Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

Anatomy Of An Effective Product Page Design

BY: Nguyen-Ngoan  |   Nov. 7, 2018
27 MIN
Product Page
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

The goal of any new e-commerce website appears to be to challenge (and be better than) Amazon.com. The well informed among us would say this is an impossible task and anyone suggesting different is overly ambitious or crazy. Yet with all this ambition, the websites of many online businesses simply don’t make the effort to create a site that could even challenge the Internet behemoth that is Amazon — let alone topple it.

Mục tiêu của bất kỳ trang web thương mại điện tử mới nào dường như là thách thức (và tốt hơn) Amazon.com. Các thông tin đầy đủ trong chúng tôi sẽ nói đây là một nhiệm vụ không thể và bất cứ ai cho rằng khác nhau là quá tham vọng hoặc điên rồ. Tuy nhiên, với tất cả tham vọng này, các trang web của nhiều doanh nghiệp trực tuyến chỉ đơn giản là không cố gắng tạo ra một trang web thậm chí có thể thách thức những kẻ khổng lồ trên Internet là Amazon - hãy để một mình lật đổ nó.

So What’s the Problem?

The main problem lies in the product page of many e-commerce websites. Product pages are inherently complex and can contain so many different elements that such a page can easily become a juggling act to design.

Although other pages in an e-commerce site can affect conversion rates, the product page is the strong link in any conversion. It is this page that must convince a person to buy a particular product.

Vậy vấn đề là gì?

Vấn đề chính nằm ở Product page của nhiều trang web thương mại điện tử. Các Product page vốn đã phức tạp và có thể chứa rất nhiều thành phần khác nhau mà một trang như vậy có thể dễ dàng trở thành một hành động tung hứng để thiết kế.

Mặc dù các trang khác trong trang web thương mại điện tử có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyển đổi, Product page là liên kết mạnh mẽ trong bất kỳ chuyển đổi nào. Đó là trang này phải thuyết phục một người mua một sản phẩm cụ thể.

Yet many websites show only the most basic amount of information required to get a sale, and they think this is good enough. It isn’t.

In a world where your nearest competitor is only a click away, you need to make sure you convince your customers that buying from you is the right choice.

In this guide, we’ll discuss some of the elements you would expect to see in a product page, what the best practices and common design patterns are, and present some examples of e-commerce websites that get it right.

Tuy nhiên, nhiều trang web chỉ hiển thị số lượng thông tin cơ bản nhất cần thiết để bán hàng và họ cho rằng điều này là đủ tốt. Nó không phải.

Trong một thế giới mà đối thủ cạnh tranh gần nhất của bạn chỉ là một cú nhấp chuột, bạn cần phải chắc chắn rằng bạn thuyết phục khách hàng của bạn rằng mua từ bạn là sự lựa chọn đúng đắn.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số yếu tố bạn mong đợi thấy trong Product page, các phương pháp hay nhất và mẫu thiết kế chung là gì và trình bày một số ví dụ về các trang web thương mại điện tử.

Required Elements of a Product Page

In order to sell any product online, there are some things that simply cannot be omitted when designing your e-store’s product page. The lack of any of these three elements would most certainly mean no sales, and if you do happen to get a sale without one of these, consider yourself lucky.

These are all commonsense things to include, but the trick is not to simply have them present in your product pages, but also to present them well.

Các yếu tố cần thiết của Product page

Để bán online bất kỳ sản phẩm nào, có một số thứ đơn giản không thể bỏ qua khi thiết kế trang Product Page. Việc thiếu bất kỳ một yếu tố nào trong ba yếu tố này chắc chắn có nghĩa là bạn không bán được hàng, và nếu có được đơn hàng mà không có một trong những yếu tố này, là bạn đang gặp may.

Đây là tất cả những điều vô nghĩa để đưa vào, nhưng mẹo không chỉ đơn giản là để chúng có mặt trong các Product page của bạn, mà còn để trình bày chúng tốt.

Product Name

Quite obviously, the user must know what they’re looking at. Ensuring your product names are descriptive, short and optimized for search engines and your users, is important.

Tên sản phẩm

Khá rõ ràng, người dùng phải biết họ đang xem gì. Đảm bảo tên sản phẩm của bạn mang tính mô tả, ngắn gọn và được tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm và người dùng của bạn, là điều quan trọng.

So for example, the product name "Gold Ring" would be more suitable as "18ct Gold Wedding Ring". The latter product name is more descriptive but still concise.

The ideal situation is for each product name to be unique so that when a customer is looking through a list of products, they can clearly identify the differences between each product.

Ví dụ: thay vì đặt tên sản phẩm là "Nhẫn Vàng", sẽ phù hợp hơn nều bạn đặt tên cho sản phẩm là "Nhẫn cưới vàng 18". Tên sản phẩm thứ hai mang tính mô tả hơn nhưng vẫn ngắn gọn.

Tình huống lý tưởng mỗi sản phẩm có tên duy nhất để khi khách hàng xem qua danh sách sản phẩm, họ có thể xác định rõ sự khác biệt giữa từng sản phẩm.

Price

Price

Ikea

Unless you happen to be a billionaire, you’re unlikely to ever purchase a product without some clear indication of its price. Sure, a page could be full of information that lead you to believe the product should only cost $1, but without any definitive confirmation, you can never be too sure you won’t be charged $1 million.

So the price has to be in the product page, and it should prominent, but also, the price should be located near the Buy Button so that when the user views the page initially, their eye gaze flows naturally through the product name, towards the price, and then Buy button.

Giá sản phẩm

Trừ khi bạn tình cờ trở thành một tỷ phú, bạn sẽ không bao giờ mua một sản phẩm mà không có giá rõ ràng. Chắc chắn, một trang có thể chứa đầy thông tin trích dẫn để bạn tin rằng sản phẩm chỉ có giá 1 đô la, nhưng không có xác nhận dứt khoát, bạn không bao giờ có thể quá chắc chắn rằng bạn sẽ không bị tính phí 1 triệu đô la.

Vì vậy, giá phải có trong Product page, và nó nên nổi bật, đồng thời giá phải được đặt gần nút Mua Hàng để khi người dùng ngay lần đầu xem trang, ánh mắt của họ di chuyển tự nhiên qua tên sản phẩm, hướng tới giá và sau đó nhấp vào nút Mua Hàng.

Buy Button

CDNow

You’ve got the product name and its price, but how will the e-shopper buy it?

The decision-making in regards to the Buy button rests largely in size, color and text. These will change depending on the individual site, and sometimes geographic location too, as certain colors and elements mean different things in various cultures.

For example, in the UK, having an Add to Basket button would be more appropriate to the American version of Add to Cart. See the difference in wording between Amazon.co.uk and Amazon.com:

Nút Mua Hàng

Bạn đã có tên sản phẩm và giá của nó, nhưng người mua hàng điện tử sẽ mua nó như thế nào?

Việc ra quyết định liên quan đến nút Mua dựa chủ yếu vào kích thước, màu sắc và văn bản. Những điều này sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng trang web và đôi khi cũng có vị trí địa lý vì các màu và phần tử nhất định có nghĩa là những thứ khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau.

Ví dụ: ở Vương quốc Anh, có nút Thêm vào giỏ hàng sẽ phù hợp hơn với phiên bản Thêm vào giỏ hàng của Mỹ. Xem sự khác biệt trong từ ngữ giữa Amazon.co.uk và Amazon.com:

Amazon.com versus Amazon.co.uk Buybuttons.

Ideally, once these decisions are made, your Buy button should be placed high on the page, preferably above the fold. Sure, the fold doesn’t exist on websites, but there’s no point making your customers work hard to buy your products by hiding this down the page.

Amazon.com so với Amazon.co.uk Buybuttons.

Lý tưởng nhất, khi các quyết định này được đưa ra, nút Mua của bạn phải được đặt cao trên trang, tốt nhất là trong màn hình đầu tiên. Chắc chắn, nếp gấp không tồn tại trên các trang web, nhưng không có lý do gì để bắt khách hàng của bạn phải làm một việc khó khăn hơn để mua sản phẩm của bạn bằng cách cuộn xuống bên dưới để tìm nút Mua Hàng.

There’s an exception to having the Buy button on product pages, and that is when a product is out of stock. In these cases, it’s always more user-friendly to display an out of stock message on the page, and to hide or disable the Buy button to reduce confusion and annoyance.

Có một ngoại lệ khi có nút Mua trên các trang Product page và đó là khi sản phẩm hết hàng. Trong những trường hợp này, nó luôn thân thiện với người dùng hơn để hiển thị thông báo hết hàng trên trang và để ẩn hoặc vô hiệu hóa nút Mua để giảm sự nhầm lẫn và phiền toái.

Important Elements of a Product Page

Unlike the required elements above, a person can still easily purchase a product when the following are absent, yet this does not necessarily mean they will.

For the great majority of customers, these elements are expected to be present as they are important to helping them decide whether the product is what they want to purchase.

Các yếu tố quan trọng của một Product page

Không giống như các yếu tố cần thiết ở trên, một người vẫn có thể dễ dàng đặt mua một sản phẩm khi không có những điều sau đây.

Tuy nhiên, đối với đại đa số khách hàng, các yếu tố này được mong đợi có mặt vì chúng quan trọng để giúp họ quyết định xem sản phẩm có phải là thứ họ muốn mua hay không.

Images

Burton

When viewing a product page, a customer will first want to verify that the product on the page is what they are looking for. No matter how descriptive the product name is, most customers will use product images to verify that the product is what they’re actually wanting to purchase.

Here are some tips for displaying product images.

Images should be properly sized. Providing an image that is a suitable size is pretty basic stuff; if a customer cannot clearly identify what the product is, then there is no reason in showing the image.

Hình ảnh

Khi xem một Product page, trước tiên khách hàng sẽ muốn xác minh rằng sản phẩm trên trang đó là những gì họ đang tìm kiếm. Bất kể tên sản phẩm mô tả như thế nào, hầu hết khách hàng sẽ sử dụng hình ảnh sản phẩm để xác minh rằng sản phẩm là sản phẩm họ thực sự muốn mua.

Dưới đây là một số mẹo để hiển thị hình ảnh sản phẩm.

Hình ảnh phải có kích thước phù hợp. Cung cấp một hình ảnh có kích thước phù hợp là nội dung khá cơ bản; nếu khách hàng không thể xác định rõ ràng sản phẩm là gì thì không có lý do gì để hiển thị hình ảnh.

However, there’s only so much space available in the average monitor, so at times, it’s helpful to use something extra to give a customer an even closer look. Use modal windows (frequently referred to as lightboxes) to enlarge thumbnails, zoom features.

Check out this list of jQuery plugins for working with images.

Tuy nhiên, có rất nhiều không gian có sẵn trong màn hình trung bình, do đó, đôi khi, bạn nên sử dụng thêm một thứ gì đó để cung cấp cho khách hàng một cái nhìn cận cảnh hơn. Sử dụng các cửa sổ dạng modal (thường được gọi là các lightbox) để phóng to thumbnail, các tính năng thu phóng.

Newegg displays properly sized images.

Provide multiple images. Consider displaying a gallery of images instead of relying on one image to make a sale. With a gallery, you can show a number of images of the product from various angles as well as the possibility to show the product in use.

Some products are so intricate that a user may be looking for the smallest detail on a product (for example, in consumer electronics, where and what the device controls are); you want to make sure these are available for viewing.

Cung cấp nhiều hình ảnh. Cân nhắc hiển thị thư viện hình ảnh thay vì dựa vào một hình ảnh để bán hàng. Với một bộ sưu tập, bạn có thể hiển thị một số hình ảnh của sản phẩm từ các góc khác nhau cũng như khả năng hiển thị sản phẩm đang sử dụng.

Một số sản phẩm quá phức tạp đến nỗi người dùng có thể đang tìm kiếm các chi tiết nhỏ nhất trên một sản phẩm (ví dụ, trong điện tử tiêu dùng, ở đâu và điều khiển thiết bị là gì); bạn muốn đảm bảo những thứ này có sẵn để xem.

Some websites have gone a step further: they allow previous customers to upload photos they have taken of the product. This can save you time and money, but also customers are likely to fill in important gaps that you have yet to identify. It’s also social proof; that is, users are more prone to trusting their neutral peers.

Một số trang web đã tiến thêm một bước: chúng cho phép khách hàng trước tải lên ảnh mà họ đã chụp sản phẩm. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, nhưng khách hàng cũng có thể lấp đầy những khoảng trống quan trọng mà bạn chưa xác định. Đó cũng là bằng chứng xã hội; có nghĩa là, người dùng có xu hướng tin tưởng các đồng nghiệp trung lập của họ.

A user-submitted photo of an Amazon.com product.

Show photos of the actual product. I’ve come across this a few times, and I’m sure you have too; you land on a product page and the image doesn’t show the product that the name and description describe. Either the image shows multiple products or is incomplete and doesn’t show everything in a collection of products. This could be in the instance where the product is in various models (such as shoes that come in multiple colors). Making sure the image reflects the product you’ll be shipping to the buyer is a good practice.

Ảnh do người dùng gửi của sản phẩm Amazon.com.

Hiển thị ảnh của sản phẩm thực tế. Tôi đã xem qua điều này một vài lần và tôi chắc rằng bạn cũng vậy; bạn truy cập vào Product page và hình ảnh không hiển thị sản phẩm mà tên và mô tả mô tả. Hình ảnh hiển thị nhiều sản phẩm hoặc không đầy đủ và không hiển thị mọi thứ trong một bộ sưu tập sản phẩm. Điều này có thể là trong trường hợp sản phẩm ở các mô hình khác nhau (chẳng hạn như giày có nhiều màu). Đảm bảo hình ảnh phản ánh sản phẩm bạn sẽ chuyển đến người mua là một phương pháp hay.

Product Description

Amazon.co.uk

In most cases, the product description is important. It provides a short, succinct description of what the product is, can be written well to persuade the customer into buying the product, and can enhance the SEO of the product page.

Many e-commerce sites fail in creating their own content for each product on their website as it is such a big task to undertake. Many sites will simply copy content from the manufacturer, which, though not perfect, is better than nothing. However, investing time and resources in writing your own product descriptions gives your site a leg up from the vast sea of online stores.

Mô tả Sản phẩm

Trong hầu hết các trường hợp, mô tả sản phẩm là quan trọng. Nó cung cấp một mô tả ngắn gọn về sản phẩm, có thể được viết tốt để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và có thể nâng cao SEO của Product page.

Nhiều trang web thương mại điện tử thất bại trong việc tạo ra nội dung của riêng họ cho mỗi sản phẩm trên trang web của họ vì nó là một nhiệm vụ lớn để thực hiện. Nhiều trang web sẽ chỉ sao chép nội dung từ nhà sản xuất, mặc dù không hoàn hảo, tốt hơn là không có gì. Tuy nhiên, thời gian đầu tư và nguồn lực bằng văn bản mô tả sản phẩm của riêng bạn cho trang web của bạn một chân lên từ biển rộng lớn của các cửa hàng trực tuyến.

Quantity Option

Designing Obama

If the customer wants to order 10 items of the same product without the ability to select a quantity then they must click the Buy button 9 times. The frustration of doing this would be even greater if, after each click, the customer is navigated away from the product page to their basket. Always give the ability to modify the quantity.

To omit something that takes such a small amount of screen real estate and that can lead to a bigger purchase is a great addition to the product page. A common design pattern is to place the quantity box near the Buy button as a text input or select box.

Tùy chọn số lượng

Nếu khách hàng muốn đặt hàng 10 sản phẩm cùng loại mà không có khả năng chọn số lượng thì họ phải nhấp vào nút Mua 9 lần. Sự thất vọng khi làm điều này sẽ còn lớn hơn nếu sau mỗi lần nhấp chuột, khách hàng được điều hướng khỏi Product page đến giỏ hàng của họ. Luôn cung cấp khả năng sửa đổi số lượng.

Để bỏ qua thứ gì đó chiếm một lượng nhỏ màn hình bất động sản và có thể dẫn đến việc mua hàng lớn hơn là một bổ sung tuyệt vời cho Product page. Mẫu thiết kế chung là đặt hộp số lượng gần nút Mua dưới dạng đầu vào văn bản hoặc hộp chọn.

Another design pattern is to place a quantity box at the checkout summary page that lists the buyer’s items contained in their shopping basket. However, it seems like the latter option is similar to modifying the amount of canned soup you want to purchase when you’re already in the checkout line in the grocery store. Whereas having the quantity box in the product page ensures you let the buyer set the quantity they want while they’re still in the store shelf where the canned soups are.

Một mẫu thiết kế khác là đặt một hộp số lượng tại trang tóm tắt thanh toán liệt kê các mặt hàng của người mua có trong giỏ hàng của họ. Tuy nhiên, có vẻ như tùy chọn thứ hai tương tự như việc sửa đổi lượng súp đóng hộp mà bạn muốn mua khi bạn đã ở trong dòng thanh toán trong cửa hàng tạp hóa. Trong khi việc có hộp số lượng trong Product page đảm bảo bạn cho phép người mua đặt số lượng họ muốn trong khi họ vẫn ở trong kệ cửa hàng nơi súp được đóng hộp.

Useful Elements of a Product Page

Once you’ve run through the required and important elements of your product page, you come to those that are just useful to have. The existence of these may not apply to all products, but in many cases these might just be the most important pieces of information that will help you make a sale.

Các yếu tố hữu ích của trang Product page

Khi bạn đã chạy qua các yếu tố bắt buộc và quan trọng của Product page, bạn sẽ đến với những sản phẩm hữu ích. Sự tồn tại của chúng có thể không áp dụng cho tất cả các sản phẩm, nhưng trong nhiều trường hợp, đây có thể chỉ là những thông tin quan trọng nhất sẽ giúp bạn bán hàng.

Manufacturer Name

Zappos

Apple makes the best MP3 players, and Canon the best Digital SLR Cameras — or at least that’s what I believe.

A lot of customers have similar thoughts about the products they buy. Having become more brand-conscious and brand-loyal, many will look first to the brand they know for a particular product.

Tên nhà sản xuất

Apple làm cho máy nghe nhạc MP3 tốt nhất, và Canon là máy ảnh SLR kỹ thuật số tốt nhất - hoặc ít nhất đó là những gì tôi tin tưởng.

Rất nhiều khách hàng có những suy nghĩ tương tự về các sản phẩm họ mua. Ngày càng trở nên có ý thức về thương hiệu và trung thành với thương hiệu, nhiều người sẽ xem xét trước thương hiệu họ biết cho một sản phẩm cụ thể.

So with the manufacturer or make of a product so heavily on a customer’s mind, a product page should provide visual clues to confirm the product they are looking at is manufactured by a particular company.

The two most popular methods to provide these visual clues are through the existence of the manufacturer logo or by including the manufacturer name within the product name (as shown in the Zappos photo above).

Vì vậy, với nhà sản xuất hoặc tạo ra một sản phẩm quá lớn vào tâm trí của khách hàng, một Product page sẽ cung cấp các đầu mối trực quan để xác nhận sản phẩm mà họ đang xem được sản xuất bởi một công ty cụ thể.

Hai phương pháp phổ biến nhất để cung cấp những manh mối trực quan này là thông qua sự tồn tại của logo của nhà sản xuất hoặc bằng cách đưa tên nhà sản xuất vào tên sản phẩm (như trong ảnh Zappos ở trên).

Product Options

DesignByHumans

In some cases, the specification of a product can differ enough to warrant providing options/variations of a product. For example, things like t-shirts or shoes, which may come in various colors, styles and sizes, can benefit from having the ability to modify their options and attributes.

With multiple options of products available, you have to then decide how best to integrate them into the design. Depending on what the option is, you could be using a select menu or radio inputs.

Multiple options can lead to complications when some options are mutually exclusive, but it’s a necessary challenge to overcome.

Tùy chọn sản phẩm

Trong một số trường hợp, đặc điểm kỹ thuật của một sản phẩm có thể khác nhau đủ để đảm bảo cung cấp các tùy chọn / biến thể của một sản phẩm. Ví dụ, những thứ như áo phông hoặc giày, có thể có nhiều màu sắc, kiểu dáng và kích cỡ khác nhau, có thể được hưởng lợi từ việc có khả năng sửa đổi các tùy chọn và thuộc tính của chúng.

Với nhiều tùy chọn sản phẩm có sẵn, bạn phải quyết định cách tốt nhất để tích hợp chúng vào thiết kế. Tùy thuộc vào tùy chọn là gì, bạn có thể đang sử dụng một menu chọn hoặc đầu vào radio.

Nhiều tùy chọn có thể dẫn đến các biến chứng khi một số tùy chọn loại trừ lẫn nhau, nhưng đó là một thách thức cần thiết để khắc phục.

The primary benefit of showing products in such a way is to reduce the number of overall product pages in your website, thus making searching through long lists of products much simpler. For example, if you were selling a model of shoes with 20 different colors, then instead of 20 product pages, you can cut it down to just one.

Having options also reduces the frustration felt by a customer when clicking through to products that happen to be the same, but a different size or color that they want, for example.

Lợi ích chính của việc hiển thị các sản phẩm theo cách như vậy là giảm số lượng Product page tổng thể trong trang web của bạn, do đó việc tìm kiếm thông qua danh sách dài các sản phẩm đơn giản hơn rất nhiều. Ví dụ: nếu bạn đang bán một mẫu giày có 20 màu khác nhau, thì thay vì 20 Product page, bạn có thể cắt giảm xuống chỉ một mẫu.

Việc có các tùy chọn cũng làm giảm sự thất vọng mà khách hàng cảm thấy khi nhấp qua các sản phẩm xảy ra giống nhau, nhưng kích thước hoặc màu sắc khác nhau mà họ muốn, chẳng hạn.

Sizes and Dimensions

hmv.com

As mentioned above, some useful things are dependent on the type of product. Though dimensions may not be very relevant to things like food (coffee beans, for example), dimensions are important — if not required — for things such as furniture or paintings.

Kích cở và kích thước

Như đã đề cập ở trên, một số điều hữu ích phụ thuộc vào loại sản phẩm. Mặc dù kích thước có thể không phù hợp với những thứ như thực phẩm (hạt cà phê, ví dụ), kích thước là quan trọng - nếu không bắt buộc - cho những thứ như đồ nội thất hoặc tranh vẽ.

Dimensions aren’t just physical. Consider the running time of a movie or the track listing of a CD too; these are "dimensions" in a sense. This information gives an indication of size to a customer by which they can determine value for money. Imagine buying a CD album at the normal price, but later find it has only a single track; most customer’s would be disappointed to discover this after the sale.

Kích thước không chỉ là vật lý. Hãy xem xét thời gian chạy của một bộ phim hoặc danh sách theo dõi của một đĩa CD quá; đây là những "chiều" theo nghĩa nào đó. Thông tin này đưa ra một chỉ dẫn về kích thước cho một khách hàng mà theo đó họ có thể xác định giá trị đồng tiền. Hãy tưởng tượng mua một album CD ở mức giá bình thường, nhưng sau đó tìm thấy nó chỉ có một ca khúc duy nhất; hầu hết khách hàng sẽ thất vọng khi khám phá điều này sau khi bán hàng.

Available Stock

Winestore

Displaying the amount you have left of a product is all about creating a sense of urgency, which can play on a buyer’s impulse. However, a customer may also be thankful for being able to make a decision knowing the possibility of a product going out of stock later on (and then unable to make the purchase).

Có sẵn trong kho

Hiển thị số lượng còn lại của một sản phẩm để tạo ra một cảm giác cấp bách, có thể thúc đẩy của người mua. Tuy nhiên, khách hàng cũng có thể biết ơn vì có thể đưa ra quyết định khi biết khả năng xảy ra một sản phẩm sẽ hết hàng sau đó (và sau đó không thể thực hiện giao dịch mua).

In terms of design, it only really becomes important to communicate the urgency of low stock. If the stock levels are high, this information is less of a concern to the customer. With only a couple of products left, or when a product is out of stock, this information becomes much more relevant to the customer and needs to be designed and positioned so that the customer can easily see the notice.

Xét về thiết kế, nó chỉ thực sự trở nên quan trọng để truyền đạt tính khẩn cấp của một sản phẩm còn ít. Nếu số lượng hàng có sẳn lớn, thông tin này ít quan tâm đến khách hàng hơn. Chỉ với một vài sản phẩm còn lại, hoặc khi sản phẩm hết hàng, thông tin này trở nên phù hợp hơn với khách hàng và cần được thiết kế và định vị để khách hàng có thể dễ dàng xem thông báo.

Optional/Extra Elements of a Product Page

The below elements are increasingly being found in a greater number of product pages in order to increase conversion rates or the spend per order. They give additional information about a specific product, and in some cases, their inclusion can very well be the catalyst for high growth in a website’s profits.

Các yếu tố tùy chọn / bổ sung của một trang Product page

Các yếu tố dưới đây ngày càng được tìm thấy trong một số lượng lớn các Product page để tăng tỷ lệ chuyển đổi hoặc chi tiêu cho mỗi đơn đặt hàng. Họ cung cấp thông tin bổ sung về một sản phẩm cụ thể và trong một số trường hợp, sự bao gồm của chúng có thể là chất xúc tác cho tăng trưởng cao trong lợi nhuận của trang web.

Customer Reviews

Sony Style USA

Customer reviews give other customers a less bias take of a product by giving previous buyers the ability to provide a testimonial of a product they purchased.

The problem, however, is this section is left to stagnate in many smaller websites with very few customers bothering to add reviews. The ideal situation is to follow the eBay model of buyer/seller feedback. When you receive an email asking for feedback, many see it as a required process of the purchasing process. Simply emailing a reminder asking a customer to provide their thoughts about their recent purchase can be all that is needed to fill out your review section.

Phản hồi khách hàng

Sony Style USA

Đánh giá của khách hàng mang lại cho khách hàng khác một sản phẩm kém thiên vị bằng cách cung cấp cho người mua trước khả năng cung cấp lời chứng thực về sản phẩm họ đã mua.

Vấn đề, tuy nhiên, phần này là để trì trệ trong nhiều trang web nhỏ hơn với rất ít khách hàng làm phiền để thêm đánh giá. Tình huống lý tưởng là tuân theo mô hình phản hồi của người mua / người bán trên eBay. Khi bạn nhận được email yêu cầu phản hồi, nhiều người coi đó là quy trình bắt buộc của quá trình mua hàng. Chỉ cần gửi email nhắc nhở yêu cầu khách hàng cung cấp những suy nghĩ của họ về giao dịch mua gần đây của họ có thể là tất cả những gì cần thiết để điền vào phần đánh giá của bạn.

But what information should you ask for? Ideally, you ask for the least amount of information possible to respect the reviewer’s time. I’d recommend asking for simply a name, a short review, their rating and a title of their review.

The review title can be left out, but many bigger sites require this so that readers can more easily find the customer review they want to read.

One last feature to add when displaying a review is to ask if the review was helpful; it may seem like a small addition, but when using this to sort your reviews, you ensure only the most helpful rise to the top, and those that aren’t drop to the bottom.

Nhưng bạn nên yêu cầu thông tin gì? Lý tưởng nhất là bạn yêu cầu số lượng thông tin ít nhất có thể để tôn trọng thời gian của người đánh giá. Tôi khuyên bạn nên yêu cầu tên đơn giản, đánh giá ngắn, xếp hạng của họ và tiêu đề đánh giá của họ.

Tiêu đề đánh giá có thể được bỏ qua, nhưng nhiều trang web lớn hơn yêu cầu điều này để người đọc có thể dễ dàng tìm thấy đánh giá của khách hàng mà họ muốn đọc hơn.

Một tính năng cuối cùng cần thêm khi hiển thị bài đánh giá là hỏi xem xem xét có hữu ích hay không; nó có vẻ giống như một bổ sung nhỏ, nhưng khi sử dụng nó để sắp xếp các bài đánh giá của bạn, bạn chỉ đảm bảo mức tăng hữu ích nhất ở đầu và những bài đánh giá không rơi xuống đáy.

Add to Wish List

Blik Wall Decals

Some customers are decisive, while others will take their time thinking about buying something, possibly over many hours or days. In this time, they can simply forget the product they were looking at or eventually go elsewhere to purchase it. But including the ability for them to add a product to a wish list, we provide the best way of increasing the chances that they will return and buy.

Thêm vào danh sách yêu thích

Blik tường Decals

Một số khách hàng quyết định, trong khi những người khác sẽ dành thời gian suy nghĩ của họ về việc mua một cái gì đó, có thể trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Trong thời gian này, họ có thể chỉ đơn giản là quên sản phẩm họ đang tìm kiếm hoặc cuối cùng đi đâu đó để mua nó. Nhưng kể cả khả năng để họ thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn, chúng tôi cung cấp cách tốt nhất để tăng cơ hội họ sẽ trả lại và mua.

By having an area that they can later return to, they can easily buy the products they saved.

A link or button positioned somewhere near the top of the page can be placed in the product page. It’s the second most important actionable element for a buyer, so it should be visible but never should it be designed in such a way that it distracts the customer from the primary actionable element, which is the Buy button.

Bằng cách có một khu vực mà sau này họ có thể quay trở lại, họ có thể dễ dàng mua các sản phẩm họ đã lưu.

Một liên kết hoặc nút được đặt ở đâu đó gần đầu trang có thể được đặt trong Product page. Đây là yếu tố có thể hành động quan trọng thứ hai đối với người mua, vì vậy nó phải được hiển thị nhưng không bao giờ được thiết kế theo cách sao cho khách hàng thu hút yếu tố hành động chính, đó là nút Mua.

Cost Savings

ties.com

Like the high street, many e-commerce websites will hold sales periodically throughout the year, or instead, might offer products at a reduced rate all year round. Some sites keep things simple by showing just a price, whilst others also include a recommended retail price juxtaposed against actual price.

Somewhere on your product pages, you should include the saving the customer will be making, both as a monetary value and as a percentage. If the saving a customer is making is worth shouting about, then shout about it you must.

The reason why we add a percentage as well as a monetary value is that many people simply respond more favorably to a percentage saving. Have you or a friend ever returned from a sale having paid more than normal for an item, yet bought it simply because it said 75% off? Rather than looking at what you are paying, you might focus more on the saving you have made. Showing this difference in price as a percentage is the most effective way to communicate this.

Tiết kiệm chi phí

ties.com

Giống như các đường phố cao, nhiều trang web thương mại điện tử sẽ tổ chức bán hàng định kỳ trong suốt cả năm, hoặc thay vào đó, có thể cung cấp các sản phẩm với tỷ lệ giảm quanh năm. Một số trang web giữ cho mọi thứ đơn giản bằng cách chỉ hiển thị một mức giá, trong khi những trang web khác cũng bao gồm giá bán lẻ được đề xuất juxtaposed so với giá thực tế.

Một nơi nào đó trên các Product page của bạn, bạn nên bao gồm việc lưu khách hàng sẽ thực hiện, cả dưới dạng giá trị tiền tệ và dưới dạng phần trăm. Nếu việc tiết kiệm một khách hàng đang làm là đáng la hét, thì hãy hét lên về điều đó bạn phải làm.

Lý do tại sao chúng tôi thêm một tỷ lệ phần trăm cũng như một giá trị tiền tệ là nhiều người chỉ phản ứng thuận lợi hơn với tỷ lệ phần trăm tiết kiệm. Bạn hoặc một người bạn đã bao giờ quay trở lại từ việc bán hàng có trả tiền nhiều hơn bình thường cho một món hàng chưa, nhưng đã mua nó đơn giản chỉ vì nó giảm 75%? Thay vì nhìn vào những gì bạn đang trả tiền, bạn có thể tập trung hơn vào tiết kiệm bạn đã thực hiện. Hiển thị sự khác biệt về giá như phần trăm là cách hiệu quả nhất để giao tiếp điều này.

Delivery Details

Godiva

For many websites, this is the hidden cost of buying online. So many e-commerce websites will only tell you what you will be charged for delivery upon checkout, with the exception of when a site proudly announces it has Free Delivery. Now those in the know are acutely aware that Free Delivery usually means "we’ve hidden it in the cost of the product," but what this does is that it removes that element of the unknown.

Chi tiết giao hàng

Godiva

Đối với nhiều trang web, đây là chi phí ẩn của việc mua hàng trực tuyến. Vì vậy, nhiều trang web thương mại điện tử sẽ chỉ cho bạn biết bạn sẽ bị tính phí khi giao hàng khi thanh toán, ngoại trừ khi một trang web tự hào thông báo rằng họ có Giao hàng miễn phí. Bây giờ những người trong biết là nhận thức sâu sắc rằng Giao hàng miễn phí thường có nghĩa là "chúng tôi đã ẩn nó trong chi phí của sản phẩm", nhưng điều này làm là nó loại bỏ yếu tố không rõ đó.

So what can be done? Displaying the delivery cost in the product page is the first thing. If you have a flat delivery fee (no matter the cost or destination) then display that; if it’s per product, then show that instead.

If things get a little complicated with maximum and minimum prices and locations, then why not show the average delivery cost and link off to a page with a better description of the charges. Essentially, you need to give people as much information about the expected cost of delivery before they click to buy.

Vậy thì cái gì có thể làm được? Hiển thị chi phí phân phối trong Product page là điều đầu tiên. Nếu bạn có một khoản phí giao hàng bằng phẳng (bất kể chi phí hoặc điểm đến) thì hãy hiển thị; nếu đó là mỗi sản phẩm, thì hãy hiển thị thay vào đó.

Nếu mọi thứ trở nên phức tạp một chút với giá và địa điểm tối đa và tối thiểu, thì tại sao không hiển thị chi phí phân phối trung bình và liên kết đến trang có mô tả chi tiết hơn về các khoản phí. Về cơ bản, bạn cần cung cấp cho mọi người càng nhiều thông tin về chi phí phân phối dự kiến ​​trước khi họ nhấp để mua.

Delivery time is also important to many people. Is next day delivery possible on your website? If you sell products with a longer delivery time, what might that be? One of the unfortunate things about some e-commerce websites is that you can buy a product with no information of delivery time and, as much as you’re prepared to wait, you still sit eagerly waiting for it to arrive, everyday, until it finally does.

Thời gian giao hàng cũng quan trọng đối với nhiều người. Có thể phân phối vào ngày hôm sau trên trang web của bạn không? Nếu bạn bán sản phẩm với thời gian giao hàng lâu hơn, thì đó có thể là gì? Một trong những điều không may về một số trang web thương mại điện tử là bạn có thể mua một sản phẩm không có thông tin về thời gian giao hàng và, nhiều như bạn đã sẵn sàng chờ đợi, bạn vẫn ngồi chờ đợi nó đến, hàng ngày, cho đến khi nó cuối cùng cũng vậy.

If a customer needs something in a rush, they will want to know they can get it in time. If your website cannot do this, then they will go elsewhere — losing a customer by being upfront and honest with your capabilities can be better than getting a disappointed or angry customer.

Nếu một khách hàng cần một cái gì đó trong một vội vàng, họ sẽ muốn biết họ có thể nhận được nó trong thời gian. Nếu trang web của bạn không thể làm điều này, thì họ sẽ đi nơi khác - mất khách hàng bằng cách trả trước và trung thực với khả năng của bạn có thể tốt hơn là nhận được khách hàng thất vọng hoặc giận dữ.

Other Products

nectar

At face value, it seems odd to place other products on the same page as the product you wish to sell. Surely, it will distract the customer from buying the product that they want, right? But this doesn’t have to be the case.

Instead, consider this the "Do you want fries with that?" element of an e-commerce website. Rather than actually dissuade a customer from purchasing a product, you have them buying more that they originally intended.

Sản phẩm khác

mật hoa

Theo mệnh giá, có vẻ lạ khi đặt các sản phẩm khác trên cùng một trang với sản phẩm bạn muốn bán. Chắc chắn, nó sẽ làm sao lãng khách hàng khi mua sản phẩm mà họ muốn, đúng không? Nhưng điều này không phải là trường hợp.

Thay vào đó, hãy xem xét điều này "Bạn có muốn khoai tây chiên với điều đó không?" yếu tố của trang web thương mại điện tử. Thay vì thực sự ngăn cản một khách hàng mua sản phẩm, bạn có họ mua nhiều hơn họ dự định ban đầu.

Extra products can actually come in several forms.

  • Required items: These products might be required to ensure the main product functions correctly; think of screws for hardware, or batteries for electronics.
  • Related items: Related items aren’t necessarily required but form part of a set; maybe a matching style of cupboard to a chest of drawers.
  • "People also bought…": This is essentially crowdsourced product recommendations, showing customer products that others have bought when buying the product on show in the hope the current customer may find something extra that they may like.

Các sản phẩm phụ có thể thực sự có nhiều dạng.

  • Các mục bắt buộc: Các sản phẩm này có thể được yêu cầu để đảm bảo chức năng sản phẩm chính chính xác; nghĩ về vít cho phần cứng hoặc pin cho thiết bị điện tử.
  • Các mục có liên quan: Các mục có liên quan không nhất thiết bắt buộc nhưng là một phần của bộ; có lẽ một phong cách phù hợp của tủ để một tủ ngăn kéo.
  • "Mọi người cũng mua ...": Đây là những đề xuất về sản phẩm của cộng đồng, cho thấy các sản phẩm của khách hàng mà người khác đã mua khi mua sản phẩm trên chương trình với hy vọng khách hàng hiện tại có thể tìm thêm thứ gì đó mà họ có thể thích.

As much as you may wish to show these high in the page in order to generate extra revenue they have to appear much like the customer reviews; below any other product information.

Additional items can be important, so possibly a link higher on the page to this would be beneficial. Other than this, you have a blank canvas to do what you will here, but keeping a consistent style with other product lists would help users quickly identify what these sections are.

Nhiều như bạn có thể muốn hiển thị cao trong trang để tạo thêm thu nhập họ phải xuất hiện nhiều như đánh giá của khách hàng; bên dưới bất kỳ thông tin sản phẩm nào khác.

Các mục bổ sung có thể quan trọng, vì vậy có thể một liên kết cao hơn trên trang này sẽ mang lại lợi ích. Khác với điều này, bạn có một khung trống để làm những gì bạn sẽ ở đây, nhưng giữ một phong cách nhất quán với các danh sách sản phẩm khác sẽ giúp người dùng nhanh chóng xác định những phần này là gì.

Why Choose Us

Famous 4th Street Cookie Company

This is something I’ve only recently come across and it works well for lesser-known sites. Sometimes customers are happy with the product and the price, but unsure about the website itself. When we come across websites we have not used before, there is an automatic lack of trust of it. Many web users fear divulging their private and financial information to unknown websites.

Công ty Cookie đường phố số 4 nổi tiếng

Đây là điều tôi vừa mới gặp phải và nó hoạt động tốt cho các trang web ít được biết đến hơn. Đôi khi khách hàng hài lòng với sản phẩm và giá cả, nhưng không chắc chắn về chính trang web đó. Khi chúng tôi đi qua các trang web chúng tôi đã không được sử dụng trước đây, có một thiếu tự tin của nó. Nhiều người dùng web lo sợ tiết lộ thông tin cá nhân và tài chính của họ cho các trang web không xác định.

The "why choose us" panel is a useful way of defining why a site is trustworthy and why it’s the best option for buying this product.

Normally, you may have this kind of information dotted around the rest of the website in places such as an About page, but the percentage of customers that will see these pages is minimal. Reinforcing ideas such as your excellent delivery service, prices, guarantees or returns policy at such a critical point in the selling process could be just the ticket to getting that sale.

Bảng điều khiển "tại sao chọn chúng tôi" là một cách hữu ích để xác định lý do khiến trang web đáng tin cậy và tại sao đó là tùy chọn tốt nhất để mua sản phẩm này.

Thông thường, bạn có thể có loại thông tin này rải rác xung quanh phần còn lại của trang web ở những nơi như trang Giới thiệu nhưng phần trăm khách hàng sẽ thấy các trang này là tối thiểu. Củng cố các ý tưởng như dịch vụ giao hàng, giá cả, bảo lãnh hoặc chính sách hoàn trả tuyệt vời của bạn tại một điểm quan trọng như vậy trong quá trình bán hàng có thể chỉ là vé để bán hàng đó.

Social Media Integration

Threadless

Social media is big and there are many benefits to be had if you integrate things like social media buttons on your product pages.

Initially e-commerce websites had an email a friend feature on the product page so that a customer could quickly inform a friend about an awesome product they’ve found. With the explosion of Twitter and Facebook, many sites now give you the opportunity to Tweet or Like a given product.

Tích hợp truyền thông xã hội

Phương tiện truyền thông xã hội lớn và có rất nhiều lợi ích nếu bạn tích hợp những thứ như nút truyền thông xã hội trên các Product page của mình.

Các trang web thương mại điện tử ban đầu có một email là một tính năng bạn bè trên Product page để khách hàng có thể nhanh chóng thông báo cho bạn bè về một sản phẩm tuyệt vời mà họ đã tìm thấy. Với sự bùng nổ của Twitter và Facebook, nhiều trang web hiện cung cấp cho bạn cơ hội để Tweet hoặc Giống như một sản phẩm nhất định.

If you do include such social media aspects to your product pages, then it has to be as part of a wider social strategywhereby you truly engage and attempt to build an online community.

Nếu bạn bao gồm các khía cạnh truyền thông xã hội như vậy cho các Product page của bạn, thì nó phải là một phần của chiến lược xã hội rộng lớn hơn khi bạn thực sự tham gia và cố gắng xây dựng một cộng đồng trực tuyến.

The Challenge: Addressing Information Overload

The challenge I and all other designers find is this: How do you cram so much information into a single web page?

We must ensure our product pages don’t look overcrowded and we must display the information in a suitable hierarchy so that the important information is at the top and all other information flows naturally down the page.

There are no quick answers to laying out a product page — you can use gallery views or tabbed content to fit more information in less space, or you spend more time at the wireframing stage to get things perfect before jumping into the design.

Thách thức: Giải quyết quá tải thông tin

Thách thức tôi và tất cả các nhà thiết kế khác tìm thấy là: Làm thế nào để bạn nhồi nhét quá nhiều thông tin vào một trang web?

Chúng tôi phải đảm bảo các Product page của chúng tôi không quá đông đúc và chúng tôi phải hiển thị thông tin trong một hệ thống phân cấp phù hợp để thông tin quan trọng ở trên cùng và tất cả các thông tin khác chảy tự nhiên xuống trang.

Không có câu trả lời nhanh nào để đặt ra Product page - bạn có thể sử dụng chế độ xem thư viện hoặc nội dung theo thẻ để phù hợp với nhiều thông tin hơn trong không gian ít hơn hoặc bạn dành nhiều thời gian hơn ở giai đoạn wireframing để hoàn thiện mọi thứ trước khi nhảy vào thiết kế.

Sometimes these things help, sometimes they just aren’t suitable. This is the challenge of working on different sites, in different markets with different clients and customers.

One tip I do have is to design for the extremes. When we design such pages, we have this tendency to only consider the perfect scenario: all content present and within a manageable size.

Instead, think about how the page may work with elements missing or with more content (or less content) than you expected in certain areas. Doing this will ensure you get a well-designed page no matter how it may be populated by the client.

Đôi khi những điều này giúp ích, đôi khi chúng không phù hợp. Đây là thách thức khi làm việc trên các trang web khác nhau, ở các thị trường khác nhau với các khách hàng và khách hàng khác nhau.

Một mẹo tôi có là thiết kế cho các thái cực. Khi chúng tôi thiết kế các trang như vậy, chúng tôi có khuynh hướng này chỉ xem xét kịch bản hoàn hảo: tất cả nội dung hiện tại và trong phạm vi có thể quản lý được.

Thay vào đó, hãy nghĩ về cách trang có thể hoạt động với các yếu tố bị thiếu hoặc có nhiều nội dung hơn (hoặc ít nội dung hơn) mà bạn mong đợi ở một số khu vực nhất định. Làm điều này sẽ đảm bảo bạn có được một trang được thiết kế tốt cho dù khách hàng có thể điền nó như thế nào.

Design for Delight

Once the product page is laid out correctly and designed with the required, important, useful, and optional/extra product page elements that you need, add some delight to your pages. If people visit your website and find themselves smiling at some small part of the site that they never expected to exist, then they will be more inclined to buy as well as return time and time again.

Be creative, be bold, be unique, share your story, develop your site’s persona.

Thiết kế cho Delight

Khi Product page được trình bày chính xác và được thiết kế với các yếu tố trang yêu cầu, quan trọng, hữu ích và tùy chọn / thêm sản phẩm mà bạn cần, hãy thêm một số điều thú vị cho các trang của bạn. Nếu mọi người truy cập vào trang web của bạn và thấy mình mỉm cười ở một số phần nhỏ của trang web mà họ không bao giờ mong đợi tồn tại, thì họ sẽ có khuynh hướng mua cũng như trả lại thời gian và thời gian một lần nữa.

Hãy sáng tạo, táo bạo, độc đáo, chia sẻ câu chuyện của bạn, phát triển tính cách của trang web của bạn.

Overcoming the Most Basic Problem

The major issue with online shopping has always been that we have taken out one of the fundamental elements of buying offline — and that is, the ability to either touch or try a product. This is a strong desire with many products and many customers and there isn’t a technology available right now that can mimic this tactile and immersive experience.

To overcome this we have to be better — so much better — than our brick-and-mortar equivalents. We have to ensure that we give the customer as much information as we can before purchasing, that the prices are very competitive, and that we’re providing a flawless user experience.

Khắc phục vấn đề cơ bản nhất

Vấn đề lớn với mua sắm trực tuyến luôn là chúng tôi đã đưa ra một trong những yếu tố cơ bản của việc mua ngoại tuyến - và đó là, khả năng chạm hoặc thử sản phẩm. Đây là một mong muốn mạnh mẽ với nhiều sản phẩm và nhiều khách hàng và hiện tại không có công nghệ nào có thể bắt chước trải nghiệm xúc giác và nhập vai này.

Để khắc phục điều này, chúng ta phải tốt hơn - tốt hơn nhiều - so với tương đương gạch và vữa của chúng ta. Chúng tôi phải đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho khách hàng nhiều thông tin nhất có thể trước khi mua, rằng giá cả rất cạnh tranh và chúng tôi đang cung cấp trải nghiệm người dùng hoàn hảo.

Please Share This With

Product Page ARTICLES

Dictionaries : 790 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB