Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Backing up (and restoring) MySQL databases

BY: Nguyen-Ngoan  |   March 28, 2018
Backend
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

To back up your MySQL database, you can use the mysqldump command-line tool.

Backing up a database using mysqldump

We'll need to arm ourselves with 2 pieces of information, all three of which you can find on the Databases tab from your PythonAnywhere dashboard.

  • the hostname of your mysql server. You can find this on the "Databases" tab, it's usually something like yourusername.mysql.pythonanywhere-services.com

  • the full name of the database you want to back up. These usually follow the naming convention yourusername$dbname -- so the full name includes your username, and the character "$"

Armed with these two, you should open up a Bash console, and then run the following command:

cd
mysqldump -u yourusername -h yourusername.mysql.pythonanywhere-services.com 'yourusername$dbname'  > db-backup.sql

The 'single-quotes' around the database name are required, because of the '$' character in the full database name.

You'll notice that we're not entering a password for the database. That's because your password is automatically saved by the pythonanywhere system to a file at ~/.my.cnf.

The db-backup.sql file will then be available in your home folder (via the Files tab), where you can download it to a safe place.

Restoring from a backup file

If you later need to restore, run the following command:

mysql -u yourusername -h yourusername.mysql.pythonanywhere-services.com 'yourusername$dbname'  < db-backup.sql

Be aware that this will completely delete any existing data in the database though!

Scheduling the backup as a task

To automate the backup process, you can run it daily or hourly via the Schedule tab.

Simply copy and paste the mysqldump command-line from above, and paste it into a new scheduled task entry.

You could also add a task that then uploads the dump file to an off-site server using rsync or scp, but that's up to you!

Please Share This With

Dictionaries : 0 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB