Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

The Step-by-step Guide To Building A Marketing Funnel That Drives More Sales

BY: Nguyen-Ngoan  |   Dec. 10, 2018
22 MIN
Web Marketing
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

For a marketer, it can seem like there are a million different options when it comes to which marketing tactics you should be focusing on. It doesn’t help that everyone is telling you to focus on all of them.

Đối với một nhà tiếp thị, có vẻ như có hàng triệu lựa chọn khác nhau khi nói đến chiến thuật tiếp thị nào bạn nên tập trung vào. Nó không giúp đỡ mà mọi người đang bảo bạn tập trung vào tất cả chúng.

The truth is, you could be on every single social media platform, you could be spending loads of money in paid ads, you could be blogging, you could be doing everything that you’re “supposed” to be doing — and you still might not get any real ROI.

Sự thật là, bạn có thể ở trên mọi nền tảng truyền thông xã hội, bạn có thể tiêu tốn rất nhiều tiền vào quảng cáo phải trả tiền, bạn có thể viết blog, bạn có thể làm mọi thứ mà bạn cho là mà bạn đang làm - và bạn vẫn có thể không nhận được bất kỳ ROI thực sự nào.

Random effort yields random results.

Nỗ lực ngẫu nhiên mang lại kết quả ngẫu nhiên.

What matters is that you have a logical marketing strategy that holds everything together — a strategy that shows you exactly how your latest white paper is going to help you convert more leads into customers or how getting on the newest social media platform is going to help increase your bottom line.

Vấn đề là bạn có một chiến lược tiếp thị hợp lý, kết hợp mọi thứ lại với nhau - chiến lược cho bạn thấy chính xác cách thức sách trắng mới nhất của bạn sẽ giúp bạn chuyển đổi nhiều khách hàng tiềm năng hơn hoặc làm thế nào để có được nền tảng truyền thông xã hội mới nhất sẽ giúp tăng lợi nhuận của bạn.

That’s why the most experienced marketers use marketing funnels. A funnel is a system or a model that guides a prospect from first becoming aware of a company to eventually becoming a paying customer and, eventually, an advocate for your business.

Đó là lý do tại sao các nhà tiếp thị giàu kinh nghiệm nhất sử dụng phễu tiếp thị. Phễu là một hệ thống hoặc mô hình hướng dẫn khách hàng tiềm năng từ lần đầu tiên nhận thức được công ty để cuối cùng trở thành khách hàng trả tiền và tiến đến, là người ủng hộ doanh nghiệp của bạn.

With a marketing funnel in place, you’re able to close more deals with less effort. For example, a new entrepreneur might buy lists off the Internet and then just hand them over to his salespeople. But an experienced marketer would take a more systematic approach.

Với một kênh tiếp thị tại chỗ, bạn có thể chốt nhiều giao dịch hơn với ít nỗ lực hơn. Ví dụ, một doanh nhân mới có thể mua các danh sách trên Internet và sau đó chỉ giao chúng cho nhân viên bán hàng của mình. Nhưng một nhà tiếp thị có kinh nghiệm sẽ có một cách tiếp cận có hệ thống hơn.

First, she would create high-quality content on her website that her prospects can easily visit if they’re interested. From there she would encourage them to sign up to her e-mail list in order to build a relationship with them over time. Once they’re ready to buy, they’ll easily be able to request a demo and talk to a salesperson.

Đầu tiên, cô ấy sẽ tạo ra nội dung chất lượng cao trên trang web của mình mà khách hàng tiềm năng của cô ấy có thể dễ dàng truy cập nếu họ quan tâm. Từ đó cô sẽ khuyến khích họ đăng ký vào danh sách email của mình để xây dựng mối quan hệ với họ theo thời gian. Khi họ đã sẵn sàng để mua, họ sẽ dễ dàng có thể yêu cầu bản demo và nói chuyện với nhân viên bán hàng.

Because this approach fits exactly with how prospects are accustomed to searching for solutions to their problems, it feels more natural, and it becomes easier for salespeople to turn them into customers.

Bởi vì cách tiếp cận này phù hợp chính xác với cách khách hàng tiềm năng quen với việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề của họ, nó cảm thấy tự nhiên hơn và nhân viên bán hàng sẽ dễ dàng biến họ thành khách hàng hơn.

In this post, I’ll show you, step by step, how to build a high-quality marketing funnel.

Trong bài đăng này, tôi sẽ chỉ cho bạn, từng bước, cách xây dựng kênh tiếp thị chất lượng cao.

First, Set the Right Foundation

Most entrepreneurs dive right into the marketing tactics without doing the groundwork first that will help them understand their customers at a deeper level. This is a huge mistake.

Hầu hết các doanh nhân đi sâu vào các chiến thuật tiếp thị mà thực hiện bước nền tảng là tiềm hiểu khách hàng của họ ở mức độ sâu hơn. Đây là một sai lầm rất lớn.

Jumping into marketing without understanding what your customers really want is one of the biggest reasons why startups fail. In fact, 64% of startups fail because of scaling prematurely, meaning that they invest heavily in marketing, hiring staff, etc., without having a good understanding of who it is they’re serving.

Nhảy vào tiếp thị mà không hiểu khách hàng thực sự muốn gì là một trong những lý do lớn nhất khiến các công ty khởi nghiệp thất bại. Trên thực tế, 64% các công ty khởi nghiệp thất bại vì nhân rộng sớm, có nghĩa là họ đầu tư mạnh vào tiếp thị, tuyển dụng nhân viên, v.v., mà không hiểu rõ về việc họ đang phục vụ ai.

Doing customer research takes time and effort. Most marketers end up skipping this step because it’s easier to just dive in and start A/B testing subject lines instead of doing hours and hours of customer research calls.

Nghiên cứu khách hàng cần có thời gian và nỗ lực. Hầu hết các nhà tiếp thị cuối cùng đã bỏ qua bước này bởi vì bắt đầu viết các tiêu đề và thử nghiệm A / B dễ dàng hơn thay vì thực hiện hàng giờ và các cuộc gọi nghiên cứu khách hàng.

But those who deeply understand the emotions of their target audience can create the right type of content for them at each step of the funnel which virtually guarantees success.

Nhưng những người hiểu sâu sắc cảm xúc của đối tượng mục tiêu của họ có thể tạo ra loại nội dung phù hợp cho khách hàng ở mỗi bước của kênh mà hầu như đảm bảo thành công.

There are a couple of steps to doing research the right way:

Step 1: Understand your ideal customer demographics

Demographics refer to the defining characteristics of your target market, such as their income, age, gender, location, occupation, etc. This information gives you some surface level insight into what their purchase decisions might look like.

Nhân khẩu học đề cập đến các đặc điểm xác định của thị trường mục tiêu của bạn, chẳng hạn như thu nhập, tuổi tác, giới tính, địa điểm, nghề nghiệp, v.v. Thông tin này cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc ở cấp độ bề ngoài về quyết định mua hàng của họ.

According to CrazyEgg, marketers should ideally only focus on two core markers and 1 – 3 secondary markers.

 • The core markers define who your core market is
 • The secondary markers flesh out that core market

Theo CrazyEgg, các nhà tiếp thị lý tưởng chỉ nên tập trung vào hai điểm cốt lõi với 1 - 3 điểm phụ.

 • Các điểm cốt lõi xác định thị trường cốt lõi của bạn là ai
 • Các dấu hiệu thứ cấp mổ xẻ trường cốt lõi đó

Focusing on this small core of people allows you to determine what’s important to them, where they hang out, the type of material they consume, and more. With this information, it’s much easier to build or add to your buyer persona.

Tập trung vào nhóm cốt lõi nhỏ cho phép bạn xác định những gì quan trọng đối với họ, nơi họ đi tập hợp, loại hàng hoá họ tiêu thụ và hơn thế nữa. Với thông tin này, dễ dàng hơn nhiều để xây dựng hoặc thêm vào chân dung người mua của bạn.

Buyer personas are extremely valuable in marketing because they give you a clear picture of who you’re trying to target.

Chân dung người mua cực kỳ có giá trị trong tiếp thị vì chúng cung cấp cho bạn một bức tranh rõ ràng về những người mà bạn đang cố gắng nhắm mục tiêu.

How to Build a High Quality Marketing Funnel

If you get specific about who you’re targeting, you can use language in your marketing that’s tailored to one or two core markers. Basic human psychology shows that we all believe that we’re special and unique, and therefore we believe we have unique problems — so if your marketing language seems like a tailored fit for your market, then your conversions are likely to improve.

Nếu bạn biết cụ thể về người mà bạn nhắm đến, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ tiếp thị phù hợp với một hoặc hai điểm cốt lõi. Tâm lý học cơ bản của con người cho thấy rằng tất cả chúng ta đều tin rằng chúng ta đặc biệt và độc đáo, và do đó chúng ta tin rằng chúng ta có những vấn đề độc đáo - vì vậy nếu ngôn ngữ tiếp thị của bạn có vẻ phù hợp với thị trường của bạn, thì khả năng chuyển đổi của bạn sẽ được cải thiện.

For example, according to Dave Meerman Scott, RightNow technologies quadrupled their lead conversion when they moved to a website that was more focused on a specific buyer persona.

Ví dụ, RightNow technologies đã tăng gấp bốn lần chuyển đổi khách hàng tiềm năng của họ khi họ chuyển đến một trang web tập trung nhiều hơn vào một người mua cụ thể.

One way to translate your demographic research into insight for your marketing is by using a tool called FollowerWonk to learn the “local language of the type of people you’re targeting.

Một cách để dịch nghiên cứu nhân khẩu học của bạn thành insight cho hoạt động tiếp thị là sử dụng một công cụ có tên là FollowerWonk để tìm hiểu ngôn ngữ địa phương của một loại người mà bạn nhắm đến.

For example, the decision maker who buys your product could be a programmer in San Jose, CA.

Ví dụ: người ra quyết định mua sản phẩm của bạn có thể là một lập trình viên ở San Jose, CA.

How to Build a High Quality Marketing Funnel

From there, you can make a list of the Twitter accounts in the search, follow them to monitor any specific shares or posts they send out, and discover what content they find valuable.

Từ đó, bạn có thể lập danh sách các tài khoản Twitter trong tìm kiếm, theo dõi họ để theo dõi bất kỳ chia sẻ hoặc bài đăng cụ thể nào họ gửi và khám phá nội dung nào họ thấy có giá trị.

Another underutilized goldmine for customer development is Amazon book reviews.

Một mỏ vàng không được sử dụng đúng mức để phát triển khách hàng là các đánh giá về sách của Amazon.

By reading through the reviews about recently published books in your niche, you can get a sense of what the common objections are and how you can improve on what’s already out there.

Bằng cách đọc qua các đánh giá về các cuốn sách được xuất bản gần đây trong lĩnh vực của bạn, bạn có thể hiểu được những phản đối phổ biến là gì và làm thế nào bạn có thể cải thiện những gì đã có.

For example, if your business revolves around solving problems for marketers, you can type “marketing” into the Amazon search box.

Ví dụ: nếu doanh nghiệp của bạn xoay quanh việc giải quyết các vấn đề cho các nhà tiếp thị, bạn có thể nhập vào "marketing" vào hộp tìm kiếm của Amazon.

Step by Step Guide to Marketing Funnel - Amazon

In the search results, you’ll be able to see a list of popular books in the marketing world. These are the types of books that marketers will be familiar with.

Trong kết quả tìm kiếm, bạn sẽ có thể thấy một danh sách các cuốn sách phổ biến trong thế giới tiếp thị. Đây là những loại sách mà các nhà tiếp thị sẽ quen thuộc.

Next, scroll down and click on one of the books and then look through the reviews that are between two and four stars. It’s well known that customers who are either extremely happy or extremely upset are typically more likely to leave a review. For this reason, many five-star reviews and one-star reviews are likely to be outliers compared to most readers’ opinions.

Tiếp theo, cuộn xuống và nhấp vào một trong những cuốn sách và sau đó xem qua các đánh giá giữa hai và bốn sao. Cũng nên biết rằng những khách hàng cực kỳ vui mừng hoặc cực kỳ buồn bã thường có nhiều khả năng để lại đánh giá. Vì lý do này, nhiều đánh giá năm sao và đánh giá một sao có thể sẽ vượt trội hơn so với hầu hết các ý kiến ​​của độc giả.

So the best way to gauge true opinions about the book and gain valuable insights that you can use to serve your own audience is by reading through reviews that are between three and four stars. These reviews usually contain valuable critiques of the book that are well thought-out.

Vì vậy, cách tốt nhất để hiểu ý kiến đánh giá thực sự về cuốn sách và đạt được những hiểu biết có giá trị mà bạn có thể sử dụng để phục vụ đối tượng của mình là đọc qua các đánh giá từ ba đến bốn sao. Những đánh giá này thường chứa những lời phê bình có giá trị của cuốn sách được suy nghĩ kỹ lưỡng.

For example, check out the following review for the book The New Rules of Marketing and PR.

Ví dụ: xem bài đánh giá sau đây cho cuốn sách Quy tắc tiếp thị và PR mới.

Step by Step - Amazon2

This reviewer wrote:

“… one thing is missing. The increase in channels have resulted in an increase in effort and work. Not enough strategies are given around automatic responses across multiple channels. I would really like to have heard more about other tools like Hootsuite and such.”

...có một thứ thiếu. Sự gia tăng các kênh đã dẫn đến sự gia tăng nỗ lực và công việc. Không đủ chiến lược được đưa ra xung quanh các phản hồi tự động trên nhiều kênh. Tôi thực sự muốn nghe nhiều hơn về các công cụ khác như Hootsuite và như vậy.

If you’re doing any sort of content marketing aimed at marketers, you can use this information to come up with great blog post ideas. It could also be a great “value add” to insert at the appropriate stage your marketing funnel.

Nếu bạn đang thực hiện bất kỳ loại tiếp thị nội dung nào nhắm vào các nhà tiếp thị, bạn có thể sử dụng thông tin này để đưa ra ý tưởng bài đăng blog tuyệt vời. Nó cũng có thể là một giá trị tuyệt vời của người dùng thêm vào để chèn vào giai đoạn thích hợp cho kênh tiếp thị của bạn.

You can also see which words they use to describe their problems and use that information in your sales material.

Bạn cũng có thể xem những từ họ sử dụng để mô tả vấn đề của họ và sử dụng thông tin đó trong tài liệu bán hàng của bạn.

Step 2: Use the psychology of your buyer personas

Understanding the psychology of your buyers is the most important step when crafting your marketing messages down the road.

Hiểu tâm lý của người mua của bạn là bước quan trọng nhất khi tạo ra các thông điệp tiếp thị.

If you understand their personality, their attitudes, their viewpoints on different subjects, their lifestyle, etc., then you can write content or present ads that resonate with them — which will boost conversion rates.

Nếu bạn hiểu tính cách, thái độ, quan điểm của họ về các chủ đề khác nhau, lối sống của họ, v.v., bạn có thể viết nội dung hoặc trình bày quảng cáo cộng hưởng với họ - điều này sẽ tăng tỷ lệ chuyển đổi.

For example, let’s say you notice that people in your target market frequently share posts from sites like Buzzfeed.

Ví dụ: bạn nhận thấy rằng mọi người trong thị trường mục tiêu của bạn thường xuyên chia sẻ các bài đăng từ các trang web như Buzzfeed.

Buzzfeed has a relatively distinct style when it comes to content creation. If you were to adapt Buzzfeed’s style of communication into your own content, then chances are your content will resonate with your target audience.

Buzzfeed có phong cách tương đối khác biệt khi tạo nội dung. Nếu bạn đã điều chỉnh phong cách giao tiếp của Buzzfeed, vào nội dung của riêng bạn, thì rất có thể nội dung của bạn sẽ cộng hưởng với đối tượng mục tiêu của bạn.

This article on CrazyEgg gives a similar example — if you notice that a high percentage of people in your market share posts on sites like 9gag.com, then it can help your marketing efforts to adopt their style of humor and writing.

Bài viết này trên CrazyEgg đưa ra một ví dụ tương tự - nếu bạn nhận thấy rằng tỷ lệ cao trong số các bài đăng thị phần của bạn trên các trang web như 9gag.com, thì nó có thể giúp các nỗ lực tiếp thị của bạn áp dụng phong cách và cách viết hài hước của họ.

People make buying decisions based on emotions, then justify them with logic. Because of that phenomenon, it helps to know which emotions are motivating your customers and this can be learned just by observing the type of media they consume.

Mọi người đưa ra quyết định mua hàng dựa trên cảm xúc, sau đó biện minh bằng logic. Vì hiện tượng đó, nó giúp biết cảm xúc nào đang thúc đẩy khách hàng của bạn và điều này có thể học được chỉ bằng cách quan sát loại phương tiện họ tiêu thụ.

Customer development interviews are also a great way to gauge the problems that your audience has, how they feel about them, and their psychology. By getting on the phone with people from your target market, you’ll be able to hear the subtleties of the problems they deal with day-to-day, the words they use to describe their challenges, the barriers to getting them solved, and so on.

Phỏng vấn phát triển khách hàng cũng là một cách tuyệt vời để đánh giá các vấn đề mà khán giả của bạn gặp phải, cách họ cảm nhận về họ và tâm lý của họ. Bằng cách liên lạc qua điện thoại với những người từ thị trường mục tiêu của bạn, bạn sẽ có thể nghe thấy sự tinh tế của những vấn đề họ gặp phải hàng ngày, những từ họ sử dụng để mô tả những thách thức của họ, những rào cản để giải quyết chúng...vv.

But finding customers to interview can be challenging for some businesses, especially if you don’t already have a big e-mail list. Here are a few ways you can find the perfect customers to get on the phone with:

Nhưng việc tìm kiếm khách hàng để phỏng vấn có thể là một thách thức đối với một số doanh nghiệp, đặc biệt là nếu bạn không có một danh sách email lớn. Dưới đây là một số cách bạn có thể tìm thấy những khách hàng hoàn hảo để có được trên điện thoại với:

1.) Through your alumni database

People are much more likely to take your call if they know that you’re from their alma mater. Many of us have a relationship with the school we went to, and we feel an immediate connection to others who graduated from the same place.

Mọi người có nhiều khả năng nhận cuộc gọi của bạn hơn nếu họ biết rằng bạn đã từ trường cũ của họ. Nhiều người trong chúng tôi có mối quan hệ với trường chúng tôi đã đến, và chúng tôi cảm thấy một kết nối ngay lập tức với những người khác tốt nghiệp từ cùng một nơi.

If you don’t have an official “alumni database” for your university, you can also use the search feature on LinkedIn to find your target customers who also went to your school.

Nếu bạn không có cơ sở dữ liệu cựu sinh viên chính thức của trường đại học của bạn, bạn cũng có thể sử dụng tính năng tìm kiếm trên LinkedIn để tìm khách hàng mục tiêu cũng tốt nghiệp từ trường của bạn.

2.) By converting website traffic into consultation calls

By chatting with your website visitors, you can get a sense of the types of people who are already visiting your site, so you can tailor your marketing materials specifically to them.

Bằng cách trò chuyện với khách truy cập trang web, bạn có thể hiểu được các loại người đã truy cập trang web, vì vậy bạn có thể điều chỉnh các tài liệu tiếp thị của mình một cách cụ thể cho họ.

Use a tool like Qualaroo that allows you to automatically ask a question to any visitor who comes to a specific page on your website (i.e. your “products” or “services” page). It could be a qualifying question, like “What’s the single biggest challenge you’re facing in growing your business?” Once they answer that, you can ask them to enter their e-mail address so you can follow up to schedule a call and learn more.

Sử dụng một công cụ như Qualaroo cho phép bạn tự động đặt câu hỏi cho bất kỳ khách truy cập nào đến một trang cụ thể trên trang web của bạn (ví dụ: trang sản phẩm hay trang dịch vụ). Đó có thể là một câu hỏi đủ điều kiện, như là một thách thức lớn nhất mà bạn gặp phải khi phát triển doanh nghiệp của mình? Một khi họ trả lời, bạn có thể yêu cầu họ nhập địa chỉ email của họ để bạn có thể theo dõi để lên lịch cuộc gọi và tìm hiểu thêm

After you get a deep understanding of the demographics and psychology of your ideal client, it’s time to move on to the more tactical elements of building your funnel.

Sau khi bạn hiểu sâu về nhân khẩu học và tâm lý của khách hàng lý tưởng của mình, đã đến lúc chuyển sang các yếu tố chiến thuật hơn để xây dựng kênh của bạn.

The Components of a High-Converting Marketing Funnel

A regular funnel starts with the awareness phase and ends with getting the visitor to take some action that turns them into a customer.

Một kênh thông thường bắt đầu với giai đoạn nhận thức và kết thúc bằng việc khiến khách truy cập thực hiện một số hành động biến họ thành khách hàng.

However, a conversion funnel isn’t quite the same. According to Neil Patel, a conversion funnel is the path a prospect takes on your site which ultimately results in conversion. By building a conversion funnel, you can also gauge why customers drop off at each step.

Tuy nhiên, một phễu chuyển đổi không hoàn toàn giống nhau. Theo Neil Patel, kênh chuyển đổi là con đường mà khách hàng tiềm năng thực hiện trên trang web của bạn, điều cuối cùng dẫn đến chuyển đổi. Bằng cách xây dựng kênh chuyển đổi, bạn cũng có thể đánh giá lý do tại sao khách hàng bỏ qua ở mỗi bước.

This graphic describes the conversion funnel at a high level.

Đồ họa này mô tả kênh chuyển đổi ở mức cao.

How to Build a High Quality Marketing Funnel

Step 1: Attract awareness

At the top of the funnel, you need to attract as much awareness as possible from the right type of potential customers.

Ở đầu phễu, bạn cần thu hút càng nhiều nhận thức càng tốt từ đúng loại khách hàng tiềm năng.

If you did your research properly, you know exactly who you’re trying to target, the words they use to describe their problems, the sort of things they care about, and where they hang out. That’s all the information you need to generate a high level of awareness for your business.

Nếu bạn thực hiện nghiên cứu của mình đúng cách, bạn sẽ biết chính xác người mà bạn đang cố gắng nhắm mục tiêu, những từ họ sử dụng để mô tả vấn đề của họ, thứ tự các thứ họ quan tâm và nơi họ tập hợp. Đó là tất cả các thông tin bạn cần để tạo ra mức độ nhận thức cao cho doanh nghiệp của bạn.

For example, one way to generate awareness at the top of the funnel is ranking high in search engines. According to Search Engine Watch, the number one site in search engine ranks can get up to 33% of the traffic for that keyword. Depending on the type of keyword you’re trying to rank for, that could be a massive number.

Ví dụ: một cách để tạo nhận thức ở đầu kênh là xếp hạng cao trong công cụ tìm kiếm. Theo Search Engine Watch, trang web số một trong bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm có thể nhận được tới 33% lưu lượng truy cập cho từ khóa đó. Tùy thuộc vào loại từ khóa mà bạn đang cố gắng xếp hạng, đó có thể là một con số khổng lồ.

QuickSprout and Moz generate a high level of awareness at the top of their funnel through SEO. Because they’re able to rank high for a significant number of marketing keywords, they’re able to present their business first to anyone who’s searching for marketing related content.

QuickSprout và Moz tạo ra mức độ nhận thức cao ở đầu kênh của họ thông qua SEO. Vì họ có thể xếp hạng cao cho một số lượng lớn các từ khóa tiếp thị, nên họ có thể giới thiệu doanh nghiệp của mình trước cho bất kỳ ai tìm kiếm nội dung liên quan đến tiếp thị.

As you can see, QuickSprout and Moz rank number one and number two, respectively, in organic search for the keywords “content marketing guide.”

Như bạn có thể thấy, QuickSprout và Moz xếp thứ một và số hai, tương ứng, trong tìm kiếm không phải trả tiền cho các từ khóa "content marketing guide."

How to Build a High Quality Marketing Funnel

They know that 70% of B2B buyers turn to Google at least 2 – 3 times during their buyer’s journey, that they look for educational content to help them understand their problem more effectively and, ultimately, make a purchase decision.

Họ biết rằng 70% người mua B2B chuyển sang Google ít nhất 2 - 3 lần trong hành trình người mua của họ, rằng họ tìm kiếm nội dung giáo dục để giúp họ hiểu vấn đề của họ hiệu quả hơn và cuối cùng, đưa ra quyết định mua hàng.

Because sites like QuickSprout and Moz mostly target B2B companies as customers, it makes sense for them to focus on SEO in building awareness for their business.

Bởi vì các trang web như QuickSprout và Moz chủ yếu nhắm mục tiêu vào các công ty B2B là khách hàng, nên việc họ tập trung vào SEO trong việc xây dựng nhận thức cho doanh nghiệp của họ là điều hợp lý.

Step 2: Start a relationship with your new leads

Once you attract awareness for your business, the next step is to start a relationship with your newly acquired readers.

Khi bạn thu hút nhận thức cho doanh nghiệp của mình, bước tiếp theo là bắt đầu mối quan hệ với những độc giả mới của bạn.

The best way to do this is by asking them for their e-mail address in exchange for a valuable piece of content. Once you get their e-mail address, you can send them more valuable content over time, build a close relationship with them, and be the first brand they think of when they are ready to buy.

Cách tốt nhất để làm điều này là bằng cách yêu cầu họ cho địa chỉ e-mail của họ để đổi lấy một phần nội dung có giá trị. Khi bạn nhận được địa chỉ email, bạn có thể gửi cho họ nội dung có giá trị hơn theo thời gian, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với họ và là thương hiệu đầu tiên họ nghĩ đến khi họ sẵn sàng mua.

The simplest way to start gathering leads is by offering to send readers content that supplements what they were just reading on your blog.

Cách đơn giản nhất để bắt đầu thu thập khách hàng tiềm năng là cung cấp để gửi cho độc giả nội dung bổ sung cho những gì họ vừa đọc trên blog của bạn.

For example, a post on Digital Marketer’s site is about Facebook advertising. They cover seven steps to setting up a Facebook ad campaign in the right way. At the bottom of the post, they offer an “Ultimate Facebook Ad Template Library” that readers can get if they enter their e-mail addresses.

Ví dụ: một bài đăng trên trang web Digital Marketer, là về quảng cáo trên Facebook. Họ bao gồm bảy bước để thiết lập một chiến dịch quảng cáo Facebook theo đúng cách. Ở dưới cùng của bài đăng, họ cung cấp "Thư viện mẫu quảng cáo Facebook" mà người đọc có thể nhận được nếu họ nhập địa chỉ email của họ.

How to Build a High Quality Marketing Funnel

Clicking on that link takes you to this landing page:

How to Build a High Quality Marketing Funnel

Notice how the landing page copy reflects what’s going on in the psychology of Digital Marketer’s target market:

Lưu ý cách bản sao trang đích phản ánh những gì diễn ra trong tâm lý của thị trường mục tiêu của Digital Marketer:

“Low-cost, high-converting ads on demand.” The biggest fear of any marketer who is learning how to use Facebook ads is that they’ll have to spend tons of money just to get started generating quality leads on the platform. This line addresses that fear immediately.

"Quảng cáo chi phí thấp, chuyển đổi cao theo yêu cầu". Nỗi sợ lớn nhất của bất kỳ nhà tiếp thị nào đang học cách sử dụng quảng cáo Facebook là họ sẽ phải chi hàng tấn tiền chỉ để bắt đầu tạo ra các khách hàng tiềm năng chất lượng trên nền tảng. Dòng này giải quyết nỗi sợ đó ngay lập tức.

The 11 word ad that netted $208,485 in sales.” This line makes it near impossible to not sign up to receive this template. People like to see big results with minimal effort. If you can provide them with some sort of “quick win” in your content, then they’ll be much more likely to enter their e-mail to receive it.

Quảng cáo 11 từ đã thu được $ 208,485 trong doanh số. Dòng này làm cho gần như không thể không đăng ký để nhận mẫu này. Mọi người thích nhìn thấy kết quả lớn với nỗ lực tối thiểu. Nếu bạn có thể cung cấp cho họ một số loại win win nhanh trong nội dung của bạn, thì họ sẽ có nhiều khả năng nhập e-mail của họ để nhận nó.

“This formula works in ANY market.” As I mentioned earlier, everyone believes that their situation is unique. One objection that an entrepreneur might have when reading this landing page is “if I’m in X industry, will my market respond to these ads?”

Công thức này hoạt động trong bất kỳ thị trường nào. Như tôi đã đề cập trước đó, mọi người đều tin rằng tình hình của họ là duy nhất. Một ý kiến ​​phản đối mà một doanh nhân có thể có khi đọc trang đích này là nếu tôi là người trong ngành X, thị trường của tôi có phản hồi với những quảng cáo này không?

Another way you can present your opt-in offer is through an exit intent pop-up, like the one below.

Một cách khác mà bạn có thể trình bày đề nghị chọn tham gia của mình là thông qua cửa sổ bật lên khi người đọc có ý định thoát, như cách bên dưới.

How to Build a High Quality Marketing Funnel

When the reader mouses over to a different tab in their browser or the red “X” button, a pop-up appears that offers them an opt-in incentive that they would’ve also seen at the bottom of the blog post. One pop-up can boost your conversion rates by 10% or more.

Khi người đọc chuyển sang một tab khác trong trình duyệt của họ hoặc nút đóng cửa sổ, một cửa sổ pop-up xuất hiện cung cấp cho họ một khuyến khích chọn tham gia mà họ sẽ thấy ở cuối bài đăng trên blog. Một cửa sổ bật lên có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi của bạn lên 10% trở lên.

Step 3: Build the relationship

Once you get a prospect’s e-mail address, the next step is to build a relationship over time through e-mail marketing.

Khi bạn nhận được một địa chỉ e-mail của khách hàng triển vọng, bước tiếp theo là xây dựng mối quan hệ theo thời gian thông qua e-mail marketing.

At this stage, since they’ve already expressed interest in your business and product, they’ll want to know more about how it has worked for others, as well as access to case studies, white papers, etc.

Ở giai đoạn này, vì họ đã bày tỏ sự quan tâm đến doanh nghiệp và sản phẩm của bạn, nên họ sẽ muốn biết thêm về cách thức hoạt động của nó đối với những người khác, cũng như truy cập vào các case study, sách trắng, v.v.

E-mail marketing allows you to build a closer relationship with your audience through constant interaction (in a way that you can’t do with most other social media platforms today) and help your leads make the transition toward becoming paying customers over time.

Tiếp thị qua e-mail cho phép bạn xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với khán giả của mình thông qua sự tương tác liên tục (theo cách mà bạn có thể làm với hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội khác hiện nay) và giúp khách hàng tiềm năng của bạn thực hiện chuyển đổi sang việc trả tiền cho khách hàng theo thời gian.

Here are a few things to keep in mind when you’re crafting your autoresponder e-mails:

 • Use social proof to build credibility. You have to include as much social proof and credibility as you can throughout your e-mail marketing sequence. You can do this through case studies, white papers, testimonials, interviews with trustworthy people in your niche, or other high-profile blog features.
 • Build trust. Including stories about your brand in your blog posts are a great way to show that you’re trustworthy, and also build a deeper relationship with your audience.
 • Mapping the autoresponder. Finally, map out an autoresponder sequence to help customers evaluate your product.

Here’s an example of an e-mail autoresponder sequence:

Dưới đây là một số điều bạn cần lưu ý khi bạn chế tạo e-mail trả lời tự động:

 • Sử dụng bằng chứng xã hội để xây dựng uy tín. Bạn phải bao gồm nhiều bằng chứng xã hội và độ tin cậy nhất có thể trong suốt chuỗi tiếp thị email của bạn. Bạn có thể làm điều này thông qua các nghiên cứu trường hợp, sách trắng, lời chứng thực, các cuộc phỏng vấn với những người đáng tin cậy trong lĩnh vực của bạn hoặc các tính năng blog cao cấp khác.
 • Xây dựng lòng tin. Bao gồm những câu chuyện về thương hiệu của bạn trong các bài đăng trên blog của bạn là một cách tuyệt vời để thể hiện rằng bạn là người đáng tin cậy và cũng xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với khán giả của bạn.
 • Ánh xạ trả lời tự động. Cuối cùng, hãy vạch ra một chuỗi trả lời tự động để giúp khách hàng đánh giá sản phẩm của bạn.

Dưới đây, một ví dụ về trình tự trả lời email:

How to Build a High Quality Marketing Funnel

Another way to structure an autoresponder sequence is by offering an e-mail course. For example, if you’re selling a product to salespeople, you could offer a free five-day e-mail course on how to hit quota more consistently, or how to hire motivated reps.

Một cách khác để cấu trúc trình tự trả lời tự động là bằng cách cung cấp một khóa học e-mail. Ví dụ: nếu bạn đang bán sản phẩm cho nhân viên bán hàng, bạn có thể cung cấp một khóa học e-mail miễn phí trong năm ngày về cách đạt được hạn ngạch một cách nhất quán hơn hoặc cách thuê đại diện có động lực.

The more valuable your autoresponder sequence is to your subscribers, the more likely it is that they’ll take the next step and transact with you. E-mail courses are particularly valuable from both a customer standpoint and a business standpoint because you can provide a lot of valuable content and automate so that you’re not spending a lot of one-on-one time with each subscriber.

Trình tự trả lời tự động của bạn càng có giá trị đối với người đăng ký của bạn, thì càng có nhiều khả năng họ sẽ thực hiện bước tiếp theo và giao dịch với bạn. Các khóa học e-mail đặc biệt có giá trị từ cả quan điểm khách hàng và quan điểm kinh doanh vì bạn có thể cung cấp nhiều nội dung có giá trị và tự động hóa để bạn không phải mất nhiều thời gian một lần với mỗi người đăng ký.

The longer your e-mail course is, the better the relationship you’ll have with your audience (provided your course is actually good, of course!).

Khóa học e-mail của bạn càng dài thì mối quan hệ bạn có với đối tượng của bạn càng tốt (với điều kiện là khóa học của bạn thực sự tốt, dĩ nhiên!).

Here’s an example of an e-mail course autoresponder that works well for online marketers:

Dưới đây, một ví dụ về khóa học trả lời tự động email hoạt động tốt cho các nhà tiếp thị trực tuyến:

Step by Step Guide autoresponder email course

According to CrazyEgg, your e-mail sequence should be based around persuasion triggers. For example, a persuasion trigger you might use is a strong client testimonial or some amazing results you got for a customer. Each week, incorporate a series of persuasion triggers into your e-mails, and find stories that incorporate that week’s trigger into your e-mails, too.

Theo CrazyEgg, trình tự e-mail của bạn nên dựa trên các kích hoạt thuyết phục. Ví dụ, một kích hoạt thuyết phục bạn có thể sử dụng là một lời chứng thực mạnh mẽ của khách hàng hoặc một số kết quả tuyệt vời mà bạn có được cho một khách hàng. Mỗi tuần, kết hợp một loạt các kích hoạt thuyết phục vào e-mail của bạn và tìm những câu chuyện kết hợp kích hoạt tuần đó vào các email của bạn.

Conclusion

One important thing to remember with the conversion funnel is that your work doesn’t end after a prospect signs up to become a customer — that’s when the real work begins.

Một điều quan trọng cần nhớ với kênh chuyển đổi là công việc của bạn không kết thúc sau khi một khách hàng tiềm năng đăng ký trở thành khách hàng - điều đó khi mà công việc thực sự bắt đầu.

Return customers spend on average 67% more than new customers, so you should actually be putting more effort into building relationships with your existing customers so that they 1) come back and buy again, and/or 2) turn into your biggest advocates.

Khách hàng trả lại chi tiêu trung bình nhiều hơn 67% so với khách hàng mới, vì vậy bạn thực sự nên nỗ lực hơn trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại để họ 1) quay lại và mua lại, và / hoặc 2) trở thành những người ủng hộ lớn nhất của bạn.

According to Neil Patel, there are a few questions you should ask yourself to see how you can help your customers become successful:

Theo Neil Patel, có một vài câu hỏi bạn nên tự hỏi mình để xem làm thế nào bạn có thể giúp khách hàng của mình thành công:
 • How easy is it for them to get started using your product?
 • Are the instructions clear and appropriate for their level of experience?
 • Who do they contact if they have questions?
 • How do they go about returning or getting a refund?
 • Làm thế nào dễ dàng để họ bắt đầu sử dụng sản phẩm của bạn?
 • Các hướng dẫn có rõ ràng và phù hợp với mức độ kinh nghiệm của họ không?
 • Họ liên hệ với ai nếu họ có thắc mắc?
 • Làm thế nào để họ quay trở lại hoặc nhận được tiền hoàn lại?

By creating a high-quality funnel to guide prospects through the process of becoming paying customers, you can systematically skyrocket your business in a way that you couldn’t if you were just trying random tactics.

Bằng cách tạo một kênh chất lượng cao để hướng dẫn khách hàng tiềm năng trong quá trình trở thành khách hàng trả tiền, bạn có thể tăng vọt một cách có hệ thống doanh nghiệp của mình theo cách mà bạn không thể đánh nhau nếu bạn chỉ đang thử các chiến thuật ngẫu nhiên.

Please Share This With

Dictionaries : 660 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB