng các từ khóa và SEO phù hợp. Ngoài ra, càng dành nhiều thời gian và nghiên cứu để khai thác các từ khóa có liên quan nhất, xếp hạng công cụ tìm kiếm sẽ càng cao và lưu lượng truy cập sẽ tăng lên.

5. Optimization of Meta Data

11 Thing to Start Doing with Your Digital Marketing

Optimization of the metadata is where you must focus first, even before you use your researched keywords in your blogs or pages contents. For ranking higher in search engines by optimization your website it is important that you know about what are the optimization areas that you must focus on while implementing new keywords.

Tối ưu hóa siêu dữ liệu là nơi bạn phải tập trung đầu tiên, ngay cả trước khi bạn sử dụng các từ khóa được nghiên cứu trong nội dung blog hoặc trang của mình. Để xếp hạng cao hơn trong các công cụ tìm kiếm bằng cách tối ưu hóa trang web của bạn, điều quan trọng là bạn phải biết về các lĩnh vực tối ưu hóa mà bạn phải tập trung vào trong khi thực hiện các từ khóa mới.

Metadata like meta titles is a concise explanation of the content of the webpage and is a critical component as it plays a role in getting your content rank higher on search engines. Thus, to keep a track of your keywords and decisions about metadata, you need to create a document which ensures you from checking all the SEO boxes to make your digital marketing a success.

Siêu dữ liệu như tiêu đề meta là một lời giải thích ngắn gọn về nội dung của trang web và là một thành phần quan trọng vì nó đóng vai trò giúp xếp hạng nội dung của bạn cao hơn trên các công cụ tìm kiếm. Do đó, để theo dõi các từ khóa và quyết định của bạn về siêu dữ liệu, bạn cần tạo một tài liệu đảm bảo bạn kiểm tra tất cả các hộp SEO để làm cho tiếp thị kỹ thuật số của bạn thành công.

6. Analysis of Funnel and Providing Offers

By promoting the free premium contents and services, inbound marketing helps in generating leads. Funnel Analysis is required when you have tones of resources but you are completely unaware about who they are for.

Bằng cách quảng bá các nội dung và dịch vụ cao cấp miễn phí, inbound marketing giúp tạo ra khách hàng tiềm năng. Phân tích kênh là cần thiết khi bạn có rất nhiều tài nguyên nhưng bạn hoàn toàn không biết họ là ai.

To excel in your digital marketing campaign, it is essential for you to have a better understanding about what content of yours is currently in demand and also how you can potentially use them as a premium content in order to attract, convert and nurture your potential leads. For this, you can connect specific offers with all these contents to lure more leads. AeroLeads website is a perfect example of this, as they provide a free e-book, allow free sign up and also a free email verification tool and also promote them efficiently which helps them attract many more leads to their webpage increasing the chances of converting more leads into payee customers.

Để vượt trội trong chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số của bạn, điều cần thiết là bạn phải hiểu rõ hơn về nội dung của bạn hiện đang có nhu cầu và cũng là cách bạn có thể sử dụng chúng như một nội dung cao cấp để thu hút, chuyển đổi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng của bạn . Đối với điều này, bạn có thể kết nối các ưu đãi cụ thể với tất cả các nội dung này để thu hút thêm khách hàng tiềm năng. Trang web AeroLeads là một ví dụ hoàn hảo về điều này, vì họ cung cấp một cuốn sách điện tử miễn phí, cho phép đăng ký miễn phí và cũng là một công cụ xác minh email miễn phí và cũng quảng bá chúng một cách hiệu quả giúp họ thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn để tăng thêm cơ hội chuyển đổi dẫn vào khách hàng được trả tiền.

7. Strategy for Management of your Leads

For the complete success of your digital marketing, it is very important to map out and include the details of all the elements, services and tools that you have, even before you begin managing or nurturing your leads. Generating more leads is a key milestone of inbound marketing but it is not the ultimate goal. The main motive is to create more paying customers for your business and for this you need to manage the leads perfectly and guide them through your website along with the whole buyer’s journey. By marketing the automation tools that you have you actually create a highly complex system that helps your convert and nurture your leads. So, the more time you spend on making the buyer’s journey faster the better the results will be on turning on the automation.

Để thành công hoàn toàn cho tiếp thị kỹ thuật số của bạn, điều rất quan trọng là vạch ra và bao gồm các chi tiết của tất cả các yếu tố, dịch vụ và công cụ mà bạn có, ngay cả trước khi bạn bắt đầu quản lý hoặc nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng của mình. Tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng là một cột mốc quan trọng của inbound marketing nhưng nó không phải là mục tiêu cuối cùng. Động lực chính là tạo ra nhiều khách hàng trả tiền cho doanh nghiệp của bạn và vì điều này, bạn cần quản lý khách hàng tiềm năng một cách hoàn hảo và hướng dẫn họ thông qua trang web của bạn cùng với toàn bộ hành trình của người mua. Bằng cách tiếp thị các công cụ tự động hóa mà bạn có, bạn thực sự tạo ra một hệ thống cực kỳ phức tạp giúp chuyển đổi và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng của bạn. Vì vậy, bạn càng dành nhiều thời gian để thực hiện hành trình của người mua nhanh hơn thì kết quả sẽ được bật tự động hóa càng tốt.

11 Thing to Start Doing with Your Digital Marketing

8. Strategy for Sales Handoff

Inbound marketing is responsible for attracting sales-ready leads which are by far the best among all, as your company then spends less time on the process of selling. But the limitation is that it cannot complete the deal and for that what your marketing requires is Sales. If you don’t have a sales team them what you will have is only a list of qualified and ripe leads but no experience of closing on a purchase deal with them. On the other hand, if you have a sales team then you can assure yourself of closing in on more closed deals as they will get the most out the leads generated by your digital marketing.

Inbound marketing chịu trách nhiệm thu hút các khách hàng tiềm năng sẵn sàng bán hàng, điều tốt nhất cho đến nay, vì công ty của bạn sau đó dành ít thời gian hơn cho quá trình bán hàng. Nhưng hạn chế là nó không thể hoàn thành thỏa thuận và điều mà tiếp thị của bạn yêu cầu là Bán hàng. Nếu bạn không có một đội ngũ bán hàng, những gì bạn sẽ có chỉ là một danh sách các khách hàng tiềm năng đủ điều kiện và chín muồi nhưng không có kinh nghiệm về việc chốt hợp đồng mua bán với họ. Mặt khác, nếu bạn có một đội ngũ bán hàng thì bạn có thể đảm bảo mình sẽ tham gia vào các giao dịch khép kín hơn vì họ sẽ nhận được nhiều nhất các khách hàng tiềm năng do tiếp thị kỹ thuật số của bạn tạo ra.

11 Thing to Start Doing with Your Digital Marketing

9. Email Marketing

A major subset of digital marketing in email marketing. This needs to be done as the leads brought by the inbound marketing are all different and not all are ready to talk to the sales team at once. Different leads require different time and some of them even wish to know more about your product and compare your services with others before making a final decision. If you think that email marketing is a standalone strategy then you are wrong as it is itself a marketing campaign. It is a really powerful strategy to effectively attract and engage with your leads.

Một tập hợp con chính của tiếp thị kỹ thuật số trong tiếp thị qua email. Điều này cần phải được thực hiện vì các khách hàng tiềm năng do inbound marketing mang đến đều khác biệt và không phải tất cả đều sẵn sàng nói chuyện với đội ngũ bán hàng cùng một lúc. Các khách hàng tiềm năng khác nhau đòi hỏi thời gian khác nhau và một số trong số họ thậm chí muốn biết thêm về sản phẩm của bạn và so sánh các dịch vụ của bạn với những người khác trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu bạn nghĩ rằng tiếp thị qua email là một chiến lược độc lập thì bạn đã nhầm vì bản thân nó là một chiến dịch tiếp thị. Đó là một chiến lược thực sự mạnh mẽ để thu hút và thu hút khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả.

10. Social Media

Social Media is another extremely powerful tool and part of digital marketing that can work wonders for your marketing campaign. 3 components that make up social media marketing include strategy, publishing content and monitoring and finally engagement. Today, almost everyone uses social media and thus marketing on such a platform is bound to succeed if carried out intelligently. To be effective it is important to know what your target audience wants and how to get them under the same place by creating groups. Sharing information’s regarding products and new offers regularly and posting awesome content that is sure to attract more leads to your company’s website.

Social Media là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ khác và là một phần của tiếp thị kỹ thuật số có thể làm việc kỳ diệu cho chiến dịch tiếp thị của bạn. 3 thành phần tạo nên tiếp thị truyền thông xã hội bao gồm chiến lược, xuất bản nội dung và giám sát và cuối cùng là tham gia. Ngày nay, hầu hết mọi người đều sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và do đó tiếp thị trên một nền tảng như vậy chắc chắn sẽ thành công nếu được thực hiện một cách thông minh. Để có hiệu quả, điều quan trọng là phải biết đối tượng mục tiêu của bạn muốn gì và làm thế nào để có được chúng dưới cùng một vị trí bằng cách tạo các nhóm. Chia sẻ thông tin về các sản phẩm và ưu đãi mới thường xuyên và đăng nội dung tuyệt vời, chắc chắn sẽ thu hút nhiều khách hàng tiềm năng đến trang web của công ty bạn.

11 Thing to Start Doing with Your Digital Marketing

11. Blogs

Nowadays people tend to get answers to all their questions through relevant blogs using the search engines and blogs are also being used by many marketers as it acts a gateway to attract more visitors and further convert them into qualified leads. With blogs of high-quality content and proper keywords, it becomes highly likely to stand out from your competitors. Also, creating contents consisting of answers to frequently asked questions related to your field also helps a lot. To create the perfect blogs it is necessary to understand who your target readers are, what they want to read and how you can answer them in the most simple yet attractive way.

Ngày nay mọi người có xu hướng nhận được câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của họ thông qua các blog có liên quan bằng cách sử dụng các công cụ tìm kiếm và blog cũng đang được nhiều nhà tiếp thị sử dụng vì nó đóng vai trò là cửa ngõ để thu hút nhiều khách truy cập và chuyển đổi chúng thành khách hàng tiềm năng đủ điều kiện. Với các blog có nội dung chất lượng cao và các từ khóa thích hợp, nó có khả năng nổi bật cao so với các đối thủ của bạn. Ngoài ra, việc tạo nội dung bao gồm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến lĩnh vực của bạn cũng giúp ích rất nhiều. Để tạo ra các blog hoàn hảo, cần phải hiểu người đọc mục tiêu của bạn là ai, họ muốn đọc gì và làm thế nào bạn có thể trả lời chúng theo cách đơn giản nhưng hấp dẫn nhất.

Please Share This With

Dictionaries : 351 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB