Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

How To Use The Psychology Of Color To Increase Website Conversions

BY: Nguyen-Ngoan  |   Oct. 5, 2018
23 MIN
Design
 • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

Color wields enormous sway over our attitudes and emotions. When our eyes take in a color, they communicate with a region of the brain known as the hypothalamus, which in turn sends a cascade of signals to the pituitary gland, on to the endocrine system, and then to the thyroid glands. The thyroid glands signal the release of hormones, which cause fluctuation in mood, emotion, and resulting behavior.

Màu sắc ảnh hưởng lớn đến thái độ và cảm xúc của chúng ta. Khi mắt chúng ta nhận thấy màu sắc, chúng giao tiếp với một vùng não gọi là vùng dưới đồi, sau đó sẽ gửi một loạt tín hiệu đến tuyến yên, đến hệ thống nội tiết và sau đó đến tuyến giáp. Các tuyến giáp phát tín hiệu giải phóng hormone, gây ra sự dao động trong tâm trạng, cảm xúc và dẫn đến hành vi.

Research from QuickSprout indicates that 90% of all product assessments have to do with color. “Color,” writes Neil Patel, is “85% of the reason you purchased a specific product.” It’s a no-brainer fact of any website that color affects conversions. So, the bottom line is: use the right colors, and you win.

Nghiên cứu từ QuickSprout chỉ ra rằng 90% tất cả các đánh giá sản phẩm phải làm với màu sắc. Neil Patel cho biết, màu sắc là 85% lý do bạn mua một sản phẩm cụ thể. Có một thực tế không phải bàn cải là trên bất kỳ trang web nào, màu sắc đều ảnh hưởng đến chuyển đổi. Vì vậy, điểm mấu chốt là: sử dụng đúng màu sắc và bạn sẽ giành chiến thắng.

What is Color Psychology?

Tâm lý học màu sắc là gì?

In order to really appreciate the tips below, you’ll benefit from a little information on color psychology.

Để thực sự đánh giá cao những lời khuyên dưới đây, bạn sẽ được hưởng lợi từ một ít thông tin về tâm lý màu sắc.

Color psychology is the science of how color affects human behavior. Color psychology actually is a branch of the broader field of behavioral psychology. Suffice it to say that it’s a pretty complicated field. Some skeptics are even dismissive of the whole field of color psychology, due to the difficulty of testing theories. My own research on the topic, as this article conveys, lacks scientific evidence to back up every claim. But that alone is no reason to dismiss the profound and unarguable effect that color has on people.

Tâm lý học màu sắc là khoa học về cách màu sắc ảnh hưởng đến hành vi của con người. Tâm lý học màu sắc là một nhánh của lĩnh vực tâm lý học hành vi rộng lớn. Phải nói rằng nó là một lĩnh vực khá phức tạp. Một số người hoài nghi thậm chí còn gạt bỏ toàn bộ lĩnh vực tâm lý màu sắc, do khó kiểm tra các lý thuyết. Nghiên cứu của tôi về chủ đề này, như bài viết này truyền tải, thiếu bằng chứng khoa học để bảo lưu cho các giải thích. Nhưng đó không phải là lý do để loại bỏ ảnh hưởng sâu sắc và không thể phủ nhận mà màu sắc mang lại cho con người.

There are key facts of color theory that are indisputable. In a peer reviewed journal article, Satyendra Singh determined that it takes a mere 90 seconds for a customer to form an opinion about a product. And, 62-90% of that interaction is determined by the color of the product alone.

Có những sự thật quan trọng của lý thuyết màu sắc là không thể chối cãi. Trong một bài báo, Satyendra Singh xác định rằng chỉ mất 90 giây để khách hàng hình thành ý kiến ​​về sản phẩm. Và từ 62-90% tương tác đó được xác định chỉ với màu sắc của sản phẩm.

Color psychology is a must-study field for leaders, office managers, architects, gardeners, chefs, product designers, packaging designers, store owners, and even expectant parents painting the nursery for the new arrival! Color is critical. Our success depends upon how we use color.

Tâm lý học màu sắc là một lĩnh vực phải học cho các nhà lãnh đạo, quản lý văn phòng, kiến ​​trúc sư, người làm vườn, đầu bếp, nhà thiết kế sản phẩm, nhà thiết kế bao bì, chủ cửa hàng, và thậm chí cả cha mẹ mong đợi vẽ tranh cho vườn ươm! Màu sắc là rất quan trọng. Thành công của chúng ta phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng màu sắc.

Where Should You Use Color?

Bạn nên sử dụng màu sắc ở đâu?

Let’s get oriented to our context. Since color is ubiquitous, we need to understand where you should use these color tips. This article discusses the use of color in website design. Specifically, we’re talking about the color scheme of a website, which includes the tint of hero graphics, headline type, borders, backgrounds, buttons, and popups.

Hãy hướng đến bối cảnh của chúng ta. Vì màu sắc có mặt ở khắp nơi, chúng ta cần biết bạn nên sử dụng những lời khuyên về màu sắc này ở đâu. Bài viết này thảo luận về việc sử dụng màu sắc trong thiết kế trang web. Cụ thể, chúng ta đang nói về cách phối màu của một trang web, bao gồm tông màu của hero graphics, các loại loại tiêu đề, đường viền, hình nền, nút và cửa sổ popup.

In the example below, NinjaJump uses a green-yellow-red color scheme in their logo, phone number, video C2A, menu bar, graphics, category menu, sub headings, and sidebar. The tips that we discuss below can be applied in similar ways — menus, sidebars, color schemes, etc.

Trong ví dụ dưới đây, NinjaJump sử dụng bảng màu xanh lá cây-vàng-đỏ trong logo, số điện thoại, video C2A, thanh menu, đồ họa, menu danh mục, tiêu đề phụ và sidebar. Các lời khuyên mà chúng ta thảo luận dưới đây có thể được áp dụng theo những cách tương tự - menu, sidebars, phối màu, v.v.

Using the Right Color in the Right Way

Sử dụng đúng màu sắc theo đúng cách

Color is a tricky thing. You have to use it in the right way, at the right time, with the right audience, and for the right purpose.

Màu sắc là một thứ khó khăn. Bạn phải sử dụng nó đúng cách, đúng thời điểm, đúng đối tượng và đúng mục đích.

For example, if you are selling bouncy jump houses — those things that kids play in — you don’t want to use a black website. Props, NinjaJump.com.

Ví dụ: nếu bạn đang bán nhà nhảy bouncy - những thứ mà trẻ em chơi - bạn không muốn sử dụng một trang web màu đen. Đạo cụ, NinjaJump.com.

1 ninja jump

For the jump house site, you want lots of bright and vibrant colors, probably some reds, greens, and maybe a splash of yellow for good measure.

Đối với trang web nhà nhảy, bạn muốn có nhiều màu sắc tươi sáng và rực rỡ, có thể là một số màu đỏ, xanh lá cây, và có thể là một vệt màu vàng cho biện pháp tốt.

If, on the other hand, you’re selling a product to women, you don’t want to use brown or orange. Maybe that’s why L’oreal uses black and white, with purple overlay, in their e-commerce homepage.

Mặt khác, nếu bạn bán một sản phẩm cho phụ nữ, bạn không muốn sử dụng màu nâu hoặc màu cam. Có lẽ đó là lý do tại sao L'oreal sử dụng màu đen và trắng, với lớp phủ màu tím, trên homepage của website ecommerce của họ.

2 loreal

In order to succeed at using the right color psychology, you need to follow these core principles:

Để thành công trong việc sử dụng tâm lý màu sắc phù hợp, bạn cần tuân theo các nguyên tắc cốt lõi sau:

 • The right way
 • The right time
 • The right audience
 • The right purpose
 • Đúng cách
 • Đúng thời điểm
 • Đối tượng phù hợp
 • Đúng mục đích

Here are some tips that the pros use when dealing with conversions and color.

Dưới đây là một số lời khuyên mà các chuyên gia sử dụng khi xử lý chuyển đổi và màu sắc.

Color tips that will improve your conversions

Các lời khuyên về màu sắc để cải thiện sự chuyển đổi trên trang web của bạn

1. Women don’t like gray, orange, and brown. They like blue, purple, and green.

1. Phụ nữ không thích màu xám, cam và nâu. Họ thích màu xanh, tím và xanh lá cây.

The sociological differences between color preferences is a whole branch of study unto itself. Patel got it right when he cited the colors preferred, and disliked, by the two genders.

Sự khác biệt xã hội học giữa các sở thích màu sắc là cả một nghiên cứu lớn. Patel đã làm đúng khi anh ta trích dẫn các màu ưa thích và không thích bởi hai giới tính.

3 color targeting demographics

In a survey on color and gender, 35% of women said blue was their favorite color, followed by purple (23%) and green (14%). 33% of women confessed that orange was their least favorite color, followed by brown (33%) and gray (17%).

Trong một cuộc khảo sát về màu sắc và giới tính, 35% phụ nữ cho biết màu blue là màu yêu thích của họ, tiếp theo là màu tím (purple) (23%) và màu xanh lá cây (green) (14%). 33% phụ nữ thú nhận rằng màu cam (orange) là màu ít yêu thích nhất của họ, tiếp theo là màu nâu (brown) (33%) và màu xám (grey) (17%).

Other studies have corroborated these findings, revealing a female aversion to earthy tones, and a preference for primary colors with tints. Look at how this is played out. Visit nearly any e-commerce site whose target audience is female, and you’ll find these female color preferences affirmed.

Các nghiên cứu khác đã chứng thực những phát hiện này, cho thấy sự ác cảm của phụ nữ đối với tông màu đất và ưu tiên cho màu sắc chính với tông màu. Nhìn vào cách này được chơi. Truy cập gần như bất kỳ trang web thương mại điện tử nào có đối tượng mục tiêu là nữ và bạn sẽ tìm thấy những sở thích màu sắc nữ này.

Milani Cosmetics has a primarily female customer base. Thus, there’s not a shred of orange, gray, or brown on the homepage:

Mỹ phẩm Milani có một cơ sở khách hàng nữ chủ yếu. Do đó, hoàn toàn không có màu cam, xám hoặc nâu trên trang chủ của họ:

4 milani website

Woman’s Day uses all three of the favorite colors of women (blue, purple, and green) on their homepage, thus inviting in their target audience:

Trang web Woman’s Day sử dụng cả ba màu yêu thích của phụ nữ (blue, purple, và green) trên trang chủ, để mời gọi đối tượng mục tiêu của họ:

5 womans day website

Most people think that the universally-loved female color is pink. It’s not. Just a small percentage of women choose pink as their favorite color. Thus, while pink may suggest femininity in color psychology, this doesn’t mean that pink is appealing to all women, or even most women. Use colors other than pink — like blue, purple, and green — and you may improve the appeal of your e-commerce website to female visitors. And that may, in turn, improve conversions.

Hầu hết mọi người nghĩ rằng màu sắc nữ yêu thích toàn cầu là màu hồng. Điều đó không đúng. Chỉ một tỷ lệ nhỏ phụ nữ chọn màu hồng là màu yêu thích của họ. Do đó, mặc dù màu hồng có thể gợi sự nữ tính trong tâm lý màu sắc, nhưng điều này không có nghĩa là màu hồng hấp dẫn tất cả phụ nữ, hoặc thậm chí hầu hết phụ nữ. Sử dụng các màu khác ngoài màu hồng - như blue, purple, và green - bạn có thể cải thiện sự hấp dẫn của trang web của mình đối với khách truy cập nữ. Và điều đó có thể cải thiện chuyển đổi.

2. Men don’t like purple, orange, and brown. Men like blue, green, and black.

2. Đàn ông không thích màu tím (purple), cam (orange), và nâu (brown). Đàn ông thích màu xanh (blue), xanh lá cây (green) và đen.

If you’re marketing to men, these are the colors to stay away from: purple, orange, and brown. Instead, use blue, green, and black. These colors — blue, green, and black — are traditionally associated with maleness. However, it comes as a slight surprise to some that brown isn’t a favorite pick.

Nếu bạn tiếp thị cho khách hàng nam, đây là những màu cần tránh xa: tím, cam và nâu. Thay vào đó, sử dụng màu xanh lam, xanh lá cây và đen. Những màu này - xanh dương, xanh lá cây và đen - theo truyền thống có liên quan đến tính xấu. Tuy nhiên, có một chút ngạc nhiên với một số người cho rằng màu nâu là một lựa chọn yêu thích.

3. Use blue in order to cultivate user’s trust.

3. Sử dụng màu xanh (blue) để tăng sự tin tưởng của người dùng.

Blue is one of the most-used colors, with good reason. A lot of people like blue. Read the literature on blue, and you’ll come across messages like

Màu blue là một trong những màu được sử dụng nhiều nhất, với lý do chính đáng. Rất nhiều người thích màu blue. Đọc các nghiên cứu về màu blue và bạn sẽ bắt gặp những thông điệp như

 • The color blue is a color of trust, peace, order, and loyalty.
 • Blue calls to mind feelings of calmness and serenity. It often is described as peaceful, tranquil, secure, and orderly.
 • Màu blue là màu của niềm tin, hòa bình, trật tự và lòng trung thành.
 • Blue gọi đến tâm trí cảm giác bình tĩnh và thanh thản. Nó thường được mô tả là yên bình, yên tĩnh, an toàn và trật tự.

There is wide agreement in the research community on the psychological effects of the color blue. Its subtle message of trustworthiness and serenity is true. You can use this to your advantage on your website and landing pages.

Có sự đồng thuận rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu về các hiệu ứng tâm lý của màu blue. Thông điệp tinh tế của nó về sự đáng tin cậy và thanh thản là đúng. Bạn có thể sử dụng điều này làm lợi thế trên trang web của bạn.

The world’s biggest social network is blue. For a company whose core values are transparency and trust, this probably is not an accident.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới có màu xanh. Đối với một công ty có giá trị cốt lõi là sự minh bạch và tin cậy, điều này có lẽ không phải là một tai nạn.

6 facebook homepage

A company that serves as a conduit for billions of dollars, PayPal, also prefers the color blue. Chances are, this helps to improve their trustworthiness. If they were to try, say, red or orange as the theme color and branding, they probably wouldn’t have the same level of conversion.

Một công ty phục vụ như một ống dẫn cho hàng tỷ đô la, PayPal, cũng thích màu blue. Rất có thể, điều này giúp cải thiện sự đáng tin cậy của họ. Nếu họ đã thử, giả sử, màu đỏ hoặc màu cam làm màu chủ đề và thương hiệu, có lẽ họ đã không có một mức độ chuyển đổi tương tự.

7 paypal website

Blue is, in fact, a color heavily used by many banks. Here’s CapitalOne.com, a major Internet bank:

Trên thực tế, màu blue là màu được nhiều ngân hàng sử dụng. Đây là website của ngân hàng CapitalOne.com, một ngân hàng Internet lớn:

8 capital one website

Although blue is pretty much an all-round great color, it should never be used for anything related to food. Dieters have used blue plates to successfully prevent them from eating more. Evolutionary theory suggests that blue is a color associated with poison. There aren’t very many blue foods — blueberries and plums just about cover it. Thus, never use blue if you’re selling foodie stuff.

Mặc dù màu xanh là màu tuyệt vời toàn diện, nhưng nó không bao giờ được sử dụng cho bất cứ thứ gì liên quan đến thực phẩm. Những người ăn kiêng đã sử dụng những chiếc đĩa màu xanh để ngăn họ ăn nhiều hơn. Thuyết tiến hóa cho thấy màu xanh là màu liên quan đến chất độc. Không có nhiều thực phẩm có màu xanh - ngoài quả việt quất và quả mận. Do đó, không bao giờ sử dụng màu xanh nếu bạn bán đồ ăn.

4. Yellow is for warnings

4. Màu vàng là để cảnh báo

Yellow is a color of warning. Hence, the color yellow is used for warning signs, traffic signals, and wet floor signs.

Màu vàng là màu cảnh báo. Do đó, màu vàng được sử dụng cho các biển cảnh báo, tín hiệu giao thông và biển báo ướt.

9 two way sign10 caution wet floor

It seems odd, then, that some color psychologists declare yellow to be the color of happiness. Business Insider reports that “brands use yellow to show that they’re fun and friendly.” There is a chance that yellow can suggest playfulness. However, since yellow stimulates the brain’s excitement center, the playfulness feeling may be simply a state of heightened emotion and response, not exactly sheer joy.

Có vẻ kỳ lạ khi một số nhà tâm lý học màu sắc tuyên bố màu vàng là màu của hạnh phúc. Business Insider báo cáo rằng các thương hiệu sử dụng màu vàng để cho thấy rằng họ vui vẻ và thân thiện. Có thể màu vàng có thể gợi ý sự vui tươi. Tuy nhiên, vì màu vàng kích thích trung tâm hưng phấn của bộ não, cảm giác vui tươi có thể chỉ đơn giản là một trạng thái của cảm xúc và phản ứng tăng cao, không chính xác là niềm vui tuyệt đối.

Color psychology is closely tied to memories and experiences. So, if someone had a very pleasant experience with someone wearing a yellow shirt, eating at a fast food establishment with yellow arches, or living in a home with yellow walls, then the yellow color may cause joy by memory association.

Tâm lý màu sắc gắn liền với ký ức và kinh nghiệm. Vì vậy, nếu ai đó đã từng có trải nghiệm dễ chịu với một người mặc áo màu vàng, ăn tại một cơ sở thức ăn nhanh có vòm màu vàng hoặc sống trong một ngôi nhà có tường màu vàng, thì màu vàng có thể gây ra niềm vui bởi sự liên tưởng.

One of the most-cited “facts” about the color yellow is that it makes babies cry and people angry. To date, I have not found any study that backs up this claim, even though everyone is fairly comfortable repeating it.

Một trong những sự kiện được nhắc đến nhiều nhất về màu vàng là nó làm cho trẻ sơ sinh khóc và mọi người tức giận. Đến nay, tôi chưa tìm thấy bất kỳ nghiên cứu nào ủng hộ tuyên bố này, mặc dù mọi người đều khá thoải mái khi lặp lại nó.

11 google serp

I’ve even read that “the color yellow can cause nausea,” though I’m doubtful about this.

Tôi thậm chí còn đọc được rằng màu vàng có thể gây buồn nôn, mặc dù tôi nghi ngờ về điều này.

12 yellow causes nausea

If you find the study about cranky babies and angry people living in yellow-walled houses, please let me know. I’m pretty sure that babies are going to cry and people are going to get ticked, regardless of the paint color. Whatever the case, it does seem true that “yellow activates the anxiety center of the brain,” as reported by one color expert.

Nếu bạn tìm thấy nghiên cứu về những đứa trẻ cáu kỉnh và những người tức giận sống trong những ngôi nhà có tường màu vàng, xin vui lòng cho tôi biết. Tôi chắc chắn rằng các em bé sẽ khóc và mọi người sẽ bị đánh dấu, bất kể màu sơn. Dù thế nào đi chăng nữa, có vẻ như đúng là màu vàng kích hoạt trung tâm lo lắng của não bộ, được báo cáo bởi một chuyên gia về màu sắc.

A heightened anxiety level during any website experience is never a good thing, unless it comes in small doses. Thus, a yellow call to action may create just a touch of anxiety that’s needed to make them click the desired call to action.

Tăng cường mức độ lo lắng trong trải nghiệm của bất kỳ trang web nào không bao giờ là một điều tốt, trừ khi nó được dùng với liều lượng nhỏ. Do đó, một lời kêu gọi hành động màu vàng có thể tạo ra một chút lo lắng cần thiết để khiến họ nhấp vào lời kêu gọi hành động mong muốn.

Use yellow in small doses unless you want to cause unnecessary anxiety.

Sử dụng màu vàng với liều lượng nhỏ trừ khi bạn muốn gây lo lắng không cần thiết.

5. Green is ideal for environmental and outdoor products

5. Màu xanh lá cây là lý tưởng cho các sản phẩm thuộc về môi trường và ngoài trời.

Perhaps the most intuitive color connection is green — the color of outdoors, eco-friendly, nature, and the environment. Green essentially is a chromatic symbol for nature itself.

Có lẽ kết nối màu trực quan nhất là màu xanh lá cây - màu của ngoài trời, thân thiện với môi trường, thiên nhiên và môi trường. Màu xanh lá cây là một biểu tượng màu sắc cho tự nhiên.

Apart from its fairly obvious outdoorsy suggestiveness, green also is a color that can improve creativity. Labeled “the green effect,” one study indicated that participants had more bursts of creativity when presented with a flash of green color as opposed to any other color.

Ngoài sự gợi cảm ngoài trời khá rõ ràng của nó, màu xanh lá cây cũng là một màu sắc có thể cải thiện sự sáng tạo. Dán nhãn hiệu ứng màu xanh lá cây, nghiên cứu của một người chỉ ra rằng những người tham gia có nhiều sự sáng tạo hơn khi được trình bày với một màu xanh lục trái ngược với bất kỳ màu nào khác.

If the focus of your website has anything to do with nature, environment, organic, or outdoors, green should be your color of choice.

Nếu trọng tâm của trang web của bạn có liên quan đến thiên nhiên, môi trường, hữu cơ hoặc ngoài trời, bạn nên chọn màu xanh lá cây.

Green isn’t just about nature, though. Green also is a good call to action color, especially when used in combination with the “isolation effect,” also known as the von Restorff effect, which states that you remember things better if they stand out.

Màu xanh lá cây không chỉ là về thiên nhiên. Màu xanh lá cây cũng là màu sắc tốt để kêu gọi hành động, đặc biệt là khi được sử dụng kết hợp với hiệu ứng cách ly của người dùng, còn được gọi là hiệu ứng von Restorff, nói rằng bạn nhớ mọi thứ tốt hơn nếu chúng nổi bật.

In color psychology, the isolation effect occurs when a focus item, such as a conversion step, is the only item of a particular color. The technique works wonders for calls to action, and green is an ideal choice.

Trong tâm lý màu sắc, hiệu ứng cô lập xảy ra khi một mục được tập trung, chẳng hạn như một bước chuyển đổi, là mục duy nhất của một màu cụ thể. Kỹ thuật này hoạt động kỳ diệu cho lời kêu gọi hành động, và màu xanh lá cây là một lựa chọn lý tưởng.

All of Dell’s conversion elements are green.

Tất cả các thành phần để chuyển đổi trên trang web của Dell cùng là màu xanh lá cây.

14 dell pricing page15 dell inspiron

The word “green” itself is a buzzword for environmental awareness and appreciation. Using the word and the color itself can lend an environmental aura to your website, improving your reputation among those who are passionate about environmental concerns.

Bản thân từ "green" là một từ thông dụng tạo nhận thức và đánh giá cao môi trường. Sử dụng từ và màu sắc có thể tạo ra hào quang môi trường cho trang web của bạn, cải thiện danh tiếng của bạn trong số những người đam mê các mối quan tâm về môi trường.

5. Orange is a fun color that can create a sense of haste or impulse

5. Màu cam là một màu sắc vui nhộn có thể tạo cảm giác vội vàng hoặc thôi thúc

The positive side of orange is that it can be used as the “fun” color. According to some, orange helps to “stimulate physical activity, competition, and confidence.” This may be why orange is used heavily by sports teams and children’s products.

Mặt tích cực của màu cam là nó có thể được sử dụng làm màu của sự vui nhộn "fun". Theo một số người, màu cam giúp cho kích thích hoạt động thể chất, cạnh tranh và sự tự tin. Đây có thể là lý do tại sao màu cam được sử dụng nhiều bởi các đội thể thao và các sản phẩm dành cho trẻ em.

Amazon.com uses orange in their “limited time offer” banner. The color suggests urgency, which makes the message more noticeable and actionable:

Amazon.com sử dụng màu cam trong banner “limited time offer” (khuyến mãi có thời hạn). Màu sắc cho thấy sự khẩn cấp, làm cho thông điệp dễ nhận thấy và dễ hành động hơn:

18 amazon kindle

It makes sense. Orange means active. Orange means fun. Orange means togetherness. Because it’s a loud and warm color. However, orange can be slightly overwhelming. A research paper advises, “Orange will be used sparingly to bring your attention to something, but not so much as to overwhelm the actual message of the advert.”

Màu cam tạo nên các ý nghĩa. Cam có nghĩa là hoạt động. Cam có nghĩa là vui vẻ. Cam có nghĩa là cùng nhau. Bởi vì nó một màu sắc lớn và ấm áp. Tuy nhiên, màu cam có thể hơi áp đảo. Một nghiên cứu khuyên, Màu cam nên được sử dụng một cách tiết kiệm để thu hút sự chú ý vào một cái gì đó, nhưng không quá nhiều để lấn át thông điệp thực sự của quảng cáo.

Sometimes, orange is interpreted as “cheap.” (Compare this to black, which is the color of luxury. See below.) Forbes posed the question, “Does orange mean cheap?” in an article on the “Effect of Color on Sales of Commercial Products.” The resounding answer was “yes.” If your product offering is cheap, or if you want it to be seen as such, orange may be a good choice. Vive la Big Lots.

Đôi khi, màu cam được hiểu là màu rẻ tiền. (Khi so sánh trực tiếp với màu đen sang trọng.) Nếu bạn cung cấp sản phẩm giá rẻ, hoặc nếu bạn muốn giá sản phẩm của bạn được nhìn thấy như vậy, màu cam có thể là một lựa chọn tốt.

6. Black adds a sense of luxury and value

6. Màu đen thêm một cảm giác sang trọng và giá trị.

The darker the tone, the more lux it is, says our internal color psychology. An article from Lifescript describes black as “elegance, sophistication, power,” which is exactly what luxury designers and high-end e-commerce sites want you to feel. The article goes on to describe black as the color of “timeless, classic” which helps further explain the use of black in high-value products.

Tông màu càng tối, càng xa xỉ, nói tâm lý màu sắc bên trong của chúng ta. Một bài viết từ Lifescript mô tả màu đen là sự tao nhã, tinh tế, mạnh mẽ, đó là chính xác những gì các nhà thiết kế sang trọng và các trang web thương mại điện tử cao cấp muốn bạn cảm nhận. Bài báo tiếp tục mô tả màu đen là màu của thời gian, cổ điển, giúp giải thích rõ hơn về việc sử dụng màu đen trong các sản phẩm có giá trị cao.

In a Business Insider piece on color and branding, the author relates the significance of black: “Black can also be seen as a luxurious color. ‘Black, when used correctly can communicate glamour, sophistication, exclusivity.’”

Trong một bài báo trên Business Insider về màu sắc và thương hiệu, tác giả liên hệ đến ý nghĩa của màu đen: "Màu đen cũng có thể được xem như là một màu sắc sang trọng. Màu đen, khi được sử dụng đúng cách có thể truyền đạt sự quyến rũ, tinh tế, độc quyền."

Louis Vuitton handbags are not cheap. Absent from the site are colors and designs of whimsy and fun. This is serious value:

Túi xách Louis Vuitton không hề rẻ. Vắng mặt từ trang web là màu sắc và thiết kế hay thay đổi và vui nhộn. Đây là giá trị nghiêm trọng:

19 louis vuitton

Citizen Watch, better than the average Timex, also uses the dark-tone website design:

Citizen Watch, tốt hơn Timex trung bình, cũng sử dụng thiết kế trang web có tông màu tối:

20 citizen eco drive

Lamborghini does the same thing. Black is the name of the game:

Lamborghini làm điều tương tự. Màu đen là tên của trò chơi:

21 lamborghini

If you are selling high-value luxury consumer items on your website, black probably would be a good choice.

Nếu bạn đang bán các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ có giá trị cao trên trang web của mình, màu đen có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt.

7. Use bright primary colors for your call to action

7. Sử dụng màu chủ đạo là màu sáng cho lời kêu gọi hành động

In strict testing environments, the highest-converting colors for calls to action are bright primary and secondary colors – red, green, orange, yellow. Darker colors like black, dark gray, brown, or purple have very low conversion rates. Brighter ones have higher conversion rates.

Trong các môi trường thử nghiệm nghiêm ngặt, các màu chuyển đổi cao nhất cho lời kêu gọi hành động là màu primary và secondary sáng - đỏ, xanh lá cây, cam, vàng. Các màu tối như đen, xám đậm, nâu hoặc tím có tỷ lệ chuyển đổi rất thấp. Màu sáng hơn có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.

Women’s Health uses a bright mauve-tinted shade for their popup call to action. They’ve got the female-associated purple/pink tint going for them, along with a bright tone.

Women’s Health sử dụng màu bóng mờ màu sáng cho lời kêu gọi hành động của họ. Họ đã đưa ra tông màu tím / hồng liên quan đến nữ, cùng với tông màu sáng.

22 bikini body

The biggest retailer in the world uses that famous “Add to Cart” button. It’s yellow:

Nhà bán lẻ lớn nhất thế giới sử dụng button nổi tiếng "Add to Cart" là màu vàng. (Lưu ý, hãy để ý đến cách viết hoa từ đầu tiên trong "Add to Cart", chỉ có 2 từ quan trọng, Add và Cart là được viết hoa. Thiết kế web là một nghề đòi hỏi cao sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ).

24 amazon qty

Some of the best conversion colors are the “ugly” ones — orange and yellow. An article on ColorMatters.com states, “Psychologically, the ‘anti-aesthetic’ colors may well capture more attention than those on the aesthetically-correct list.” Since the goal of a conversion element is to capture attention, then you may do just fine with that big orange button (BOB). Or yellow.

Một số màu có sự chuyển đổi tốt nhất là màu cam và màu vàng. Một bài viết trên ColorMatters.com, về mặt tâm lý, màu sắc 'chống thẩm mỹ' có thể thu hút sự chú ý nhiều hơn những màu trong danh sách chính xác về mặt thẩm mỹ. tốt với nút màu cam lớn (BOB). Hoặc màu vàng.

8. Don’t neglect white.

8. Đừng bỏ qua màu trắng

In most of the color psychology material I read, there is a forgotten feature. Maybe that’s because color theorists can’t agree on whether white is a color or not. I don’t really care whether it is or not. What I do know is that copious use of white space is a powerful design feature. Take, for example, the most popular website in the world. It’s basically all white:

Trong hầu hết các tài liệu tâm lý màu sắc tôi đọc, có một tính năng bị lãng quên. Có lẽ điều đó bởi vì các nhà lý thuyết màu sắc có thể đồng ý về việc màu trắng có phải là màu hay không. Tôi không quan tâm thực sự có quan tâm hay không. Những gì tôi biết là việc sử dụng nhiều khoảng trắng là một tính năng thiết kế mạnh mẽ. Lấy ví dụ, trang web phổ biến nhất trên thế giới. Nó về cơ bản toàn màu trắng:

25 google

White is often forgotten, because its primary use is as a background color. Most well-designed websites today use plenty of white space in order to create a sense of freedom, spaciousness, and breathability.

Màu trắng thường bị lãng quên, vì công dụng chính của nó là làm màu nền. Hầu hết các trang web được thiết kế tốt ngày nay sử dụng nhiều khoảng trắng để tạo cảm giác tự do, rộng rãi và thoáng.

Conclusion

The Internet is a colorful place, and there is a lot that can be accomplished by using color in the right way, at the right time, with the right audience, and for the right purpose.

Internet là một nơi đầy màu sắc, và có rất nhiều điều có thể đạt được bằng cách sử dụng màu sắc đúng cách, đúng thời điểm, với đúng đối tượng và đúng mục đích.

Naturally, this article leads to questions about making changes in your company’s context. What about if your company has a specific color style guide? What if the logo color dictates a certain tint? What if the lead designer dictates color requirements? How do you deal with that?

Đương nhiên, bài viết này dẫn đến các câu hỏi về việc thay đổi bối cảnh của công ty bạn. Điều gì xảy ra nếu công ty của bạn có một hướng dẫn phong cách màu sắc cụ thể? Điều gì nếu màu logo ra lệnh một tông màu nhất định? Điều gì xảy ra nếu nhà thiết kế chính đưa ra yêu cầu về màu sắc? Làm thế nào để bạn đối phó với điều đó?

You may not be in a position to rewrite your style guide and pick your own website color palette or font colors on the email template. So, how can you use color psychology in these situations? There are a few options:

Bạn có thể không ở vị trí để viết lại hướng dẫn phong cách của bạn và chọn bảng màu trang web hoặc màu phông chữ của riêng bạn trên mẫu email. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể sử dụng tâm lý màu sắc trong những tình huống này? Có một vài tùy chọn:

 • If the colors really suck, campaign for change. In some situations, you may need to make a difference. If you’re a high-heel designer selling to upscale women, but have a crappy orange logo, share your concerns with the decision-makers. People sometimes make stupid color decisions. Kindly show them why and how a killer color scheme can make a conversion difference.
 • Use psychology-appropriate colors that match the existing color scheme. Sure, you need to adapt to the color scheme, but you can still use a splash of strategic color here and there. Let’s say, for sake of example, that you have a blue-themed website. Fine. You can create a popup to harvest email addresses, and use a bright yellow button. The button is psychology-appropriate, and it doesn’t do damage to the company’s color branding.
 • Nếu màu sắc thực sự hút, chiến dịch để thay đổi. Trong một số tình huống, bạn có thể cần phải làm cho một sự khác biệt. Nếu bạn là một nhà thiết kế cao gót bán cho phụ nữ cao cấp, nhưng có logo màu cam nhảm nhí, hãy chia sẻ mối quan tâm của bạn với những người ra quyết định. Mọi người đôi khi đưa ra quyết định màu sắc ngu ngốc. Vui lòng chỉ cho họ lý do và cách phối màu kẻ giết người có thể tạo ra sự khác biệt chuyển đổi.
 • Sử dụng màu sắc phù hợp với tâm lý phù hợp với bảng màu hiện có. Chắc chắn, bạn cần phải thích ứng với bảng màu, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng một vệt màu chiến lược ở đây và đó. Ví dụ như, hãy nói rằng bạn có một trang web có chủ đề màu xanh. Khỏe. Bạn có thể tạo một cửa sổ bật lên để thu hoạch địa chỉ email và sử dụng nút màu vàng sáng. Nút này phù hợp với tâm lý và không làm tổn hại đến thương hiệu màu sắc của công ty.

The more freedom you have in your color scheme, the better. Here are some solid takeaways as you implement color psychology into your website:

Bạn càng có nhiều tự do trong bảng màu của mình, thì càng tốt. Dưới đây là một số bước tiến vững chắc khi bạn triển khai tâm lý màu sắc vào trang web của mình:

 • Test several colors. Despite what some may say, there is no right color for a conversion text or button. Try a green, purple, or yellow button. Explore the advantages of a black background scheme vs. a white background. Find out which works best for your audience and with your product.
 • Don’t just leave color choice up to your designer. I have enormous respect for most web designers. I’ve worked with many of them. However, don’t let your designer dictate what colors you should use on your website. Color is a conversion issue, not just an “Oh, it looks good” issue. Color aesthetics is not everything. Color conversion effects are important! You should be heavily involved in the color selection of your landing pages in order to improve your conversions.
 • Avoid color overload. I’ve just spent over 3,000 words telling you how important and awesome color is. Now, you’re going to go out and color something. But don’t go overboard. Remember my final point. I put it last for a reason. White is a color, and it should be your BFF color, too. Reign in your color enthusiasm with a whole lot of white. Too many colors can create a sense of confusion.
 • Thử nhiều màu. Mặc dù một số người có thể nói, không có màu phù hợp cho văn bản hoặc nút chuyển đổi. Hãy thử một nút màu xanh lá cây, tím hoặc vàng. Khám phá những lợi thế của sơ đồ nền đen so với nền trắng. Tìm ra sản phẩm nào phù hợp nhất với khán giả và với sản phẩm của bạn.
 • Đừng giao phó sự lựa chọn màu sắc cho nhà thiết kế của bạn. Tôi rất tôn trọng hầu hết các nhà thiết kế web. Tôi đã làm việc với nhiều người trong số họ. Tuy nhiên, đừng cho phép nhà thiết kế của bạn ra lệnh những màu sắc bạn nên sử dụng trên trang web của bạn. Màu sắc là một vấn đề chuyển đổi, không chỉ là một Oh Oh, nó có vẻ là một vấn đề tốt. Thẩm mỹ màu sắc không phải là tất cả. Hiệu ứng chuyển đổi màu rất quan trọng! Bạn nên tham gia nhiều vào việc lựa chọn màu sắc cho các trang đích của mình để cải thiện chuyển đổi của mình.
 • Tránh quá tải màu. Tôi chỉ dành hơn 3.000 từ cho bạn biết màu sắc quan trọng và tuyệt vời như thế nào. Bây giờ, bạn sẽ đi ra ngoài và tô màu một cái gì đó. Nhưng đừng đi quá mức. Hãy nhớ điểm cuối cùng của tôi. Tôi đặt nó cuối cùng vì một lý do. Màu trắng là một màu, và nó cũng nên là màu BFF của bạn. Thống trị trong màu sắc nhiệt tình của bạn với rất nhiều màu trắng. Quá nhiều màu sắc có thể tạo ra cảm giác nhầm lẫn.

How have your color changes affected your conversions?

About the Author: Jeremy Smith is a conversion consultant and trainer, helping businesses like Dow Chemical, American Express, Panera Bread, and Wendy’s improve conversions and strategically grow their testing culture and digital presence. Jeremy’s experience as the CMO and CEO of technology firms has given him a powerful understanding of human behavior and profit-boosting techniques. Follow him on Twitter.
Please Share This With

Dictionaries : 739 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

 • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
 • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
 • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB