Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Creating A Website For Your Service Business

BY: Nguyen-Ngoan  |   March 26, 2019
15 MIN
Accounting
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

If you're interested in setting up shop on the internet to promote your service, these simple strategies will help you bring in the business.

Nếu bạn quan tâm đến việc thiết lập cửa hàng trên internet để quảng bá dịch vụ của mình, những chiến lược đơn giản này sẽ giúp bạn mang lại doanh nghiệp.

Lately, I've been receiving a lot of questions from people selling a service--or thinking about selling a service--over the web, asking what you need to do differently than those people marketing a physical product. It's a good question. Because while almost all the selling and traffic generation techniques I teach work equally well for both product- and service-based business models, there are a few unique challenges faced by those selling services that warrant special discussion.

Gần đây, tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ những người kinh doanh dịch vụ - hoặc dự tính kinh doanh dịch vụ - qua website, hỏi bạn cần làm gì khác với những người tiếp thị sản phẩm vật lý. Đó là một câu hỏi hay. Bởi vì trong khi hầu hết tất cả các kỹ thuật bán hàng và tạo lưu lượng truy cập mà tôi dạy đều hoạt động tốt cho cả mô hình kinh doanh sản phẩm và dịch vụ, có một vài thách thức duy nhất phải đối mặt với những những người kinh doanh dịch vụ cần phải được thảo luận riêng.

Challenge #1: You are the product

When you sell a service, you are the product, whether you're a real estate agent, doctor, lawyer, bed & breakfast owner, auto-mechanic, caterer, hair stylist, fitness trainer, accountant, investment advisor, childcare provider, housekeeper, dog walker, landscaper.whatever. You're selling your time with the promise of a particular result as opposed to a tangible product.

Khi bạn kinh doanh dịch vụ, bạn chính là sản phẩm, cho dù bạn là đại lý bất động sản, bác sĩ, luật sư, chủ quán ăn, thợ cơ khí, người cung cấp, nhà tạo mẫu tóc, huấn luyện viên thể dục, kế toán, tư vấn đầu tư, nhà cung cấp chăm sóc trẻ em, quản gia , người dắt chó đi dạo, cảnh quan. bất cứ điều gì. Bạn đang bán thời gian của mình với lời hứa về một kết quả cụ thể trái ngược với một sản phẩm hữu hình.

Challenge #2: Your time is limited

Unlike someone selling a physical product that can be stored and shipped on demand, you can only provide as many services as your time allows. And assuming you pause to sleep and eat like the rest of us, this means you're limited to an 8-hour day. (Okay, 12- to 16-hour days if you love your work as much as I do.)

Không giống như bán sản phẩm vật chất có thể được lưu trữ và vận chuyển theo yêu cầu, bạn chỉ có thể cung cấp nhiều dịch vụ khi thời gian của bạn cho phép. Và giả sử bạn tạm dừng để ngủ và ăn như những người còn lại trong chúng tôi, điều này có nghĩa là bạn bị giới hạn trong một ngày 8 giờ. (Được rồi, 12 đến 16 giờ nếu bạn yêu thích công việc của mình nhiều như tôi.)

Challenge #3: You must prove your ability to deliver measurable results, while emphasizing flexibility

People will want to see proof that you've delivered great results for other clients, but they'll also want to know that you're flexible enough to meet their own unique needs. So you must walk a fine line, making sure that you keep confidential client information confidential, while (1) proving that you've satisfied the needs of other clients like them with great results and (2) demonstrating your ability to customize your service to meet their personal, unique needs.

Thách thức 3: Bạn phải chứng minh khả năng của mình để cung cấp kết quả có thể đo được, đồng thời nhấn mạnh tính linh hoạt.

Mọi người sẽ muốn xem bằng chứng rằng bạn đã cung cấp kết quả tuyệt vời cho các khách hàng khác, nhưng họ cũng muốn biết rằng bạn đủ linh hoạt để đáp ứng nhu cầu riêng của họ. Vì vậy, bạn phải đi đúng hướng, đảm bảo rằng bạn giữ bí mật thông tin khách hàng, trong khi (1) chứng minh rằng bạn đã thỏa mãn nhu cầu của những khách hàng khác như họ với kết quả tuyệt vời và (2) thể hiện khả năng tùy chỉnh dịch vụ của bạn đáp ứng nhu cầu cá nhân, độc đáo của họ.

Challenge #4: You're using a global medium to attract local business

Service-based businesses frequently rely on local clients. Sure, the owner of a bed & breakfast in Seattle may be thrilled to be attracting clients from Australia's Gold Coast. But is the landscaper in Seattle going to be equally receptive to securing a weekly hedge trimming and lawn-mowing client from Australia? Probably not. So service-based sites that rely on local customers need to actively pursue sources of local traffic.

Thách thức 4: Bạn đang sử dụng một phương tiện toàn cầu để thu hút doanh nghiệp địa phương.

Các doanh nghiệp dựa trên dịch vụ thường xuyên dựa vào khách hàng địa phương. Chắc chắn, chủ sở hữu của một chiếc giường & bữa sáng ở Seattle có thể sẽ vui mừng khi thu hút khách hàng từ Gold Coast của Úc. Nhưng liệu người làm vườn ở Seattle sẽ dễ chấp nhận như vậy để đảm bảo một khách hàng cắt tỉa hàng tuần và cắt cỏ từ Úc? Chắc là không. Vì vậy, các trang web dựa trên dịch vụ dựa vào khách hàng địa phương cần tích cực theo đuổi các nguồn lưu lượng truy cập địa phương.

Sales Strategies

In order to overcome these challenges, there are several strategies you can employ.

Để vượt qua những thách thức này, có một số chiến lược bạn có thể sử dụng.

Strategy #1: Establish your credibility

Chiến lược số 1: Thiết lập uy tín của bạn.

When you sell a service, you're typically selling a relationship with yourself. And this requires spending more time and effort establishing your credibility and developing a rapport with your visitors than is typically required on a site selling a physical product.

Khi bạn kinh doanh dịch vụ, bạn thường bán một mối quan hệ với chính mình. Điều này đòi hỏi phải dành nhiều thời gian và nỗ lực để thiết lập uy tín và phát triển mối quan hệ với khách truy cập hơn khi bạn kinh doanh sản phẩm vật lý trên trang web.

For example, a site that sells a product like gift baskets might include some brief "About Us" information that gives details about who the website owners are, why they started their business and how long they've been online.

Ví dụ: một website kinh doanh sản phẩm như giỏ quà tặng có thể bao gồm một số thông tin "About Us" ngắn gọn cung cấp một số chi tiết về chủ sở hữu trang web, lý do tại sao họ bắt đầu kinh doanh và họ đã kinh doanh trực tuyến bao lâu.

The majority of the site would focus on establishing the value of the actual product--the gift baskets--and providing detailed information about guarantees, delivery procedures, etc. Including reams of misplaced information about the website owners could actually hurt sales more than help because, in this case, visitors' chief focus should be directed to the value of the product.

Phần lớn của website sẽ tập trung vào việc thiết lập giá trị của sản phẩm thực tế - giỏ quà tặng - và cung cấp thông tin chi tiết về bảo hành, quy trình giao hàng, v.v. Bao gồm các luồng thông tin bị đặt sai về chủ sở hữu trang web thực sự có thể làm tổn thương doanh số nhiều hơn hơn là giúp đỡ vì trong trường hợp này, trọng tâm chính của khách truy cập nên được hướng trực tiếp đến giá trị của sản phẩm.

When you're selling a service, however, you are the product. So establishing your credibility--essentially establishing your value--is critical to closing the sale. You need to not only establish the benefits of the service you're offering but also establish the value of you providing this service.

Tuy nhiên, khi bạn đang kinh doanh dịch vụ, bạn là sản phẩm. Vì vậy, thiết lập uy tín của bạn - về cơ bản là thiết lập giá trị của bạn - là rất quan trọng để chốt hợp đồng. Bạn không chỉ thiết lập các lợi ích của dịch vụ mà bạn cung cấp mà còn thiết lập giá trị của việc bạn cung cấp dịch vụ này.

There are a few different ways you can accomplish this. First, you should include a good, professional picture of yourself. And no, the picture of you in your Hawaiian-print shorts and "Kiss the Chef" hat from last year's summer barbecue won't do. Giving your visitors a professional image to associate you with will go a long way toward establishing your credibility.

Có một vài cách khác nhau để thể thực hiện điều này. Đầu tiên, bạn nên bao gồm một hình ảnh tốt, chuyên nghiệp của chính mình. Đó không phải là hình ảnh của bạn trong chiếc quần short. Cung cấp cho khách truy cập của bạn một hình ảnh chuyên nghiệp để liên kết với bạn sẽ đi một chặng đường dài hướng tới việc thiết lập uy tín của bạn.

Next, you need to include a list of your credentials. However, don't just give point after point of accomplishments; be sure to state exactly how each of your credentials is going to translate into a benefit for your clients. Don't make the critical mistake of assuming that visitors to your site can make this leap on their own. Clearly spell out the benefits you offer in your sales copy.

Tiếp theo, bạn cần bao gồm một danh sách các thông tin của bạn. Tuy nhiên, đừng chỉ đưa ra những thành tựu; hãy chắc chắn nói chính xác cách mỗi thông tin đăng nhập của bạn sẽ chuyển thành lợi ích cho khách hàng. Đừng phạm sai lầm nghiêm trọng khi cho rằng khách truy cập vào trang web của bạn có thể tự thực hiện bước nhảy vọt này. Rõ ràng đánh vần những lợi ích bạn cung cấp trong bản sao bán hàng của bạn.

For example, if you're a real estate agent with certification in housing inspection, you shouldn't just tell your visitors "I'm a certified housing inspector." Instead you should say, "Not only can I find the best home in the best location for you and your family, but as a certified housing inspector, I can give you an accurate assessment of the home's structural soundness and let you know about any potential problems to make sure you avoid getting stuck with costly repairs in the years to come!" Doesn't that sound better than "I'm a certified housing inspector"? Make the benefit obvious!

Ví dụ: nếu bạn là đại lý bất động sản có chứng nhận kiểm tra nhà ở, bạn không nên chỉ nói với khách truy cập "Tôi là thanh tra nhà ở được chứng nhận". Thay vào đó, bạn nên nói: "Tôi không chỉ có thể tìm được ngôi nhà tốt nhất ở vị trí tốt nhất cho bạn và gia đình bạn, mà là một thanh tra nhà ở được chứng nhận, tôi có thể đưa ra đánh giá chính xác về sự chắc chắn về cấu trúc của ngôi nhà và cho bạn biết về bất kỳ tiềm năng nào những vấn đề để đảm bảo bạn tránh bị mắc kẹt với việc sửa chữa tốn kém trong những năm tới! " Điều đó không tốt hơn "Tôi là một thanh tra nhà ở được chứng nhận"? Làm cho lợi ích rõ ràng!

You'll also need to provide evidence that other clients have been satisfied with your services. Depending on the nature of the service you provide, you may choose to do this in a few different ways. Testimonials from clients are a great way to establish your credibility. An online portfolio of your work might be another option (for example, landscapers might include pictures of well-manicured properties they designed and maintain).

Bạn cũng cần cung cấp bằng chứng rằng các khách hàng khác đã hài lòng với dịch vụ của bạn. Tùy thuộc vào bản chất của dịch vụ bạn cung cấp, bạn có thể chọn thực hiện việc này theo một số cách khác nhau. Lời chứng thực từ khách hàng là một cách tuyệt vời để thiết lập uy tín của bạn. Một danh mục đầu tư trực tuyến của công việc của bạn có thể là một lựa chọn khác (ví dụ: cảnh quan có thể bao gồm hình ảnh của các thuộc tính được quản lý tốt mà họ thiết kế và duy trì).

However, if the confidentiality of your clients is important, you may need to approach this a bit differently by including more general descriptions of problems you've encountered and steps you've taken to solve them, with no names or clues that could give away identities. If privacy is important to your clients, then visitors to your site should be able to understand why you can't reveal names and exact details. But again, don't assume they'll know. Be sure to explain this.

Tuy nhiên, nếu tính bảo mật của khách hàng là quan trọng, bạn có thể cần tiếp cận vấn đề này một chút khác biệt bằng cách đưa vào các mô tả chung hơn về các vấn đề bạn gặp phải và các bước bạn đã thực hiện để giải quyết chúng, không có tên hoặc manh mối nào có thể đưa ra danh tính. Nếu quyền riêng tư là quan trọng đối với khách hàng của bạn, thì khách truy cập vào trang web của bạn sẽ có thể hiểu lý do tại sao bạn không thể tiết lộ tên và chi tiết chính xác. Nhưng một lần nữa, đừng cho rằng họ sẽ biết. Hãy chắc chắn để giải thích điều này.

Strategy #2: Be specific about exactly what you're offering

Chiến lược 2: Hãy cụ thể chính xác bạn đang cung cấp những gì.

We've already talked a bit about this, but this is such a common mistake I see website owners making -- whether they're selling a service or a product -- that I think it warrants further explanation.

Chúng tôi đã nói một chút về điều này, nhưng đây là một lỗi phổ biến mà tôi thấy chủ sở hữu trang web mắc phải - cho dù họ đang kinh doanh dịch vụ hay sản phẩm - mà tôi nghĩ rằng nó đảm bảo giải thích thêm.

You can never assume that providing information about what you've done for other clients will enable visitors to your site to make that leap and picture what you'll be able to do for their businesses. You need to be very, very specific about what you're offering. To help you do that, look at other similar service providers and ask yourself these questions:

Bạn không bao giờ có thể cho rằng việc cung cấp thông tin về những gì bạn đã làm cho các khách hàng khác sẽ cho phép khách truy cập vào trang web của bạn thực hiện bước nhảy vọt đó và hình dung những gì bạn sẽ có thể làm cho doanh nghiệp của họ. Bạn cần phải rất, rất cụ thể về những gì bạn đang cung cấp. Để giúp bạn làm điều đó, hãy xem các nhà cung cấp dịch vụ tương tự khác và tự hỏi mình những câu hỏi sau:

 • Do you offer the same services? More? Less?
 • What makes you different from your competitors?
 • Do you specialize in anything?
 • What kind of guarantee do you offer?
 • How will your services be delivered?
 • Bạn có cung cấp các dịch vụ tương tự? Nhiều hơn? Ít hơn?
 • Điều gì làm cho bạn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh của bạn?
 • Bạn có chuyên về bất cứ điều gì không?
 • Bạn cung cấp loại bảo đảm nào?
 • Dịch vụ của bạn sẽ được cung cấp như thế nào?

Too often, website owners fail to provide their visitors with enough information. Sales copy with a detailed breakdown of the services you provide, with the benefits you offer clearly explained, will be one of the most critical aspects of your site.

Chủ sở hữu trang web rất thường xuyên không cung cấp cho khách truy cập đầy đủ thông tin. Bản sao bán hàng với bảng phân tích chi tiết các dịch vụ bạn cung cấp, với những lợi ích bạn cung cấp được giải thích rõ ràng, sẽ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của trang web của bạn.

Strategy #3: Demonstrate your flexibility

Chiến lược số 3: Thể hiện sự linh hoạt của bạn.

As I mentioned earlier, people will not only want to see proof that you've delivered great results for other clients, they'll want to know that you're prepared to customize your service to meet their own unique needs.

Như tôi đã đề cập trước đó, mọi người sẽ không chỉ muốn xem bằng chứng rằng bạn đã cung cấp kết quả tuyệt vời cho các khách hàng khác, họ sẽ muốn biết rằng bạn đã sẵn sàng tùy chỉnh dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu riêng của họ.

So here, again, thorough sales copy that clearly explains how you're willing to customize your services will be very important. Do your clients typically fall into a few different categories? Can you talk about each group and explain how you adapt and change to meet their individual needs?

Vì vậy, ở đây, một lần nữa, bản sao bán hàng kỹ lưỡng giải thích rõ ràng cách bạn sẵn sàng tùy chỉnh các dịch vụ của mình sẽ rất quan trọng. Khách hàng của bạn thường rơi vào một vài loại khác nhau? Bạn có thể nói về từng nhóm và giải thích cách bạn thích nghi và thay đổi để đáp ứng nhu cầu cá nhân của họ không?

For example, on his website, the owner of a martial arts school offered basic summary descriptions of his classes. Instead of general descriptions, he'd be better off breaking his sales copy down from his existing summary descriptions into more detailed copy that explains the key differences between his child, teen, and adult classes. By focusing on these client groups separately, he could more closely target their unique needs (and therefore attract more customers) by emphasizing the benefits that apply directly to each.

Ví dụ, trên trang web của mình, chủ sở hữu của một trường võ thuật đã đưa ra những mô tả tóm tắt cơ bản về các lớp học của mình. Thay vì các mô tả chung, anh ta nên tách bản sao bán hàng của mình từ các mô tả tóm tắt hiện có thành bản sao chi tiết hơn giải thích sự khác biệt chính giữa các lớp học trẻ em, thiếu niên và người lớn. Bằng cách tập trung vào các nhóm khách hàng này một cách riêng biệt, anh ta có thể nhắm mục tiêu chặt chẽ hơn các nhu cầu riêng biệt của họ (và do đó thu hút nhiều khách hàng hơn) bằng cách nhấn mạnh các lợi ích áp dụng trực tiếp cho từng nhóm.

Strategy #4: Make it easy for leads to contact you

Chiến lược 4: Giúp khách hàng dễ dàng liên lạc với bạn.

Here's another obvious one. But I bring it up because I'm continually shocked by how difficult some sites make it for visitors to contact them. If you're selling a service over the web, then you're generating leads--your goal is to compel visitors to contact you. But just as someone selling a product over the web needs to make a seamless transition between their sales copy and their order form, you need to make a seamless transition between your sales copy and the point of contact.

Đây là một điều hiển nhiên khác. Nhưng tôi đưa nó lên bởi vì tôi liên tục bị sốc bởi một số trang web khó khăn như thế nào để khách truy cập liên hệ với họ. Nếu bạn đang kinh doanh dịch vụ qua web, thì bạn đang tạo khách hàng tiềm năng - mục tiêu của bạn là bắt buộc khách truy cập liên hệ với bạn. Nhưng giống như ai đó bán sản phẩm qua web cần thực hiện chuyển đổi liền mạch giữa bản sao bán hàng và mẫu đơn đặt hàng của họ, bạn cần thực hiện chuyển đổi liền mạch giữa bản sao bán hàng và điểm liên hệ.

You need to make it easy for your visitors to contact you. Provide an online form, your e-mail address, phone number, fax number, physical mailing address and any other relevant information (like the best times to call you). And make sure this information is highly visible and easily accessible from every page of your site. Why not invite a few honest friends to check out your site and time them to see how long it takes for them to find your contact information? What's obvious to you may not be obvious to the rest of the world.

Bạn cần làm cho khách truy cập dễ dàng liên lạc với bạn. Cung cấp một biểu mẫu trực tuyến, địa chỉ e-mail, số điện thoại, số fax, địa chỉ gửi thư thực tế và bất kỳ thông tin liên quan nào khác (như thời gian tốt nhất để gọi cho bạn). Và đảm bảo thông tin này rất dễ nhìn thấy và dễ dàng truy cập từ mọi trang trên trang web của bạn. Tại sao không mời một vài người bạn trung thực để kiểm tra trang web của bạn và dành thời gian cho họ để xem họ mất bao lâu để tìm thấy thông tin liên hệ của bạn? Những gì rõ ràng với bạn có thể không rõ ràng với phần còn lại của thế giới.

Strategy #5: Get your site listed in local search directories

Current estimates say 40 percent of search engine queries are now for local businesses and services. When you combine this with research that indicates 92 percent of local searches convert later offline, you can start to see a pattern of consumer behavior.

Chiến lược 5: Làm cho trang web của bạn được liệt kê trong các thư mục tìm kiếm địa phương.

Các ước tính hiện tại cho biết 40% các truy vấn của công cụ tìm kiếm hiện đang dành cho các doanh nghiệp và dịch vụ địa phương. Khi bạn kết hợp điều này với nghiên cứu chỉ ra 92 phần trăm tìm kiếm cục bộ chuyển đổi ngoại tuyến sau này, bạn có thể bắt đầu thấy một mô hình hành vi của người tiêu dùng.

This pattern has also been recognized by the major search portals, as Yahoo!, Google, AOL, and MSN have all recently launched local search services. Even if you don't have a website, a local listing can provide your business with an online presence, which is increasingly important as consumers routinely use the web to find businesses close to home.

Mẫu này cũng đã được công nhận bởi các cổng tìm kiếm chính, vì Yahoo!, Google, AOL và MSN đều đã ra mắt các dịch vụ tìm kiếm địa phương gần đây. Ngay cả khi bạn không có trang web, một danh sách địa phương có thể cung cấp cho doanh nghiệp của bạn sự hiện diện trực tuyến, điều này ngày càng quan trọng khi người tiêu dùng thường xuyên sử dụng web để tìm các doanh nghiệp gần nhà.

Best of all, it's free and easy to register with these services. And if you don't yet have a website, Yahoo! is even offering businesses a free five-page website that you can customize with your own logo, text, and links to other sites.

Trên hết, nó miễn phí và dễ dàng đăng ký với các dịch vụ này. Và nếu bạn chưa có trang web, Yahoo! thậm chí còn cung cấp cho các doanh nghiệp một trang web năm trang miễn phí mà bạn có thể tùy chỉnh với logo, văn bản và liên kết của riêng bạn đến các trang web khác.

Strategy #6: Network and get listed with professional services websites

While almost all the traffic techniques used to drive visitors to product-based sites can be applied to service-based sites, I'd like to mention a couple that those of you who need local traffic will find useful.

Chiến lược 6: Kết nối mạng và được liệt kê với các trang web dịch vụ chuyên nghiệp.

Mặc dù hầu hết tất cả các kỹ thuật lưu lượng được sử dụng để hướng khách truy cập đến các trang web dựa trên sản phẩm đều có thể được áp dụng cho các trang web dựa trên dịch vụ, tôi muốn đề cập đến một vài điều mà những người bạn cần lưu lượng truy cập địa phương sẽ thấy hữu ích.

1. Network with other local businesses.

If you want local traffic, start making personal connections with other local business owners--preferably those with sites of their own. Look for ways to position your service and your site as a resource to their customers, and then request a link on their site or get permission to leave your business cards (printed with your URL, of course) in their lobby or next to their cash register. Even consider rewarding local business owners for sending traffic and leads your way by offering them a special gift, a discount off your service or even a portion of the profits.

1. Tạo mạng lưới với các doanh nghiệp địa phương khác.

Nếu bạn muốn lưu lượng truy cập cục bộ, hãy bắt đầu tạo kết nối cá nhân với các chủ doanh nghiệp địa phương khác - tốt nhất là những người có trang web của riêng họ. Tìm cách định vị dịch vụ của bạn và trang web của bạn dưới dạng tài nguyên cho khách hàng của họ và sau đó yêu cầu một liên kết trên trang web của họ hoặc được phép để lại danh thiếp của bạn (tất nhiên được in bằng URL của bạn) trong sảnh của họ hoặc bên cạnh tiền mặt của họ ghi danh. Thậm chí xem xét thưởng cho các chủ doanh nghiệp địa phương vì đã gửi lưu lượng truy cập và dẫn đường cho bạn bằng cách cung cấp cho họ một món quà đặc biệt, giảm giá dịch vụ của bạn hoặc thậm chí là một phần lợi nhuận.

2. Take advantage of sites like eLance.com.

Depending on the type of service you offer, professional services marketplaces like eLance.com , FreeLance.com and Daylo.commay be a great source of clients and leads. Post your qualifications and bid on posted jobs, using your website to help close the deal once you've entered into a one-on-one discussion with a potential client.

2. Tận dụng các trang web như trang eLance.com.

Tùy thuộc vào loại dịch vụ bạn cung cấp, các thị trường dịch vụ chuyên nghiệp như eLance.com, FreeLance.com và Daylo.commay là một nguồn khách hàng và khách hàng tiềm năng tuyệt vời. Đăng trình độ và giá thầu của bạn lên các công việc đã đăng, sử dụng trang web của bạn để giúp đóng giao dịch một khi bạn đã tham gia một cuộc thảo luận trực tiếp với một khách hàng tiềm năng.

Strategy #7: Encourage referrals and repeat customers

Chiến lược số 7: Khuyến khích giới thiệu và khách hàng lặp lại.

Always, always, always follow up with existing clients! Are they happy with the job you did for them? Is there anything else you can do for them? Do they know anyone else who might benefit from your service? E-mail has made following up with your existing clients extremely easy and cost-effective, so there's no excuse for not taking advantage of this source of easy extra income.

Luôn luôn, luôn luôn, luôn theo dõi với các khách hàng hiện tại! Họ có hài lòng với công việc bạn đã làm cho họ không? Có điều gì khác bạn có thể làm cho họ? Họ có biết ai khác có thể hưởng lợi từ dịch vụ của bạn không? E-mail đã giúp theo dõi các khách hàng hiện tại của bạn cực kỳ dễ dàng và tiết kiệm chi phí, vì vậy không có lý do gì để không tận dụng nguồn thu nhập thêm dễ dàng này.

Don't be afraid to remind previous customers that you're there. And don't be afraid to ask for referrals. If you've done a good job for someone, they'll likely be more than happy to refer their friends and business associates to you. But if you don't ask, they'll rarely think to do it. Don't leave this to chance.

Đừng ngại nhắc nhở khách hàng trước đó rằng bạn đang ở đó. Và đừng ngại yêu cầu giới thiệu. Nếu bạn đã làm một công việc tốt cho ai đó, họ có thể sẽ rất vui khi giới thiệu bạn bè và đối tác kinh doanh của họ với bạn. Nhưng nếu bạn không hỏi, họ sẽ hiếm khi nghĩ làm điều đó. Đừng để điều này có cơ hội.

Final Thoughts

I get a lot of e-mail from people who think that selling a service over the web must require an entirely different approach than selling a product. They think they'll need to use an entirely different set of tools and techniques, that their site design will be dramatically different and that to drive visitors to their sites, they'll need to use some strange, newfangled strategies. This simply isn't the case.

Tôi nhận được rất nhiều e-mail từ những người nghĩ rằng kinh doanh dịch vụ qua web phải yêu cầu một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với kinh doanh sản phẩm. Họ nghĩ rằng họ sẽ cần sử dụng một bộ công cụ và kỹ thuật hoàn toàn khác, rằng thiết kế trang web của họ sẽ khác biệt đáng kể và để thu hút khách truy cập vào trang web, họ sẽ cần sử dụng một số chiến lược mới lạ. Điều này chỉ đơn giản là không phải vậy.

The only real difference between selling a service vs. a product over the web is your focus: When you sell a physical product, every aspect of your site design and sales copy focuses on how the product is going to solve visitors' needs and benefit them. When you sell a service over the web, the focus is on how you're going to solve visitors' needs and benefit them.

Sự khác biệt thực sự duy nhất giữa việc kinh doanh dịch vụ so với sản phẩm trên website là trọng tâm của bạn: Khi bạn bán một sản phẩm vật lý, mọi khía cạnh của thiết kế trang web và tài liệu bán hàng tập trung vào cách sản phẩm sẽ giải quyết nhu cầu của khách truy cập và mang lại lợi ích cho họ như thế nào. Khi bạn kinh doanh dịch vụ trên website, trọng tâm là cách bạn sẽ giải quyết nhu cầu của khách truy cập và mang lại lợi ích cho họ.

Once you've wrapped your head around this concept, everything else should fall into place. Sales copy strategies...traffic-generation techniques...website design strategies...all the techniques and strategies I've mentioned above can be used to dramatically increase the leads you attract, the deals you close and your overall online income.

Khi bạn đã tập trung vào khái niệm này, mọi thứ khác sẽ đúng vị trí. Chiến lược viết các tài liệu bán hàng ... các kỹ thuật tạo lưu lượng truy cập ... chiến lược thiết kế trang web ... tất cả các kỹ thuật và chiến lược tôi đã đề cập ở trên có thể được sử dụng để tăng đáng kể khách hàng tiềm năng bạn thu hút, tăng số lượng giao dịch được chốt và thu nhập trực tuyến của bạn.

Please Share This With

Dictionaries : 513 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB