Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

The Ultimate Guide To Commercial Product Photography For Ecommerce

BY: Nguyen-Ngoan  |   Nov. 25, 2018
9 MIN
Web Marketing
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

With a 10 year history of working in commercial photography it really pains me to see the way in which some people use commercial photos on their eCommerce websites. It’s as if they think just having some kind of picture is enough – though there seems to be no real consideration for how it can impact the sale.

10 năm làm việc trong ngành nhiếp ảnh thương mại, tôi thực sự đau lòng khi thấy cách một số người sử dụng hình ảnh trên các trang web thương mại điện tử. Nó như thể họ nghĩ chỉ cần có một số hình ảnh trên website là đủ - mà không hề quan tâm đến cách hình ảnh tác động đến doanh số bán hàng.

Having worked with Channel and Rebook, on both art direction and photography, I’ve seen how the big boys do it and how the small guys do too. And I can tell you that make of them are getting it wrong when they don’t consider the end game of each individual picture.

Đã làm việc với Channel và Rebook, ở cả vai trò giám đốc nghệ thuật và và giám đốc hình ảnh, tôi đã thấy các ông lớn làm điều đó như thế nào và các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể làm như vậy. Tôi có thể nói với bạn rằng làm cho họ đang hiểu sai khi họ không quan tâm đến trò chơi cuối cùng của mỗi bức tranh riêng lẻ.

You need to ask yourself, are you selling your brand or are you selling the product? Then, once you’ve answered that question, how are you going to do this? Below are some of my top tips and musings to help you get better commercial product photography for eCommerce!

Bạn cần tự hỏi, bạn đang bán thương hiệu của bạn hay bạn đang bán sản phẩm? Sau đó, một khi bạn đã trả lời câu hỏi đó, bạn sẽ làm điều này như thế nào? Dưới đây là một số lời khuyên và suy nghĩ hàng đầu của tôi để giúp bạn chụp ảnh sản phẩm thương mại tốt hơn cho Thương mại điện tử!

Make Your Product Photos Look As Close To Reality As Possible

It might seem like a good idea to sex up your snaps a little in order to temp your customers into that purchase. Whether it’s colourising your dull smartphone cases, enlarging your knobs or masking your design flaws, I can tell you it’s not worth it.

Làm cho hình ảnh sản phẩm của bạn trông gần với thực tế nhất có thể

Có vẻ như ý tưởng kích thích bạn một chút để thu hút khách hàng giao dịch là một ý tưởng tốt. Cho dù đó là tô màu cho các vỏ điện thoại thông minh buồn tẻ, phóng to các tay nắm cửa hoặc che giấu các lỗi thiết kế, tôi có thể nói với bạn rằng làm những điều đó là không đáng.

Most customers will not put up with being manipulated, and are very wary of purchasing online anyway. If they receive a product that doesn’t look like it’s supposed to, it will be winging its way back to you in a matter of seconds.

Hầu hết khách hàng sẽ không chấp nhận bị thao túng và rất cảnh giác khi mua hàng trực tuyến. Nếu họ nhận được một sản phẩm không giống như họ hình dung, họ sẽ quyết định không quay trở lại với bạn chỉ sau vài giây.

That means additional admin costs, and the loss of a customer for life. So don’t bother.

What you need to do is make your product photos look as close to what they do in person as possible. But how do you do this?…

Điều đó có nghĩa là chi phí quản trị bổ sung và mất khách hàng trọn đời. Vì thế đừng làm cả hai.

Những gì bạn cần làm là làm cho hình ảnh sản phẩm của bạn trông gần giống với những gì họ làm trong người nhất có thể. Nhưng bạn làm điều này bằng cách nào?…

Use Natural Light!

It’s pretty intuitive; use natural light so that the product looks like it will when the customer looks at it in natural light. In the example below are a couple of different style photos I took for a client of ours which will demonstrate the difference.

Sử dụng ánh sáng tự nhiên!

Nó rất trực quan; sử dụng ánh sáng tự nhiên để sản phẩm trông giống như khi khách hàng nhìn vào nó dưới ánh sáng tự nhiên. Trong ví dụ dưới đây là một vài bức ảnh phong cách khác nhau mà tôi đã chụp cho một khách hàng của chúng tôi sẽ chứng minh sự khác biệt.

Product Photography For Bags

Whilst the image on the right gives a decent snapshot of what the image is like in terms of design, the image on the left gives the user a real, genuine idea of what the product is going to look like in the cold, harsh light of day.

Mặc dù hình ảnh bên phải cho hình ảnh rõ nét về hình ảnh về mặt thiết kế, nhưng hình ảnh bên trái mang đến cho người dùng ý tưởng chân thực, chân thực về sản phẩm sẽ trông như thế nào dưới ánh sáng lạnh lẽo, khắc nghiệt của ngày.

Of course, it’s not always an option to simply use natural light, so you will often need to recreate it in the studio.

Tất nhiên, không phải lúc nào cũng lựa chọn ánh sáng tự nhiên một cách đơn giản, vì vậy bạn thường sẽ cần phải lái tạo ánh sáng tự nhiên trong studio.

Show The Real Size Of Your Products

We’ve all bought a shirt or trousers online that look amazing on the model, but when we wrap our own skin in them, we find that they must have been 7 foot tall and have never discovered the delights of peanut brittle. Again, this only leads to more returns which is a real pain.

Hiển thị kích thước thật của sản phẩm

Tất cả chúng ta đã mua một chiếc áo sơ mi hoặc một chiếc quần trực tuyến trông tuyệt vời trên mô hình, nhưng khi chúng ta khoác vào người, chúng ta thấy rằng chúng phải cao đến 7 feet và chưa bao giờ phát hiện ra những hạt đậu giòn. Một lần nữa, điều này chỉ dẫn đến nhiều lợi nhuận hơn đó là một nỗi đau thực sự.

So what can you do?

 • Use an average sized model!
 • Give the exact size of the clothing being worn in the copy
 • Show exactly how the clothes fit

vậy, bạn có thể làm gì?

 • Sử dụng mô hình có kích thước trung bình!
 • Đưa ra kích cở chính xác của quần áo đang mặc trong bản sao
 • Hiển thị chính xác cách quần áo vừa vặn

Let’s discuss a company called A-Slim, who design and manufacture ultra slim wallets. In the image below, you get a perspective on the actual size of their product.

Hãy cùng thảo luận về một công ty tên là A-Slim, người thiết kế và sản xuất ví siêu mỏng. Trong hình ảnh dưới đây, bạn có được một phối cảnh về kích thước thực tế của sản phẩm.

Below we see the size of the wallet in the context of a phone, which we as a customer can completely relate to.

Dưới đây chúng tôi thấy kích thước của ví trong bối cảnh của một chiếc điện thoại mà chúng tôi là khách hàng hoàn toàn có thể liên hệ.

Catalogue images & In-Use too

Don’t just show your users what the product looks like if it was somehow floating in a white background. Demonstrate to them how it will look when it’s on, or in use. You want to make them pictures themselves with your products!

Danh mục hình ảnh & quá sử dụng

Đừng chỉ cho người dùng của bạn thấy sản phẩm trông như thế nào nếu nó nổi trên nền trắng. Chứng minh cho họ thấy nó sẽ trông như thế nào trong thực tế hoặc khi đang được sử dụng. Bạn muốn làm cho họ hình ảnh mình với các sản phẩm của bạn!

If you’re considering what sort of photos you need to take to demonstrate your products, then ask yourself the following question:

Nếu bạn đang xem xét loại ảnh bạn cần chụp để trình diễn sản phẩm của mình, hãy tự hỏi mình câu hỏi sau:

“What is important about the product and how can I show it?”

Những gì quan trọng về sản phẩm và làm thế nào tôi có thể hiển thị nó?

Commercial Photography For ecigarettes

Credit: Vivid Vapours

This image of an eCigarette from Vivid Vapours breaks down the product into its component parts. It couldn’t be simpler for the customer to understand the product and to imagine themselves using it.

Hình ảnh của một eCigarette từ Vivid Vapours chia sản phẩm thành các bộ phận cấu thành. Không thể đơn giản hơn để khách hàng hiểu sản phẩm và hình dung cách sử dụng nó.

Show Uniqueness

Do the products your producing commercial photos for have a unique element? Special little details or charming features? Yes? Then show them!

Hiển thị tính độc đáo

Các sản phẩm sản xuất ảnh thương mại của bạn có một yếu tố độc đáo? Chi tiết nhỏ đặc biệt hoặc tính năng quyến rũ? Vâng? Sau đó cho họ thấy!

Get some beautiful up close shots of the fine trim or seamless design, and make the customer excited about the product. A client of our decided to combine two of their products in order to show how well they work together. Where they could show the following two images:

Có được một số bức ảnh đẹp gần gũi của thiết kế đẹp hoặc thiết kế liền mạch, và làm cho khách hàng thích thú về sản phẩm. Một khách hàng của chúng tôi đã quyết định kết hợp hai sản phẩm của họ để cho thấy chúng làm việc tốt như thế nào với nhau. Nơi họ có thể hiển thị hai hình ảnh sau đây:

uniqueness product photography for ecommerce

Though, buy combining the two they can create a far more beautiful image that demonstrates the advantage of buying both of their products together.

Mặc dù vậy, mua kết hợp cả hai họ có thể tạo ra một hình ảnh đẹp hơn rất nhiều thể hiện lợi thế của việc mua cả hai sản phẩm của họ với nhau.

Unique product photography for ecom

The more pictures you give the customer, the better. Don’t worry about overloading them, worry about overloading your server!

Càng cung cấp nhiều hình ảnh cho khách hàng càng tốt. Đừng lo lắng về việc quá tải chúng, hay lo lắng về việc quá tải máy chủ của bạn!

Give A Fresh Perspective

As an eCommerce retailer you will more than often be selling other people’s products and have generic images supplied by the manufacturer.

Đưa ra một phối cảnh mới

Là nhà bán lẻ thương mại điện tử, bạn sẽ thường xuyên bán sản phẩm của người khác và có hình ảnh chung do nhà sản xuất cung cấp.

So you’re stuck, right? Not exactly. Whilst you may have the stock images to use on your website, there’s no reason why you can’t get your own images to use too.

Vì vậy, bạn đã bị mắc kẹt, phải không? Không chính xác. Mặc dù bạn có thể có các hình ảnh trên kho ảnh để sử dụng trên trang web, nhưng không có lý do gì để bạn không thể sử dụng hình ảnh của riêng mình.

A company that do this fantastically is BrandAlley. Selling discount designer clothes, they’re fully stocked with images from their suppliers, but choose instead to take photos in their own studio.

Một công ty làm điều này tuyệt vời là BrandAlley. Bán quần áo giảm giá của các nhà thiết kế, họ đã có kho ảnh đầy đủ hình ảnh từ các nhà cung cấp, nhưng thay vào đó họ chọn chụp ảnh trong studio của riêng họ.

This gives them the opportunity to impart their own style on the clothing, giving the customer yet another reason to come back and visit their website specifically.

Điều này mang lại cho họ cơ hội để truyền đạt phong cách riêng trên quần áo, mang đến cho khách hàng một lý do khác để quay lại và truy cập trang web của họ một cách cụ thể.

Don’t Forget The Angles!

There’s no better example of this than shoes.

Đừng quên các góc nhìn.

Không có ví dụ nào tốt hơn điều này hơn giày.

Ok, got it?

OK đã nhận nó?

Take Photos That Won’t Clash With The Website

Avoid at all costs giving images weird and wacky background that will drown out the product, or clash with your website.

Chụp ảnh để không đụng độ với trang web

Tránh bằng mọi giá đưa ra hình ảnh kỳ lạ và bối cảnh lập dị sẽ làm chìm sản phẩm, hoặc đụng độ với trang web của bạn.

It should go without saying that customers do not want to have their eyes strained.

Nó nên đi mà không nói rằng khách hàng không muốn có đôi mắt căng thẳng.

Optimise Your Commercial Photography For Search Engines

First of all, ensure that when your webpage loads, it loads miniatures of your images and not the full file size.

Tối ưu hóa hình ảnh thương mại cho công cụ tìm kiếm

Trước hết, đảm bảo rằng khi load, trang web sẽ thu nhỏ hình ảnh chứ không phải kích thước tệp đầy đủ.

The large image should only load when the user clicks on the miniature. The full size image should then only be loaded when the user clicks or hovers over the large image. This need to be done in order to increase page speed, which will in turn increase your chances of a search engine higher ranking.

Hình ảnh lớn chỉ nên tải khi người dùng nhấp vào hình thu nhỏ. Hình ảnh kích thước đầy đủ sau đó chỉ nên được tải khi người dùng nhấp hoặc di chuyển qua hình ảnh lớn. Điều này cần phải được thực hiện để tăng tốc độ trang, điều này sẽ lần lượt tăng cơ hội cho công cụ tìm kiếm xếp hạng cao hơn.

Properly compress your images to different sizes, so that they look beautiful both big and small. In cases where you are using a lot of images, and specifically high resolution photos, the use of a content delivery network (CDN) is greatly encouraged.

Nén đúng hình ảnh của bạn đến các kích cỡ khác nhau, để chúng trông đẹp cả lớn và nhỏ. Trong trường hợp bạn đang sử dụng nhiều hình ảnh và cụ thể là ảnh có độ phân giải cao, việc sử dụng mạng phân phối nội dung (CDN) được khuyến khích rất nhiều.

SEO Keywords

Ensure that all of your image files are marked up for the specific SEO keywords on your page.

Từ khóa SEO

Đảm bảo rằng tất cả các tệp hình ảnh của bạn được đánh dấu cho các từ khóa SEO cụ thể trên trang của bạn.

SEO for product photography

Rather unsurprisingly this English Terracotta Flower Pot turns up highly in search results for ‘English Terracotta Flower Pot’…

SEO để chụp ảnh sản phẩm

Khá ngạc nhiên khi chậu hoa đất nung tiếng Anh này xuất hiện rất cao trong kết quả tìm kiếm cho chậu hoa đất nung tiếng Anh

Use the alt-test, description and even filename to your advantage.

Sử dụng thử nghiệm alt, mô tả và thậm chí tên tệp để lợi thế của bạn.

Product Photography Prices

Nowadays there are plenty of people out there offering ‘commercial photography’ or ‘product photography’, who are merely people with a camera. Undercutting the market, you will find some really cheap commercial photography studios about, some which will be alright, some which certainly won’t.

Giá chụp ảnh sản phẩm

Ngày nay có rất nhiều người cung cấp photography nhiếp ảnh thương mại, hay photography chụp ảnh sản phẩm, chỉ là những người có máy ảnh. Mở cửa thị trường, bạn sẽ tìm thấy một số studio chụp ảnh thương mại thực sự rẻ, một số sẽ ổn, một số chắc chắn đã thắng.

As a ball park figure, I’d suggest that the following pricing is what you can expect to pay for high quality images:

Là một nhân vật trong công viên bóng, I Wid đề xuất rằng giá sau đây là giá bạn có thể mong đợi để trả cho hình ảnh chất lượng cao:

 • – £500 a day for studio rental and photographer hire
 • – 50-60 products to be shot on the day (multiple images of each)
 • – Additional £10 for editing per item.
 • - £ 500 một ngày cho thuê studio và thuê nhiếp ảnh gia
 • - 50-60 sản phẩm sẽ được quay trong ngày (nhiều hình ảnh của mỗi)
 • - Thêm £ 10 để chỉnh sửa cho mỗi mục.

Now, of course this is completely flexible and you need to use your intuition to figure out who is taking you for a ride and who isn’t.

Bây giờ, tất nhiên điều này là hoàn toàn linh hoạt và bạn cần sử dụng trực giác của mình để tìm ra ai sẽ đưa bạn đi nhờ và ai là người.

If you have anything to say, or want to ask me any questions, just get in touch with me in the comments section below!

Nếu bạn có bất cứ điều gì muốn nói, hoặc muốn hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần liên hệ với tôi trong phần bình luận bên dưới!

Spotstudio.net

Please Share This With

Dictionaries : 346 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB