Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Forgot Password

Đăng ký SPRINGMEBLOG để tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản Springmeweb!

Vui lòng kiểm tra Email, click vào Link để kích hoạt tài khoản.

8 Advantages Of A Small Business

BY: Nguyen-Ngoan  |   Oct. 6, 2018
Small Business Strategy
  • 0

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

When a big boy moves into your territory, you have an ace up your sleeves – your size! Being a small business offers some distinct and impressive advantages.

Learn how to get the most powerful benefits from your inherent advantage in size.

Khi một đối thủ lớn di chuyển vào lãnh thổ của bạn, bạn có một vũ khí bí mật - đó chính là quy mô doanh nghiệp của bạn! Việc là một doanh nghiệp nhỏ cung cấp cho bạn một số lợi thế khác biệt và ấn tượng.

Hãy cùng tìm hiểu cách nhận được những lợi ích mạnh mẽ nhất từ ​​lợi thế vốn có của bạn về quy mô.

1. Faster response time to customer needs.

In a small company, it is less likely that difficult customer problems will fester because the owner will know sooner and take action. Big businesses often take an extended period to react to customer complaints. With no lengthy chain of command, complex bureaucracies filled with all sorts of policies and procedures common to big businesses, you can respond much quicker to your customers’ concerns.

1. Thời gian đáp ứng nhanh hơn cho nhu cầu của khách hàng.

Trong một công ty nhỏ, ít có khả năng là các vấn đề khó khăn của khách hàng sẽ trở nên tồi tệ vì chủ sở hữu sẽ biết sớm hơn và hành động. Các doanh nghiệp lớn thường mất một thời gian dài để phản ứng với các khiếu nại của khách hàng. Không có chuỗi lệnh dài, các bộ phận quan liêu phức tạp chứa đựng tất cả các loại chính sách và thủ tục phổ biến cho các doanh nghiệp lớn, bạn có thể phản ứng nhanh hơn với mối quan ngại của khách hàng.

2. You can handle clients’ questions and concerns immediately.

You can be there when all the big boys can offer is a ringing phone and a voicemail, you can be available nights, weekends and holidays. Customers know that they can get in touch easily with you – the owner – to help them solve their problems with your product or service. That is a big plus!

2. Bạn có thể xử lý các câu hỏi và mối quan tâm của khách hàng ngay lập tức.

Bạn có thể ở đó khi tất cả các đối thủ lớn có thể cung cấp là điện thoại đổ chuông và một hộp thư thoại; bạn có thể sẳn sàng vào ban đềm, cuối tuần và ngày lễ. Khách hàng biết rằng họ có thể liên lạc dễ dàng với bạn - chủ sở hữu - để giúp họ giải quyết vấn đề của họ với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Đó là một điểm cộng lớn!

Ways to Grow Your Home Business Successfully

Photo by Connor Limbocker on Unsplash

3. Ability to offer personal ongoing service to customers.

An extremely important advantage to being small is that you are in a better position to provide a more personal service to your customers.

Customers trust businesses that offer them sincere personal attention, and they respond well to businesses that know their names and remember details about former transactions. You put greater pride in customers who say, “I’ve been doing business with this company since 1995;” whereas a mass marketing giant may less likely to care.

3. Khả năng cung cấp dịch vụ liên tục cá nhân hóa cho khách hàng.

Một lợi thế cực kỳ quan trọng khi là doanh nghiệp nhỏ là bạn đang ở một vị trí tốt hơn để cung cấp một dịch vụ cá nhân hơn cho khách hàng của bạn.

Khách hàng tin tưởng các doanh nghiệp cung cấp cho họ sự quan tâm cá nhân chân thành, và họ đáp ứng tốt với các doanh nghiệp biết tên của họ và ghi nhớ chi tiết về các giao dịch cũ. Bạn hẳn rất tự hào khi khách hàng nói rằng: “Tôi đã làm ăn với công ty này từ năm 1995;” trong khi một đại gia tiếp thị đại chúng có thể ít quan tâm hơn.

4. Can send the experts for a lesser cost.

Many small business owners are experts in their fields before branching out and starting a business: a small advertising business may be run by a former creative director of a large ad agency, or the owner of a video production house may formerly be a director of independent films.

4. Có thể gửi các chuyên gia với chi phí thấp hơn.

Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ là chuyên gia trong lĩnh vực của họ trước khi bắt đầu kinh doanh: một doanh nghiệp quảng cáo nhỏ có thể được điều hành bởi một giám đốc sáng tạo cũ của một đại lý quảng cáo lớn, hay chủ sở hữu nhà sản xuất video trước đây có thể là đạo diễn phim độc lập.

You need to harness quality work, combined with reasonable fees – two important aspects that create value and could form the basis for establishing a growing base of loyal customers. By niche marketing your services and specialty skills, your clients should see you as a specialist despite your size.

Bạn cần khai thác chất lượng công việc, kết hợp với việc tính phí hợp lý - hai khía cạnh quan trọng tạo ra giá trị và có thể tạo nền tảng cho việc thiết lập và phát triển tập khách hàng trung thành. Bằng cách tiếp thị vào thị trường ngách các dịch vụ và kỹ năng chuyên môn của bạn, khách hàng của bạn sẽ nhìn thấy bạn như một chuyên gia bất chấp quy mô của bạn.

5. Lower overhead costs.

By being small, your business requires fewer resources to operate and maintain.

Your lower overhead costs can allow you to offer a cheaper price, and even undercut a big competitor. You can outsell the big corporations by getting a higher percentage of business from within a very narrow niche. You can pinpoint your focus, and do well on a smaller profit margin.

5. Chi phí đầu tư thấp hơn.

Là một doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp của bạn yêu cầu ít tài nguyên hơn để hoạt động và duy trì.

Chi phí hoạt động thấp có thể cho phép bạn cung cấp một mức giá rẻ hơn, và thậm chí cắt giảm một đối thủ cạnh tranh lớn. Bạn có thể bán với số lượng lớn hơn các tập đoàn lớn bằng cách nhận được một tỷ lệ cao hơn của doanh nghiệp từ trong một thị trường ngách rất hẹp. Bạn có thể xác định tiêu điểm của mình và thực hiện tốt trên biên lợi nhuận nhỏ hơn.

6. More nimble and flexible.

Small businesses are more flexible and less bound by policies and procedures.

When a customer complains to a Best Buy saleslady, for example, the customer will most likely hear the statement, “Our policies state that so-and-so.” The employees are unable to extend better customer service as their hands are tied by company policies. As a result, unsatisfied customers who perceive that their needs are not important to the company leave.

6. Nhanh nhẹn và linh hoạt hơn.

Các doanh nghiệp nhỏ linh hoạt hơn và ít bị ràng buộc bởi các chính sách và thủ tục.

Ví dụ: khi khách hàng phàn nàn với một nhân viên bán hàng Best Buy, khách hàng có nhiều khả năng sẽ nghe thấy tuyên bố, “Chính sách của chúng tôi nêu rõ điều đó.” Nhân viên không thể mở rộng dịch vụ khách hàng tốt hơn vì họ bị ràng buộc bởi chính sách công ty. Kết quả là, những khách hàng không hài lòng nhận thấy rằng nhu cầu của họ không quan trọng đối với công ty.

You, on the other hand, can easily provide concessions to complaining customers. To keep the customers happy and satisfied, you can adjust easily a policy; no need to go through the board or the legal department to approve any change in policies of the business. This flexibility fosters confidence and loyalty among customers.

Mặt khác, bạn có thể dễ dàng cung cấp các nhượng bộ để giải quyết khiếu nại cho khách hàng. Để giữ cho khách hàng hạnh phúc và hài lòng, bạn có thể điều chỉnh dễ dàng một chính sách; không cần phải đi qua hội đồng quản trị hoặc bộ phận pháp lý để phê duyệt bất kỳ thay đổi nào về chính sách của doanh nghiệp. Sự linh hoạt này thúc đẩy sự tự tin và lòng trung thành giữa các khách hàng.

civil engineering

7. Quick to react to changing market conditions.

Being flexible also relates to the ability to react quickly to changing market conditions. Because of their small size, most small companies are forced to be innovative if they want to compete. Your small business lacks the resources of larger companies, and so the only way you can compete is to come up with something creative, new, and different.

7. Nhanh chóng phản ứng với điều kiện thị trường thay đổi.

Trở nên linh hoạt cũng liên quan đến khả năng phản ứng nhanh chóng để thay đổi điều kiện thị trường. Do quy mô nhỏ, hầu hết các công ty nhỏ buộc phải sáng tạo nếu muốn cạnh tranh. Doanh nghiệp nhỏ của bạn thiếu nguồn lực của các công ty lớn hơn, và do đó, cách duy nhất bạn có thể cạnh tranh là đưa ra một thứ sáng tạo, mới mẻ và khác biệt.

Most mass marketers cannot react as quickly to changing market conditions, but you can. You can make changes in your inventory, billing, new product or other procedures more easily in response to changing customer needs. More importantly, you can make decisions NOW!

Hầu hết các nhà tiếp thị đại chúng không thể phản ứng nhanh để thay đổi điều kiện thị trường, nhưng bạn có thể. Bạn có thể thực hiện thay đổi trong quảng cáo, thanh toán, sản phẩm mới hoặc các quy trình khác dễ dàng hơn để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng. Quan trọng hơn, bạn có thể đưa ra quyết định tức thời!

8. Can work more closely with customers to correct the company’s shortcomings.

In large companies, there is often a wide gulf between customers and policymakers. Small business owners are often on the front line, and policies can be changed as needed immediately. To keep ahead of the game, you can monitor customer feedback, especially those who have switched from larger companies to your small business and respond to them immediately.

The key to excelling against the big boys is to do the things that they don’t do. Your small size has its advantages – way more than listed above – use them to out maneuver and out service them every time and win the game!

8. Có thể làm việc chặt chẽ hơn với khách hàng để khắc phục những thiếu sót của công ty.

Trong các công ty lớn, thường có một khoảng cách rộng giữa khách hàng và các nhà hoạch định chính sách. Các chủ doanh nghiệp nhỏ thường ở hàng đầu và các chính sách có thể được thay đổi ngay lập tức khi cần. Để tiếp tục trò chơi, bạn có thể theo dõi phản hồi của khách hàng, đặc biệt là những người đã chuyển từ các công ty lớn hơn sang doanh nghiệp nhỏ của bạn và trả lời họ ngay lập tức.

Chìa khóa để xuất sắc chống lại các đối thủ lớn là làm những việc mà họ không làm. Quy mô nhỏ của bạn có những lợi thế - còn nhiều cách hơn là các cách được liệt kê ở trên - sử dụng chúng để cơ động và linh hoạt hơn trong mọi lúc và giành chiến thắng trong trò chơi!

Powerhomebiz.com

Please Share This With

Dictionaries : 235 words

Click vào từ bạn chưa biết để dịch

  • Click đoạn văn để hiển thị từ điển
  • Hiển thị toàn bộ từ điển của bài viết
  • Ẩn các từ quen thuộc

ĐĂNG KÝ ĐỂ TIẾP THU KIẾN THỨC HIỆU QUẢ HƠN

ABOUT SPRINGMEBLOG

Springmeblog.com giới thiệu các bài viết về chủ đề KINH DOANH, PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP, QUẢN LÝ CON TRẺ.

Các bài viết của Springmeblog được chọn lọc kỹ từ các bài viết English của các chuyên gia giỏi trên thế giới để mang lại nguồn kiến thức HỮU ÍCH nhất và THIẾT THỰC nhất có thể áp dụng ngay vào công việc và cuộc sống.

Springmeblog.com được thiết kế nhằm mang đến sự tiếp thu kiến thức một cách HIỆU QUẢ nhất. Mỗi bài viết English được giới thiệu có công cụ TỪ ĐIỂN TÍCH HỢP hỗ trợ đọc hiểu. Cùng với các công cụ LƯU BÀI VIẾT, TẠO GHI CHÚ cho mỗi bài viết, springmeblog hỗ trợ cho việc HỌC TẬP SUỐT ĐỜI qua tiêu chí ĐỌC ĐỂ LÀM và HỌC ĐỂ LÀM ĐƯỢC.

© 2018 SPRINGMEWEB. DESIGIN BY SPRINGMEWEB